Müslüman Hanımlar ve Hoca Hanımlar Forumundan Din Eğitimi Kurumu : Kur'an Kursları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Din Eğitimi Kurumu : Kur'an Kursları

  Reklam
  Kuran Kursları


  Ülkemizde yaygın din eğitimi faaliyetlerini yürütmekle yükümlü kamu kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı’dır Başkanlık bu görevini değişik kurum ve faaliyetlerle yerine getirmeye çalışmaktadır Bu konuda Kur’an Kursları öne çıkmakta, çok önemli bir yer işgal etmektedir
  Din Eğitimi Kurumu : Kur'an Kursları
  Bilindiği gibi, eğitimin plânlı, kasıtlı, programlı boyutu formal; plânsız, kasıtsız, kendiliğin-den gerçekleşen boyutu ise in-formal diye adlandırılmaktadır Formal eğitim, kasıtlı, amaçlı, plânlı olarak yapılan eğitimdir

  Formal eğitim, örgün ve yaygın diye ikiye ayrılmaktadır Örgün eğitim, belli bir yaş grubundaki bireylere okullarda düzenli olarak yapılan eğitimdir Yaygın eğitim ise, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya bu sitemin her hangi bir kademesinde bulunan ya da bu kademelerin birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve ihtiyaç duydukları alanlarda yapılan eğitimdir

  İnformal eğitim ise, hayat içinde kendiliğinden oluşan bir süreçtir Bu tür eğitim, amaçlı ve plânlı değil, gelişigüzeldir Bu yüzden, İnformal eğitimle kazanılan davranışlar, olumlu olabileceği gibi olumsuz da ola-bilir İnformal eğitim, belli bir mekânla sınırlandırılamamakta; oldukça geniş bir alanı kapsa-makta; hatta formal eğitim alanında da kendine yer bulmaktadır

  Genel eğitim için söz konu-su olan bu sınıflandırma ve değerlendirmelerin tümü, din eğitimi için de geçerlidir

  Örgün din eğitimi kurumları okullardır Bu eğitim kurumları arasında meslekî din eğitimi yapanlar da bulunmaktadır Türkiye’deki İmam-Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri bu tür eğitim kurumlarıdır

  Bireyin din eğitimi ihtiyacını, sadece örgün eğitim kurumlarıyla karşılamak mümkün değildir Yaşam boyu (beşikten mezara kadar) eğitim ilkesi, örgün din eğitimi kurumları yanında yaygın din eğitimi kurumlarına ve yaygın din eğitimi etkinliklerine de yer verilmesini gerektirmektedir Ülkemizde kamu alanında biricik yaygın İslâm din eğitimi kurumu, Kur’an kurslarıdır

  Türkiye’de din eğitimi adına okul programlarında yer alan zorunlu Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi, her hangi bir dinin eğitimini öngörmemekte; aksi-ne çeşitli dinleri konu edinmektedir Yani bu, özel olarak bir İs-lâm din dersi değildir

  Bu dersle yönenilen temel amaç, söz konusu dinlerin din-darlarını yetiştirmek değildir Bu dersle daha çok kültürümüz içindeki dinsel motifleri ve tezahürleri tanıtmak amaçlan-maktadır Bu ders daha ziyade kültür dersi olarak algılandığı için, öteki kültür dersleri gibi herkese zorunlu kılınmıştır

  Bu nedenle, söz konusu derse ilişkin ileri sürülen şu iddia hem teori hem de pratik açısından dayanaksızdır: “Zorunludan dersi eğitimi ile toplumun tüm kesimleri tek yanlı bir din eğitimine tabi kılınarak, Türkiye toplumunun tümü dinsel esaslara göre yeniden şekillendir-meye çalışılmaktadır” (Bk Bir gün Gazetesi, 13092005; Vakit Gazetesi,13092005)

  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin amaçlarını, laiklik ve çoğulcu demokratik değerler, özellikle din özgürlüğü açısından sınırlandırma çabası, onun dilinin nasıl olması gerektiği sorusunun ortaya atılıp tartışılma-sına da neden olmaktadır Sözgelimi, bu dersin dilinin benimsetici, ikna edici değil, salt betimleyici, açıklayıcı olması gerektiği ileri sürülebilmektedir

  Hemen belirtmek gerekir ki, belli bir dinin eğitimini herkese zorunlu kılmayı engelleyen laik ve çoğulcu demokratik değerler, insanların din eğitimi ihtiyaçlarını karşılama hakkını böyle bir dersle sınırlayıp ötesini ya-saklamaya da engeldir Bu değerleri benimsemiş bir yönetim, yurttaşlarının din eğitimi haklarına engel olmamakla birlikte, onun önündeki engelleri kaldırmakla da yükümlüdür Bu konu-da hiç bir ayrım da yapamaz; her inanca eşit mesafede durur Onun için Anayasamız, bu zorunlu dersin dışında din eğitim ve öğretimi ihtiyacının, “kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlı” olarak karşılanmasını ön-görmektedir (Madde:24)

  Böyle bir zorunlu dersin yanında isteğe bağlı din eğitimi-ne, örgün eğitim içinde yer vermek mümkündür Ancak, ör-gün eğitimde ne ölçüde ve nasıl bir din eğitimine yer verilirse verilsin bu, hiç bir zaman yaygın din eğitimine olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz

  Esasen yaygın din eğitimi, bu hususta daha da öne çıkacak durumdadır Çünkü yaygın eğitim, bireylerin din eğitimi ihtiyaç ve beklentilerini karşılama bakımından, örgün eğitime göre daha pratiktir, daha geniş alanı kapsamaktadır, daha dinamiktir, daha esnektir, manevra imkânı daha fazladır Yaşam boyu eğitim ihtiyacını karşılamada, yaygın din eğitimi önemli bir role sahiptir

  Ülkemizde yaygın din eğitimi faaliyetlerini yürütmekle yükümlü kamu kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı’dır Başkanlık bu görevini değişik kurum ve faaliyetlerle yerine getirmeye çalışmaktadır Bu konuda Kur’an Kursları öne çıkmakta, çok önemli bir yer işgal etmektedir

  Kur’an Kursu, her şeyden önce, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın plânlı, programlı biçimde ve belli bir pedagojik formasyona sahip öğreticiler vasıtasıyla din eğitimi faaliyetlerini yürüttüğü biricik yaygın eğitim kurumudur Ülkemizde her Müslüman bireyin, okullardaki zorunlu din eğitimine ilaveten gönüllü olarak din eğitimi almak, inandığı İslâm dinini öğrenmek istediğinde başvuracağı yegâne yaygın din eğitimi kurumu-dur Kur’an Kursu, bu niteliğiyle ülkemizde önem arz etmekte, dikkat çekmektedir

  Okullardaki Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi, öğrencilere genel din kültürü kazandırmaya yönelik iken Kur’an Kursu, özel olarak din eğitimi yapmakla yükümlüdür Onun için, birincisi herkese mecbur edilebilirken, Kur’an Kursunda gerçekleştirilen din eğitimi, tamamen bireylerin isteğine bağlıdır; hiç kimse buna mecbur edilemez

  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi, hiçbir dinin dindarını yetiştirmeyi amaçlayamazken Kur’an Kur-su, İslâm dininin dindarının kendini yetiştirme-sine yardımcı olmak durumundadır Bu, onun özel yükümlülüğüdür Onun varlık nedeni, her dinin değil, İslâm dininin eğitimini ger-çekleştirmektir Bu durum onun, bireyde kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı olarak İslâm dininin öğretisi doğrultusunda istenilen davranış değişikliğini sağlama görevini üstlenmesini gerektirmektedir Kur’an Kur-su, bunu gerçekleştirdiği takdir-de dindarın yetişmesine, onun din eğitimi talebini karşılamanın önündeki engelleri kaldır-maya katkı sağlamış olacaktır

  İşte Kur’an Kursunun bu niteliği nedeniyledir ki, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi için yukarıda sözü edilen amaç sınırlaması, onun için söz konusu değildir Eğitim Bilimlerinin ortaya koydukları bilişsel, duyuşsal ve devinişsel düzeylerdeki amaçlar hiyerarşisinde yer alan her basamaktan amacı gerçekleştirmek için çalışabilir Tabiî ki, bu amaçlardan hangisine yöneleceğini belirlerken öncelikle öğrencilerin ilgileri, ihtiyaçları ve hazırbulunuşluk düzeylerini dikkate alacaktır

  Kur’an Kursunun gerçekleştireceği din eğitimi, isteyen Müslüman bireye, istediği zaman, okullardaki din eğitiminin İslam dolayımında kazandırdıklarını pekiştirecek, eksik bırak-tıklarını tamamlayacak, hiç vermediklerini kazandıracak nitelikte bir eğitim hizmeti olacak-tır Ve bu eğitim, İslâm hakkında sahih bilgiyi temele oturtacak-tır Bu işlevleri yerine getirmek durumunda olan Kur’an Kursundaki din eğitiminin dili, salt açıklayıcı değil aynı zamanda düşündürücü, sorgulatıcı, benimsetici ve ikna edici olacaktır Şunu da he-men belirtelim ki, Kur’an Kursu, ilgili mevzuatla kendisi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere laik sistem içinde yer verilmiş bir yaygın din eğitimi kurumudur Kur’an Kursunun bu konumu, onun laik sistem içindeki diğer kurumlarla bütünlük içinde çalışarak din eğiti-mi ihtiyacını karşılayan bir kurum olduğunu ifade etmektedir

  Prof Dr M Şevki AYDIN - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı  Paylaş
  Din Eğitimi Kurumu : Kur'an Kursları Mumine Forum