İslam Dini ve İman Bölümü ve Kaza-Kadere İman Forumundan Kader ve Kazâ ile İlgili Âyet ve Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kader ve Kazâ ile İlgili Âyet ve Hadisler

  Reklam
  Kader ve Kazâ ile İlgili Âyet ve Hadisler

  Kader ve kazâya iman, her şeyin Allah'ın takdirine bağlı bulunduğuna işaret eden âyetlerin yanı sıra ilâhî ilmin, olmuş ve olacak tüm varlık ve olayları kuşattığını belirten âyetlerde ısrarla vurgulanmıştır. Hz. Peygamber de bazı meşhur hadislerinde kadere imanı bir iman esası olarak açıklamıştır. Kader konusu ile ilgili bazı âyetlerin meâli şöyledir:

  "...O'nun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir" (er-Ra‘d 13/8).

  "...Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Al­lah, yüceler yücesidir" (el-Furkan 25/2).

  "De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez..." (et-Tevbe 9/51).

  Bu âyetlerden başka Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu, dilediğini sapıklığa sevkedip, dilediğini hidayete erdirdiğini, insanlar arasında ölümü O'nun takdir ettiğini bildiren âyetler de (bk. ez-Zümer 39/62; es-Sâffât 37/96; el-A‘râf 7/178; el-Vâkıa 56/60 vb.) kapsam açısından kâinatta her şeyin belli bir kadere bağlı bulunduğu, bunun da Allah Teâlâ tarafından belirlendiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

  Hz. Peygamber de Cibrîl hadisi diye bilinen hadiste açıklandığı gibi, ka­dere imanı iman esasları arasında saymıştır. Bu hadiste geçtiğine göre Ceb­râil (a.s.) Peygamberimiz’e:

  – “İman nedir?” diye sormuş, o da:
  – “Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmandır” cevabını vermiştir (bk. Müslim, “Îmân”, 1; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15; İbn Mâce, “Mukaddime”, 9).

  Kaderin bir ilâhî sır oluşunu ve insanlar tarafından gerçek anlamda çözül­mesinin imkânsızlığını göz önünde bulunduran Hz. Peygamber kader konu­sunu tartışan ashabını uyararak şöyle buyurmuştur: "Siz bununla mı emrolundunuz? Veya ben bunun için mi peygamber olarak gönderildim? Şunu biliniz ki sizden önceki ümmetler bu tür tartışmalara başladıkları zaman helâk olmuşlardır. Böyle tartışmalara girmemelisiniz" (Tirmizî, “Kader”, 1).  Paylaş
  Kader ve Kazâ ile İlgili Âyet ve Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  güzel paylaşım çok teşekkür ederimkaza ve kader ayet hadis,  kaza ve kader ile ilgili ayetler,  kaza ile ilgili hadisler,  kader ve kaza ile ilgili kısa hadisler,  kaza ve kader ile ilgili ayet ve hadisler,  kaza ve kader ile ilgili hadisler,  kaza ve kader ile ilgili kısa hadisler