Mü'mine ve Tarih ve İslam Tarihi Forumundan İslam Alimleri-Fatih Sultan Mehmed’i yetiştiren ilim adamları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslam Alimleri-Fatih Sultan Mehmed’i yetiştiren ilim adamları

  Reklam
  Fatih Sultan Mehmed’i yetiştiren ilim adamları

  İçerisinde bulunduğumuz Mayıs ayı, fethin bir sene-i devriyesini ihtiva ettiği için, biz, bu makalemizde, önce, bir nebze, Fatih Sultan Mehmed’den, onun eğitiminden ve yetişmesinde emeği geçen hocalardan bahsetmek istiyoruz Daha sonraki makalelerimizde de, dünyanın en önemli hadiselerinden olan “İstanbul’un Fethi”ni değerlendirmek niyetindeyiz
  Herkesçe bilindiği üzere, dünyanın gelmiş-geçmiş en büyük ve en kudretli devleti olan Osmanlı Cihan İmparatorluğu’nda da, devletin başına geçecek olan kişiler, daha şehzadeliklerinden itibaren akli ve nakli ilimler, yöneticilik, siyaset, harb, taktik ve strateji gibi dallarda çok özel surette yetiştirilirdi


  Çağ açıp çağ kapayan Sultan

  Herkesin kabul ettiği gibi, İstanbul’u fethedip Doğu Bizans İmparatorluğu’nu yıkan ve bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan, Osmanlı Devletinin de Cihan İmparatorluğu olmasını sağlayan Fatih Sultan Mehmed Han da hususi bir eğitim görmüş, bu eğitimin kendisine verdiği güvenle, daha 19 yaşında iken İstanbul’u fethetmeyi kafasına koymuş ve bu emelini 21 yaşında gerçekleştirmiştir Şüphesiz ki maksat ve gayesi, Sevgili Peygamberimizin müjdesine layık olmaktır Zira Şanlı Peygamberimiz, “Kostantiniyye (İstanbul) elbette fetholunacaktır Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, asker(ordu) de ne güzel askerdir” buyurmuştur
  Sultan II Murad Han’ın oğlu ve 7 Osmanlı Padişahı olan Fatih Sultan Mehmed’in, daha şehzade iken, yani henüz küçük yaşta iken, tahsiline ve yetişmesine çok ehemmiyet verilmiştir Devrin en mümtaz alimlerinden ilim öğrenmiştir Kısa bir makale çerçevesinde hocalarını uzun uzun anlatmak mümkün değilse de, hülasaten onları zikretmekte fayda görüyoruz
  İlk hocası, tarih kitaplarında kaydedildiği üzere, Molla Yegân’dır Daha sonra, meşhur din ve fen alimi, zahiri ve batıni ilimlerde mütehassıs Akşemseddin Hazretlerinin terbiyesine verildi Akşemseddin Efendi, Şehzadenin herşeyi ile bizzat ilgilenirdi
  İdari yönden tecrübe kazanması için, Şehzade Mehmed, Manisa Sancak Beyliğine tayin edildi Tahsiline çok önem verildiğinden, Molla Ayas gibi, devrin meşhur alimleri Şehzadeye hususi ders verdiler

  Molla Gürani’nin tatlı-sert eğitimi

  O senelerde hacca giden ilk Osmanlı Şeyhülislamı Molla Fenari, Mısır’da büyük alimlerin derslerinde yetişmiş, tefsir, hadis ve fıkıh’da yüksek alim olan Molla Gürani’yi beraberinde Edirne’ye getirmişti Sultan Murad’a takdim edilen Molla Gürani, önce Bursa medreselerinden birine müderris tayin edildi Daha sonra da, Şehzadeyi iyi bir şekilde yetiştirmesi için Manisa’ya gönderildi Şehzade Mehmed’in mizacının sertliği, Molla Gürani’nin tatlı-sert eğitim metoduna yenildi ve Şehzade, kısa bir süre sonra dört elle ilme sarılıp, dinlenirken de teknik işlerle uğraşmaya başladı
  Güzel bir eğitimden geçip matematik, hendese (geometri), tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tarih ilimlerinde iyi şekilde yetişti Hatta idare edeceği memleketlerden kim gelirse gelsin, ona kendi diliyle hitab etmek için, Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve Sırpça öğrendi
  Öğrendiği din bilgileriyle kendi hayat tarzını, kanun ve nizamını tanzim etti Fen ve teknik bilgilerle istikbalde yapacağı savaşları kolaylaştıracak teknikler, taktik ve stratejiler geliştirmeye çalıştı Tarih ve coğrafya bilgilerinde kendini yetiştirip geçmiş hükümdarların başlarından geçenleri öğrenerek tecrübe kazandı Dünya cihangirlerinin hayatlarını dikkatle inceleyerek bunların doğru ve yanlış hareketlerine hakkıyla vakıf oldu ve tecrübelerinden istifade etti Bu hadiselerin muhasebesi neticesinde planlı ve sistemli hareket etme fikrinin lüzumuna inandı

  Kudretli bir asker ve fikir adamı

  Netice olarak şunu ifade edelim ki, kudretli bir asker olduğu kadar, geniş görüşlü bir fikir adamı olarak da yetişen Fatih, Şehzadeliği ve Padişahlığı sırasında, Fıkıh’ta Molla Hüsrev, Tefsir’de Molla Gürani, Molla Yegan ve Hızır Çelebi, Matematik’te Ali Kuşçu, Kelam’da Hocazade ve Ali Tûsi’den ilim öğrendi Ayrıca Anconal Giriaco’dan Batı tarihini öğrendi
  Görüldüğü gibi, Sevgili Peygamberimizin yukarıda arzettiğimiz müjdesine layık olan Fatih Sultan Mehmed Han, gerek akli, gerek nakli ilimlerde çok iyi yetişmiş, zamanının en mümtaz alimlerinden ilim, irfan, ahlak, fen, idarecilik gibi şeyleri öğrenmiştir 29 Mayıs’ta İstanbul’u fethinin bir sene-i devriyesini daha idrak edeceğimiz Fatih Sultan Mehmed Han’ı rahmetle yad ediyoruz
  (ProfDr Ramazan Ayvallı)  Paylaş
  İslam Alimleri-Fatih Sultan Mehmed’i yetiştiren ilim adamları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Fatih'in İlim Severliği

  Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci defa tahta çıktığında 21 yaşında idi Babası Sultan ikinci Murat Han tarafından, çok iyi bir şekilde eğitilmişti O genç yaşında, beş tane yabancı dil biliyordu Zamanının bilim ve teknikte en iyillerindendi Coğrafya ve astronomi bilgisi yüksekti Ordusunu Avrupa'ya sefere gönderirken, gidilecek yol ve konak yerlerini bizzat tesbit ederdi Silah bilgisi, keşif ve yenilikler sapabilecek seviyede idi Topların atış yaptıktan sonra, yağlatarak soğutulmasını ilk defa uygulayan Fatih'tir

  Zamanın en zor işi olan, Istanbul'un fethini gerçekleştirdikten sonra, güzel istanbul'un imarına önem verdi Harap olmuş bu şehri, yeni baştan kuruyordu Çok güzel yollar yaptırdı Şehrin civarını ağaçlandırdı Yeni yeni su kaynakları buldurarak Istanbul halkını bol suya kavuşturdu Türklere has temizliğin nişanesi olarak hamamlar yaptırdı Bu arada, bugünkü İstanbul Üniversitesi rektörlüğünün olduğu bölgeye, bir saray yaptırdı Burası şanlı Türk Devleti'nin idare merkezi idi Saray demek, devlet adamlarının yetiştiği okul, Türk edep ve terbiyesinin verildiği irfan yuvası demekti Halkın yetişmesi için de bu günkü Fatih Camii'nin avlusunda gördüğümüz, iki taraflı medreseleri yaptırdı Masraflarını bizzat karşıladı Dörder medreseden sekiz medrese idi bunlar Dörtlü grubun Haliç tarafına bakanlara 'Karadeniz Medreseleri', Marmaraya bakanlara da, 'Akdeniz Medreseleri' denirdi Hepsine birden ise 'SAHN-I SEMAN' deniyordu Yani sekizli medrese veya sekiz meydanlı demekti Bu medreseler, bölüm bölüm idi Osmanlı Devleti'nin yüksek ilim adamları, burada yetiştiriliyordu, ilme aşık olan Fatih, bu medreselerde kendisine bir oda tahsisini, müderrisler heyetinden, yani profesörler kurulundan istedi Padişah'a verilen cevap çok manidar idi Şöyle ki: 'Evet bu medreseleri siz kurdunuz Her türlü ihtiyacını da siz karşılıyorsunuz Ancak bu çatı altında size oda tahsis edilebilmesi için, bazı şartları yerine getirmeniz lâzımdır Bu da, evvela bir sınava girerek danişmend (Asistan) olmanız, sonra da tercih ettiğiniz ilim dalında tez yapıp, bir eser vermeniz ve başarınızı ispatlamanız şarttır' Bu cevabı alan Fatih Sultan Mehmet Han, gurur ve kibire kapılmadan imtihana girmiş, sınavı kazanmış, bunun üzerine de kendisine, Sahn-ı Seman'da bir oda tahsis edilmiştir

  Adaletli Hükümdar müderrislerin, ilmin haysiyetini bu kadar titiz korumalarından dolayı çok sevinmiştir

  Türk Devleti'ni idare ettiği otuz iki sene başarıdan başarıya koşan bu şanlı insan, 1481 yılında 51 yaşında, Gebze civarında ve sefer yolunda iken şehid olmuştur Şanlı yurdumuza ve asil milletimize hizmet ederek bu dünyadan göçenlere rahmetler diliyorum
islamda fatih sultan mehmet,  fatih dönemi alimleri,  fatih sultan mehmet islam,  fatih sultan mehmet döneminin alimleri,  fatih sultan mehmet ve islam,  fatih dönemi din alimleri,  fsm zamanindaki alimler