İslam Dini ve İman Bölümü ve Kitaplara İman Forumundan Tevrat ce incilde gelecekle ilgili haberler verilmiş mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tevrat ce incilde gelecekle ilgili haberler verilmiş mi?

  Reklam
  Tevrat ce incilde gelecekle ilgili haberler verilmiş mi?


  Diğer ilahi kitaplarda da gelecekle ilgili bilgiler verilmiştir. Meselâ; Hz. Musa (a.s.), Tevratt’ta “Onlar için kardeşleri arasından senin gibi peygamber çıkaracağım; ve sözlerimi onun ağzına koyacağım, O’na emredeceğim her şeyi onlara söyleyecek” der (Kitab–ı Mukaddes, Tesniye, 18:18).

  İsrailoğullarının kardeşi tabiriyle Hz. İsmail’in (a.s.) soyundan gelecek bir peygambere işaret edilmektedir ki; onun soyundan geldiği bilinen tek peygamber Hz. Muhammed’dir (s.a.s.).

  İncil’de Hz. İsa (a.s.); “Artık ben sizinle çok konuşmayacağım; çünkü, bu âlemin reisi geliyor (Yuhanna, 14:30).” diyerek Efendimiz’i müjdelemiş; “Ben size hakkı söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü, ben gitmezsem Faraklit size gelmez. Ama ben gidersem O’nu gönderirim.” (Yuhanna, 16:7) buyurmuştur.

  İşte, Kutsal Kitaplar’da geçen âyetler ve din adamlarının verdiği haberler sebebiyledir ki, Hz. Peygamber Efendimiz’den yıllar önce insanlar, “O gelecek” deyip beklemeye başlamıştır. Âmir İbn Rebî, senelerce önce Zeyd İbn Amr’ın kendisine Resûlüllah’ın vasıflarını ve yaşayacağı bazı hâdiseleri haber verdiğini, O’nu müjdelediğini ve “Eğer ömrün olur da O’na yetişirsen, benden O’na selâm söyle.” dediğini rivâyet etmektedir (İbn Kesir, 2:298).

  Resûlüllah’ın, amcası Ebû Talip’le yaptığı ilk Şam yolculuğu esnasında rahip Bahîra Son Peygamber’le alâkalı Kitab–ı Mukaddes’ten öğrendiği sıfatları O’nun üzerinde görüp, Hz. Peygamber’i (s.a.s.) tanıyınca, amcasına “Sen bu yolculuktan vazgeç.” demiştir; zira Hâtemu’l–Enbiyâ’nın vasıflarını bilen ve gelmesini bekleyen kıskanç insanlar da vardır ve Nebî onların şerrinden korunmalıdır (İbn Hişam, 1:191).
  Varaka b. Nevfel, Abdullah b. Selâm gibi insanlar daha Allah Resülü’nü görür görmez “Bu O” demişlerdir (Buharî, bed’u’l–vahy 3). Ve hattâ, anneler çocuklarına “Muhammed” ismini koyup, O bereket kaynağının kendi soylarından gelmesi için dualar etmişlerdir (İbn Sa’d, 1:169).

  Bu bilgilerde gösteriyor ki Kutsal kitaplarda gelecekle ilgili haberler ve özellikle Peygamberimizle alakalı haberler verilmiştir.


  Paylaş
  Tevrat ce incilde gelecekle ilgili haberler verilmiş mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hazreti İsa'ya insanların inanması için mucizeler verilmiştir. Fakat insanlar ona inanmayıp ona karşı gelmişlerdir. Peygamber efendimizin geleceğini müjdelediği halde onlar o dönemde ona karşı gelerek daha sonra da ilahi kelamı değiştirip inanları saptırarak en büyük günahları işlemişlerdir.