Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan Örtünme.. İslamda Örtünmek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Örtünme.. İslamda Örtünmek

  Reklam
  İSLAMDA ÖRTÜNME


  Örtünmenin canlılar arasında sadece insana has bir özellik olduğu, bazı uç ve tek tük yönelişler bir yana bırakılırsa, çıplaklık her dönemde vicadan ve sağ duyu tarafından arsızlık ve haya olarak görülmüştür Ancak örtünme konusunda farklı kültür, din, moda, yabancılaşma, dış tesir ve toplumsal çözünme değişik ölçü ve anlayışlar getirmiştir
  İslam dininin örtünme emri, ferdin ruh sağlığını, fıtri yapı ve onurunu, toplumun genel ahlakını koruma, cinsler ve insanlar arası münasebetlerde dengeyi gözetme, insan haysiyetine yakışır bir cinsi hayat ve aile hayatı kurma gibi çeşitli gayelere yöneliktir
  Örtünmede erkekle kadının farklı hükümlere tabi olması da iki ayrı cinsin yaratılış özellikleri gözetilerek yapılmış bir ayırımdır
  Vücudun açılması, gösrterilmesi ve bakılması dinen haram olan yerlerine ve organlarına dini literatürde avret tabiri kullanılır
  Kadınların kadınlara ve mahremlerine yani aralarında devamlı evlenme engeli bulunan erkek akrabasına karşı avret yeri, Hanefi ve Şafiilere göre erkeğin erkeğe karşı avret yeri gibidir Maliki ve Hanbeli mezheplerinde ağırlıklı görüş, kadının mahremi erkekler yanında el, yüz, baş, boyun, kol, ayak ve baldır hariç bütün vücudunun avret olduğu ve örtünmesinin gerektiği yönündedir
  Kadının yabancı erkekler karşısında avret yeri, yeri, ayakları ve elleri hariç bütün vücududur Bu Hanefi mezhebinin görüşü olup, diğer mezheplerde kadının ayaklarıda avrettir
  Örtünme hususunda Kur'an ve Sünnet'de yer alan hükümler ise;
  "Görünen kısımlar müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler Baş örtülerini yakalarının üzerine örtsünler Kocaları, babaları hariç başkasına ziynetlerini göstermesinler Gizlemekte oldukları ziynetler anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar" (Nur Suresi/31)
  " Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de cilbablarından (dış elbiselerinden) üzerlerini sımsıkı örtsünler Bu onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir" (Ahzab Suresi /59)
  Ey Peygamber! Hanımlarına da, kızlarına da, bütün müminlerin kadınlarına da söyle Görülüyor ki, burada yalnız Peygamberin hanımlarına ve kızlarına değil, Nur Sûresi'ndeki "Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar, zinet yerlerini göstermesinler" (Nûr, 24/31) âyeti gibi müminlerin kadınları dahi bu hükmün kaps----- dahil edilmiştir Bununla birlikte müminlerin kadınlarında aslolan hürriyet olduğu için, bundan kastolunanın hür kadınlar olduğu beyan edilmiştir Araplarda tesettür adet değildi Cahiliyet devrinde kadına hürmet yoktu Eski cahiliye kadınlarında erkeklerin dikkatlerini çekecek şekilde göz alıcı
  biçimde açık saçık çıkan, açılıp saçılan orta malı olanlar bulunurdu Bundan dolayı kız çocuklarını diri diri gömenler olmuştu İslam ise kadının şanını iffet ve ısmetle, vakar ve haysiyetle yükseltiyordu
  CİLBAB, Baştan aşağı örten çarşaf, ferace, câr gibi dış elbisenin adıdır "Kadınların elbiselerinin üstünegiydikleri her çeşit giysidir" " Tepeden tırnağa örten giysidir", "Kadınların tesettür ettikleri her türlü elbise ve başka şeylerdir" "Çarşaf ve peçedir"
  Resulullah buyuruyor:
  "Kadın büluğ çağına erince elleri ve yüzü dışında başka yerlerinin başkasına görünmesi helal olmaz" (Ebu Davud, Libas)
  Hz Aişe'den rivayet edilmiştir ki; "Ensar kadınlarına Allah rahmet etsin Bu "Ey Peygamber, hanımlarına, kızlarına bütün müminlerin kadınlarına da söyle" âyeti indiği zaman mırtlarını yardılar, onunla başlarını sardılar da Resulullah'ın arkasında öyle namaz kıldılar ki, sanki başlarında kargalar varmış gibi" demiştir Bu tesettür onların tanınmalarına, dağınık cariyelerden, adi kadınlardan vakar ve heybetle seçilerek hürmet edilmelerine ve dolayısıyla incitilmemelerine elverişli olan biçimdir Gerçi eziyeti kendilerine davet edecek olan içi bozukları örtü tutacak değildir Fakat imanlı, temiz kadınların, kirli
  bakışlardan yuvalarında gizli inciler gibi korunmuş kalmalarına en uygun olan biçim de budur Asıl o zamandır ki onlara eziyet edecek olanların açık bir vebal ve iftira yüklenmiş oldukları ortaya çıkar
  "Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir" Bu bölüm çok anlamlıdır Bu bize şu mânâları ilham eder:
  1- Allah'ın bağışlaması çoktur Bugüne kadar geçmiş açıklıkları bağışlar O kusurları örter Rahmeti de çoktur; bundan böyle emrini tutanları rahmetiyle arzusuna çok ulaştırır
  2- Allah bağışlayıcı ve merhametli olduğu içindir ki, kadınlara eziyet edilmesine razı olmaz ve onun için örtülmelerini emreder
  3- Tesettür emrolunduğundan dolayı da kadınlar bir baskıya uğratılmasın, aşırıya gidilmesin; çünkü Allah bağışlayıcı ve çok merhametlidir Bu emri onların aleyhine değil, lehine olarak vermiştir demek de olabilir
  Kadının örtünmesi gerktiğinden söaz eden bu ayetlerde, örtünme için belli bir şekil ve model yoktur Kur'an-ın bu anlatımından yola çıkrak kadınların ancak çarşaf ve peçe ile dışarı çıkabileceği, yabancı erkeklerin yanında ağız ve burnunu örtmesini söylemek isabetli olmasa gerekir İstenen, fitne ve şüpheye sebep olmayacak, karşı cinsin arzusunu uyandırmayacak, ağır başlılığını loruyacak tarz ve biçimde örtünmesini istemektedir Bundan vücut hatlarını ortaya çıkaracak kadar ince ve dar elbiselerin giyilmesinin doğru olmadığı sonucu ortaya çıkar
  Resulullahın sünnetinde, giyim kuşamda sadelik, tabilik ve temizlik tavsiye edilmiş, elbisenin vücut hatlarını belli etmemesi, içini göstermemesi üzerinde durulmuş, örtünmenin dini ve ahlaki cepgesi sürekli vurgulanmıştıur
  Örtünmenin iffet ve namusu korumak, tanınmayı ve incinmemeyi sağlamak gibi bazı hikmetleri olduğu şekilde açıklanması, bu gayenin bulunmadığı veya başka yollarla elde edildiği durumlarda örtünmenin gerekmeyeceği görüşü doğru olmaz Bunun için de, şekil ve ayrıntı yönüyle mahalli ve kültürel bazı özellikler ve farklılıklar taşıması dinen müsamaha ile karşılanmış olsa bile, esas itibariyle örtünmenin dinin emri ve gereği olduğu hususunda müslümanlara arasında bir görüş ayrılığı ortaya çıkmamaıştır

  Kaynakça:
  1) İlmihal, İslam veToplum, TDV İslami Araştırmalar Merkezi
  2) Elmalı Tefsiri  Paylaş
  Örtünme.. İslamda Örtünmek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslam dini bayanların örtünmelerini emretmiştir.Bayanların nereden nereye kadar örtmeleri,nasıl giyinmelerini belirtmiştir.Önemli olan kalp güzelliği gibi söylemlerde bulunanların eğer inanmaları halinde Kuran'ı Kerim'i okumaları ve incelemeleri gerekmektedir.kuranda örtünmek,  örtünmenin yaşı,  islamda örtünmek