Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan Kapıları aralayan şifre rüya Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kapıları aralayan şifre rüya

  Reklam
  Kapıları aralayan şifre
  Ruh, parlak bir nur gibi âlemde gezer Bu gezinti esnasında âlemde gördüklerini bazan beyne aktarır Bu esnada rüya görülür Rüyâlar görülmeyen alemlerin kapısını aralayan şifreler gibidir
  Ölümün küçük kardeşi olan uyku, Rabbimiz tarafından bir “dinlenme vasıtası” kılınmıştır Uykudayken, günboyu çalışan bütün âzalarımız dinlenir Başta göz, kulak, el, ayak, kemikler, kaslar, sinirler, damarlar, kalb, ruh olmak üzere bütün zahirî ve bâtınî duygular, hasseler ve organlar istirahata çekilir Bu tatil esnasında, yani insanın uykuya dalması sırasında ruhun cesetle irtibatı kesilir Ruh, parlak bir nur gibi âlemde gezer Bu gezinti esnasında âlemde gördüklerini bazan beyne aktarır İşte bu esnada rüya görülür
  Rüya kelimesi Arapça menşelidir ve kökü “rü’yet”tir Ekseriyet gözle görmek “rü’yet” kelimesiyle ifade edilir Rüya ise beyinle görmektir Daha doğrusu ruhun gördüklerini beyine aktarmasından sonra hafızada kalanlardır İnsan yüzündeki gözüyle sınırlı âlemleri görebilir Ama ruh ve kalb vasıtasıyla şu madde gözüyle göremediği âlemleri de görebilir
  Nasıl odamızdaki hava zerrelerinde saklı yüzlerce, binlerce televizyon ve radyo istasyonlarının yayınladıkları görüntüleri ve sesleri ancak görüntüyü ve sesi görünür ve işitilir hale çevirebilen cihazslar vasıtasıyla idrak edebiliyorsak; gözle görülmeyen âlemleri de ruh ve kalb vasıtasıyla idrak edebiliriz İşte rüyâlar da o görülmeyen “alemlerin kapısını aralayan şifreler gibidir
  Rüya, HzÂdem Aleyhisselam zamanından beri varolan, konuşulagelen, insanların devamlı birbirine aktardığı, üzerinde pek çok ilmî çalışmalar yapılan, hakkında yüzlerce, binlerce eser yazılan, yüzlerce rüya tâbirnamesi yayınlanan bir “gerçek”tir Peki rüya nedir? “Rüya gerçeği” ile ilgili bilmemiz gereken “temel gerçekler” nelerdir? Bu hususlarda ilk söz Kur’an-ı Azimüşşânındır Kur’an’da rüya pek çok âyette geçmektedir Şimdi bu âyet-i kerimelerdenh bazılarına bakalım:


  Paylaş
  Kapıları aralayan şifre rüya Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kur’an-ı Kerim’de rüya
  Rüya, vahyin bir çeşidirir Bilindiği üzere vahyin çeşitleri şunlardır:
  1- Sâdık rüya:
  Vahiy ilk altı ayda Peygamber Efendimize rüya yoluyla bildirilmiştir Allahu Teâla, dilediği bilgileri doğru bir rüya ile Peygamberlerine bildirmiştir Peygamberimize ilk vahy böyle başlamış, rüyada gördükleri gün gibi meydana çıkmış,aynen gerçekleşmiştir
  2- İlham Yoluyla Vahy:
  Allah’ın, dilediği şeyleri vasıtasız olarak Peygamberlerin kalbine koymasıdır
  3- Perde Arkasından Kelâm:
  Arada bir vasıta olmadan ve söyleyeni görmeden Allah kelâmının işitilmesidir
  4- Bir Elçi (Melek) Vasıtasıyla Olan Vahy:
  Cenab-ı Hak, sözünü bir melek aracılığı ile Peygamberlerine duyurmuşturAllah’ın kelamını peygamberlere bildiren melek; bazan kendi suretinde, bazan da bir insan şeklinde gelirdi İnsan suretinde geldiğinde, Peygamberin yanında bulunanlar da kendisini görür, sesini işitirlerdi Bazı zamanlarda da melek gelerek vahyi peygamberlere bildirir, fakat kendisi görünmezdi Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimize, vahyin bu dördüncü çeşidi olan melek vasıtasıyla gönderilmiştir Bu melek, meleklerin en büyüğünü olan HzCebrail Aleyhisselamdır
  Allahu Azimüşşan, Peygamberliğinin ilk devresinde sadık rüyalar vasıtasıyla sevgili Resûlünü büyük vazifeye hazırlamıştır O rüyâların ertesi sabah veya birkaç gün sonra aynan tahakkuk etmesi, Peygamberliğin mühim delillerindendi
  Kur’an-ı Kerim, ya açık bir şekilde, ya da işârî mânalarla rüyaya yer vermiştir Rüya ile ilgili âyet-i kerimelerden bazılarına bakalım:
  Yunus Suresinin 64 Âyet-i kerimesinde meâlen şöyle buyrulmaktadır: “Dünya hayatında da, âhirette de onlar için müjde vardır Allah’ın sözlerinde asla değişiklik olmaz En büyük kurtuluş işte budur”
  Peygamber Efendimiz,bu âyetteki “müjde”den muradın “Müslümanın gördüğü sâdık rüya” olduğunu beyan buyurmuştur (Tirmizi, Rüya: 3)

  Yusuf Aleyhisselam’ın rüyası
  Rüya, Yusuf Aleyhisselam’ın hayatında mühim bir yer tutar Onun kardeşleri tarafından kuyuya atılmadan önce görmüş olduğu rüyanın tabiri yıllar sonra aynen çıkmıştır Cenab-ı Hakkın kendisine rüya tabirini öğrenmeyi lutfettiği HzYusuf Aleyhisselam, bu “rüya tabiri bilgisi” vasıtasıyla Mısır Azizi olmuştur Cenab-ı Hak, Peygamberinin o makama gelmesinde rüyâyı bir vasıta kılmıştır Kur’an-ı Kerim’de Yusuf Suresinin birçok âyet-i kerimede bu maceralar ve rüyanın bu maceradaki yeri anlatılmaktadır


 3. 3
  Hadis-i Şeriflerde rüya
  Sevgili Peygamberimiz (sav) sabah namazlarından sonra ashabına dönerek rüya gören olup olmadığını sorar, anlatılan rüyaları tâbir ederlerdi Rüya görenyoksa kendi rüyasını anlatır ve tâbir ederlerdi
  Peygamber Efendimizin rüya ile ilgili hadis-i şeriflerinden bazılarına bakalım:
  “Rüya nübüvvetin kırk altıda biridir Salih kimse tarafından görülen gizli rüya, peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır”
  “En sâdık rüya, seherlerde görülen rüyadır”
  “En doğru rüya gündüzleyin görülen rüyadır Çünkü Allah bana vahyi gündüz tahsis etmiştir”
  “Rüya yorumlanacağı şekilde vaki olurBu tıpkı ayağını yerden kaldırıp da ne zaman (onu tekrar) yere bırakacağını bekleyen bir adamın haline benzer Onun için, biriniz rüya gördüğü zaman onu ancak öğüt veren bir adama yahut bir âlime anlatsın ve ona yorumlatsın”
  “Güzel rüya bir müjdedir Onu Müslüman olan görür veya kendisine gösterirler”
  “Rüya üç kısımdır Biri Allah’tan müjdedir Biri nefsin konuşmasıdır Biri de şeytanın korkutmasıdır Biriniz, hoşuna giden bir rüya görecek olursa, dilerse onu anlatsın Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın”
  “İyi rüya Allah’tandır Kötü rüya şeytandandır Bir kimse hoşlanmadığı bir rüya görürse sol tarafına üç defa tükürsün ve şeytandan Allah’a sığınsın Böylece o rüya zarar vermez”
  “Salih rüyaAllah’tan, kötü rüya şeytandandır Biriniz hoşlanmadığı bir şey görürse, uyanınca üç defa yere tükürsün! Sonra onun şerrinden Allah’a sığınsın Çünkü böyle yaparsa ona bir zarar vermez”
  “Sizden birisi sevdiği rüyayı görürse bilsin ki o allah tarafından ikazdır Rüyayı gören Allah’a hamd etsin ve başkasına da söylesin Sevmediği bir şeyi görünce de muhakak ki, bu rüya şeytandandır Rüyayı gören rüyanın şerrinden Allah’a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin, böylece o rüya sahibine zarar vermez”
  “Uykuda yeşillik Cennet ve mutluluğa, süt fıtrata, gemi kurtuluşa, yük taşıma hüzüne, kadın görme hayra, ip görme dinde sebata delâlet eder Ben bağlamaktan nefret ederim”

  “Görülmeyen âlemlerin” inkar edilemez delili
  Rüya hayatımızın bir parçasıdır, aynı zamanda da muammâsıdır Bazan gördüğümüz rüyanın tesirinden günlerce, hatta aylarca kurtulamayız Bazan rüyanın tesiri ile içimizi büyük bir huzur ve sevinç kaplar, bazan da sanki görülen kâbus dolu rüyayı yaşıyormuşçasına hüzünleniriz Kısaca rüya hangi şekilde görülmüş olursa olsun, hayatımızı etkiler
  Rüya hayatımızın bir parçası olduğuna göre, o halde rüya hakkında sağlıklı bilgiler edinmek mecburiyetindeyiz Rüya nedir, rüya ile amel edilir mi, rüyayı nasıl yorumlamalıyız ve kimlere yorumlatmalıyız, görülen rüyanın nevine göre nasıl tavır takınmalıyız, neler yapmalıyız, güzel rüya görmek ve dolayısiyle hayatımızdan lezzet almak için nasıl hareket etmeliyiz?Bu ve benzeri pek çok soru hepimizin zihnini meşgul etmiştir İşte bu çalışmamızın bir bölümünde, sağlıklı kaynaklardan istifade ederek, soruların cevaplarını vermeye çalıştık
  Dikkatlice ele alındığında, rüyanın “görülmeyen âlemlerin” inkar edilmez bir delili olduğu görülecektir Rüya, materyalizmi, maddeciliği, şu görülen âlemden başka âlemlerin varlığını inkar edilmesini reddetmektedir Rüya, insanı, sadece yemek,içmek, dokunmak gibi zahirî duygulardan ibaret görmek isteyen maddeperestlerin yüzünde şaklayan bir şamar gibidir
  Rüyada ruh, ten kafesinden kurtulmakta ve misal âleminde gezmekte, bir nevi zamanın üzerine çıkmakta, geçmişteki hâdiseleri seyrettiği gibi, gelecekteki hâdiseleri de seyretmektedir Bunun sayısız delili vardır En canlı delili, meşhurların gördüğü ve tarihe malolmuş, kaynak eserlerde yer almış rüyâlardır
  Meşhurların görmüş olduğu rüyâlara bakıldığında, rüyanın ehemmiyeti daha iyi anlaşılmaktadır Bu misaller, bizlere, görülen “sadık rüyalara” rüya deyip geçmemek gerektiği dersini vermektedir Kur’an-ı Kerim’deki tâbiriyle, “Edğâsü ahlâm” cinsinden olan, yani “karışık ve anlaşılmaz” olan rüyaların üzerinde durmaya bile değmez Ama gelecekten haber veren ve insanı îkaz eden rüyalar da yabana atılmaya gelmez
  Hayat boyu güzel rüyâ görmeniz, bir nevi rüya gibi olan şu dünya hayatınızın ve rüyanın sona erdiği “gerçek hayatın” başladığı âhiret hayatınızın saadetlerle dolu olması temennisiyle takdim ediyorum


şifreli rüyalar,  hayatın şifreleri rüyalar,  hayatın şifreleri rüya