Hac ve İlgili Konular ve İslamda Umre Forumundan Şafi mezhebine göre umre ile ilgili hükümler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şafi mezhebine göre umre ile ilgili hükümler

  Reklam
  A) Tanımı

  Sözlükte "ziyaret" anlamına gelen umre kelimesi, dinî bir ıstılah olarak "özel bir şekilde Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret etmek"tir.

  B) Hükmü

  Umre, ömürde bir kez yapılması farz-ı ayın olan bir ibadettir.

  Hanefî mezhebine göre umre farz olmayıp müekked sünnettir.

  Hac ve umre ile ilgili bir âyet-i kerîmede yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın."' (Bakara 2/196.)


  Bu âyet-i kerîmede hem haccı hem de umreyi, bütün şart ve rükünleriyle yerine getirmemiz emredilmektedir. Umrenin farz olduğunu bildiren bir rivayet de şöyledir:Hz. Âişe (r.ah), "Ey Allah'ın Resulü! Kadınlar üzerine cihad farz kılınmış mıdır?" diye sorduğunda, Resûlullah (s.a.v) buyurdu: "Evet. Onlar için savaş*sız bir cihad vardır. (O da) hac ve umredir." (İbn Mâce, Menâsik, 8; Ahmed, el-Müsned, 6/165.)

  Ebû Rezîn-i Ukaylî'den rivayet edilen şu hadis-i şerif de umrenin farz bir ibadet olduğunu göstermektedir:Ebû Rezîn-i Ukaylî Hz. Peygamber'e gelerek, "Babam çok yaşlı. Ne hac*ca ne umreye ne de yolculuğa güç yetirebiliyor (Onun için ne yapabilirim?)" dedi. Hz. Peygamber ona şu cevabı verdi:"Baban adına hac ve umre yap." (Tirmizî, Hac, 87; Ebû Davud, Menâsik, 25.)

  C) Şartları

  Umrenin şartları, haccınkiyle aynıdır. Bu şartlar hac bahsinde anlatıldığı için burada tekrarlanmasına gerek görülmemiştir.

  D) Rükünleri

  Umrenin rükünleri beş tanedir:

  1. İhrama girmek.

  2. Kabe'yi tavaf etmek.

  3. Safâ-Merve arasında sa'y etmek.

  4. Tıraş olmak.

  5. Bu rükünler arasında tertibe uymak.

  Hanefî mezhebine göre umrenin sadece bir rüknü vardır ki o da tavafın dört şavtının yapılmasıdır.

  E) Mîkatı

  Umrenin zamanî ve mekân? olmak üzere iki çeşit mîkatı vardır. Zamanı mîkatı, senenin tamamıdır. Yani senenin her gününde ve gecesinde umre için ihrama girilebilir. Yalnız hac ihramında bulunan kişinin umre için ihrama gir*mesi sahih olmaz. Kişi, hac menâsikini tamamladıktan sonra ihrama girebilir.
  Hanefî mezhebine göre arefe günü zevalden önce ve sonra umre için ih*rama girmek tahrimen mekruhtur. Kurban bayramının dört gününde de aynı durum söz konusudur.

  Umrenin mekânî mîkatına gelince bu, daha önce de açıklandığı gibi hac mîkatının aynısıdır. Yalnız ister yerlisi ister yabancısı olsun, Mekke'de bulu*nanların umre mîkatı, Hill'in en yakın bölgesidir. Yani Harem sınırları dışında*ki yerdir. Mekke'de bulunanlar için umrenin en faziletli mîkatı Ci'râne'dir. Ci'râ-ne, Mekke ile Tâif arasında bir yerdir.

  Hanefî mezhebine göre ise en faziletli umre mîkatı, Mekke'de bulunanlar için Ten'îm'dir.
  Mekke'de bulunan bir kişi Harem sınırları dışına çıkmadan içeride umre ihramına girerse ihrama girişi sahih olur. Ama umre mîkatına gitmediği için bir ceza kurbanı kesmesi gerekir. Tavaf ve sa'y yapmadan Harem dışına çıkıp mîkata giderek orada ihrama giren kişi ceza kurbanı kesmekten kurtulur.Çok sayıda umre yapmak menduptur. Ramazanda umre yapmak ise mü-ekked sünnettir. Abdullah b. Abbas'tan (r.a) rivayet edilen bir hadiste, rama*zan ayında yapılan bir umrenin hac kadar sevap kazandıracağı şöyle bildiril*mektedir: "Ramazanda yapılan bir umre bir hacca bedeldir." (Buharı, Umre, 4; Müslim, Hac, 221, 222; Ebû Davud, Menâsik, 79.)


  F) Umrenin Vacipleri, Sünnetleri ve Umreyi Bozan Şeyler
  Haccın vacipleri ve sünnetleri, umrenin de vacipleri ve sünnetleridir. Kı*saca denilebilir ki; farzlar, vacipler, sünnetler, haramlar, mekruhlar, jfsâd edi*ci şeyler ve ihsâr bakımından umre de hac gibidir. Bu bakımlardan umre hac gibi olmakla beraber, şu hususlarda umre hacca benzememektedir:

  Hacda Arafat vakfesine zamanında ulaşamama anlamına gelen fevât, umrede söz konusu değildir.
  Umre için Arafat vakfesi, Müzdelife'de ve Mina'da gecelemek, cemrelere taş atmak yoktur.Umrede kudüm (Mekkke'ye ilk geliş) tavafı ve hutbeler yoktur.Umrenin mîkatı herkes için Harem dışındadır. Ama hacda böyle değildir. İhram bahsinde de anlatıldığı gibi hac için Mekkeliler'in mîkatı, Harem'dir.

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Şafi mezhebine göre umre ile ilgili hükümler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Umre hac vazifesine benzer aynı hükümler içermektedir. Haccın belirlenmiş bir zamanı olduğu halde umrenin ise belirli bir zamanı olmamakla beraber istenildiği zaman ziyaret edilebilir.