Müslüman Hanımlar ve Hoca Hanımlar Forumundan Kur’an Kursunda Hafızlık Eğitimi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur’an Kursunda Hafızlık Eğitimi

  Reklam




  KUR’AN KURSUNDA HAFIZLIK EĞİTİMİ

  Kur’an öğrenimi, onu yüzüne okumayı öğrenmekten, getirdiği mesajı farklı boyutlarda anlamaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır Bu kapsam içinde, Kur’an’ı ezberlemek de vardır Genelde, Kur’an’ı baştan sona ezberleyenlere, hafız denmektedir


  Kur’an öğrenimi, onu yüzüne okumayı öğrenmekten, getirdiği mesajı farklı boyutlarda anlamaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır Bu kapsam içinde, Kur’an’ı ezberlemek de vardır Genelde, Kur’an’ı baştan sona ezberleyenlere, hafız denmektedir
  Kur’an-ı Kerim’in tamamını ilk ezberleyen Hz Peygamber’dir Ashabdan da hafız olanların sayısı az değildir İslâm eğitimi içinde Kur’an merkeze yerleştirilmiştir Hz Peygamber (sas); “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir" buyuruyor (Buharî, Fedâilu’l-Kur’an, 21) Kur’an öğrenimi, onu yüzüne okumayı öğrenmekten, getirdiği mesajı farklı boyutlarda anlamaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır Bu kapsam içinde, Kur’an’ı ezberlemek de vardır Genelde, Kur’an’ı baştan sona ezberleyenlere, hafız denmektedir Kur’an-ı Kerim’in tamamını ilk ezberleyen Hz Peygamber’dir Ashabdan da hafız olanların sayısı az değildir

  Kur’an Öğrenimi Bağlamında Hafızlık
  Başlangıçta hafızlık, daha çok Kur’an-ı Kerim’i korumanın bir yolu olarak görülürken, sonraki dönemlerde, Kur’an’la ilginin, ona değer vermenin bir göstergesi, onu anlama bağlamında önemli bir adım olarak algılanmıştır Müslümanlar nezdinde hafızlık, Kur’an öğrenimi ve öğretimi bağlamında oldukça önemli bir halkayı teşkil etmektedir
  Bir mümin için hafız olmak, önemli bir değer ifade etmekle birlikte, bir din görevlisi için, dinî ilimlerle uğraşan bir meslek insanı için çok daha önemlidir Din görevlisi, meslek hayatının her kademesinde hafızlığa ihtiyaç duymaktadır Namaz kıldırırken, çeşitli
  vesilelerle ezberden Kur’an okumak durumunda kaldığında, farklı zaman ve zeminlerde dinî konuşma yaparken…vb hep hafızlıktan yararlanmak durumundadır Bir din âlimi, Kur’an’ın bütününe iyice aşina olmak zorunda olması bakımından, hafızlığa
  oldukça ileri düzeyde ihtiyaç hissetmektedir Bu yüzden, tarih boyunca İslâm dünyasında İslâmî ilimlerle meşgul olanlar, imamlık, vaizlik gibi din görevliliği hizmetlerini üstlenenler, hafız olmaya son derece önem vermişlerdir Bugün de her din görevlisi ve ilâhiyatçı için hafızlık, meslekî formasyon açısından son derece önem arz etmektedir

  Hafızlık Algısı
  Kur’an öğrenimi ve öğretimi açısından hafızlık önemli; ama bu çerçevede onun önem derecesini ve konumunu iyi belirlemek icap etmektedir Hafızlık, gerçekte Kur’an öğrenimi içinde ilk basamaklar arasında yer almakta; ondan sonra çıkılması gereken çok sayıda basamak bulunmaktadır Bu basamakları tırmanmak, Kur’an’ın içeriğini anlamaya yöneliktir ve bu anlama boyutu oldukça uzun ve yorucu bir yolculuğu gerektirmektedir Bu gerçekliğe rağmen ne yazık ki, zaman içinde hafızlık algısında kaymalar olmuş ve giderek hafız olmak, hoca olmakla eş anlamlı hale getirilmiştir Birisi hafız olduğunda, artık onun hoca olduğu; Kur’an’ı anlamaya yönelik çabasının olduğu sanılmıştır
  Bu yanlış/abartılı hafızlık algısı, günümüzde de yer yer varlığını sürdürmektedir Hafızlık yapmış olan kimseyi, dini bilen birisi olarak gören ve ayrıca din eğitimi alıp almadığını araştırmaksızın dinle ilişkili sorularını ona soranların sayısı toplumumuzda hâlâ
  az değildir Hatta, kimileri, iyi bir din eğitimi almış birinden bekledikleri tutum ve davranışları, hafızdan bekleyebilmektedirler Bunu göremeyince de ondan soğuyup uzaklaşmakta; bazen sadece ondan değil, hafızlıktan da soğumakta, ona değer atfetmemeye başlamaktadırlar
  İşin daha acı tarafı ise, din alanında ilâve bir eğitimi olmamasına rağmen dini anlama konusunda belli bir bilgi düzeyine ulaşmamış bir hafızın, dine ilişkin sorulan her soruya cevap vermeye kalkışmasıdır Bu olgu, halkımızın hafızlık algısını olduğu kadar, yürütülen hafızlık eğitiminin niteliği konusunda da ipuçları vermektedir
  Hafızlık eğitimi, tarihsel süreç içinde zamanla sistemleştirilmiş, bunun için özel kurumlar oluşturulmuştur Darulhuffazlar, darulkurralar hafızlık yanında kıraat bilgi ve becerisinin de öğrencilere kazandırıldığı kurumlardı Cumhuriyet döneminde hafızlık yaptıran yegane kurum, Kur’an kursudur Ancak özel çabalarla hafızlık yapanlar da bulunmaktadır

  Hafızlık Eğitiminde Geleneksellik: Tıkanma
  Hafızlık eğitimi, günümüzde de geleneksel anlayışla yürütülmektedir, denebilir Hâlâ, atadan babadan, hocadan görülerek öğrenilmiş olan usul ve uygulamaların hemen hemen aynen tekrarı yapılmaktadır Zamanın, şartların, imkânların, geçmişe göre alabildiğine değişip farklılaştığı hesap edilerek hafızlık eğitim anlayış ve uygulamaları, çağdaş eğitim bilimlerinin verileri kılavuzluğunda geliştirilmiş değildir Söz gelimi, bazı kurslardaki sıradan bir CD’den Kur’an dinletme dışta tutulursa, Kur’an’ı ezberleme konusunda yeni yöntemler, teknikler, materyaller geliştirilmediği, rahatlıkla söylenebilir Hafızlık için ayrılan süre bile değiştirilememiştir; genelde hafızlık için hâlâ üç yıl ayrılmaktadır Disiplin anlayışında da hemen hemen bir değişme olmamıştır
  Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulamasının başlaması, hafızlık eğitiminin tıkandığı gerçeğini, Başka mesleklere yönelen hafızlar, sonuçta hafızlığı da kısa sürede unutmaktadırlar Yani, emekler, masraflar büyük oranda boşa çıkmaktadır
  Hafızlık eğitiminde, Kur’an’ı ezberleme niteliği de ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı din görevliliği yeterlik sınavlarında ve bu sınavlardan geçerek görev alanlar için düzenlenen hazırlayıcı eğitimlerinde, ezberleri yetersiz, sorunlu olan hafızların sayısının pek az olmadığı saptandı Bunun üzerine, hafızlık belgesi vermek için Başkanlığın yaptığı sınavların daha titizlikle yapılması, ölçme değerlendirme işlemlerinin daha nesnel, daha isabetli olması yolunda önlemler alındı
  (Bu sınavlara sadece Kur’an kursundakiler değil, özel çabalarla hafız olanlar da katılmaktadır)
  Bu önlemlerden sonra hafızlık sınavına girenlerin sayıları artmakla birlikte başarı oranlarında ciddi miktarda azalma olduğu görülmektedir

  Hafızlık Eğitimini Güncelleme Atılımı
  Diyanet İşleri Başkanlığı, hafızlık eğitimine ilişkin sorunları belirledi ve bugünün şartları ve imkânları çerçevesinde bu eğitimi daha
  etkin ve verimli bir hale getirmek, kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir hafızlık eğitimi anlayış ve uygulamasını yürürlüğe koymak için çalışmalar başlattı

  Program Geliştirme
  Bu çalışmalara, program geliştirme işiyle başlandı Diğer Kur’an kursu programları gibi bu program da, çağdaş eğitim bilimlerinin verilerinden yararlanılarak hazırlanmaktadır Bilimsel bir yaklaşımla hazırlanan bu program, hafızlık eğitim geleneğinin güncelleştirilmesine, bu eğitimin sistemleştirilmesine kılavuzluk edecektir Bu program, Kur’an ezberleme yanında, bu işi destekleyecek, öğrenciyi dinlendirecek/ rahatlatacak nitelikte bir din eğitimini de ön görmektedir
  Her program gibi, hazırlanan hafızlık eğitim programının da etkin ve verimli biçimde uygulanması son derece önemlidir Buna yönelik de çalışmalar yapılmaktadır Her şeyden önce, hazırlanan bu program, her Kur’an kursunda değil, sadece belli kurslarda uygulanacaktır Her kurs gibi bu kursun da, öncelikle fiziksel şartlarının olabildiğince çekici, iyi, çağdaş bir donanıma sahip olması esastır

  Hafızlık Yaptıracak Öğretici
  Bu yeni programa göre, her öğretici hafızlık yaptıramayacaktır Hafızlık yaptırma işi, belli yeterliklere sahip olan öğreticilere havale edilecektir İlke olarak, hafız olmayan öğreticilerin, hafızlık yaptırmasına izin verilmeyecektir Ancak, bu öğreticiler için hafızlık şarttır; ama yeterli değildir
  Bu öğreticiler, öğreticilik bilgi ve becerileri, hafızlık eğitimi açısından da yeterli görülenler arasından seçilecek ve pedagojik formasyonlarını geliştirmeye yönelik özel kurs ve seminerlere alınacaklardır İyi bir genel kültüre, gerekli alan bilgi ve becerisine, yeterli düzeyde bir pedagojik formasyona sahip olmayan öğreticilerin, en küçüğü 15 yaşında, heterojen bir genç öğrenci grubuna yönelik etkin, verimli, çekici bir hafızlık eğitimini gerçekleştirmesi pek mümkün değildir
  Bir alan araştırmasında, “Hafızlık eğitiminde karşılaşılan önemli güçlükler nelerdir" sorusuna öğreticilerin cevapları şu noktalarda yoğunlaşmaktadır: “Öğrenci yaşlarının büyüklüğü ve aralarındaki yaş farkı" (% 324);
  “Öğrencilerin amaçsız ve isteksiz olmaları" (% 225);
  “Ailelerin sorumluluklarını yerine getirmemeleri" (% 225);
  “Öğrencilerin adaptasyon zorluğu ve motivasyon ihtiyacı" (% 169);
  “Öğrencilerin ders yerine başka şeylerle meşgul olmaları" (% 99);… (Cebeci ve Ünsal, 2006:41)
  Buna karşın aynı araştırmada, “Hafızlık eğitiminde yeni bir metoda ihtiyaç vardır" diyen öğreticilerin oranı ise, sadece % 11’dir Öğreticilerin bu ifadeleri, onların öğretmenlik formasyonları; dolayısıyla onların gerçekleştirdikleri eğitimin ne ölçüde nitelikli olduğu hakkında da önemli ipuçları sunmaktadır
  Hafızlık eğitiminin günümüzdeki şartları göz önüne alınınca, hafızlık yaptıracak öğreticilerin, mutlaka pedagojik formasyona sahip İlâhiyat Fakültesi mezunu olmaları gerektiği kanaatine rahatlıkla varılacaktır
  Ne var ki, mevcut durum, bunu hemen yapmak şöyle dursun çok kısa sürede bile gerçekleştirmeye müsait görülmemektedir Şöyle ki, Başkanlığın son üç yılda dört yıllık dinî yüksek öğretim mezunlarını öncelikle görevlendirmeye yönelik çabalarına rağmen, mevcut öğreticilerin tümünün ancak % 23’ü İlâhiyat Fakültesi veya dengi bir kurumdan mezundur Sadece, hafızlık yaptıran öğreticileri ele aldığımızda ise, oldukça olumsuz manzarayla karşılaşmaktayız Hafızlık eğitimi üzerine yapılan bir araştırmaya göre, hafızlık yaptıran öğreticiler arasında dört yıllık İlâhiyat Fakültesi veya dengi bir kurumdan mezun olanların oranı, sadece % 5,6’dır Bütün bunlara ilâveten, İlâhiyat Fakültelerinin kontenjanları iyice azaltıldığından dolayı, yeni kadrolara atama yapmak için bu fakültelerden mezun yeterli sayıda aday bulunamamaktadır

  Hafızlık Öncesi Eğitim
  Hafızlık eğitiminde kalite sorununu çözmek için atılması gereken önemli ve gerekli adımlardan biri, hafızlık öncesi hazırlık eğitimini nitelikli hâle getirmektir Bu hazırlık eğitimi, hafızlık için ön öğrenme konumundadır Bu ne kadar iyi olursa, ona dayanacak olan hafızlık eğitimi de o kadar sağlıklı ve verimli olacaktır Meselâ, hafızlığa başlamadan önce meharic-i hurufa, tecvid kurallarına uygun biçimde Kur’an’ı yüzünden seri olarak okuyamayan birisinin, hafızlık eğitiminin sağlıklı olması mümkün değildir Ezberleme hızı düşer, yanlış ezberler, vs Üstelik bu hususlarda yanlış öğrenmeleri olan kişinin bu yanlışlarını düzeltmek, hiç bilmeyene öğretmekten daha zordur Onun için nitelikli bir hazırlık eğitimi, hafızlık eğitiminin ön koşuludur, olmazsa olmazıdır Bu hazırlık eğitiminde yeterince başarılı olmayan, asla hafızlık eğitimine başlatılmamalıdır



  Paylaş
  Kur’an Kursunda Hafızlık Eğitimi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam




  Hafızlık Eğitiminin Süresi

  Hafızlık süresi üzerinde de yeniden düşünmek gerekmektedir Bu hazırlık ve hafızlık eğitim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmeye çalışırken süreyi alabildiğine kısaltmak için de önlemler almak gerekmektedir Daha önce de ifade ettiğim gibi bugünün insanının vakti çok azdır; zamanı iyi yönetmek her etkinlik için olduğu kadar bu eğitim için de zorunludur Hâliyle bugünün bireyinin olabildiğince kısa sürede hafızlık yapabilmesini sağlamak, son derece önemlidir Bu nedenle, hafızlık öncesi hazırlık eğitimi ile hafızlık eğitiminin hem zamanını olabildiğince kısaltma, hem de kalite düzeylerini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmaya ihtiyaç duyulmaktadır

  Hafızlık Türlerini Artırma
  Bizde hafızlık dendiğinde Kur’an’ın tümünü ezberleme anlaşıldığından dolayı, genelde insanımız ya hafız olmakta, ya da Kur’an’dan çok az ezberi olan biri olarak kalmaktadır Hafız olanların sayısı, bütüne göre çok az olduğuna göre, kahir ekseriyet, ikinci şıkta yer almaktadır Cüz hafızı, hizib hafızı, sure hafızı… gibi yeni hafızlık türleri de ihdas edilerek, bu durum düzeltilemez mi? Bu sorunun cevabı üzerinde hepimiz düşünmeliyiz

  Hafızlık Eğitiminde Yeni Eğitim Anlayış ve Uygulamaları
  Hafızlık eğitiminin hem süresini olabildiğince kısaltmak, hem de kalitesini yükseltmek için yeni öğretim yöntemlerini, yeni öğretim tekniklerini ve çağdaş teknolojinin ürünü yeni eğitim araç-gereçlerini işe koşmak şarttır Bu çerçevede yeni yeni öğretim materyalleri geliştirme çok önemlidir Söz gelimi, hafıza teknikleri mutlaka işe koşulmalı; hazırlık ve hafızlık eğitimi için çeşit çeşit sesli ve görüntülü araç-gereçler üretilmeli, interaktif öğretim imkânı hazırlanmalıdır Böylesine çağdaş bir eğitim anlayışını uygulamaya geçirmek, hafızlık eğitimini öğrenciler için olabildiğince çekici ve zevkli hale getirecektir ki bu, mutlaka gerçekleştirilmesi gereken husustur Her eğitimde olduğu gibi hafızlık eğitiminde de, öğrencinin içsel güdülenmesini sağlamak son derece önem arz etmektedir Öğrencinin, bu eğitimi severek, isteyerek ve zevkle talep etmesini sağlamak şarttır Aile, hoca gibi dış unsurların zorlamasıyla, baskısıyla hiçbir öğrenci hafız yapılmamalıdır Baskı, şiddet, korku… altında yapılan hafızlık eğitimi, başarıyı köstekleyeceği gibi, öğrencinin dine yaklaşımında olumsuzluklara yol açabilir, dinden soğutabilir ki, Allah korusun, dindarlaşma ararken, ilgisizlik gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilir
  Bu yeni hafızlık eğitimi, yepyeni bir disiplin anlayışını Kur’an kursuna taşımak durumundadır Artık öngörülen yeni eğitim anlayışına göre, öğrenme ve öğretme ortamı öğrenci için öylesine çekici, etkin ve verimli hale getirilmelidir ki, öğrenci bu eğitsel ortamda kendini eğitim-öğretim etkinliklerine alabildiğine kaptırdığı için disiplini bozucu davranışlarda bulunmak şöyle dursun, buna yönelik düşünceleri aklından geçirmesi bile mümkün olmasın Öğrenci bu eğitime, isteyerek, severek, gönüllü olarak katılacak, buna can atacaktır Artık bu eğitimde, korku, baskı ve şiddetten söz edilemeyecektir “Dayaksız hafızlık olmaz!" anlayışı, bir kaziye-i muhkeme olarak varlığını bundan böyle devam ettiremeyecek; tarihe karışacaktır
  Hafızlığı İşlevselleştirme
  Kur’an kursları, hafızlık yaptırdıkları öğrencileri mutlaka, meslekî din eğitimine yönlendirerek iyi bir meslek insanı olmalarının yolunu açmalıdırlar Bu yapıldığı takdirde, hafızlık daha işlevsel hale getirilebilecek; emekler daha iyi değerlendirilmiş olacaktır Bunu gerçekleştirebilmek için de, hafızlık eğitimi öğrenciler için alabildiğine çekici hale getirilerek, bunun üzerinden din eğitimi alanının sevdirilmesi gerekmektedir İşte böyle bir hafızlık eğitimi, hafızlığı, Kur’an öğrenimi bağlamındaki hak ettiği önemli konumuna yerleştirecektir

  Prof Dr M Şevki Aydın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

  KAYNAKLAR
  Cebeci Suat ve Ünsal Bilal, “Hafızlık Eğitimi ve Sorunları",
  Değerler Eğitimi Dergisi, 4(11), 27-52, İstanbul, 2006




 3. 3
  Rabbim razı olsun zuhal Hafız olmayı gönülden isteyen herkese nasip etsn Rabbim...



hafızlık eğitimi kaç yaşında başlar,  hafızlık eğitimi veren kurumlar,  istanbulda hafızlık kursları,  hafızlık kursları istanbul,  hafızlık kaç yaşında başlar,  bayan hafızlardan yasin dinle,  bayan hafızdan yasin dinle