Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Abdest Duaları maddeler halinde Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Abdest Duaları maddeler halinde

  Reklam
  Abdest Duâları (63)  1- Abdeste başlarken şu düâ okunur: Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm. Ve alâ tevfîk-ıl-îmân. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren. Sonra, eller bileklere kadar üç def’a yıkanır.

  2- Sağ el ile ağıza üç kerre su verirken şu düâ okunur:

  “Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.”

  3- Sağ el ile buruna üç kerre su verip, sol el ile sümkürülür. Buruna su verirken:

  Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ. Ve lâ türihnî râyihaten-nâr.

  4- Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar yüzü yıkarken şu düâ okunur:

  Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike.

  5- Sol el ile, sağ kol dirseğe kadar (üç def’a) yıkanırken:

  Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren, düâsı okunur.

  6- Sağ ile sol kol (üç def’a) dirsek dâhil yıkanırken:

  Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden, düâsı okunur.

  7- Her iki kolu yıkadıkdan sonra, elleri tekrâr yıkar ve o yaşlıkla başı mesh ederken:

  Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllü arşike,düâsı okunur.

  8- Dahâ sonra sağ ve sol elin şehâdet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir ve:

  Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû, düâsı okunur.

  9- Ellerin dış yüzü ile enseyi mesh ederken:

  Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâr, düâsı okunur.

  10- Boynu mesh etdikden sonra, sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlıyarak, ayak parmaklarının arasını hilâllemek sûretiyle, topuklarla birlikde, sağ ayağı üç def’a yıkarken:

  Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü, düâsı okunur.

  11- Sol ayağı üç def’a yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmakdan başlıyarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilâllemek sûretiyle topuğu ile birlikde yıkarken:

  Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre, düâsı okunur.

  Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, “Her kim abdest aldıkdan sonra, gök tarafına bakıp, şu düâyı okursa, Sübhânekellahümme ve bihamdike, Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke estagfiruka ve etûbü ileyke eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke, Allahü teâlâ hazretleri, o kimsenin günahlarını afv eder ve kabûl imzâsıyla tasdîk edip, Arş-ı a’lânın altında muhâfaza eder. Kıyâmet gününde bu düâyı okuyan şahs gelip, o sevâbın ecrini alır.”

  Bir hadîs-i şerîfde: “Her kim abdest aldıkdan sonra “İnnâ enzelnâhü” sûresini bir kerre okursa, Allahü teâlâ hazretleri, o kimseyi sıddîklardan yazar. İki kerre okursa, şehîdlerden yazar. Üç kerre okursa Peygamberler ile haşr olur) buyurdular.

  Yine bir hadîs-i şerîfde: “Her kim abdest aldıkdan sonra, benim üzerime on kerre salâtü selâm getirirse, Allahü teâlâ hazretleri, o kişinin hüznünü giderip mesrûr eder, düâsını kabûl eder; buyurdular.

  Abdest alırken bilmiyenler, abdest düâlarını okumasa da olur. Fakat kısa zamanda ezberlemeli ve abdest alırken okumalıdır. Çok sevâbdır. Abdestin sonuna doğru veya abdesti bitirdikden sonra: “Allahümmec’alnî minet-tevvâbîn, vec’alnî min-el-mütetahhirîn, vec’alnî, min ibâdik-es-sâlihîn, vec’alnî minel-lezîne lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn” düâsını okumak çok sevâbdır.

  Abdest düâlarını bilmeyen, her uzvu yıkarken “Kelime-i şehâdet” okumalı, büyük sevâba kavuşmalıdır.


  Paylaş
  Abdest Duaları maddeler halinde Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir nehre girip çıkmak kadar temiz olunur. buyurun peygamber efendimiz abdest alarak bedeni kirlerden arındırıldığını bildirmiştir. Nereye kadar yıkanırsa o kadar ahirette o kişinin uzuvları nurdan parlayacağını da bildirmiştir. 3. 3
  Abdest Duaları madde madde

  şu duâları okumak abdestin edeplerindendir.

  1- Mazmaza: Ağıza su verme sırasında: "Allâhümme einnî alâ tilâveti'l Kur'ân ve zikrike ve şükrike ve hüsn-i ibâdetike." (Allah'ım, Kur'ân-ı Kerimi okumada, seni zikretme, sana şükretme ve sana güzel şekilde kulluk etmede yardımını isterim.)

  2- İstinşak: Buruna su verme sırasında: "Allâhümme, erihnî râyihate'l Cenneti verzuknî min neîmihâ." (Allah'ım, bana Cennetin kokusunu koklat. Cennet nimetlerinden beni rızıklandır.)

  3- Yüzü Yıkama Sırasında: "Allâhümme, beyyid vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhun ve tesveddü vücûh." (Allah'ım, bir kısım yüzlerin ağarıp nurlandığı, bir kısım yüzlerin ise karardığı gün, benim yüzümü nurlandır, ağart.)

  4- Sağ Eli Yıkama Sırasında: "Allâhümme, a'tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ." (Allah'ım, kitabımı -amel defterimi- sağ elime ver ve hesabımı kolaylaştır.)

  5- Sol Eli Dirseklere Kadar Yıkama Sırasında: "Allâhümme, lâ tu'tinî kitâbî bişimâlî velâ min verâi zahfi." (Allah'ım, kitabımı -amel defterimi- sol elimden ve arkamdan verme.)

  Sonra sıra başı meshetmeye gelir. Kaplama mesh için, eller ıslatılır, küçük parmakla üç parmak uc uca getirilir. Önden başlayarak başın üstü sıvazlanıp arka ve yan taraflarda böylece meshedilir.

  6- Kulakları Yıkarken: "Allâhümmec'alnî minellezîne yestemîune'l-kavle feyettebiûne ahseneh." (Allah'ım, beni hak sözü dinleyenlerden ve onun en güzeline uyanlardan eyle) denilir ve kulaklar yıkanır.

  7- Boyuna Mesh Etme Sırasında: "Allâhümme a'tik unuki (veya rakabeti) mine'n-nâri." (Allah'ım, boynumu Cehennem ateşinden azad buyur.)

  8- Ayakları Yıkama Sırasında: "Allâhümme, sebbit kademeyye ales'sırâtı yevme tezûlü fîhi'l-akdâm." (Allah'ım, Sırat köprüsünde ayakların kaydığı günde ayaklarımı kaydırma, sâbit eyle.)

  Abdest alıp bittikten sonra Rasûlullah (s.a.s.)'e salavât getirilmeli ve şu duâ okunmalıdır: "Allâhümmec'alnî minettevvâbîne vec'alnî mine'l-mütetahhirîn." (Allah'ım, beni, tevbe eden ve günahlarından temizlenen kullarından eyle.)