Müslüman Hanımlar ve Hoca Hanımlar Forumundan Vaaz İle İlgili Diğer 'Bazı Kavramlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Vaaz İle İlgili Diğer 'Bazı Kavramlar

  Reklam
  VaaZ ile ilgili olarak, yukanda sıraladığımız kavramlar dışında" bir
  takım kavramdandaha söz etmek mümkündür. Bunlan, "davet", "tebliğ",
  "hidayet" şeklinde sıralayabiliriz. Bunlardan:
  - Davet,' irşad kelimesinin eş'anlamlısı olarak29, dinin doğru ve gerç~
  klerine çağırmak anlamına gelir ki, vaazda temel esaslardan birisidir.
  Uzerinde önemle durduğumuz Nahl Suresi 125. ayet insanlan hikmet ve
  güzel öğütle "Davet"ten bahsetmektedir. Bu da' göstermektedir ki, din .
  eğitimimizde davet, geniş anlamİyla irşadın birkarşılığı niteliğindedir.
  Bu anlamda vaaz, daveriçin bir yoldur. Vaaz açısından ele alındrğında ise
  davet, vaazın içinde yer alan bir unsur ve işlev niteliğindedir:
  " ~ i
  - Tebliğ ise, Allah'ın emirlerine insanlara duyurmak olarak, peygamberlerin
  asıl görevidir. Aynı görev, Hz. Peygamber'den sonra diğer müslümanlara
  da bir görevolmuştur. Veda Hutbesi'ndeki "burada bulunanlar
  bulunmayanlara tebliğ etsinler (duyursunIar, ulaştırsınlar) emri, bu göreve
  bir işarettir. İşte bu anlamıyla, vaaz tebliğ için bir yoldur. .
  Hidayet kavramına gelince, kavram olarak "doğru yola iletmek demektir"
  30. Ancak, bu anlam, yani hiday ete erdirmek işi Allah'a mahsustur.
  Buradaki anlar~ıı ise daha çok, insanlara hidayet yolunu göstermek 01-
  29. Süleyman Uludağ, İsÜim'da İrşad, Marifet yay. İst. tarihsiz, s. 19.
  30. Uludağ, a.g.e., s. 19. .
  '\
  188 CEMALTOSUN
  malıdır. Bu itibarla hidayet kavramı vaaz kavramıyla yakından ilgilidir.
  ÇÜnkÜvaiz, vaazıyla mÜsIÜmaiılara doğtuyu göstermek, doğruyu hatırlatmak
  gibi işlevleri yerine getirmek~e ve onları hidayete çağınıiaktadır ..
  Vaaz ile ilgili kavramlar Üz.erinde.daha fazla fi)cir yürütmek elbette
  mÜmkÜndÜr,'Ancak, burada. da bu kadarının yeterli olacağı kanaaatiiıdeyiz.
  B. EGİTİM YÖNTEMLERİ IŞIGINDA VAAZDA YÖNTEM

  . . Vaaz,yoluyla eğitim, şÜphesiz, çok köklÜ bir geleneğe sahiptir. Dola
  i
  yısıyla vaaz konusunda köklÜ bazı yöntemler, ı6ııplar 've uygulamalar
  vardır: Vaaza Allah'a hamd, Hz. Peygambere Sahlt-Ü Selam ile başlamakta,
  konu ile ilgili bir veya birkaç ayet ve hadis. okunduktan sonra~
  konu açılmakta, örnekler (ayet, hadis, kıssa vs) verilmekte ve sonunda
  kısa bir özetten sonra yine kı~a bir dua ile biti~lmektedir. Nitekim'
  Vaaz'm hazırl~şı ve sunuluşu hakkında Diyanet Işleri Başkanlığı'nca
  hazırlanan yönergelerde de bu .hususlara öncelik verilmektedir. Başkanliğın
  bu hususıardaki kurallarını, değerlendirmelerimize esas olması bakı-
  . mından vermekte yarar vardır. . i '
  Vaaz'ın Hazırlanışı:.-.
  ı.


  Müftülükçe görev programında birkonutesbit e~ilmemişse cemaatin
  durumu, kültÜr ve anlayış seviyesi, gÜıiÜn've çevrenin şartları ile ihtiyaçları
  dikkate alınarak bir konu seç,ilir;
  2. Konu ile' ilgili ayetler; hadisler ve diğer muteber kaynaklar tesbit
  edilerek bilgilertoplanır;. '
  3. KonuşmasÜresi dikkate alınarak konunun planıhazırlanır. , . /
  4. Konu, tesbit edilen ayet, hadis ve diğer bilgilerden yararlanılarak
  bu plana göre işlenir. '
  . Vaaz'ın Yapılışı: .
  ı.


  Vaiz, dini kisvesini (temiz ve dÜzgÜnbir sank, cÜbbe) giyerek
  kürsiye çıkar, hamd vesalatüı selam, ile zamanında vaaza başlar,
  . 2. Vaaz, ilgili ayet ve hadis metinleriokunduktan sonra, hazırlanan
  . plana göre; kolay, anlaşılır, düzgüri bir Türkçe ve mutedil bir uslup ile yapılır,
  biç bir surette, hazırlıksız ve plansız vaaz edilemez, önceden yapılan ..
  hazırlıklardan vaaz esnasında gerekli şekilde yararlanılır.
  3. Türkçe kelimelerle dini metinlerde geçen terimlerin söyleniş tarzlan
  ile Arapça ve diğer yabancı dillerden yapılan nakillerde o dillerdeki
  189
  4. Konuşma sırasında gereksiz el ve kol hareketlerinden kaçımlır, ses
  tonu caminin ve cemaatin durumuna göre ayarlamr, konuşmadaki etkinin
  arttınlması amacıyla gerektiğind~ yükseltilir ve düşürülür.
  /5. Konuşmamn samimi, duygulu, dini heyecan verici, toplumun içinde
  bulunduğu manevi hastalıklara tedavi sunucu, ölçülü, yapıcı, uyarıcı,
  öğretici, teşvik edici, sevdirici, müjdeleyiçi, dini yasaklardan sakındıncı
  ve düşündürücü,'yan1ış inanışları düzeltici olmasına itina gösterilir.
  6. Kıncı, garezkar,hissi ve aşırİ ifadelerden,bıktıncı ve mesnedsiz
  sözlerden kaçımlır. Sıhhatli olmayan bilgilere, hurafelere, dini açıdan muteber
  olmayan ve ilmi bakımdan kesinlik kazanmay~ görüşlere iltifat
  . edilmez; siyaset ve şahsiyetyapilmaz; bilhassa vaizin şah~ım ilgilendiren
  konular kürsüye getirilmez. .
  7. Vaaz esnasında milli birliği ve dini bütünlüğü zedeleyici ifadelerden
  ve ihtilaf konusu ülaı,ı meslelere yer vermekten sakınılır. Toplumun
  dini, ve ahlaki konularda bilgi ve kültürünü artıncı, dini duygularım güçlendirici
  bir n1uhteva ve uslup seçilir.
  8. Vaaz konusunun bütünlüğü vaai süresince korunur. Konuya ışık
  tutucu ayet~i kerime ve hadis-i.,şerifler etrafında gerekli açıklamalar yapılır.
  '
  9. Namazdan önce yapılan vaazlarda ezan vakti yaklaşınca va~ ,
  özetlenir ve kısa, bir dua ile ezanla birlikte vaaza son verilir.
  Görüldüğügibi, vaazın hazırlamşı ve sunuluşu sırasında uyulması
  gerektiği bildirilen bu kurallar oldukça kapsamlıdır. Bu da, vaaz yoluyla
  eğitimin ve vaı;ızda yöntemin köklü geleneğine bir işarettir. ~ncak, vaazda
  yöntem sadece kısa talimatlara sığacak bir konu değildir: üzellikle, ça-.
  ğımızda Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Eğitim sosyolojisi, Antropoloji,
  Gelişim Psikolojisi, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi Bilimi ile
  Genel ve Özel Öğretim yöntemleri alanındaki' yeni gelişmelerden, bütün
  eğitim-öğretim branşlarında olduğugibi, vaaz yoluyla eğitimde de yararlanmak
  mutlaka gerekmektedir. Işte bii bu bölümde, genel ve özel eğitim-
  öğretim yöntemleri ışığı altında, vaazda yöntem kopusunu irdelemeye
  çalışacağız. Bunu yaparken yine, Vaazın hazırlanması ve sunulması
  aşamalarım dikkate alarak konuya yaklaşacağız.  alıntı  Paylaş
  Vaaz İle İlgili Diğer 'Bazı Kavramlar Mumine Forum

namazla ilgili kavramlar,  vaaz ile ilgili kavramlar,  düzgüri ne demek,  hamilelikle ilgili kavramlar,  vesalasün suresi