Müslüman Hanımlar ve Hoca Hanımlar Forumundan Yaz Kuran Kursları'ndan Verim Almanın Altın Kuralları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yaz Kuran Kursları'ndan Verim Almanın Altın Kuralları

  Reklam
  Yaz Kur'ân kursları, öğretici ve öğrenen açısından büyük bir fırsat ve imkândır. Çoğu kişi Kur'ân okumayı yaz kurslarında öğrenir. Günübirlik de olsa çoğumuz bu kurslara gitmişizdir
  Buralar, Kur'ân okumayı ve temel dinî bilgileri öğrenmek için ilköğretim çağındaki çocukların çoğunun uğradığı mekânlardır. Çocukların çoğu yaz kurslarından sonra yaygın ve örgün eğitim kapsamında bir daha Kur'ân eğitimi almaz. Yaz kurslarındaki derslerin önemini anlamak için, bu kursların hiç olmadığını, eğitim görmek için hiçbir öğrencinin buralara gelmediğini düşünmek yeterlidir.

  Bahsedilen imkân ve fırsattan daha fazla verim alınabilmesi için din görevlilerimizin için şu tavsiyeleri yerine getirmek gerekiyor:

  1. Öncelikle yaptığımız işi bir hizmet ve Al-lah rızası için ibadet niyetiyle yapalım. Bildiğimiz gibi, Kur'ân okumak ve dinlemek, başlı başına ibadettir. Namaz geçerli olacak kadar Kur'ân'dan bir miktar ezberlemek her müslümana farz-ı ayındır. Kur'ân'ı ezberlemek ve onu öğretmek de farz-ı kifâyedir. Bu derslerle, dinimiz İslâm'ı ve yüce kitabımız Kur'ân'ı öğrettiğimizi düşünerek heyecanımızı ve şevkimizi canlı tutalım. Çünkü din eğitiminde gönüllülük esastır ve berekete vesiledir.

  2. Çocuklarımızın dine, din görevlilerine, camilere, Kur'ân ve din eğitimine bakışlar\n\ etki-leyen ilk mekânlar yaz kurslarıdır. Birçok çocuk, belki de ilk defa camiye gelmekte, imamlarımız-la ve Kur'ân Kursu hocalarımızla tanışmaktadır. Cemaatle namaz kılmakta veya kılındığını gör-mektedir. Bir ibadethanenin içinde bulunarak, minber, mihrap, kürsü, müezzin mahfili, minare gibi caminin bölümlerini daha yakından tanı-maktadır.

  3. Öğrencilerimizin yaz tatilinde olduklarım unutmayalım.

  4. Kursun ilk gününde, daha önceden ilan ederek güzel bir açılış töreni yapalım. Bu tören için öğrencilerimizin ders göreceği mekânları çok düzenli ve temiz olarak hazırlayalım. Öğ-renci velilerinin katılımı için de olabildiğince gayret edelim. Böylece öğrencilerimize daha ilk günden kurs heyecanını yaşatalım.

  5. Bilgi vermekten çok dini sevdirme ye çalı-şalım. Çocuklar mahreçlere ve tecvid kurallarına uygun Kur'ân okusun veya mutlaka şu bilgileri öğrensin diyerek hep zihinleri (kafaları) doldur-maya çalışmak yerine gönülleri fethetmeye uğ-raşalım.

  6. Hemen bir hafta içinde öğrencilerin tüm yanlışlarını düzeltmeye kalkmayalım.

  7. Din görevlisi bir pazarlamacı değildir. Pazarlamacı gibi azimli olalım, ama pazarlama-cının yöntem ve üslubunu kullanmayalım.

  8. Çocuğa (öğrenene) göre eğitim ilkesini göz önünde tutalım. Çocuğa göre eğitim ilkesi, öğrenen kişinin ilgisi, beklentisi, isteği, yaşı, ye-teneği, cinsiyeti dikkate alınarak öğretim yap-mak demektir. Örneğin, öğrencileri seviyelerine göre gruplara ayırarak öğretim yapabiliriz.

  9. Öğrencilerimize karşı sü/a/nefimizi ve sabrımızı muhafaza edelim. Unutmayalım ki Hz. Peygamber (s.a.v.), nazik ve kibardı, güler yüz-lüydü, bağırıp çağırmazdı, âlemlere rahmetti, bağışlayıcıydı.

  10. Gülümsememizi ve sıcak ilgimizi hiçbir veliden ve öğrencimizden esirgemeyelim. Ca-minin ve sınıfın kapısından girerken güler yüzle ve neşeyle girelim. Bizi gören öğrencilerimiz, yüzümüzdeki neşeyi fark etsinler, bizi sevsin-ler ve sevinsinler. Öğrencilerimize surat asarak veya sinirlenerek hiçbir sorunu çözemeyeceği-mizi unutmayalım.

  11. Şartlar uygun olursa ders saatlerini, öğ-rencilerin en az bir vakit (öğle veya ikindi) cema-atle namaz kılabilecekleri şekilde ayarlayalım.

  12. Tüm öğrencilerimize adaletle davrana-lım. Öğrenciler arasında ayrım yapan öğreticiler asla sevilmezler.

  13. Öğrencilerin bildiklerinden, yaşadık-larından ve somut olaylardan hareket edelim. Anlattıklarımız öğrencinin hayatıyla ilişkili olsun.

  14. Dersler 40 dakikadan uzun, teneffüsler ise 10 dakikadan kısa olmasın. Derse giriş ve çı-kış saatlerine dikkat edelim.

  15. Çocukların oyunlarına engel olmayalım.

  16. Kitap okumalarını sağlayalım. Kitap okuma yarışmaları düzenleyelim.

  17 Öğrencilerin, yaz kursları bittikten son-ra da devamlı olarak bizimle irtibatta kalmalarım sağlayalım.


  18. Öğrencilerimize dua etmeyi ihmal et-meyelim. Bazı dualarımızı, onların duyacağı şe-kilde yapalım. Bazen de birebir kendilerine özel dua edelim.

  19. "Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, sevdiri-niz, nefret ettirmeyiniz." ilkesini unutmayalım.

  20. Öğrencilere her gün en az bir ilahi öğretelim. Öğ-renci, yaklaşık kurs boyunca 20 ilahi öğrenmiş olsun. Bile-lim ki, bir ilahi söylemek bazen bir saat ders işlemekten daha etkili ve kalıcı olabilir. Zaman yetmiyor bahanesiyle çocuk-ları ilahi söyleme zevkinden mahrum etmeyelim. İlahi ko-roları kuralım.

  21. Bilgisayar, güzel, renk-li ve resimli kitaplar, boyama kitapları, CD vb. ders araç ve gereçlerini kullanalım. Bütün bunları bulamazsak bile, yazı tahtasını mutlaka etkin bir şe-kilde kullanalım.

  22. Zaman zaman ödüller verelim. İmkânlarımız ölçü-sünde camide devamlı şeker, lokum, sakız, bisküvi, kitap, dergi, kalem, defter, başörtü-sü, tespih, takke gibi küçük ikramlar bulunduralım.

  23. İmkânlar ölçüsünde, piknikler, geziler düzenleyelim.

  24. Velilerle görüşelim, uygun olanlara ziyaretler ya-palım. Öğrencilerin velilerin-den de gülümsememizi ve sıcak ilgimizi esirge-meyelim.

  25. Öğrencilerimize camiyi ve bölümleri-ni gezdirerek tanıtalım. Camilerin öneminden, imam ve müezzinin görevlerinden, cami ve ce-maat âdâbın dan bahsedelim.

  26. Sûre ve dualan topluca okutalım.

  27. Gerekirse yardım alalım. Öğrencimiz çok ve kendi başımıza zorlanıyorsak, İHL veya ilahiyat fakültesi öğrenci ve mezunlarından yaralanabiliriz.


  28. Her güne bir âyet, bir hadis ve bir hikâye uygulaması yapalım.

  29. Sosyal-kültürel etkinlikler yapalım:

  a. Şiir okuma yarışmaları yapalım.

  b. Hikâye anlatma yarışmaları yapalım.

  c. Peygamberimizin hayatından bir tablo anlatma yarışmaları yapalım

  d. Peygamberimiz'e mektup yazma yarışmaları yapalım.

  e. Kur'ân-ı Kerîm okuma yarışmaları yapalım.

  f. Dinî bilgiler yarışmaları yapalım.

  g. Âyet ve hadis ezberleme yarışmaları yapalım.

  h. Gruplar oluşturarak öğrencilerin kendi aralarında sûre hatimleri yarışmaları yapalım.

  ı. Peygamberimiz'le ilgili özel program düzenleyelim.

  i. Anne-baba ile ilgili özel program düzenleyelim.

  j. Mezuniyet veya hatim gibi bir veda programı yapalım.

  30. Dersi anlatmayalım, işleyelim. Dersi anlatmayıp işlemek demek, derslerde öğrenci merkezli aktif öğretim yöntemleri uygulamak demektir. Meselâ, dramatizasyon, örnek olay incelemesi, eğitsel oyun vb. yöntemleri uygulayabiliriz.

  Son söz olarak burada bir tespit yapıp şu soruyu kendi kendimize soralım:

  Yaz kursları, Kur'ân okumayı ve temel dinî bilgileri öğrenmek için ilköğretim çağındaki ço-cukların çoğunun uğradığı mekânlardır. Çocukların çoğu yaz kurslarından sonra yaygın ve örgün eğitim kapsamında bir daha Kur'ân eğitimi almaz. Yaz kurslarındaki derslerin önemini anlamak için, bu kursların hiç olmadığını, eğitim görmek için hiçbir öğrencinin buralara gelmediğini düşünmek yeterlidir.

  Hep kafaları dolduruyoruz.
  Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

  "LÜTFEN!! DİN GÖREVLİLERİMİZ GÖNÜLLERİDE FETHEDELİM"  Paylaş
  Yaz Kuran Kursları'ndan Verim Almanın Altın Kuralları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  teşekkürler sihem Allah razı olsun bu bilgiler yazın çok işime yarayacak