İslam Dini ve İman Bölümü ve İman Forumundan Gaybe İman Etmek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gaybe İman Etmek

  Reklam
  Yüce Allah’ın “…Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok…” (Bakara Suresi, 32) ayetinde bildirdiği üzere, her konuda tek bilgi sahibi olan Yüce Rabbimiz’dir Kullarına bilgisinin dilediği kadarını açan Allah’ın sonsuz ilminin önemli örneklerinden biri gayb haberleridir Tüm yaşamını Allah’ın rızasını kazanmak için geçiren müminlerin en önemli özelliklerinden biri ise, Rabbimiz’in Kuran’da bildirdiği ve Peygamber Efendimiz (sav)’e vahyettiği bu gayb haberlerine olan samimi imanlarıdır Sonsuz ilim sahibi Yüce Allah, Kuran’ın birçok ayetinde gaybı bilenin, yalnızca Kendisi olduğunu bildirmektedir Bu ayetlerden biri şöyledir:

  (Allah “Ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver” dedi O, bunları onlara isimleriyle haber verince de dedi ki: “Size demedim mi, göklerin ve yerin gaybını gerçekten Ben bilirim, gizli tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı da Ben bilirim” (Bakara Suresi, 33)

  Gayba ait bilgilerin, genellikle sadece geleceğe ait, bilinmeyen bilgiler olduğu düşünülmektedir Oysa gayb hem geçmiş hem de geleceğe dair haberleri içermektedir Geçmişte yaşananlar da gelecekte yaşanacak olanlar da Allah Katında saklı bulunan bilgilerdir Ancak Allah, Kendi Katında bulunan gayb bilgilerinden bazılarını, elçileri vasıtasıyla insanlara bildirerek bunları bilinir, müşahede edilir hale getirmektedir Örneğin Yüce Allah bazı Kuran ayetlerinde geçmişe yönelik bilgiler vererek, Peygamberimiz (sav)’e bunların gayb haberleri olduğunu şu şekilde bildirmiştir:

  Bunlar: Sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir Bunları sen ve kavmin bundan önce bilmiyordun Şu halde sabret Şüphesiz (güzel olan) sonuç takva sahiplerinindir (Hud Suresi, 49)

  Ayetlerde de bildirildiği üzere Yüce Allah Peygamberimiz (sav)’e henüz yaşanmamış bazı olaylardan da haberler vermiştir ki, bunlar geleceğe dair gayb haberleridir Örneğin Mekke’nin fethi (Fetih Suresi, 27) ve Rum’un putperestlere karşı galibiyeti (Rum Suresi, 3-4), bu olaylar henüz yaşanmadan önce Peygamberimiz (sav)’e bildirilmiştir Peygamberimiz (sav)’in kıyamet alametleri, ahir zaman gibi konulardaki hadisleri de, herşeyi bilen Allah’ın kendisine bildirdiği geleceğe dair gayb bilgileridir

  Kuran’da peygamberlere ve diğer bazı salih müminlere de gayba ait bilgiler verildiği bildirilmektedir Örneğin Hz Yusuf’a kardeşlerinin tuzaklarının boşa çıkacağı haber verilmiş (Yusuf Suresi, 15), Hz Musa’nın annesine, suya bıraktığı çocuğunun yaşayacağı ve peygamber olacağı bildirilmiştir (Kasas Suresi, 7)

  Kısacası, bizim geçmiş ve gelecek olarak isimlendirdiğimiz olay ve bilgilerin tamamı, Allah Katında saklı duran gayb haberleridir İlim bakımından herşeyi kuşatan Allah, dilediği zaman dilediği kişiye bu haberlerden bazılarını vererek, gaybın bir kısmını insanlar için bilinir hale getirmektedir

  Gaybe İman Etmek Bir Mümin Vasfıdır

  Yüce Allah’ın kullarına bir hidayet rehberi ve öğüt olarak indirdiği Kur’an-ı Kerim’de müminlerin en belirgin özellikleri şöyle bildirilmiştir:

  Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler Ve onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler, ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar İşte bunlar Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler İşte kurtuluşa erenler bunlardır (Bakara Suresi, 3-5)

  Ayetlerde, kurtuluşa erecek olanların ancak bu sayılan özelliklere sahip olan müminler olacağı bildirilmektedir Bu özelliklerin en başında ise gaybe iman bildirilmektedir Allah’ın kontrolünde olduklarını bilen müminler, kainatta insanın tam olarak kavrayamadığı başka hakikatlerin de olduğunun bilincindedirler Her insan ancak belli şeyleri görebilir, belli şeyleri duyabilir, aklının alabildiği, Yüce Allah’ın izin verdiği kadarını anlayabilir Bu acizliklerinin farkında olan ve Allah’a gönülden iman eden müminler bu nedenle, Allah’ın Kuran’da kendileri için gayb olduğunu bildirdiği hakikatlere de gönülden iman ederler

  Kendilerine Özel İlim Verilenler

  Allah’ın kendilerine özel ilim verdiği kişiler, bu ilim sayesinde Allah’ın izniyle geçmişten ve gelecekten haber verebilmekte, yaşanan olayların iç yüzünü görmekte, bunlardan farklı sonuçlar çıkarabilmektedirler Örneğin Kuran’da bildirilen ve Hz Musa’nın kendisine ilminden öğretmesi için tabi olduğu ilim sahibi kişi bunlardan biridir Hz Hızır olduğu kabul edilen bu kişi Allah’ın kendisine bildirdiği kadarıyla olayların iç yüzünü, nasıl gelişeceğini bilebilecek bir ilme sahiptir Bu nedenle gelişecek olaylara göre önceden tedbir alabilmektedir Yüce Allah’ın kaderde belirlediği bu tedbirler, dışarıdan bakan ve bu ilmin bilincinde olmayan birisine şaşırtıcı gelebilmektedir

  Hz Muhammed (sav) de Allah’ın izniyle gaybtan, geleceğe dair birçok haber vermiştir Ahir zamana dair verdiği haberler, meydana geleceğini söylediği olaylar günümüzde bir bir gerçekleşmektedir

  Kuran’da bildirildiği üzere Hz Yusuf da, yaşanacak olayları önceden bilmekte, rüyaları yorumlayarak (Yusuf Suresi, 21) meydana gelecek olayları haber verebilmektedir

  Hz Süleyman’a ise bazı canlıların konuşma dili öğretilmiş, kuşlar, şeytanlar ve rüzgarlar emrine verilmiştir (Sad Suresi, 36-38) Rabbimiz, kendilerine özel ilim verilen elçileriyle ilgili olarak ayetlerde şöyle buyurmaktadır:

  O, gaybı bilendir Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz) Ancak elçileri (peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtikleri kimseler) başka Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyici (gözetleyici)ler dizer (Cin Suresi, 26-27)

  Cinler Gaybı Bilemez

  Bazı insanlar cinlerin gaybı bildiği yönünde yanlış bir inanışa sahiptir Ancak gayb konusunda cinler de tıpkı insanlar gibi Allah’ın bildirdiği dışında herhangi bir bilgiye sahip değillerdir Gaybe dair söyledikleri ise birer zan ve tahminden ibarettir Nitekim emrindeki cinlerin, yere yığılıp düşene kadar Hz Süleyman’ın öldüğünü dahi anlayamamaları bu konudaki en açık delillerden biridir Kuran’da bu durum şöyle bildirilmektedir:

  Böylece onun (Süleyman’ın) ölümüne karar verdiğimiz zaman, ölümünü, onlara, asasını yemekte olan bir ağaç kurdundan başkası haber vermedi Artık o, yere yıkılıp-düşünce, açıkça ortaya çıktı ki, şayet cinler gaybı bilmiş olsalardı böylesine aşağılanıcı bir azap içinde kalıp-yaşamazlardı (Sebe Suresi, 14)

  Kuran’da Kehanette Bulunmak Yasaklanmıştır

  Günümüzde sık sık karşılaştığımız, gelecekten veya geçmişten haber verdiğini iddia eden kahinler ve falcıların da gaybı bilmeleri mümkün değildir İman etmeyen cinlerle işbirliği halinde olan bu kişiler, zan ve tahminle yalan söylemektedirler Kehanet adı verilen bu uydurmalar, Allah inancı zayıf bazı insanlar üzerinde etkili olabilmektedir Allah’ın belirlediği kader dışında hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceğini bilmeyen bu insanlar korku ve endişeye kapılmakta, kendilerince tedbir almak amacıyla akıl ve mantık dışı şeyler yaparak komik duruma düşmekte, böylece şeytanın oyununa gelmektedirler

  Daha önce de belirttiğimiz gibi gaybı yalnızca Yüce Allah ve O’nun dilemesiyle ilim verdiği kişiler bilebilirler Falcılık ile geleceğe ve geçmişe dair bilgiler edinip bunlara göre hareket etmenin sapkın ve kötü ahlak özelliklerinden olduğu bir ayette şöyle bildirilmektedir:

  Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz (Maide Suresi, 90)

  Allah’ın Yarattığı Kader Kusursuzdur

  Sonsuz ilim sahibi olan Yüce Rabbimiz, kainattaki tüm varlıkları bir kader ile yaratmıştır Allah’ın yarattığı kader kusursuzdur Müminler de, kendileri için bir gayb olan kadere inanırlar ve Allah’ın onu en mükemmel şekilde yarattığını, sonuçta kendileri için en güzel ve hayırlı olanın gerçekleşeceğini bilirler Nitekim Allah, iman eden kullarına vaatte bulunmuş, onları en güzel sonuç olan cennetle müjdelemiştir Kuran ayetlerinde şu şekilde bildirilmektedir:

  Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunanlar (onların dışındadır); işte bunlar, cennete girecekler ve hiçbir şeyle zulme uğratılmayacaklar Adn cennetleri (onlarındır) ki, Rahman (olan Allah, onu) Kendi kullarına gaybtan vadetmiştir Şüphesiz O’nun va’di yerine gelecektir (Meryem Suresi, 60-61)  Paylaş
  Gaybe İman Etmek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamberler aracılığı ile insanlara gaybdan haber verilerek verilen bilgi dahilinde bilmemiz sağlanmıştır. Biz peygamberlere iman ettiğimiz gibi onların bildirdiklerine de iman ederiz.gaybe inanmak