Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan Tesettürle ilgili ayet ve açıklamalar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tesettürle ilgili ayet ve açıklamalar

  Reklam
  Ka­dın­la­rın te­set­tü­rü ile il­gi­li ola­rak Kur’anı Ke­rim’de 3 ayet var­dır. Bun­lar­dan iki­si, Nûr Su­re­si’nde, bi­ri­si ise Ah­zâb Su­re­si’nde­dir. Nûr Su­re­si’nin 31 ve 60. ayet­le­ri ile Ah­zâb Su­re­si’nin 59. ayet­le­ri te­set­tür ko­nu­su­na açık­lık ge­tir­mek­le kal­maz, bu ko­nu­da­ki hü­küm­le­ri de ko­yar. An­cak, Nûr Su­re­si’nin 60. aye­ti, yaş­lı ka­dın­la­rın te­set­tür­le­rin­de­ki is­tis­na­yı be­lir­ten ayet ol­du­ğu için ko­nu­muz­la, doğ­ru­dan il­gi­li de­ğil­dir. Te­set­tür ile il­gi­li ola­rak Ha­dis’ler­den de­lil­le­re ge­lin­ce. Bu ko­nu­da çe­şit­li ri­va­yet­ler ol­mak­la be­ra­ber en meş­hur­la­rı, bu ayet­le­rin in­me­si son­ra­sın­da, Müs­lü­man ka­dın­la­rın aye­tin ma­na­sı­na na­sıl tes­lim ol­duk­la­rı­nı öv­güy­le an­la­tan Hz. Ai­şe (r.an­ha) va­li­de­mi­zin bu ko­nu­da­ki ri­va­ye­ti ile, Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin (sav) Es­ma bin­ti Ebu Be­kir (r. an­ha) ile kar­şı­laş­ma­sı anın­da­ki söz­le­ri ve yi­ne Pey­gam­be­ri­mi­zin ya­ra­lan­dı­ğın­da, ken­di­si­ne su ge­ti­ren kı­zı Zey­neb’e (r. an­ha) söy­le­dik­le­ri­ni an­la­tan ha­dis­ler­dir.  Nûr Sû­re­si’nin il­gi­li aye­ti mea­len şöy­le der: “Mü’min ka­dın­la­ra da söy­le, göz­le­ri­ni ha­ram­dan sa­kın­sın­lar, ırz­la­rı­nı ko­ru­sun­lar. (Yüz ve el gi­bi) gö­rü­nen kı­sım­lar müs­tes­na, zî­net (yer)le­ri­ni gös­ter­me­sin­ler. Ba­şör­tü­le­ri­ni ta ya­ka­la­rı­nın üze­ri­ne ka­dar sal­sın­lar. Zi­net­le­ri­ni, ko­ca­la­rın­dan, ya­hut ba­ba­la­rın­dan, ya­hut, ko­ca­la­rı­nın ba­ba­la­rın­dan ya­hut oğul­la­rın­dan, ya­hut üvey oğul­la­rın­dan, ya­hut er­kek kar­deş­le­rin­den, ya­hut er­kek kar­deş­le­ri­nin oğul­la­rın­dan, ya­hut kız kar­deş­le­ri­nin oğul­la­rın­dan, ya­hut Müs­lü­man ka­dın­lar­dan, ya­hut sa­hip ol­duk­la­rı kö­le­ler­den, ya­hut er­kek­li­ği kal­ma­mış hiz­met­çi­ler­den, ya­hut da he­nüz ka­dın­la­rın mah­rem yer­le­ri­ne va­kıf ol­ma­yan er­kek ço­cuk­lar­dan baş­ka­la­rı­na gös­ter­me­sin­ler. Giz­le­dik­le­ri ziy­net­ler bi­lin­sin di­ye ayak­la­rı­nı ye­re vur­ma­sın­lar. Ey mü’min­ler, hep bir­lik­te töv­be edi­niz ki kur­tu­lu­şa ere­si­niz!’’ [24:31]  Prof. Dr. Hay­ret­tin Ka­ra­man, bu ayet­le­ri yo­rum­lar­ken şöy­le der: “Bu ayet­ler nâ­zil olun­ca Müs­lü­man ka­dın­lar, bu­lun­duk­la­rı yer­den ay­rıl­ma­dan, etek­lik­le­ri­nin uy­gun yer­le­ri­ni yır­ta­rak ba­şör­tü­le­ri­ni bu­nun­la bağ­la­mış­lar ve bun­dan son­ra hiç ak­sat­ma­dan bu em­ri ye­ri­ne ge­tir­miş­ler, Hz. Pey­gam­ber (s.a.) de bu âye­tin uy­gu­lan­ma­sı­nı ti­tiz­lik­le ta­kip et­miş­tir. Bü­tün bu ka­rî­ne, de­lil ve işa­ret­ler, ko­nu­muz olan ör­tün­me em­ri­nin bağ­la­yı­cı ol­du­ğu­nu ke­sin ola­rak or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Bu emir âde­te de bağ­lı de­ğil­dir; çün­kü o za­man câ­rî olan âde­ti ol­du­ğu gi­bi bı­rak­mak için de­ğil, de­ğiş­tir­mek ve ıs­lâh et­mek için gel­miş­tir, ba­şör­tü­le­ri­ni omuz­la­rın­dan ar­ka­ya ata­rak bo­yun ve gö­ğüs­le­ri­ni açık­ta bı­ra­kan ca­hi­li­ye ka­dın­la­rı­na ye­ni bir ör­tün­me şek­li öğ­ret­miş, İs­lâ­mî ör­tü­yü ta­rif et­miş­tir.”  Hz. Ai­şe va­li­de­miz, Nûr Sû­re­si’nin yu­ka­rı­da mea­li ve­ri­len aye­ti in­di­ğin­de, bu aye­te uya­rak, vah­yin emir­le­ri­ne bü­yük bir sa­da­kat­le bağ­la­nan Me­di­ne’li En­sar ha­nım­la­rı tak­dir­le öv­müş­tür. Ha­dis ki­tap­la­rı­nın Li­bas ve En­sar ka­dın­la­rın fa­zi­le­ti bö­lüm­le­rin­de Hz. Ai­şe va­li­de­mi­zin ağ­zın­dan bu aye­tin em­ri­ne uy­ma şöy­le an­la­tı­lır: “Val­la­hi ben Al­lah’ın ki­ta­bı­nı tas­dik, O’nun in­dir­di­ği­ne iman açı­sın­dan En­sar ka­dın­la­rın­dan da­ha fa­zi­let­li­si­ni gör­me­dim. Nûr Sû­re­si’nin ör­tün­me aye­ti ge­lin­ce, er­kek­le­ri ken­di­le­ri­ne va­rıp Al­lah’ın in­dir­di­ği ayet­le­ri oku­ma­ya baş­la­dı­lar. Ha­nım­la­rın hep­si Al­lah’ın em­ri­ne uya­rak, yün­den ve pa­muk­tan ya­pıl­mış ör­tü­le­ri­ne bü­rün­dü­ler, Ra­su­lul­lah’ın ar­ka­sın­da sa­bah na­ma­zı kıl­ma­ya gel­di­ler.”  Kur’anı Ke­rim’in Ah­zâb Sû­re­si’nde Müs­lü­man ka­dın­la­rın te­set­tür­le­ri­ni em­re­den il­gi­li aye­tin ise yi­ne mea­len an­la­mı şöy­le­dir: “Ey Pey­gam­ber! Ha­nım­la­rı­na, kız­la­rı­na ve mü­min­le­rin ka­dın­la­rı­na söy­le, be­den­le­ri­ni ör­te­cek el­bi­se­le­ri­ni giy­sin­ler. Bu on­la­rın ta­nı­nıp in­ci­til­me­me­le­ri­ne de da­ha uy­gun­dur. Şüp­he­siz Al­lah çok ba­ğış­la­yı­cı­dır, çok mer­ha­met edi­ci­dir.” [33:59]  Ün­lü Mu­had­dis­ler­den Ebu Dâ­vud Li­bas bah­sin­de, Hz. Ai­şe va­li­de­mi­zin kar­de­şi (ab­la­sı) olan Es­ma Bin­ti Ebu Be­kir ile il­gi­li ha­di­si şöy­le ri­va­yet eder: Hz. Ai­şe ra­dı­yal­la­hu an­hâ an­la­tı­yor: “Es­mâ Bin­tu Ebi Bekr ra­dı­yal­la­hu an­hü­mâ, üze­rin­de in­ce bir el­bi­se ol­du­ğu hal­de Re­sü­lul­lah aley­his­sa­lâ­tu ves­se­lâm’ın hu­zu­ru­na gir­miş­ti. Aley­his­sa­lâ­tu ves­se­lâm, on­dan yö­nü­nü ters is­ti­ka­me­te çe­vir­di ve: “Ey Es­mâ! Ka­dın ha­yız ya­şı­na gir­di mi on­dan sa­de­ce şu­nun ve şu­nun dı­şın­da hiç­bir ye­ri­nin gö­rün­me­si câ­iz de­ğil­dir!” de­di ve yü­zü ile el­le­ri­ne işa­ret et­ti.”

  Halada tesettürün farz olmadığını düşünerek islama uygun giyinmeyen kardeşlerimizi Allah'a havale ediyoruz......
  alıntı


  Paylaş
  Tesettürle ilgili ayet ve açıklamalar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah cc razı olsun kardeşim 3. 3
  s.a bu başörtü takımı hakkında bir sorum olacaktı. adminlerin cevap vermesini temenni ediyorum: Topuz yapma knusu hakkında sahih hadisler varmıdır? 4. 4

  ve aleykumusselam ve rahmetullah kardeşim topuz yapmakla ilgili sahih hadisler aşağıdaki yazıdadır hadis numaraları var

  Hadis-i Şerifte saçların deve hörgücüne benzetilmesi saçların açık veya kapalı olarak toplanıp yüksekçe bağlanması şeklinde anlaşılabilir Açık olarak yapanlar daha büyük günah işlemekle beraber kapalı olanların da dikkat etmesi gerekir

  Aşırı süslü, şeffaf, göz alıcı renkte ve yaldızlı başörtüsü: Örtünmenin hedefi "dikkat çekmemek" olduğu halde, bu tür başörtüler dikkatleri üzerine toplamaktadır Şeffaf olanlar, içini göstererek hadislere açık bir muhalefet teşkil etmektedir

  Boynu ve -baştan arkaya kayarak- saçı tam örtmeyen başörtüsü: Yalnız çene altından veya enseden bir düğüm atılınca, boyun açık kalmakta ve âyette geçen "başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar" emri terk edilmektedir Altına tülbent takılmayan ve sağlam bağlanmayan başörtüleri de saçın bir bölümünü açıkta bırakmakta ve Rabbimizin emri ihlâl edilmiş olmaktadır

  Pardesü ve elbisenin içinde bırakılmak veya ense üzerinde düğümlenerek sıktırılmak suretiyle, saçın şeklini ortaya çıkaran başörtüsü: Hadislerde geçen "deve hörgücü" tabirine benzeyen bu şekiller, dikkat çekici olarak örtünmenin amacını tehlikeye düşürmektedir

  Konuyla ilgili Hadis-i Şeriflerde deve hörgücü gibi saçları bağlamanın uygun olmadığı açıkça ifade edilmiştir(Müslim - sahih bab: libas ve’l- zineh hadis nr3971

  “Ümmetimin son dönemlerinde bir takım adamlar olacaktır Erkekler gibi eğerlerin (bineklerin) üzerine binip cami kapılarına ineceklerdir Hanımları ise giyinik uryandır, (giyinik çıplaktır), başları üzerinde arık deve hörgücü gibisi vardır Onalara lanet edin Zira onlar lanet olunmuşlardır” (Ahmet bHambel - müsned nr6786, Ibn-i Hibban sahih nr:5655-7347)

  Bu ikazları dikkate alarak hareket etmenin daha faydalı olacağını düşünüyoruz
 5. 5
  O zaman nasıl olacak ki örtümüz ablalarim? Ben mesela sacimi at kuyrugu yapip topuz yapiyorum. Basin arkasina kabarik dursun diye gazete ya da sünger koymak deve hörgücü diye biliyordum ben... Baska ne sekilde yapabilirim? Bilgilendirirseniz cok sevinirim.. 6. 6
  yakut
  Ablacım topuz her şekliyle günah. Madem nefsine galip gelip o örtüyü takıyorsun bi adım daha at ve saçlarını topuz olmayacak şekilde bağla. Hem kendini sağlama al hem de topuzlu halini görüp yanlış yola girecek olanların yolunu açma. Her koyun kendi bacagindan unutma. Yanlış yapanlara uyma tamam 7. 7
  mısafır
  yapmayın su topuzu subhanallah Allah Rasullu yapanları acıkca tehdıt edıyor cennetın kokusu alamayacalar dıye ya sonsuz bır hayatı ortalama 40 yıllık omrunuzu heva ve heveslerınıze tercıh etmeyınn ınna lıllahı ve ınne aleyhı racıun 8. 8
  s.a bu başörtü takımı hakkında bir sorum olacaktı. adminlerin cevap vermesini temenni ediyorum: Topuz yapma knusu hakkında sahih hadisler varmıdır?
  Saçlarını deve hörgücü gibi yapan giyinik çıplaklar hadis kaynağı aşağıda belirtilmiştir.


  Sahih-i Buharî'den sonra en muteber ikinci hadîs külliyatı olan Sahih-i Müslim'in Cennet 53 bölümünde şöyle bir hadîs rivayet edilmektedir:"Ateş (cehennem) ehlinden iki sınıf vardır, henüz onları görmedim. (Birinci sınıf) Yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onlarla insanlara vuran kimseler... (İkincisi) Giyinmiş çıplak kadınlar ki, bunlar Allah'a taatten (itaatten) dışarı çıkmışlardır. Bunlar (hem kendileri baştan çıkmıştır), hem de başkalarını baştan çıkartırlar. Başları deve hörgücü gibidir. Bu gibi kadınlar, Cennet'e girmek şöyle dursun, onun kokusunu bile alamazlar. Halbuki Cennet'in kokusu şu şu kadar uzak mesafeden hissedilir." (Hadîsin ravisi Ebu Hureyre hazretleridir.)kuranda tesettür ayetleri,  tesettür ile ilgili ayetler,  tesettür ayetleri,  tesettürle ilgili ayetler,  kuranda tesettür ayeti,  kuranda tesettür,  kuranda tesettür ile ilgili ayetler