Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan Eve Dönüş Çağrısı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Eve Dönüş Çağrısı

  Reklam
  Eve Dönüş Çağrısı

  Kutlu misafirden geldi mi haber?
  Nurlanmış yüzün, başörtün kamer...
  Seni, ümmetliğe almış Peygamber,
  Tevhid bahçesinde, gonca gibisin... (1)

  Bu çağrım sanadır ey afife kardeşim! Başındaki örtüsü yüzünden okullara alınmayan, tartaklanan, aşağılanan; kırılasıca ellerin, kör olasıca gözlerin, tutulasıca dillerin tahrikine uğrayan… Tüm bunlara, Rabbinin emrini ifâ etmek için maruz kalan kardeşim; bu çağrım sanadır!

  Çoğunuz bu yola, İslam dinine hizmet etmek ve bu vesile ile Allah’ın(cc) rızasına ulaşabilmek arzusu ile atıldınız. Ancak; bu yolda, yeri geldi namahrem eller değdi, uğrunda canımızı verebileceğimiz o kutlu örtünüze; yeri geldi, siz kendiniz çıkarttınız, bizim gibileri öldürdüğünüzü bile bile… Yani; Allah’ın(cc) rızasını kazanmak gibi şanlı bir adım attığınızı zannederken, Allah’ın(cc) “haram” kıldığı amelleri işlediniz. Oysa ki; “Zararları gidermek, maslahatları celb etmekten evlâdır.” (2) fıkhî kaidesince; haram işlememek için farz bile terk edilebilirdi; bilemediniz…

  Üstüne lazım olmayan işlerle uğraşanlar, üstüne lazım olan işleri aksatırlardı; görmezden geldiniz…

  “Hatta aralarında kendisini “Zeyneb” ilan edip yanına bir de “Hüseyin” peydahlayarak “kıyam” a hazırlananlar bile vardı.” (3) Oysa ki; “Kadının cihadı, evde oturmaktı.”(4); dinlemediniz…

  Evlatlarının, Allah’ın(cc) kapısı yerine sahte kapılara, çağdaş ilahlara, dünyaya, makama, paraya adandığı bir toplum, niçin ve nasıl kurtulsun? (5)

  Örnek mi yoktu İslam Tarihi’nde alınacak da, batıyı örnek alıp, batı tarzı öğrenim veren okullara bu denli rağbet ettiniz? Hatice’den sadakati, Fatıma’dan şefkati, Zeyneb’den dava bilincini, Asiye’den sabrı ve imanı, Hanne’den adamayı, Aişe’den(r.a.ecmain) ilmi öğrenmek çok mu zordu? Oysa ki; Kur’an’da, Hadis’lerde ve İslam Tarihi’nde, “OKU”masını bilene nice örnekler sunulmaktaydı; göremediniz…

  “Müslüman kadının; kendi çağının, kendi toplumunun, kendi toprağının, kendi mahallesinin, kendi ailesinin, -konumuna göre- Asiye’si, Hanne’si, Meryem’i, Hatice’si, Fatıma’sı, Zeyneb’i olması için sunulmaktaydı bu örnekler.” (6)

  “Başkasına uymanın bayraklaştırıldığı bir sırada, dini ile amel eden ve kalbi îmânla dolu bulunan hanım kardeşim! Sen hidayette olduğun müddetçe sapıtanlar sana hiçbir zarar veremeyecektir. Seninle alay edenle sen de alay et. Sana gülene sen de gül. Nice bâtıl, hak ile alay etmiştir. Firavun, Musa(as) ile, câhiliye Arapları Muhammed Mustafa(sas) ile uzun süre alay ettiler. Fakat hakka hiçbir zarar veremediler ve zafer hakkın oldu.

  Örtüne büründüğünde çalışma ve eğitim hakkına engel olmak için sana savaş açan ve dinine buğzeden İslâm düşmanlarının karşısına yüce dağlar gibi dikil. Mü’min kadının izzetiyle onlara sihirbazların Firavun’a söylediği şu sözü söyle:

  “Öyle ise yapacağını yap! Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin.” (7)

  Allah’ın istediği gibi, nesilleri gerçeğe ve doğru yola götüren bir işâret taşı ol. Seviyesiz kimselerin “örtünün altında nurun hebâ oluyor, güzelliğin gidiyor” sözlerine aldanma!
  Müslümanlığına ve örtüne sahip çık. Onlara yapış ve dört elle sarıl. Senin kötülüğünü isteyene şunu söyle:

  “Hayâ, Allah korkusu ve selefin ahlâkı ikaz ettiği halde hâlâ açıklık mı?
  Kadın ancak bir incidir, inci ise sadece sedef içinde korunur.” (8 )

  Şeyh Azzam’a da kulak ver ki, şöyle diyordu vasiyetinde:

  “Müslüman kadınlar, sakın rahat ve lüks düşkünü olmayınız. Çünkü rahat ve lüks, cihadın düşmanıdır; beşerin ruhunu telef eder. Zaruri şeylerle yetininiz. Evleriniz aslan inlerini andırsın. Tağutlar tarafından boğazlansın diye, yiyip semiren tavukların kümesi olmasın.” (9)

  Evet afife kardeşim; “Örnek olmanın ve örnek olanların çizgisini sürdürmenin muazzam ağırlığını omuzlarında hissedenler eğilir lakin yıkılmazlar, sallanır lakin devrilmezler, belki yavaşlarlar lakin yatmazlar. Keder ve sıkıntının ağırlığından kaburgaları birbirine geçtiği halde hallerini sormayagörün, alacağınız cevap hep aynıdır: “Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir.” (10) (11)

  Örnek olabilmek için, örnek alacaklarını iyi tesbit etmelisin. Hayatını Kur’an ve Sünnet’e göre imar etmek ve Rabbinin rızasına ulaşabilmekse amacın; Kur’an ve Sünnet’e ve bunlara adım adım uyanlara yönel. Kur’an’a uy; Ahzab/59’u oku. Yine Rasulullah’a(sas) uy; ona kulak ver: “Kadınların zaruret dışında sokağa çıkmaktan nasibleri yoktur.” (12) Ve hidayet öncüleri İmam’ların söylediklerini dinle; “Erkeklerin kadınlara su taşımaları için bazı kaplar temin etmeleri gerekir. Çünkü kadın abdest almak ve su içmek için suya muhtaçtır. Abdest yerine teyemmüm etse bile su içmeden edemez. Nehirlerden, kuyulardan ve havuzlardan su almak için çıkması mümkün olmaz. Ahzab suresi 33. ayeti ile kadınlar evde oturmakla emrolunmuşlardır. Bunları getirmek erkeğin vazifesidir.” (13)

  Ey mü’mine kardeşim! İçme suyu bulunan kadının abdest için dahi çıkamayacağı belirtilirken, şehir şebekesinin de bulunduğu günümüzde ne gibi zaruretlerin çıkmanı gerektireceğini hesap etmelisin.

  “Peygamber Efendimiz(sas) vefat ettikten sonra, hak üzere sebat edenler… İşte gerçek Müslümanlar onlardır. Çünkü İslam, hükümlerden meydana gelen bir kaledir. Bu hükümlerle ayakta kalır, şahıslarla değil. (14) Allah(cc) Uhud’da, Peygamber’in(sas) öldüğü şayiasını duyunca silahını bırakıp gayreti kırılanları kınamıştır. İnanç sahipleri bu yolu takip etmez, böyle yapmazlar. Onlar bir inanç, bir dava sahibi kimselerdir. Şahıslara değil, inançlarına ve inançlarının ilkelerine tabi olurlar.” (15)

  Tüm bu sebeplerden ve daha buraya sığdıramayacağım nice sebeplerden ötürü, ben çağrımı, dün olduğu gibi bugün de, gücüm nisbetinde yineliyorum: EVE DÖNÜN! Umuyorum ki bu çağrım, “düşünen” ve hakiki manada Allah’ın(cc) rızasını kazanmak isteyen kardeşlerim üzerinde etkili olacaktır.

  “Allah’ım! Hangi mü’mine ağır söz söylemişsem, bunu kıyamet günü, onun için, sana yakınlık vesilesi kıl.” (16)

  Vesselam…


  (1)- Ahmed Günbay Yıldız
  (2)- Molla Sâid-i Nûr, Kastamonu Lahikası, 110; Konyalı Vehbi Efendi, Hulasatü’l Beyan, s:106; Halil Günenç, Günümüz Mes'elelerine Fetvalar, 807; Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, 4/431; Mecelle, 30
  (3)- Mustafa İslamoğlu, Adayış Risalesi, s:124
  (4)- İbni Ömer, Ümmü Seleme ve Aişe(r.anha)'dan rivayet edilen hadiste buyrulur ki;
  "Kadınların cihadı evde oturmaktır" [hasendir. İbni Ömer'den: Ebu Ya'la; İbni Hacer, Metalibu Aliye(1591); Ümmü Seleme'den: Taberani, Evsat(6/198 ); Ebu Ya'la; İbni Hacer, Metalibu Aliye(1590); Aişe'den: Ahmed(6/6; İbni Kesir(4/1953); İbni Kayyım, İ'lamul Muvakkiin(4/221); Ebu Vakıd el-Leysi'den: Ahmed(5/218 ); İbnül Cevzi, el-Hadaik(2/336)]
  (5)- Mustafa İslamoğlu, age, s:51
  (6)- age, 104
  (7)- Tâhâ/72
  (8 )- Abdullah Yolcu, Toplumun Cevheri Hanımlara
  (9)- Şehid Dr. Abdullah Azzam, vasiyetinden; bkz: “Cihad Dünya Gündeminde”
  (10)- Âl-i İmran/173
  (11)- Mustafa İslamoğlu, age, s:109
  (12)- İbni Ömer(ra)'den; “Kadınların zaruret dışında sokağa çıkmaktan nasibleri yoktur. Onların kenarlar hariç yollardan da nasibleri yoktur.” [Taberani, Kenz(45062); Camius Sagir(7657); Mecmauz Zevaid(2/200); İbni Adiy(3/454)]
  (13)- İmam Serahsi, İmam Muhammed’in Kitabul Kesb’inin Şerhi, s:89
  (14)- Muhammed Gazalî, Fıkhu’s Sîre, s:36
  (15)- age, s:289
  (16)- Buharî, bkz: Fethu’l Bârî, 11/171

  Bilal Oduncu
  islamigundem.com  Paylaş
  Eve Dönüş Çağrısı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hocam güzel söylüyor da zamanın şartları o kadar ağır ki bizi zorla dışarı sürüklüyor...