Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan ÖRTÜNME ve TAKVA İLİŞKİSİ : Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  ÖRTÜNME ve TAKVA İLİŞKİSİ :

  Reklam
  1. ÖRTÜNME ve TAKVA İLİŞKİSİ :

  “Takva”nın dini bir terim olarak anlamı, Allah’ın emirlerini yerine getirmek ve yasakladığı şeylerden kaçınmak olduğuna göre, örtünme emrinin yerine getirilmesi de takvaya uygun bir davranış olacaktır.[1]

  Hz. Adem (a.s)’in işlediği hatadan sonra elbisesinin alınması,[2] elbisenin takva ile ilişkisini gösterir. Zira Hz. Adem ve Havva, Allah’ın yasak ettiğini yapmakla takvaya aykırı hareket etmişler ve bunun akabinde elbiseleri üzerlerinden alınmıştı.

  Hz. Peygamber (s.a.v), kendisine peygamberlik gelmeden önce dahi örtüsüzlükten sakındırılmış ve takvaya uygun hareket etmesi sağlanmıştır. Bunun örneği, Hz. Peygamber’in Kabe’nin yapımında taş taşırken amcasının isteği üzerine izarını omuzuna atması ve avret yerinin açılmasıdır. Bunun üzerine Hz. Peygamber gayri ihtiyari yere kapanmış ve izarının derhal kendisine verilmesini istemişti.[3] Böylece Hz. Peygamber’in peygamberlikten önce ve sonra bu gibi çirkin şeylerden korunduğu anlaşılmaktadır.[4]

  Diğer hadiste Allah’ın razı olmadığı yerde açılan kadının kendisi ile Allah arasındaki haya perdesini kaldırmış olacağı beyan edilir.[5] Hadiste açıklığın haddi aşma şeklinde değerlendirilmesi, “Allah’a karşı sınırları koruma” anlamına gelen takvaya aykırı düşmektedir.

  Güzel ahlak ve kalp temizliğinde şekil ve elbisenin de etkisinin bulunduğu konusunda diğer rivayetler yanında Ali b. Zeyd’in haberi önem arzeder. Rivayete göre Ali b. Zeyd şöyle demiştir: “Üzerimde ipek bir cübbe olduğu halde Said b. Müseyyeb’in yanına oturdum. Cübbemin kenarından tuttu ve güzelliğinden söz etti. Kendisine Salim’in bunun iyi bir şey olmadığına dair sözünü ilettiğimde ‘kalbin düzgün oldukça istediğini giyin’ karşılığını verdi. Daha sonra her ikisinin sözünü Hasan-ı Basri’ye zikrettiğimde ise bana, “İpeğin terkedilmesi kalbin düzgünlüğündendir” cevabını verdi.[6]

  Öte yandan A’raf suresinde, “Ey Ademoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise indirdik...ve takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır.”[7] ayetinde geçen “Takva elbisesi daha hayırlıdır” ibaresinin delaleti önemli olanın güzel ahlak ve kalp temizliği olduğunu[8] açıklamaktadır. Ancak burada “takva” elbisesinin “hayırlı” olarak nitelendirilmesi giyilen elbisenin önemsiz olduğunu ifade etmemekte, ancak kalple ilişkili bulunan takvanın daha önemli ve öncelikli olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü “takva”, örtünme dahil olmak üzere dini emirlerin yerine getirilmesinde aranılan temel vasıftır. Örtünmenin temelinde de “takva” olması gerekir. Ancak bu durumda indirilmiş bulunan elbise nimetinde istenilen ölçü ve hedef gerçekleşebilecektir.

  Bununla beraber örtünmenin inanç ve takva ile bağlantısı dikkate alınmayıp, doğal bir ihtiyaçtan ibaret olduğu gerekçesiyle örf ve adetlerle ilgili bir mesele tarzında ele alınması da söz konusu edilmektedir. Dolayısıyla bu aşamada örtünme ve örf-adet ilişki boyutunun açıklanması önem arzetmektedir.


  [1] Seyyid Kutub, fi Zilali’l-Kur’an, I-XIV, çev: M. Emin Saraç, Bekir Karlığa, İ. Hakkı Şengüler, Birleşik Yayıncılık, İstanbul, ts., VI, 58.

  [2] A’raf, 7/ 27.

  [3] Müslim, Hayz, VI, 45, nu:340 ; Buhari, Salat, I, 625, nu:364.

  [4] Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalani (ö. 852/ 1447), Fethu’l-bari şerhu Sahihi’l-Buhari, I-XIII, Darü’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1989, I, 626.

  [5] Tirmizi, İsti’zan ve’l-adab, VIII, 71, nu:2955.

  [6] İbn Ebi Şeybe, el-Libasü ve’z-ziyne, VI, 4, Bab:1, nu:14.

  [7] A’raf, 7/ 26.

  [8] Zekeriya Beyaz, İslam ve Giyim Kuşam, Sancak Yayınları, İstanbul 1999, s.225.


  Paylaş
  ÖRTÜNME ve TAKVA İLİŞKİSİ : Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Takva sahibi olmak demek Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek demektir.Bu konuda özen göstermek demektir.Kapanma yada örtünme kavramları da emirlere uyduğundan dolayı takva ile ilişkilidir.