islamda Aile ve İslamda Evlilik ve Hükümleri Forumundan Hadislere göre evlilik (geniş bilgiler) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hadislere göre evlilik (geniş bilgiler)

  Reklam
  EVLENMEYE TEŞVİK

  Bize Ebu Asım, İbn Cüreyc'den, (O) Ebu'l-Muğallis'ten, (O da) Ebu Necih'ten (naklen) haber verdi ki, O şöyle dedi: Rasulullah {Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuş: "Evlenmeye gücü yetip de evlenmeyen, bizden değildir!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah bölümü
  Bölüm 1 Hadis no 2170


  KENDİSİNDE GÜÇ BULUNAN KİMSE EVLENSİN

  Bize Ya'lâ haber verip (dedi ki), bize el-Ameş, Umâre'den, (O da) Abdurrahman b. Yezid'den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Abdullah şöyle demişti: Biz, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber olan, hiçbir şeyleri bulunmayan gençlerdik. Bu sebeple (birgün) O şöyle buyurmuştu: "Ey genç topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç yetirirse, evlensin. Çünkü bu gözü (haramdan) daha iyi sakındırıcı, namusu daha iyi koruyucudur. Kim de güç yetiremezse, o oruç tutmalıdır. Zira oruç onun için şehvet kırıcıdır!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah bölümü
  Bölüm 2 Hadis no 2171


  KENDİSİNDE GÜÇ BULUNAN KİMSE EVLENSİN

  Bize Muhammed b. Yusuf rivayet edip (dedi ki), bize Süfyan, el-A'meş'ten, (O) İbrahim'den, (O) Alkame'den, (O da) Abdullah'tan (naklen) rivayet etti. (Alkame) dedi ki, ben (Abdullah'la) beraber iken Osman O'nunla karşılaştı ve "Ebu Ab-dirrahman! Bekâr bir kızla (evlenmek) ister misin? Sana (eski neşeni, mutlu-düzenli günlerini) hatırlatır!" dedi. O da şöyle cevap verdi: Gerçekten sen bunu söylüyorsan, ben de Rasulullah'ı (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyururken işitmiştim: "Ey genç topluluğu! Sizden kim evlenmeye geç yetirirse, evlensin. Çünkü bu gözü (haramdan) daha iyi sakındırıcı, namusu daha iyi koruyucudur. Kim de güç ye-tiremezse, oruç tutsun. Zira oruç onun için şehvet kırıcıdır!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah bölümü
  Bölüm 2 Hadis no 2172

  KADINLARDAN UZAK (BEKÂR) YAŞAMA YASAĞI

  Bize Ebu'l-Yeman haber verip (dedi ki), bize Şuayb, ez-Zühri'den haber verdi (ki, O şöyle demiş): Bana Saîd ibnu'l-Müseyyeb haber verdi ki; O, Sa'd b. Ebi Vakkas'ı şöyle derken işitmiş: "Andolsun ki, bunu (yani evlenmeyip bekâr kalma isteğini) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Osman'dan kabul etmemişti. Şayet O'na kadınlardan uzak yaşamayı caiz kılsaydı, biz (kendimizi) hadım ederdik!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah bölümü
  Bölüm 3 Hadis no 2173
  Paylaş
  Hadislere göre evlilik (geniş bilgiler) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  KADINLARDAN UZAK (BEKÂR) YAŞAMA YASAĞI

  Bize İshak haber verip (dedi ki), bize Hammâd b. Mes'âde rivayet edip (dedi ki), bize el-Eş'as b. Abdilmelik, el-Hasan'dan, (O) Sa'd b. Hişam'dan, (O da) Hz. Aişe'den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: "Rasulullah {Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kadınlardan uzak (yani evlenmeyip bekâr) yaşamayı yasakladı."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah bölümü
  Bölüm 3 Hadis no 2174


  KADINLA DÖRT ŞEY İÇİN EVLENİLİR

  Bize Sadaka ibnu'1-Fadl rivayet edip (dedi ki), bize Yahya b Saîd, Ubeydullah'tan, (O) Saîd b Ebi Saîd'den, (O) babasından, (O) Ebu Hüreyre'den, (O da) Hz Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) haber verdi ki, O şöyle buyurdu:
  "Kadınlarla dört şey için;
  din,
  güzellik,
  mal ve haseb (soy güzelliği, şeref) için evlenilir
  Sen dindara bak, ellerin darlık görmesin, (Allah iyiliğini versin!)"  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 4 Hadis no 2176


  KADINLA DÖRT ŞEY İÇİN EVLENİLİR

  Bize Muhammed b Uyeyne, Ali b Mushir'den, (O) Ab-duhnelik'ten, (O) Atâ'dan (O) Cabir'den, (O da) Hz Pey-gamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) bu (yani bir önceki)(2176) Hadisi haber verdi

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 4 Hadis no 2177


  EVLENME TEKLİFİ ESNASINDA KADINA BAKMAYA İZİN

  Bize Kabîsa haber verip (dedi ki), bize Süfyan, Asım el-Ahvel'den, (O) Bekr b Abdillah el-Müzeni'den, (O da) el-Muğire b Şube'den (naklen) haber verdi ki, O, Ensardan bir kadına evleme teklifinde bulunmak (istemişti) de, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) O'na şöyle buyurmuştu: "Git de ona bak Çünkü bu, aranızda uyuşma ve kaynaşma sağlanmasına daha elverişlidir!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 5 Hadis no 2178


  ERKEK EVLENDİĞİ ZAMAN ONA NE SÖYLENİR?

  Bize Muhammed b. Kesir el-Abdi el-Basri haber verip (dedi ki), bize Süfyan, Yunus'tan, (O da) el-Hasan'dan (naklen) haber verdi. (Yunus) dedi ki, O'nu (yani el-Hasan'ı) şöyle derken işittim: Akil b. Ebi Talib, Basra'ya gelmiş ve Cuşemoğullan'ndan bir kadınla evlenmişti. Bunun üzerine (bazı kimseler) O'na; "Allah mes'ud etsin, oğullar bağışlasın!" demişlerdi de, O şöyle karşılık vermişti: "Bunu söylemeyin! Muhakkak Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sel lem) bizi bundan menetmiş ve bize, "Allah seni mübarek kılsın, sana bereketler versin!" dememizi emretmişti."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah bölümü
  Bölüm 6 Hadis no 2179


  ERKEK EVLENDİĞİ ZAMAN ONA NE SÖYLENİR?

  Bize Nuaym b Hammad rivayet edip (dedi ki), bize Abdulaziz, Süheyl'den, (O) babasından, (O) Ebu Hüreyre'den, (O da) Hz Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O bir insanın evliliğini tebrik ettiğinde şöyle buyururdu: "Allah seni mübarek kılsın, sana bereketler versin! Aranızı hayırla birleştirsin!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 6 Hadis no 2180

  ADAMIN, (DİN) KARDEŞİNİN EVLENME TEKLİFİ YAPTIĞI BİR KADINA EVLENME TEKLİFİ YAPMASI YASAĞI

  Bize Ebu'l-Velid et-Tayâlisî haber verip (dedi ki), bize Şu'be, Süheyl b Ebi Salih'ten, (O) babasından, (O) Ebu Hü-reyre'den, (O da) Hz Peygamber1 den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O, kişinin, (din) kardeşinin evlenme teklifi yaptığı bir kadına evlenme teklifi yapmasını yasakladı

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 7 Hadis no 2181

 3. 3
  ADAMIN, (DİN) KARDEŞİNİN EVLENME TEKLİFİ YAPTIĞI BİR KADINA EVLENME TEKLİFİ YAPMASI YASAĞI

  Bize Abdullah b Saîd rivayet edip (dedi ki), bize Ukbe b Halid, Ubeydullah'tan rivayet etti ki, O şöyle demiş: Bana Nafî1, İbn Ömer'den (naklen) rivayet etti ki, Rasulullah (Sal-lallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Biriniz (din) kardeşi kendisine izin vermedikçe, onun evleme teklifi yaptığı bir kadına evlenme teklifinde bulunmasın, onun alış-verişi üzerine alış-verişe girmesin!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 7 Hadis no 2182


  ADAMIN, (DİN) KARDEŞİNİN EVLENME TEKLİFİ YAPTIĞI BİR KADINA EVLENME TEKLİFİ YAPMASI YASAĞI

  Bize Yezid b Harun haber verip (dedi ki), bize Mu-hammed b Amr, Ebu Seleme'den, (O da) Fâtıma bint Kays'tan (naklen) haber verdi ki; O, kendisine anlatmış, kendisi de anlattıklarını O'ndan iyice yazmış ki; O (yani Fâtıma), Kureyş kabilesinin Mahzumoğulları oymağından bir adamın nikâhındaymış Derken (bu adam) O'nu kesin bir şekilde (üç talâkla) boşamış Bunun üzerine O, (adamın) ailesine, kendilerinden nafaka istemek üzere (haberci) göndermiş de onlar; "senin nafaka (hakkın) yok!" demişler Sonra bu (olay) Rasulullah'a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ulaşmış, O da şöyle buyurmuş: "Senin nafaka (hakkın) yok Ancak iddet (beklemen) gerekir

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 7 Hadis no 2183

  KİŞİNİN EVLENME TEKLİFİ YAPMASININ CAİZ OLDUĞU DURUM

  Bize Yezid b Harun haber verip (dedi ki), bize Davud -yani İbn Hind- rivayet edip (dedi ki), bize Amir rivayet edip (dedi ki), bize Ebu Hüreyre rivayet etti ki; Rasulullah {Salalahu Aleyhi ve Seltem) kadınla, halasının üzerine; hala ile, erkek kardeşinin kızı üzerine, veya kadınla, teyzesinin üzerine; yahut teyze ile, kız kardeşinin kızı üzerine evlenümesini yasakladı (ve şöyle de buyurdu): "Ne daha küçük olanla (yeğenle) daha büyük olan (yani halası ve teyzesi) üzerine, ne daha büyük olanla daha küçük olan üzerine evlenilmez!

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 8 Hadis no 2184


  KİŞİNİN EVLENME TEKLİFİ YAPMASININ CAİZ OLDUĞU DURUM

  Bize Ubeydullah b Abdilmecid rivayet edip (dedi ki), bize Mâlik, Ebu'z-Zinâd'dan, (O) el-A'rec'den, (O da) Ebu Hü-reyre'den (naklen) rivayet etti ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kadınla halasının ve kadınla teyzesinin (aynı zamanda bir nikâh altında) bir araya getirilmelerini yasakladı

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 8 Hadis no 2185


  DEĞİŞ TOKUŞ ŞEKLİNDE MEHİRSİZ EVLENME YASAĞI HAKKINDA

  Bize Hâlid b. Mahled rivayet edip (dedi ki), bize Malik, Nafi'den, (O da) İbn Ömer'den (naklen) rivayet etti ki,O şöyle dedi: "Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), değiş-tokuş şeklinde mehirsiz evlenmeyi ("şiğâr"ı) yasakladı." Mâlik şöyle demiştir: "Şiğâr ise, bir adamın, kızını başkasıyla, bu başkasının kızını kendisiyle mehirsiz olarak evlendirmesine mukabil evlendi rmesidir."
  Ebu Muhammed (ed-Dârimî'ye); "bu (şekilde evlenenler) arasında (meşru) evliliğin olduğu görüşünde misin?" denildi de O; "(bu şekilde evlenme) hoşuma gitmiyor" karşılığını verdi.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 9 Hadis no 2186


  İYİ ERKEKLERLE İYİ KADINLARIN EVLENMESİ HAKKINDA

  Bize Ebu Asım, İbrahim'den, (O) Ömer b. Keysan'dan, (O) babasından, (O da) Vehb b. Ebi Muğis'ten (naklen) haber verdi ki, O şöyle demiş: Bana Esma bint Ebi Bekr, Hz. Aişe'den, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O şöyle buyurmuş: "İyi erkeklerle iyi kadınları (birbirleriyle) evlendirin!" Ebu Muhammed (ed-Dârimî) dedi ki: "Bu Hadisin; "Böylece onların ardından gelen (nesil) güzel olur). Onların ardından gelen de ve sırasıyla (sonra gelen de) güzel olur" kısmı benim (sema'ımdan, kitabımdan) düşmüştür!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 10 Hadis no 2187


  VELİSİZ EVLENME YASAĞI

  Bize Mâlik b. İsmail haber verip (dedi ki), bize İsrail, Ebu İshak'tan, (O) Ebu Burde'den, (O da) babasından (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: "Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), "Evlenme ancak veli ile olur!" buyurdu.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 11 Hadis no 2188


  VELİSİZ EVLENME YASAĞI

  Bize Ali b. Hucr rivayet edip (dedi ki), bize Şerîk, Ebu İshak'tan, (O) Ebu Burde'den, (O) Ebu Musa'dan, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) haber verdi ki, O şöyle buyurdu: "Evlenme ancak veli ile olur!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 11 Hadis no 2189


  VELİSİZ EVLENME YASAĞI

  Bize Ebu Asım, İbn Cüreyc'den, (O) Süleyman b. Musa'dan, (O) ez-Zühri'den, (O) Urve'den, (O) Hz. Aişe'den, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O şöyle buyurdu: "Hangi kadın velisinin izni olmadan evlenirse, onun evliliği ("nikah"ı) geçersizdir, onun evliliği geçersizdir, onun evliliği geçersizdir! Eğer (kadının velileri) anlaşmazlığa düşerlerse (="işteceru"), -Ebu Asım dedi ki, (İbn Cüreyc) bir defasında; "eğer (kadının velileri) anlaşmazlığa düşerlerse (="teşaceruM) demiştir-, hükümdar (hakim, vali), velisi olmayanın velisidir. Şayet (bir erkek, velisiz yapılan, dolayısıyla geçersiz olan bir nikahla bir kadından) faydalanırsa (onunla cima ederse), artık mehir, helal edindiği kadınlık organı sebebiyle, bu (kadınındır!)" Ebu Asım dedi ki, (İbn Cüreyc) bu (Hadisi) bana yüzkırkaltı yılında yazdırmıştı.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 11 Hadis no 2190

  YETİM KIZIN EVLENDİRİLMESİ HAKKINDA

  Bize Ebu Nuaym haber verip (dedi ki), bize Yunus b. Ebi İshak rivayet edip (dedi ki), bana Ebu Burde b. Ebi Musa, Ebu Musa'dan rivayet etti ki, O şöle demiş: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Yetim kıza, kendisinin (evlendirilmesi) hususunda danışılır. Eğer susarsa, izin vermiş demektir. Razı olmazsa, zorlanmaz."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 12 Hadis no 2191  HİÇ EVLENMEMİŞ KADINLA DUL KADINA DANIŞMA

  2192. Bize Ebu'l-Muğire haber verip (dedi ki), bize el-Evzai rivayet edip (dedi ki), bana Yahya, Ebu Seleme'den, (O da) Ebu Hüreyre'den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Ra-sulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Dul kadın, kendisine danışılmadıkça evlendirilmez, hiç evlenmemiş kadın da kendisinden izin istenmedikçe evlendirilmez. Onun izni ise, susmasıdır!"

  2193. Bize Vehb b. Cerir haber verip (dedi ki), bize Hişam, Yahya'dan, (O da) Ebu Seleme'den (naklen) rivayet etti ki, Ebu Hüreyre O'na, Resulullah'tan (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) bu (yani bir önceki) Hadisi rivayet etmiş.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 13 Hadis no 2192-2193
 4. 4
  HİÇ EVLENMEMİŞ KADINLA DUL KADINA DANIŞMA

  Bize Halid b. Mahled rivayet edip (dedi ki), bize Malik, Abdullah ibnu'l-Fadl'dan, (O) Nafi' b. Cubeyr b. Mut'im'den, (O da) İbn Abbas'tan (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Dul kadın, kendisini (evlendirmeye) velisinden daha layıktır. Hiç evlenmemiş (kadından) ise, kendisinin (evlendirilmesi) konusunda izin istenir. Onun izni, susmasıdır"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 13 Hadis no 2194


  HİÇ EVLENMEMİŞ KADINLA DUL KADINA DANIŞMA

  Bize İshak b. İsa rivayet edip (dedi ki), bana Malik, kendisine sorduğum ilk şeyin (cevabı) olarak rivayet edip (dedi ki), bize Abdullah ibnu'1-Fadl, Nafi' b. Cübeyr'den, (O da) İbn Abbas'tan (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Hiç evlenmemiş kadından, (evlendirilmesi hususunda) izin istenir. İzni ise, susmasıdır!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 13 Hadis no 2195  HİÇ EVLENMEMİŞ KADINLA DUL KADINA DANIŞMA

  Bize Ubeydullah b. Abdilmecid haber verip (dedi ki), bana Ubeydullah b. Abdirrahman b. Mevheb rivayet edip (dedi ki), bize Nafı1 b. Cübeyr b. Mut'im, İbn Abbas'tan (naklen) haber verdi ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Dul kadın, (evlenmesi hususunda) işine velisinden daha fazla sahiptir. Hiç evlenmemiş kadından ise, kendisinin (evlendirilmesi) konusunda izin istenir. Onun susması, kabul etmesi demektir!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 13 Hadis no 2196  DUL KADINI, İSTEMEDİĞİ HALDE BABASI EVLENDİREBİLİR Mİ?

  Saîd haber verdi ki; O, el-Kasım b. Muhammed'den işitmiş ki, Ensarlı Abdurrahman b. Yezid ile Mücemmi' b. Yezid O'na anlatmışlar ki, kendilerinden yani Ensardan, "Hizam" diye çağrılan bir adam bir kızını evlendirmiş de (kız), babasının (yaptığı) nikâhtan hoşlanmayıp Rasulullah'a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gelmiş ve bu (nikâh meselesini) O'na anlatmış. (Rasulullah) da ondan babasının (yaptığı) nikâhı geri çevirmiş. Sonra o, Ebu Lubabe b. Ab-dilmunzir'le evlenmiş. Bu Hadisi haber verdikten) sonra Yahya bildirmiş ki, kendisine bu (kadının) dul olduğu (haberi) ulaşmış.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 14 Hadis no 2197  DUL KADINI, İSTEMEDİĞİ HALDE BABASI EVLENDİREBİLİR Mİ?

  Bize Halid b. Mahled haber verip (dedi ki), bize Malik, Abdurrahman ibnu'l-Kasım'dan, (O) babasından, (O da) Yezid'in oğulları Abdurrahman ile Mucemmi'den (naklen) rivayet etti ki, Hansa1 bint Hizam'ı, dul iken babası evlendirmiş. O da bundan hoşlanmayıp Rasulullah'a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gelmiş, (Rasulullah) da nikâhını geri çevirmiş.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 14 Hadis no 2198

  KADINI İKİ VELİ EVLENDİREBİLİR Mİ?

  2199. Bize Vezid b. Harun haber verip (dedi ki), bize Saîd, Katâde'den, (O) el-Hasan'dan, (O da) Ukbe b. Amir'den veya Semûre b. Cundeb'den (naklen) haber verdi ki, Rasulullah (Sal-lallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Hangi kadını iki velisi (farklı iki kişiyle) eulendirirse o, onlardan (nikâhı) ilk (yapılanındır). Hangi adam da (bir şeyi) iki adama satarsa, bu (şey) onlardan ilk (satın alanındır.)"

  2200. Bize Affan rivayet edip (dedi ki), bize Hammad b. Seleme rivayet edip (dedi ki), bize Katâde, el-Hasan'dan, (O) Semûre'den, (O da) Rasulullah'tan (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen), onun (yani bir önceki Hadisin) benzerini haber verdi.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 14 Hadis no 2199-2200


  KADINLARLA MUT A NİKÂHI YAPMA YASAĞI

  Bize Cafer b. Avn, Abdulaziz b. Ömer b. Ab-dilaziz'den, (O da) er-Rebi1 b. Sebre'den (naklen) haber verdi ki, babası O'na anlatmış ki, onlar Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber Veda Haccı'nda yola çıktılar. Derken (Rasulullah): "Şu kadınlardan yararlanın!" buyurdu. -'Yararlanmak", bizde, "evlenmek" demektir.- Biz de bunu kadınlara teklif ettik. Fakat onlar (buna), aramızda bir müddet tesbit edilmesi durumu hariç, razı olmadılar. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem); "Yapın, (bir müddet tes-bit edin!)" buyurdu. Bunun üzerine ben ve amcamın bir oğlu (kadın bulmaya) çıktık. Onda bir aba vardı, bende de bir aba vardı. Onun abası benim abamdan daha iyiydi. Bense ondan daha gençtim. Neyse, bir kadına geldik. Benim gençliğin hoşuna gitti, onun da abası hoşuna gitti Neticede; "(bu) aba, onun abası gibidir!" dedi (ve beni seçti). Aramızdaki müddet on (geceydi). Ben de bu geceleri onun yanında geçirdim. Sonra sabahleyin (Kabe'ye) geldim. Bir de gördüm ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Rükn (Kabe'nin Hacer-i Esved köşesi) ile (Kabe'nin) kapısı arasında ayakta duruyor! Derken O şöyle buyurdu: "-Ey insanlar! Şüphe yok ki, ben size, kadınlardan "yararlanma" hususunda izin vermiştim, iyi bilin ki, muhakkak Allah bunu Kiyamet gününe kadar haram kılmıştır! Binaenaleyh, kimin yanında bu kadınlardan biri varsa, ona yol versin! Onlara verdiğiniz şeylerden de hiçbir şey almayın!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 15 Hadis no 2201


  KADINLARLA MUT A NİKÂHI YAPMA YASAĞI

  Bize Mu h amme d b. Yusuf haber verip (dedi ki), bize İbn Uyeyne, ez-Zühri'den, (O) er-Rebi' b. Sebre el-Cuheni'den, (O da) babasından (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: "Ra-sulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mut'a nikâhını (Mekke'nin) Fethi yılında yasaklamıştı."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 15 Hadis no 2202


  KADINLARLA MUT A NİKÂHI YAPMA YASAĞI

  Bize Muhammed rivayet edip (dedi ki), bana İbn Uyeyne, ez-Zühri'den, (O) el-Hasan ile Abdullah'tan, (onlar da) babalarından (naklen) rivayet ettiler ki, O şöyle dedi: Ali'yi, ibn Abbas'a şöyle derken işittim: "Şüphe yok ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mut'ayı, yani kadınlarla mut'a nikahım ve evcil eşeklerin etlerini (yemeyi) Hayber yılında yasaklamıştı."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 15 Hadis no 2203

  İHRAMLININ NİKÂHI HAKKINDA

  Bize Osman b. Muhammed haber verip (dedi ki), bize İbn Uyeyne, Eyyub b. Musa'dan, (O) Nubeyh b. Vehb'den, (O) Ebân b. Osman'dan, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O şöyle buyurdu: "İhramlı ne evlenebilir, ne evlendirebilir!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 17 Hadis no 2204


  HZ. PEYGAMBERİN HANIMLARI İLE KIZLARININ MEHİRLERİ NE KADARDI?

  Bize Nuaym b. Hammâd haber verip (dedi ki), bize Abdulaziz -ki O, İbn Muhammed1 dir-, Yezid b. Abdillah'tan, (O) Muhammed b. İbrahim'den, (O da) Ebu Seleme'den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Aişe'ye, "Rasulullah'm (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hanımlarının mehri ne kadardı?" diye sordum, O da şöyle cevap verdi: "O'nun, hanımlarına verdiği mehir oniki ukiyye ve bin neşş idi." (Hz. Aişe) sözüne şöyle devam etti: "Neşş'in ne olduğunu biliyor musun?" (Ebu Seleme) dedi ki, ben; "hayır, (bilmiyorum)" dedim. O zaman O şöyle dedi: "(Neşş), yarım ukiyyedir. İşte bu, Rasulullah'm (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hanımlara verdiği mehirdir!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 18 Hadis no 2205  HZ. PEYGAMBERİN HANIMLARI İLE KIZLARININ MEHİRLERİ NE KADARDI?

  Bize Amr b. Avn haber verip (dedi ki), bize Huşeym, Mansur b. Zâzân'dan, (O) İbn Sîrin'den, (O da) Ebu'1-Acfa' es-Sülemi'den (naklen) haber verdi ki, O şöyle dedi: Ömer ibnu'l-Hattab'ı hutbe okurken duymuştum. O Allah'a hamdetmiş, O'na övgüde bulunmuş, sonra şöyle demişti:
  "İyi dinleyin! Kadınların mehrinde aşırılık yapmayın. Çünkü (mehir) şu dünyada şeref yahut Allah katında takva (alâmeti) olsaydı, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buna en lâyığımız olurdu. Ne O hanımlarından bir hanıma oniki ukiyye'den fazla mehir vermiştir, ne de onun kızlarından bir hanıma (bundan fazla) mehir verilmiştir! Dikkat edin! Şüphe yok ki, kiminiz, hanımının mehrinde aşırılığa gidiyor, sonunda ona karşı nefsinde (gizli) bir düşmanlık kalıyor, sonunda (ona); "senin için tulumun ipine -veya tulumun tersine- katlandım, (yani senin için çok zorluklar çektim!)" diyor!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 18 Hadis no 2206  MEHİR OLMASI CAİZ OLAN ŞEYLER

  Bize Amr b. Avn rivayet edip (dedi ki), bize Hammâd b. Zeyd, Ebu Hâzim'den, (O da) Sehl b. Sa'd'dan (naklen) haber verdi ki, O şöyle dedi: Bir kadın Hz. Peygambere (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gelip, kendisini Allah'a ve Rasulü'ne bağışladığını söyledi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de; "Benim, kadınlar hususunda bir ihtiyacım yok!" buyurdu. Bunun üzerine bir adam; "onu benimle evlendir!" dedi (Hz. Peygamber) de; "Ona bir elbise ver!" buyurdu. (Adam); "bulamam!" dedi. (Hz. Peygamber); "Ona, demir bir yüzük de olsa, (bir şey) ver!" buyurdu. (Adam) da O'na (yani Hz. Pey-gamber'e) özür beyan etti. O zaman (Hz. Peygamber); "Beraberinde (ezberinde) Kur'an'dan ne var?" buyurdu. (Adam); "şu, şu (sûreleri biliyorum)" dedi. (Hz. Peygamber de); "Öyleyse, beraberinde (ezberinde) olan Kur'an Sûreleri karşılığında onu seninle evlendirdim!" buyurdu.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 19 Hadis no 2207


  NİKÂH KONUŞMASI HAKKINDA

  Bize Ebu'l-Velid ve Haccac rivayet edip dediler ki, bize Şu'be rivayet edip dedi ki, bize Ebu Ishak haber verip dedi ki, ben Ebu Ubeyde'yi, Abdullah'tan rivayet ederken işittim, O demiş ki, bize Rasulullah {Sallallahu Aleyhi ve Sellem) istek konuşmasını şöyle öğretti: "Hamd Allah'adır -veya "şüphesiz ham d Allah'adır."- O'na hamdeder, O'ndan yardım ve bağış dileriz. Nefislerimizin şerlerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiği kimseyi saptıracak hiç kimse yoktur. O'nun saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek hiç kimse de yoktur. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına tanıklık ederim; Muhammed'in, O'nun kulu ve elçisi olduğuna da tanıklık ederim." (Hz. Peygamber) sonra şu üç ayeti okurdu:
  "Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öylece korkun ve ancak müslümanlar olarak ölün."
  "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan Rabb'inizden korkun."
  "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki, (Allah da) işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve RasuVüne itaat ederse, muhakkak ki büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (Hz. Peygamber) sonra da isteğini söylerdi.


  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 20 Hadis no 2208  NİKÂHTA ŞART KOŞMAK

  Bize Ebu Asım, Abdulhamid b. Ca'fer'den, (O) Yezid b. Ebi Habib'den, (O) Yezid b. Abdillah'tan, (O) Ukbe b. Amir'den, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) haber verdi ki, O şöyle buyurdu: "Şüphe yok ki, yerine getirmenize en layık olan şart, kendisiyle kadınlık organlarını helal edindiğiniz şarttır."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 21 Hadis no 2209  DÜĞÜN VE ZİYAFET YEMEĞİ HAKKINDA

  Bize Ebu'n-Nu'man haber verip (dedi ki), bize Hammâd b. Zeyd, Sabit'ten, (O da) Enes'ten (naklen) rivayet etti ki, Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (bir gün) Abdurrahman b. Avfm üzerinde sarı boya (lekesi) gördü de; "Bu sarı boya nedir?" buyurdu. O da; "bir kadınla, beş dirhem ağırlığında altın (mehir vererek) evlendim" dedi. (Bunun üzerine Hz. Peygamber) şöyle buyurdu: "Allah mübarek etsin. Bir koyunla da olsa, düğünyemeği ver!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 22 Hadis no 2210


  DÜĞÜN YEMEĞİ (DAVETİNE) İCABET ETMEK HAKKINDA

  Bize Abdullah b. Saîd haber verip (dedi ki), bize Ukbe b. Halid, Ubeydullah'tan, (O) Nafî'den, (O da) İbn Ömer'den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Biriniz düğün ve ziyafet yemeğine davet edildiğinde, icabet etsin!"
  Ebu Muhammed (ed-Dârimî) şöyle dedi: "(Davet edilenin, davete) icabet etmesi güzel olur. Ancak yemesi ona vacib değildir,"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 23 Hadis no 2211  HANIMLAR ARASINDA ADALETLİ DAVRANMAK HAKKINDA

  Bize Ebu'l-Velid rivayet edip (dedi ki), bize Hemmâm, Katâde'den, (O) en-Nadr b. Enes'ten, (O) Beşir b Nehik'ten, (O) Ebu Hüreyre'den, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O şöyle buyurdu: "Kimin ifa karısı olur da, onlardan birine meylederse, Kıyamet günü (hesap yerine) bir tarafı eğik olarak gelir!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 24 Hadis no 2212
 5. 5
  HANIMLAR ARASINDA (EŞİT) BÖLME HAKKINDA

  Bize Amr b. Asım haber verip (dedi ki), bize Hammad b. Seleme, Eyyub'dan, (O) Ebu Kılâbe'den, (O) Abdullah b. Yezid el-Hatmi'den, (O da) Hz. Aişe'den (naklen) rivayet etti ki O şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (geceleri hanımları arasında) bölerdi de (bunu) âdilâne yapar ve şöyle buyururdu: "Allah'ım! Bu, benim elimde olan şeyde yaptığım taksimdir. Artık (dilerim) sen beni, (onlardan birine diğerlerinden daha fazla sevgi duymak gibi) senin elinde olan, benim elimde olmayan şeylerde kınamazsın!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 25 Hadis no 2213  ADAMIN YANINDA BİRDEN FAZLA HANIM OLABİLİR Mİ?

  Bize İsmail haber verip dedi ki, bize ibnu'l-Mübarek, Yunus b. Yezid'den, (O) ez-Zühri'den, (O) Urve'den, (O da) Hz. Aişe'den naklen rivayet etti ki; O şöyle dedi: "Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yolculuğa çıkacağı zaman hanımları arasında kur'a çeker ve hangisinin kur'ası çıkarsa, beraberinde onu götürürdü."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 26 Hadis no 2214  DUL VE HİÇ EVLENMEMİŞ KADINLA GERDEĞE GİRDİĞİNDE YANLARINDA KALMA (SÜRESİ)

  Bize Ya'lâ haber verip (dedi ki), bize Mu ha m me d b. İshak, Eyyub'dan, (O) Ebu Kılâbe'den, (O da) Enes b. Malik'ten (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "(Kendileriyle gerdeğe girildiğinde yanlarında kalma süresi hakkında) hiç evlenmemiş olan kadının hakkı yedi, dulun hakkı üç (gündür)."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 27 Hadis no 2215  DUL VE HİÇ EVLENMEMİŞ KADINLA GERDEĞE GİRDİĞİNDE YANLARINDA KALMA (SÜRESİ)

  Bize Abdullah b. Muhammed b. Ebi Şeybe haber verip (dedi ki), bize Yahya b. Saîd, Süfyan'dan, (O) Muhamed b. Ebi Bekr'den, (O) Abdulmelik b. Ebi Bekr b. Abdirrahman ibni'l-Haris b. Hişam'dan, (O) babasından, (O da) Hz. Ümmü Se-leme'den (naklen) rivayet etti ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hz. Ümmü Seleme ile evlendiğinde yanında üç gün kalmış ve şöyle buyumuş: "Gerçek şu ki, sen kocanın nazarında kıymetsiz değilsin. Dilersen senin (yanında kalmayı) yedi güne çıkarırım. Eğer senin (yanında kalmayı) yedi güne çıkarırsam, diğer hanımlarımın (yanında kalmayı) da yedi güne çıkarırım!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 27 Hadis no 2216


islami evlilik teklifi,  islami evlilik teklifleri,  islamda evlilik hadisler,  islamda evlilik hadisleri,  islamda evlilik hadis,  islamda evlenme teklifi,  islamda evlilik teklifi