Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Peygamber Efendimizin (sav) biz Ümmeti için çok değer taşıyan ve kılavuz olan duaları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamber Efendimizin (sav) biz Ümmeti için çok değer taşıyan ve kılavuz olan duaları

  Reklam
  Peygamber Efendimizin (s.a.v) biz Ümmeti için çok değer taşıyan ve kılavuz olan duaları


  Allahumme innî es’elüke hayra’l-mes’eleti ve hayra’d-duâi, ve hayra’n-necâhi, ve hayra’l-ameli ve hayra’s-sevâbi, ve hayra’l-hayâti ve hayra’l-memâti

  Allahım! Senden Sana edilen ve edilecek olan duaların ve isteklerin en hayırlısını, başarıların, amellerin ve sevapların en hayırlısını istiyorum
  Senden yaşamın ve ölümün en hayırlısını da istiyorum Yâ Rabbi! (Hâkim, el-Müstedrek, 1/701)

  Dua

  Allahumme innî es’elüke en terfea zikrî ve tedaa vizrî ve tusliha emrî ve tütahhira kalbî ve tuhsıne fercî ve tünevvira lî kalbî ve tağfira lî zenbî ve es’elüke’d-deracêti’l-ulâ mine’l-cenneti… âmîn
  Allahım! Senden adımı yükseltmeni, günahımı azaltmanı, işlerimi düzeltmeni, kalbimi temizlemeni, iffet ve namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahlarımı bağışlamanı istiyorum

  Allahım!
  Senden Cennet’in en yüce derecelerini istiyorum Amin (Hâkim, el-Müstedrek, 1/701)

  – Allâhumme innî es’elüke hayra mâ âtî ve hayra mâ ef’alü ve hayra mâ a’melü ve hayra mâ betane ve hayra mâ zahara ve’d-deracâti’l-ulâ mine’l-cenneti âmîn
  Allahumme innî es’elüke’d-deracâti’l-ulâ mine’l-cenneti

  Allahım! Senden Cennet’in en yüce derecelerini istiyorum
  Allâhümme metti’nî bisem’î ve basarî vec’alhümâ’l-vârise minnî vensurnî alâ men yezlimünî ve huz minhü bise’rî

  Allahım! Beni gözümle ve kulağımla nimetlendir Onları benden hayırlı varisler yap Zulmedene karşı bana yardım et Benim hakkımı zulmeden kimsede bırakma
  Ebu Davud, Edeb, 101
  Allahumme bike asbahnê ve bike emseynê ve bike nahyê ve bike nemûtü ve ileyke’n-nüşûr Allah’ım! Senin inâyetinle sabahladık, Senin inâyetinle akşamladık Senin inâyetinle yaşar

  Senin izninle ölürüz ve dönüş Sanadır
  Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, hadis no: 18010
  Allahumme innî es’elüke min fec’eti’l-hayri ve eûzü bike min fec’eti’ş-şerri
  “Allah’ım! Senden sürpriz hayırlar diler, beklenmedik şerlerden Sana sığınırım ”

  Ebu Davud, Edeb, 109
  Allahümme mâ esbaha bî min ni’metin ev bi-eahdin min halkıke fe-minke vahdeke lâ şerîke lek, fe-leke’l-hamdü ve leke’ş-şükrü

  Allah’ım! Benim üzerimde veya mahlukatından herhangi biri üzerinde şu sabaha çıkan her nimet ancak Sen’dendir Senin ortağın yoktur Hamd Sana mahsus, şükür de Sana mahsustur
  İbn Mace, Dua, 14
  Radînê billêhi rabben ve bi’l-İslêmi dînen ve biMuhammedin rasûlen
  Rab olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan, resûl olarak da
  Hz Muhammed’den râzı olduk

  Allâhümmağfir lenê verhamnê verda annê ve tekabbel minnê ve edhılnê’l-cennete ve neccinê mine’n-nêri ve aslih lenê şe’nenê külleh
  Allahım! Bizi bağışla Bize merhamet et, bizden razı ol Bizim dua ve niyazlarımızı kabul buyur Bizi cennetine koy, cehennemden de koru ve her halimizi, her işimizi ıslah eyle!

  Allahümme yê musarrife’l-kulûbi, sarrif kulûbenâ ilê tâatike
  Ey kalbleri evirip çeviren Yüce Allahım! Kalblerimizi Sana itaat etme yönüne doğru çevir Yâ Rabbi!

  Nevevî, el-Ezkâr
  Allahümmec’al’nî sabûran vec’alnî şekûran, vec’alnî fî aynî sağîran ve fî a’yüninnâsi kebîran
  Allahım! Beni çok sabreden, çok şükreden bir kul eyle Beni kendi gözümde küçük;
  fakat insanların gözünde büyük yap

  Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 10/110
  Allahümmec’al hayra umurî âhirahû ve hayra amelî havêtimehû ve hayra eyyêmî yevme elkâke fîhi
  Allahım! Ömrümün en hayırlı ânını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve
  günlerimin en hayırlısını ise Sana kavuştuğum gün kıl!

  Buhari,Tevhid, 58
  Subhânellâhi ve bihamdihî subhânellâhi’l-azîm
  (İki kelime vardır ki, o ikisini söylemek dile çok hafif; Ahirette ise sevap tartısında
  çok ağır gelir Bu iki kelime aynı zamanda Rahman olan Allah’a da çok sevimlidir):
  “Allah’ı her türlü eksiklikten tenzih eder ve O’na hamd ederim Azîm olan Allah,
  her türlü eksiklikten münezzehtir ”

  Allah’ım! Sen’den yaptığım, işlediğim, ettiğim bütün işlerin en hayırlı olanlarını istiyorum Gizli ve açık olarak yaptığım her işin en hayırlısını ve Cennet’in en yüce derecelerini Sen’den istiyorum Âmin
  (Hâkîm, el-Müstedrek, 1/701)

  – Allahumme innî es’elüke fevâtiha’l-hayri ve havâtimehû ve cevâmiahû ve evvelehû ve zâhirahû ve bâtınehû ve’d-deracâti’l-ulâ mine’l-cenneti âmîn
  Allahım! Hayırların başlarını, sonlarını, hepsini, başını, sonunu, açığını ve gizlisini istiyorum Sen’den Cennet’in en yüksek derecelerini istiyorum
  (Hâkîm, el-Müstedrek, 1/701)

  – Allahumme innî es’elüke’d-deracâti’l-ulâ mine’l-cenneti
  Allahım! Senden Cennet’in en yüce derecelerini istiyorum

  - Allahumme innâ neûzü bike min cehdi’l-belâi ve derki’ş-şekai ve sûi’l-kadâi ve şemâteti’l-a’dâi
  Allahım! Bela ve fakirlikten, şekavetin gelip çatmasından, takdirin kötüsünden ve düşmanların başıma gelen şeylere sevinmesinden Sana sığınırız
  (Buhâri, Kader, 13)
  Paylaş
  Peygamber Efendimizin (sav) biz Ümmeti için çok değer taşıyan ve kılavuz olan duaları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  – Allâhumme men rafika bi ümmetî ferfuk bihî
  Efendimiz’in (sas) yaptığı dualardan biri şudur: Allahım! Ümmetime rıfkla muamele edene sen de rıfkla muamele et yâ Rabbi!
  (Ahmed b Hanbel, Müsned, 6/62)

  – Allahümme innî es’elüke fi’le’l-hayrâti ve terke’l-münkerâti ve hubbe’l-mesâkîn
  Allahım! Senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi ve fakirleri sevmeyi istiyorum
  (Tirmizî, Tefsîru Sûre, 38/2, 4)

  Allahumme innî es’elüke’d-deracâti’l-ulâ mine’l-cenneti
  Allahım! Senden Cennet’in en yüce derecelerini istiyorum
  Allâhümme metti’nî bisem’î ve basarî vec’alhümâ’l-vârise minnî vensurnî alâ men yezlimünî ve huz minhü bise’rî
  Allahım! Beni gözümle ve kulağımla nimetlendir Onları benden hayırlı varisler yap Zulmedene karşı bana yardım et Benim hakkımı zulmeden kimsede bırakma

  Ebu Davud, Edeb, 101
  Allahumme bike asbahnê ve bike emseynê ve bike nahyê ve bike nemûtü ve ileyke’n-nüşûr
  Allah’ım! Senin inâyetinle sabahladık, Senin inâyetinle akşamladık Senin inâyetinle yaşar
  Senin izninle ölürüz ve dönüş Sanadır

  Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, hadis no: 18010
  Allahumme innî es’elüke min fec’eti’l-hayri ve eûzü bike min fec’eti’ş-şerri
  “Allah’ım! Senden sürpriz hayırlar diler, beklenmedik şerlerden Sana sığınırım ”

  Ebu Davud, Edeb, 109
  Allahümme mâ esbaha bî min ni’metin ev bi-eahdin min halkıke fe-minke vahdeke lâ şerîke lek, fe-leke’l-hamdü ve leke’ş-şükrü
  Allah’ım! Benim üzerimde veya mahlukatından herhangi biri üzerinde şu sabaha çıkan her nimet ancak Sen’dendir Senin ortağın yoktur Hamd Sana mahsus, şükür de Sana mahsustur

  İbn Mace, Dua, 14
  Radînê billêhi rabben ve bi’l-İslêmi dînen ve biMuhammedin rasûlen
  Rab olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan, resûl olarak da
  Hz Muhammed’den râzı olduk

  Allâhümmağfir lenê verhamnê verda annê ve tekabbel minnê ve edhılnê’l-cennete ve neccinê mine’n-nêri ve aslih lenê şe’nenê külleh
  Allahım! Bizi bağışla Bize merhamet et, bizden razı ol Bizim dua ve niyazlarımızı kabul buyur Bizi cennetine koy, cehennemden de koru ve her halimizi, her işimizi ıslah eyle!

  Allahümme yê musarrife’l-kulûbi, sarrif kulûbenâ ilê tâatike
  Ey kalbleri evirip çeviren Yüce Allahım! Kalblerimizi Sana itaat etme yönüne doğru çevir Yâ Rabbi!

  Nevevî, el-Ezkâr
  Allahümmec’al’nî sabûran vec’alnî şekûran, vec’alnî fî aynî sağîran ve fî a’yüninnâsi kebîran
  Allahım! Beni çok sabreden, çok şükreden bir kul eyle Beni kendi gözümde küçük;
  fakat insanların gözünde büyük yap

  Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 10/110
  Allahümmec’al hayra umurî âhirahû ve hayra amelî havêtimehû ve hayra eyyêmî yevme elkâke fîhi
  Allahım! Ömrümün en hayırlı ânını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve
  günlerimin en hayırlısını ise Sana kavuştuğum gün kıl!

  Buhari,Tevhid, 58
  Subhânellâhi ve bihamdihî subhânellâhi’l-azîm
  (İki kelime vardır ki, o ikisini söylemek dile çok hafif; Ahirette ise sevap tartısında
  çok ağır gelir Bu iki kelime aynı zamanda Rahman olan Allah’a da çok sevimlidir):
  “Allah’ı her türlü eksiklikten tenzih eder ve O’na hamd ederim Azîm olan Allah,
  her türlü eksiklikten münezzehtir ”

  Sıkıntı ve musibet anında okunacak dua
  İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Allâhumme indeke ahtesibü musîbetî fe’cürnî fîhâ ve ebdilnî bihâ hayran minhâ
  Biz Allah’a aitiz ve her an O’na dönmekteyiz Allahım! Bu musibetimde bana mükâfat lutfeyle! Sonra da bundan daha hayırlısını ihsan et!
  (Ahmed b Hanbel, el-Müsned, 6/317)


  alıntı
 3. 3
  Payla?mak i?in te?ekkür ederiz.peygamber efendimizi taşıyan,  peygamber efendimizin uzerinde tasidigi dua