İslamda Hacc ve Önemi Bölümü ve İslamda Kurban ve Hükümleri Forumundan Kurbanlik hayvan sahibine ,siratta bir binektir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kurbanlik hayvan sahibine ,siratta bir binektir

  Reklam
  ÂYET-İ KERİME MEÂLİ


  İlyas: "Herşeyi en güzel şekilde yaratan Allah'ı bırakıp da Baal ismindeki puta mı tapıyorsunuz? Sizin Rabbiniz de, evvelce gelip geçen atalarınızın Rabbi de Allah'tır"


  Sâffât Sûresi: 125-126


  HADİS-İ ŞERİF MEÂLİ  Güvenilirliği olmayanın kâmil imânı yoktur Temizliği olmayanın namazı yoktur Namazı olmayanın dine bağlılığı yoktur Dinde namazın yeri, bedende başın yeri gibidir


  Câmi'ü's-Sağîr, c: 3, 3848


  Kurbanlık hayvan, sahibine Sıratta binektir  Hâlık-ı Rahîm ve Rezzâk-ı Kerîm ve Sâni-i Hakîm şu dünyayı, âlem-i ervah ve rûhâniyat için bir bayram, bir şehrâyin sûretinde yapıp, bütün esmâsının garâib-i nukuşuyla süslendirip, küçük büyük, ulvî süflî herbir ruha, ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehâsin ve in’âmattan istifade etmeye muvâfık ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir, bir vücud-u cismanî verir, bir defa o temâşâgâha gönderir

  Hem zaman ve mekân cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hattâ günlere, kıt’alara taksim ederek herbir asrı, herbir seneyi, herbir mevsimi, hattâ bir cihette herbir günü, herbir kıt’ayı, birer taife ruhlu mahlûkatına ve nebatî masnuatına birer resm-i geçit tarzında bir ulvî bayram yapmıştır Ve bilhassa rû-yi zemin, hususan bahar ve yaz zamanında, masnûât-ı sağîrenin taifelerine öyle şâşaalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakât-ı âliyede olan rûhâniyâtı ve melâikeleri ve sekene-i semâvâtı seyre celb edecek bir câzibedarlık görünüyor Ve ehl-i tefekkür için öyle şirin bir mütâlâagâh oluyor ki, akıl tarifinden âcizdir

  Fakat bu ziyâfet-i İlâhiye ve bayram-ı Rabbâniyedeki ism-i Rahmân ve Muhyî’nin tecellîlerine mukabil, ism-i Kahhar ve Mümît, firak ve mevtle karşılarına çıkıyorlar Şu ise, “Rahmetim herşeyi kaplamıştır” (A’râf Sûresi, 7:156) rahmetinin vüs’at-i şümûlüne zahiren muvâfık düşmüyor Fakat hakikatte birkaç cihet-i muvâfakati vardır Bir ciheti şudur ki:

  Sâni-i Kerîm, Fâtır-ı Rahîm, herbir tâifenin resm-i geçit nöbeti bittikten ve o resm-i geçitten maksut olan neticeler alındıktan sonra, ekseriyet îtibarıyla, dünyadan merhametkârâne bir tarzla tenfîr edip usandırıyor, istirahate bir meyil ve başka bir âleme göçmeye bir şevk ihsan ediyor; ve vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman, vatan-ı aslîlerine bir meyelân-ı şevkengîz, ruhlarında uyandırıyor

  Hem o Rahmân’ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda, mücahede işinde telef olan bir nefere şehâdet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna, âhirette cismanî bir vücud-u bâkî vererek Sırat üstünde, sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandırıyor Öyle de, sair zîruh ve hayvanatın dahi, kendilerine mahsus vazife-i fıtriye-i Rabbâniyelerinde ve evâmir-i Sübhâniyenin itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken zîruhların, onlara göre bir çeşit mükâfat-ı rûhâniye ve onların istidatlarına göre bir nevî ücret-i mâneviye, o tükenmez hazine-i rahmetinde baîd değil ki bulunmasın; dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler, belki memnun olsunlar Lâ ya’lemu’l-ğaybe illâllah

  Sözler, 17 Söz, s 185  Paylaş
  Kurbanlik hayvan sahibine ,siratta bir binektir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kurban kesimi sırasında sahinin kurbanın yanında olması kanın toprağa akması sırasında melekler arşa çıkar sırata binek olur Allahu tealanın emri yerine getirilmiş olur.