Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Boşamanın Şartları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Boşamanın Şartları

  Reklam
  Boşamanın Şartları

  1. Kocaya Ait Şartlar

  a) Tek taraflı irade beyanı ile boşama esas itibariy-le kocanın hakkıdır. Bu itibarla boşayan kimsenin koca olması gerekir. Koca bu hakkı bizzat kullanabileceği gi-bi diğer hukukî işlemlerde olduğu gibi vekili aracılı-ğıyla da kullanabilir. Koca sahip olduğu bu yetkiyi ka-rısına da verebilir. Buna tefvîz-i talâk denir. Bu yetki evlilik anında kadına devredilebileceği gibi daha sonra da verebilir. Bu yetkiye sahip olan kadın yetkinin ken-dine veriliş şekline göre ya o anda veya dilediği zaman evlilik birliğine tek taraflı bir beyanla son verebilir. Koca vermiş olduğu bu yetkiyi geri alamaz. Ancak kendi-sinin boşama yetkisinin devam ettiğinde de kuşku yoktur. Sonuç itibariyle böyle bir yetki verilmesi durumunda ka-rı koca her ikisi de evlilik birliğini diledikleri an sona erdirebilirler.

  b) Kocanın tam ehliyetli, yani âkıl bâliğ olması ge-rekir. Akıl hastası, mümeyyiz küçük gibi eksik ehliyet-liler ve ehliyetsizlerin boşama ehliyetleri yoktur. Bun-lar belirli şartlarla velileri tarafından evlendirilebi-lirlerse de velilerin bu evliliği sona erdirme yetkisi yoktur. Hanefîler’de aile hukuku bakımından tam ehliyet-li kabul edilen sefih evlenme ehliyetine sahip olduğu gibi boşama ehliyetine de sahiptir. Hanefîler’in sefihin boşaması hakkındaki bu görüşü diğer mezheplerce de kabul edilmiştir.

  Burada İslâm hukukçuları arasında boşama ehliyeti ba-kımından tartışmalı olanlar sarhoşlarla ikrah altında eşlerini istemeyerek boşayanlardır. Sarhoşun durumu iki farklı şekilde ele alınıp incelenmiştir. Sarhoşluk veri-ci maddeyi bilmeyerek veya zorla alanlarla ilâç gibi bir madde içinde meşrû bir şekilde alanlar bir grupta, bile-rek ve isteyerek keyif verici bir madde olarak alanlar bir başka grupta değerlendirilmiştir. İslâm hukukçuları-nın tamamı birinci gruptakilerin dinen ve hukuken sorum-lu tutulmayacak bir durumda olduklarını ve bu sebeple bunların hukukî ve cezaî ehliyetlerinin bulunmadığını kabul etmektedirler. Buna göre bu grupta yer alan bir kimsenin eşini boşaması geçerli değildir.

  Tartışmalı olan ikinci gruptakilerin durumudur. Hu-kukçuların ekserisine özellikle Hanefîler’e, İmam Mâlik ve Şâfiî’ye, Şa‘bî, Evzaî ve Saîd b. Müseyyeb’e göre sarhoşun eda (fiil) ehliyeti tamdır; bunun sonucu olarak da boşaması geçerlidir. Hz. Osman, Ömer b. Abdülazîz, Hanefîler’den Tahâvî ve Kerhî, Şâfiîler’den Müzenî ve Hanbelîler’in bir görüşüne göre sarhoşluğun nasıl meyda-na geldiği değil, doğurduğu sonuçlar önemlidir. Dolayı-sıyla normal düşünme kabiliyetini kaybeden sarhoşun eda ehliyeti yoktur. Sonuçta boşaması da geçerli değildir.

  Canı ve malı ağır bir şekilde tehdit edilen ve bu tehdidi başka türlü defetmeye gücü yetmeyen kimsenin (mükreh) boşamasına gelince Hanefîler bu kimsenin rızâsı yoksa da irade ve ihtiyarı vardır, dolayısıyla iradesi-nin sakatlandığı söylenemez, boşaması geçerlidir demek-tedirler. Hanefîler dışında İbrâhim en-Nehaî ve Şa‘bî de bu görüştedir. Diğer mezhep hukukçuları ise aksi görüşü savunmakta ve can veya malın ağır bir şekilde tehdit e-dilmesini iradeyi sakatlayan bir sebep olarak görmekte-dirler. Bunlara göre ikrah altında yapılan boşama geçer-li değildir. Çünkü boşayan kimse hür bir irade ile karı-sını boşamamıştır. Hukuk-ı Âile Kararnâmesi’nde de fakihlerin çoğunluğunun görüşü tercih edilerek baskı ve zorlama sonucu yapılan boşamaların geçersiz olduğu ifade edilmişti (md. 105).

  Şaka ile yapılan talâk da hukukçuların ekserisine gö-re geçerlidir. Hz. Peygamber, “Üç şeyin ciddisi de ciddi-dir, şakası da ciddidir: Nikâh, talâk ve talâktan dönme” (Ebû Dâvûd, “Talâk”, 9, Tirmizî, “Talâk”, 9; İbn Mâce, “Ta-lâk”, 13) buyurmuştur. Boşanmanın normal olarak herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın tek taraflı irade beyanıyla gerçekleşiyor olması böyle bir tedbiri gerek-li kılmış olmalıdır. Öte yandan ne söylediğini ve ne yaptığını bilmeyecek derecede öfkelenmiş ve kendisi ü-zerindeki kontrolünü kaybetmiş bir kimsenin boşamasının geçerli olmadığı da genellikle kabul edilmektedir.

  2. Kadına Ait Şartlar

  Boşanan kadının boşayan kocanın eşi olması gerekmek-tedir. Burada söz konusu şartın önemi evlilik devam e-derken yapılan boşanmalarda değildir. Ric‘î veya bâin talâkla boşanmış ve iddet beklemekte olan kadın bu iddet süresi içinde tekrar boşanırsa bu boşama geçerli midir? Geçerli ise kocanın boşama haklarından birisi daha bite-cek ve belki de büyük ayrılık (beynûnet-i kübrâ) denen kesin boşanma gerçekleşecektir. Hukukçular ayrıntılarını daha sonra göreceğimiz ric‘î boşanma iddeti bekleyen ka-dının yeni bir boşanmaya daha muhatap olabileceğinde te-reddüt etmemektedirler. Çünkü ric‘î boşanma evlilik bir-liğini kesin olarak sona erdirmez. Hanefî hukukçular bü-yük ayrılık olmamak kaydıyla bâin talâk iddeti bekleyen kadının da kocası tarafından geçerli olarak boşanabile-ceği görüşündedirler. Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî hukukçu-lar ise, bu durumdaki kadının tekrar boşanamayacağı, do-layısıyla bâin talâk iddeti bekleyen kadına yapılan yeni bir boşanmanın geçerli olmayacağını söylerler.
  Paylaş
  Boşamanın Şartları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razı olsun.... 3. 3
  Kocanız kapıya koysa sesiniz çıkamayacak müminelerEn iyi evrensel hukuk boşverin geri kalmış,arap çöl bedevisi muhammed tarafından uydurulan İslamı. 4. 4
  Alıntı Elkatlivacip Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kocanız kapıya koysa sesiniz çıkamayacak müminelerEn iyi evrensel hukuk boşverin geri kalmış,arap çöl bedevisi muhammed tarafından uydurulan İslamı.
  geri kalmış ve uyduruk olan sensin, Hz.Muhammed(s.a.v) ve
  onun getirdiği dine kurban ol,nasipsiz insan
  gerçi Rasullah ve İslamın uğruna milyarlarca insan
  hiç tereddüt etmeden canını vermeyi bu yolda kurban olmayı arzularken
  sen kurban olmaya bile layık değilsin,
  çünkü necasetten kurban olmaz 5. 5
  Alıntı Ayris Zelal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  geri kalmış ve uyduruk olan sensin, Hz.Muhammed(s.a.v) ve
  onun getirdiği dine kurban ol,nasipsiz insan
  gerçi Rasullah ve İslamın uğruna milyarlarca insan
  hiç tereddüt etmeden canını vermeyi bu yolda kurban olmayı arzularken
  sen kurban olmaya bile layık değilsin,
  çünkü necasetten kurban olmaz
  Muhammede kurban olacakmışım Haremine kattığı 60'ın üstünde cariye ve aralarında bir türlü adalet sağlayamadığı karıları bile bu mendebura kurban olmaz canım,Ayşe bile bıktı bu buruşmuş ihtiyardan da cengaver delikanlı ile aldattı kendisini.Şimdi diyeceksinki yok öyle şey,Kuranda yazıyor bende kıçımla güleceğim 6. 6
  Alıntı katlivacip Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Muhammede kurban olacakmışım Haremine kattığı 60'ın üstünde cariye ve aralarında bir türlü adalet sağlayamadığı karıları bile bu mendebura kurban olmaz canım,Ayşe bile bıktı bu buruşmuş ihtiyardan da cengaver delikanlı ile aldattı kendisini.Şimdi diyeceksinki yok öyle şey,Kuranda yazıyor bende kıçımla güleceğim
  evet yok öyle birsey,senin gibi nasipsizlerin çirkin
  iftiralarından ibarettir,isnatlarının ve hakaretlerinin
  maatabı sen ve senin zihniyetinde olanlardır
  dedim ya sen kurban olmaya bile layık değilsin
  burada ne arıyorsun git işine terbiyesiz
  şimdi nerenle gülersen gül son gülüşlerin olacaktır
  ahlak yoksunu 7. 7
  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM( RAHMAN VE RHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA)
  ALLAH BİRDİR VE HZ MUHAMMET ONU KULU VE ELÇİSİDİR
  ALLAHA İMAN ET HUZUR BUL ELKATLİVACİP KARDEŞİM

  slm dostuM hangi dine mensupsun yada ateismisin bilmem ama islam dinine ve peygamberimize hakaret eden insanların peygamberimizin hayatını araştırmadan yanlış kulaktan duyma bilgilerle aslı astarı olmayan laflarla yorum yazan cahil kardeşim ; geçmişte peygamberimizi kabul etmemelerine rağmen , inanmasalarda hepsi peygamberimizin emanete sahip çıkan , yalan söylediğine gören olmayan ve sözünde sadık olduğunu düşmanları bile kabullenmişken ve bunlar sağlam delilerle tarih kitaplarında yer almışken sen nasıl olurda peygamberimize iftira atrsın . sen şunu bilki günümüzde bile peygamberimize inanamayan farklı dinlere mensup din alimleri peygamberimizin dünyanın görüp göreceği endürüst insan olduğu kabullenmiş ama sen nicikinde belirtiğin gibi katli.... olan bir insansın hadi bil ve sus önce her görüşten insanların peygamberimizle ilgili yazdıği ,söylediği sözleri - eserleri oku öyle birşeyler yaz. yazacak birşeyler bulabilirsen. sen doğru biliyorsun 2 milyar insan yanlış biiliyor. 2 milyar insan boş bir inanç için canını vermeye hazır. senin gibiler olduğu sürece bu dünyaya barışzor görünüyor. ALLAH ISLAH ETSİN KARDEŞİM. ALLAH İNŞALLAH SENİDE HİDAYETE ERDİRİR BİR MÜSLÜMANIN BAŞI BELAYA SOKMADAN İNŞALLAH İMAN ATEŞİ KALBİNE DÜŞER. İSLAM İLE ŞEREFLENMEK İNŞALLAH SANADA NASİP OLUR. 8. 8
  Belkİ bu yazdiĞimi okumayacaksin ama İslama taŞ atan senİn gİbİ kardeŞlerİme aciyor ve allaha dua edİyorum Ölmeden İslah olasiniz dİye