islamda Aile ve İslamda Evlilik ve Hükümleri Forumundan Islamda Evlilik,islami Evlilik Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Islamda Evlilik,islami Evlilik

  Reklam
  İslâm dini müslümanların evlenip yuva kurmalarına bü-yük önem verir. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Size onlar sayesinde veya onlarla huzur ve sükûnete ermeniz için kendi cinsiniz-den eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet halketmesi O’nun kudretinin alâmetlerindendir. Bunda düşü-nen bir topluluk için işaretler vardır” (er-Rûm 30/21) den-miştir. Bir başka âyet-i kerîmede, “Sizden bekâr olan kimseleri, köle ve câriyelerinizden uygun olanları evlendi-riniz. Eğer onlar fakir iseler Allah fazlından onları zen-ginleştirecektir. Allah (imkânları ve rahmeti) geniş ve (her şeyi) bilendir” (en-Nûr 24/32) buyurulmuştur. Hz. Peygamber de muhtelif hadislerinde müslümanları evlenmeye teşvik etmiştir. Meselâ bir hadîs-i şerifinde, “Ey gençler sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin” (Buhârî, “Nikâh”, 3; Müslim, “Nikâh”, 1) buyurmuş, bir başka hadisinde kezâ, “Peygamberlerin dört sünneti vardır” demiş ve dördüncü olarak evlenmeyi saymıştır (Tirmizî, “Nikâh”, 1; Müsned, V, 421). Bu meâlde birçok âyet ve ha-dis zikredilebilir. Bütün bunlar İslâm’ın genel yaklaşı-mının kadınla erkeğin birbirinden uzak durması değil, Allah tarafından konulan sınırlar çerçevesinde bir arada yaşanması olduğunu göstermektedir. Allah tarafından ko-nulan sınırlar derken meşrû bir nikâh ilişkisi kastedil-mektedir. Bu yönüyle İslâm dini mümkün olduğunca kadınlardan uzak durmayı ve bekâr kalmayı öğütleyen ve ruh-banlığı en büyük dindarlık olarak takdim eden Hıristi-yanlık’tan ayrılmaktadır.Allah Teâlâ yukarıda meâli verilen âyet-i kerîmede kadın ve erkeğin birbiri için yaratıldığını ve bu tür bir yaratılışın Allah’ın kullarına bir lutfu olduğunu bildirmektedir. Bu kadın ve erkeğin birbirinden uzak ol-masının değil sağlıklı ve temiz bir zeminde beraber ol-masının fıtrata daha uygun olduğunu göstermektedir. Bu en güzel şekilde evlenme ile mümkün olmaktadır. Öte yan-dan sağlıklı nesiller elde etmek ancak bu nesillerin bir evlilik içinde meydana gelmesi ve anne babanın müşterek ilgi ve sorumluluğu altında büyütülmesi ile mümkündür. Böyle bir birliktelik içinde meydana gelmeyen çocuklar gerek sosyal gerek psikolojik gerekse ahlâkî bakımdan daha problemli olmaktadır. Ayrıca toplumsal ahlâkın ko-runmasında da kadın-erkek ilişkilerinin bir evlilik ze-minine dayanmasının büyük önemi vardır. Evlenmenin müm-kün olmadığı çoğu durumda kadın ve erkekler birbirlerin-den uzak durmamakta, sadece ilişkilerini gayri meşrû ze-minlerde sürdürmekte veya normal olmayan ilişki yolları-na sürüklenmektedir.
  alıntı


  Paylaş
  Islamda Evlilik,islami Evlilik Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslami koşullar çerçevesinde evlilik yapmak için ilk önce dinimizin de buyurduğu gibi imanlı birini bulmakla başlamaktadır. Evlilikte ise islami esaslara göre hareket etmektir.islami evlilik konuları