Diğer Kategoriler ve İslamda ve Dünyada Kadın Forumundan Allah(cc), Kadınlara Evde Oturmalarını Emrediyor! Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah(cc), Kadınlara Evde Oturmalarını Emrediyor!

  Reklam
  İslam, Hicap ayetlerinin nüzulünden beri ihtilatı yasaklamıştır Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeleri, onlara en güzel şekilde uyan Tabiîn’in bu yasağı uygulamaya devam ettikleri sabittir Bu hiçbir zaman Müslümanların ilerlemesine engel olmadığı gibi, aksini iddia edenler de Allah ve Rasulünün açık emirlerine kafa tutmaktadırlar Ümmetin önceki ve sonraki alimleri ve muhakkikleri, Allah Teala’nın; “Vakarınızla evlerinizde oturun Önceki Cahiliye açılıp saçılması gibi açılmayın” (Ahzab 33) ayetinden, Müslüman kadının evinde oturup zaruret haricinde dışarı çıkmamaları gerektiği ve onların yabancı erkeklerle ihtilatının haram olduğu hükmünü çıkarmışlardır

  Allame İbnu’l-Cevzi der ki;
  “Müfessirler, bu ayetin anlamının, vakar ve sükûn ile evlerinde oturmalarının kadınlara emredildiğini, dışarı çıkmaktan yasaklandığını belirttiğini söylediler” [Zadu’l-Mesir (6/379)]

  İbni Cerir et-Taberî;
  “Ayetin manası; vakar ve sükûnetle evlerinde otursunlar demektir” [Camiü’l-Beyan (22/3)]

  İbni Kesir der ki;
  “Yani evlerinde oturmaya devam etsinler, zaruret haricinde çıkmasınlar” [Tefsiru Kur’ani’l-Azim (3/482)]

  Kadı Ebubekir İbnu’l-Arabî der ki;
  “Evlerinde sükûn ile otursunlar, oradan başka yere hareket edip çıkmasınlar demektir” [Ahkamu’l-Kur’an (3/1535)]

  Kurtubî der ki;
  “Âlimlerin ve lugatçilerin bu ayetin manası hakkında sözleri, kadınlara evde durmalarının emredildiğidir Hitap peygamber hanımlarına ise de, başka bütün kadınlar da bu hükme dâhildir” [el Cami Li Ahkami’l-Kur’an (14/179)]

  Suyutî, İbnu Ebi Hatem’den naklederek der ki;
  “Allah Azze ve Celle, kadınları dışarı çıkmaktan yasaklıyor ve onların evlerinde karar kılmalarını, cenaze takibi için, mescidler ve Cuma için çıkmamalarını emrediyor” [Durrü’l-Mensur (6/600)]

  Şevkanî der ki;
  “Ayette kastedilen, kadınların evlerinde oturmaları ve istikrar etmelerinin emredilmesidir” [Fethu’l-Kadir (4/278)]

  Ebubekir el-Cessas der ki;
  “Kadınlar evlerinde oturmakla emrolunmuşlar, çıkmaktan yasaklanmışlardır” [Ahkamu’l-Kur’an (3/471)]

  Ebus-Senâ el-Alusi der ki;
  “Bütün kıraatler gösteriyor ki, peygamber hanımları ve diğer kadınlar evlerinde oturmakla emrolunmuşlardır” [Ruhu’l-Meani (22/6)]

  İbnu’l-Hac;
  “Şer’î bir zorunluluk olmadıkça kadın evinden çıkamaz” der [El-Medhal (2/12)]

  Ebu Cafer en-Nehhas[Meaniyu’l-Kur’an (5/346)], Ebus-Suud[İrşadu Akli’s-Selim (7/102)], el-Vahidi[El-Veciz (2/865)], Begavi[Mealimu’t-Tenzil (3/528)], Zemahşeri[El-Faik (2/169)] ve Nesefi[Tefsiru’n-Nesefî (3/305)] de bu ayeti;

  “Evlerinde sebat etsinler, vakarla oturmaya devam etsinler” şeklinde tefsir etmişlerdir

  Ahmed Mustafa el-Meragî der ki;
  “Bütün kadınlara evlerinde oturmaya devam etmeleri ve ihtiyaç dışında çıkmamaları emrediliyor” [Tefsiru’l-Meragi (22/6)]

  Hasaneyn Muhammed Mahluf der ki;
  “Meşru bir mazeretleri olmadıkça dışarı çıkmasınlar ve evlerinde oturmaya devam etsinler Bütün kadınlar bu hükme dâhildir” [Safvetu’l-Beyani’l-Meayinu’l-Kur’an (s531)]

  Şeyh Abdurrahman Bin es-Sa’dî der ki;
  “Evlerinde karar kılsınlar Zira bu, onlar için daha güvenilir ve daha koruyucudur” [Tefsiru’l-Kerimi’r-Rahman Fi Tefsiri Kelami’l-Mennan (6/219)]

  Şeyh Ebubekir el-Cezairî der ki;
  “Yani evlerinde sabit kalsınlar, mecbur kalmadıkça çıkmasınlar” [Eyseru’t-Tefasir Li Kelami’l-Aliyyu’l-Kebir (3/561)]

  Ebul A’la el-Mevdudi der ki;
  “Kadının övülmeyen bir durum için çıkması uygun düşmez Bilakis onlar için hayırlı olan evlerinde durmaya devam etmeleridir” [El-Hicab (s235)]


  İbni Ömer, Ebu Hureyre, Ebu Vakıd el-Leysi, Ümmü Seleme, Zeyneb bt Cahş, Sevde bt Zem’a ve Aişe radıyallahu anhum'dan rivayet edilen hadiste buyrulur ki;

  "Bu (çıkışınız) sadece hac içindir Hacdan sonra siz kadınlara düşen evlerinizde hasırlarınızda
  oturmaktır"
  [İbn Hibban (3706); Ebu Ya'la zayıf isnad ile rivayet etmiştir İbni Hacer, Metalibu Aliye (1591); Busayri, İthaf (2653); Ahmed (2/446); Bezzar (1077); Beyhaki (5/228); İbn Cevzi, Ahkamu’n-Nisa (s109); Ahmed (5/218); Ebu Davud (1722); İbnül Cevzi, el Hadaik (2/336); Taberani, Evsat (6/198); Ebu Ya'la (12/312); Busayri, İthaf (2652); İbni Hacer, Metalibu Aliye (1590); Mecmau’z-Zevaid (3/490); Elbani, Sahihu’t-Tergib (1168); Ahmed (6/324); İbn Sad (8/207-208); ); Ahmed (6/68); İbni Kesir (4/1953); İbn Kayyım İ'lamu’l-Muvakkiin (4/221); Rivayet yollarının toplamı ile sahihtir Elbani Sahiha (2401)]


  Seyfullah Erdoğmuş - Tesettür Ölçüleri
  Paylaş
  Allah(cc), Kadınlara Evde Oturmalarını Emrediyor! Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadınlar, fıtratları gereği kendilerini güvende hissettikleri, huzurda oldukları yerlerde yaşamaktan mutluluk duyarlar. Bu sebeplerden dolayı kadının evde oturması onun saliha bir kadın olması açısından da dinimizce uygun görülmektedir.kadınlar evde otursun ayeti,  kadınlar evlerinde otursunlar ayeti,  kadınların evde oturması ayet,  mümin kadınlara söyle evlerinde otursunlar,  kadinin evden cikmama ayeti.,  kadınların evde oturması ile ilgili ayet,  kadınların evde oturması