Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Allâhu Teâlâ'nın Güzel İsimleri Ve Faziletleri Gece ve gündüz okunacak dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allâhu Teâlâ'nın Güzel İsimleri Ve Faziletleri Gece ve gündüz okunacak dualar

  Reklam
  Allâhu Teâlâ'nın Güzel İsimleri Ve Faziletleri


  Allah Teâlâ buyuruyor: "En güzel isimler Allah'ındır. O halde bu isim-lerle O'na duâ edin."[107]
  El-Esmâu'1-Husnâ'yı Ezberleyenlerin Cennet'e Gireceği:
  282- Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Re-sûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
  "Allah Teâlâ'nm doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberleyip sayarsa, cennete girer. Allah tektir (birdir), teki sever:
  O AHah'dır ki, O'ndan başka ilah yoktur, Rahmân'dır (dünyada her yaratığa merhamet edendir), Rahîm'dir (ahiretîe yalnız mü'minlere mer-hamet edendir.), El-Melikü (her şeye sahib ve mutasarrıftır), El-Kuddûsü (noksanlık ve hudüs alâmetlerinden münezzehtir), Es-Selâmu (her afet ve ayibdan selâmet üzeredir), El-Mü'mimı (mucize yaratıp peygamberini doğ-rulayandır), El-Müheyminü (yaratıkların bütün ihtiyaçlarını karşılayan-dır), El-Azîzu (her şeye galip ve üstündür), El-Cebbâru (kulların işlerini düzeltendir),
  El-Mütekebbiru (yegâne azamet sahibidir), El-Hâliku (yaratıcıdır), El-Bâri'u (yaratıkları illetlerden kurtarandır), El-Musavviru (Eşyaya şekil ve-rendir), El-Gaffâru (günahları örtendir), El-Kahhâru (kudreti ile her şeyi emri altında tutandır), El-Vehhâbu (nimet ve bağışları çoktur), Er-Rezzâku (nzıklan ve sebebleri yaratandır), El-Fettâhu (yaratıkları arasında hüküm verendir), El-Alîmu (her şeyi bilendir), EI-Kâbızu (rızkı daraltandır), El-Bâsîtu rızkı genişletendir), El-Hâfidu (sapıkları alçaltandır), Er-Râfi'u (Mü'minleri yükseltendir), El-Muizzu (kemâle erdirendir), EI-Müzillü (de-receden düşürendir), Es-Semî'u (her şeyi işitendir), EI-Basîru (her şeyi gö-rendir), EI-Hakemu (hükmü geçersiz kılınmayan hâkimdir), Ei-Adlü (tam adalet sahibidir), El-Latîfu (gizli ve ince şeyleri bilendir), El-Habîru her şeyden haberdar olandır), El-Halîmu (günahkârlara ceza vermekte acele etmez), El-Azîmu (ululuk mertebelerinin en üstünde olandır), El-Gafûru (küçük-büyük günahları bağışlayandır), Eş-Şekûru (az amele çok se-vab verendir), El-Aliyyu (yücelerin yücesidir), El-Kebîru (yücelik ve aza-mette en üstün olandır), El-Hafîzu (her şeyi koruyandır), El-Muğisü (im-dad isteyenlere yardım edendir), El-Hasîbu (muhtaçları mustağnî kı-landır), El-Celîlü (celâl sıfatlan ile vasıflanandır), Kİ - Kerim u (ezelen ve ebeden kerem sahibidir), Er Rakîbu (her şeyi gözetleyendir), El-Mucîbu (duâ edenin duasını kabul buyurandır), El-VâsPu (her şeyi ilmi ile kuşatan-dır), El-Hakîmu (hikmet sahibidir), El-Vedûdu (kullar için hayır seven ve onlara ihsan edendir), El-Mecîdu (ikramı bol olan yüce varlıktır), El-Bâ'isü (ölüleri diriltendir), Eş-Şehîdü (bütün mevcudatın zahirini bilen-dir), el-Hakku (gerçek var olan ve hakki izhar edendir), El-Vekılü (kulla-rın ihtiyacını karşılayandır), El-Kaviyyu (her şeye gücü yetendir), EI-Metînü (kuvveti kesilip tükenmeyendir), El-Veiiyyü (yardım edendir), El-Hamîdü (hamdedilmeye ve övülmeye müstahak olandır), ENMuhsî (hiçbirşey kud-reti dışında kalmayandır), El-Mübdi'u (yoktan var edendir), El-Mu'îdü (bir şey yok olduktan sonra onu yaratandır), El-Muhyî (hayat verendir), EI-Mümîtü (öldürendir), El-Hayyu (hayat sahibidir), El-Kayyûmu (bizati-hi var olup başkasına muhtaç olmayan ve her şey kendisine muhtaç bulu-nan varlıktır), El-Vâcidü (dilediği her şeye sahib olandır), El-Mâcidü (ke-rem ve şerefi büyük olandır), El-Vâhidü (zâtında birdir ve eşi yoktur), Es-Samedü (ihtiyaçtan münezzeh olup kendisine daima muhtaç olunan-dır), El-Kâdiru (kudret sahibidir), el-Muktediru (Kudretine nihayet olmayandır),El-Mukaddimu (varlıkları birbiri üzerine takdîm edendir), El-Muahhiru (varlıkların bir kısmını diğer kısmından sonraya bırakandır), El-Evvelü (bütün eşyadan önce var olandır), EI-Âhiru (her şey helak ol-duktan sonra bakî kalandır), Ez-Zâhiru (sayısız açık delillerle varlığı mey-dandadır), El-Bâtınü (varlığının keyfiyeti gözlerden ve idrakten saklı olan-dır), El-Vali (Hâkim olandır), El-Müteâli (yüce zatına uygun olmayan her şeyden çok münezzehtir), El-Bernı (ihsan sahibidir), Et-Tevvâbu (kulla-rının tevbesini ziyadesiyle kabul edendir), El-Müntakımu (dilediği kimse-ye şiddetle azab edendir), EI-Afuvvü (günahları bağışlayıp silendir), Er-Ra'ûfu (çok şefkatlidir), Mâlikü'l-Mülki (mülkünde dilediği tasarrufu ya-pan ve geçerli kılandır), Zü'1-Celâli ve'1-İkrâmi (yücelik sıfatlarına sahib-dir ve yaratıklara nimet ikram edendir), El-Muksitu (eziyeti giderip adaleti icra edendir), el-Câmî'u (Kıyamet günü insanları bir araya toplayandır), El-Ganiyyu (zatında, sıfatlarında ve işlerinde hiç bir şeye muhtaç olma-yandır), El-Muğnî (hikmeti gereği her şeyden ihtiyacı giderendir), El-Mâni'u (helak ve noksanlık sebeblerini kaldırandır), Ed-Dârru (zarar ve-ren şeyleri yaratandır), En-Nâfi'u (faydalı şeyleri yaratandır), En-Nûru (bizatihi zahir olup başkasını yoktan var edendir), El-Hâdî (dilediği ku-lunu saadete kavuşturandır), El-Bedî'u (icad edendir), El-Bakî (üzerine yokluk geçmeyecek şekilde varlığı devam edendir), El-Vârisu (bütün mah-rukat yok olduktan sonra baki kalandır), Er-Reşîdü (hidâyete erdirendir), Es-Sabûru (âsi ve günahkârları cezalandırmakta acele etmez)."
  "Allah teki sever" sözüne kadar olan hadîs, Buharî ve Müslim'in ri-vayetidir. Ondan sonrası, Tirmizî ve başkasının rivayeti olup hasen ha-dîstir.
  Hadîsi şerifin başında: Allah'ın güzel isimlerini "thsâ eden = onları sayan" sözündeki "İhsâ" kelimesinin manası onları ezberlemektir; Bu-harî ve çok kimseler onu böyle tefsir etmişlerdir. Sahîh'de olan bir riva-yette: "kim bunları ezberlerse, cennete girer" ifadesi de bu manayı kuv-vetlendirmektedir. Denilmiştir ki, bunun manası, Esma-i Hüsna'mn ma-nalarını bilen ve onlara iman eden cennete girer, demektir, bir de, bun-larla amel etmek şartı ile alışkanlık elde eden ve manalarını güzel gözeten cennete girer şeklinde manalandırılmıştır.


  [1] Kur'ân-ı Kerim. Tâhâ Sûresi: 130

  [2] Kur'ân-ı Kerim. Gâfir (Mü'min) Sûresi: 55

  [3] Kur'ân-ı Kerim, A'raf Sûresi: 205

  [4] Kur'ân-ı Kerim, En'am Sûresi: 52.

  [5] Kur'ân-ı Kerim, Nûr Süresi: 36.37.

  [6] Kur'ân-i Kerim, Sâd Sûresi: 18.

  [7] Buhârî. Tirmizî. Nesâî.

  [8] Müslim. Ebû Dâvud. Buhârî.

  [9] Tirmizî. Ebû Dâvud. Nesâî. (Tirmizî demiştir ki, bu sahih ve hasen hadistir.)

  [10] Tirmizî. Ebû Dâvud. tbn-i Mâce. Nesâî. (Tirmizî demiştir ki, bu hasen bir hadîstir.)

  [11] Müslim. Ebû Dâvud. Nesâî. Hâkim.

  [12] Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî.

  [13] Müslim, İbn-i Sünnî.
  Müslim, bunu, Hakîm'in kızı Havle'nin (Radıyallahu Anha) hadisine bitiştirerek böylece anlatmıştır.

  [14] Tirmizî. Ebû Dâvud. Neseî Ahmed b. Hanbel. Buharı, Edebü'l-Müfred'de. (Tirmizî demiştir ki, bu hasen hadistir, sahihtir.)

  [15] Ebü Dâvud.

  [16] ) Ebû Dâvud. Tirmizî. îbn-i Mâce. Nesâî.
  Tirmizî demiştir ki, bu hasen bir hadistir, sahihdir. Tirmizî'nin naklettiği lâfızlar bundan ibarettir. Ebû Davud'un rivayetinde ise: "Ona büyük belâ isabet etmez." ifadesi vardır.

  [17] Tirmizî. Ebü Dâvud. Nesâî. Müstedrek.

  [18] Ebû Dâvud. Nesâî. Ahmed b. Hanbel.

  [19] Ebü Dâvud. Nesâî.

  [20] Ebû Dâvud. Nesâî, İbn-i Mâcs, Müstedrek. (Hakim Ebü Abdullah da demiştir ki, bu, isnadı sahih olan bir hadîstir.

  [21] Ebü Dâvud. Nesâî.

  [22] Ebû Dâvud. îbn-i Mâce. Nesâî.

  [23] Ebû Dâvud.

  [24] Ebû Dâvud, Nesâî, İbn-i Sünnî.

  [25] Ebû Dâvud. Ebû Dâvud, bu hadîsi zayıf gostermedi ise de, Buharı, Tarihi Kebîr'inde ve Kitaba'z-Zuafa adlı eserinde bunu zayıf kabul etmiştir.

  [26] Ebû Dâvud. Nesâî.

  [27] Ebü Dâvud.

  [28] İbn-i Sünnî. Taberânî. Nesâî. Ahmed b. Hanbel.

  [29] İbn-i Sünnî

  [30] Tirmizi . ibn-i Sünni Darimi

  [31] Kur'ân-ı Kerim Mü’minün Sûresi' 115

  [32] İbn-i Sünnî

  [33] İbn-i Sünnî.

  [34] İbn-i Sünnî, Nesâî. Hâkim.

  [35] İbn-i Sünnî.

  [36] İbn-i Mâce. ibn-i Sünnî.

  [37] İbn-i Sünnî. Dârimî.

  [38] Tirmizî. İbn-i Sünnî.

  [39] İbn-i Sünnî.

  [40] İbn-i Sünnî.

  [41] İbn-i Sünnî. Ebû Dâvud.

  [42] Tirmizi . İbn-i Sünnî. Zayıf İsnadla.

  [43] İbn-i Sünnî. Tâberânî.

  [44] İbn-i Sünnî. Zayıf bir isnadla.

  [45] İbn-i Sünnî. Zayıf isnadla.

  [46] İbn-i Sünnî.

  [47] İbn-i Sünnî. Zayıf isnadla.

  [48] Tirmizî. (Tirmizî, bu hasen hadîstir, dedi.)

  [49] Kuı'ân-i Ksmn, Tâ-hâ Sûresi: 130

  [50] Kur’an-ı Kerim, Mii'min Sûresi: 55

  [51] Kur'ân-ı Kerim, A'raf Suresi: 205

  [52] Kurân-i Kerim, Nûr Süresi: 36

  [53] İbn-i Sünnî. Ebü Dâvud. Zayıf isnadla.

  [54] Ebû Dâvııd. Tirmizî.

  [55] İbn-i Sünnî.

  [56] Tirmizî.

  [57] Ebû Dâvud. Nesâî. İbn-i Sünnî.

  [58] Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî. Tirmizî demiştir ki, bu, hasen bir hadîstir.

  [59] Kur’an-ı Kerim, Âl-i İmran Sûresi: 190

  [60] Buhârî. Müslim.

  [61] Buhârî. Müslim. Ebu Davud Tirmizi.

  [62] Buhârî. Müslim. EbÛ Dâvud. Tirmizi

  [63] Buhârî. Müslim.

  [64] Buhân ve Müslim. Ebû Davud. Tirmizî.

  [65] Buhârî. Müslim. Ebû Dâvud. Tirmizî.

  [66] Buhârî.

  [67] Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî. İbn-i Mâce.

  [68] Müslim. Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî. ibn-İ Mâce.

  [69] Ebû Dâvud, Nesâî.

  [70] Müslim.Ebû Dâvud. Tirmizî. Tirmizi demiştir ki ,bu hadîs hasen'dir, sahîh'dîr

  [71] Ebu Dâvud.

  [72] Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî. îbn-i Hibbân.

  [73] Ebü Dâvud. Tirmizî. Tirmizî demiştir ki bu hadîs Hasen'dir.

  [74] Beni İsrail sûresinin bir adı da "lsrâ süresidir.)

  [75] Ebü Dâvud. Nesâî. Hadis Hasen'dir.

  [76] Tirmizi

  [77] Ebû Davud. îbn-i Mâce.

  [78] İbn Sunni

  [79] Müslim.

  [80] Ebû Davud. Tirmizi

  [81] Tirmizî. İbni Sünnî. Bu hadisin isnadı zayıftır.

  [82] İbn-i Sünnî. Nesâî. Hâkim. İbn-i Hibban,

  [83] İbn-i Sünnî.

  [84] İbn-i sünnî.

  [85] İbn-i Sünnî

  [86] İbn-i Sünnî.

  [87] İbn-i Sünnî.

  [88] Ebü Dâvud. Nesaî, El-Kübrâ'da.

  [89] Buhârî. Tirmizi. Ebü Davud.

  [90] Ebû Davud.

  [91] İbn-i Sünnî- Nesai. Hâkim.

  [92] İbn-i Sünnî.

  [93] Tirmizî. tbn-i Mâce, İbn-i Sünnî. (Tirmizî. îbn-i Sünnî. (Bu hadîsin isnadı zayıftır.)

  [94] Muvatta'.

  [95] İbn-i Sünnî.

  [96] İbn-i Sünnî.

  [97] Tirmizî.

  [98] Ebû Dâvud. Tirmizî. îbn-i Sünnî. Ahmed b. Hanbel.
  Hâkim, e1-Müstedrek'de. (Tirmizî demiştir ki, bu hadis hasendir.)

  [99] Buhârî.

  [100] Buhârî. Müslim.

  [101] Müsüm. Ebû Dâvud.

  [102] Tirmizî.

  [103] İbn-i Sünnî.

  [104] Buhari. Müslim.

  [105] Ebü Dâvud. Tirmizi.

  [106] Müslim.

  [107] Kur'ân-ı Kerim, A'raf Sûresi: 18


  AKŞAM VE SABAH OKUNACAK DUALAR VE ZİKİRLER bugün ekledigim tüm duaların kaynagı üstte belirtilmiştir.


  Paylaş
  Allâhu Teâlâ'nın Güzel İsimleri Ve Faziletleri Gece ve gündüz okunacak dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  paylaşım için Allah razı olsun benimde esma-il hüsna ile ilgili bir paylaşımım olacak
  bikaç yıl önce niyetlendim ezberlemeye neredeyse yarısına kadar ezberledim
  sonra dünya telaşı vs. gerisini ezberleyemedim
  bir gece rüyamda bir cenaze evinde bulunuyordum
  vaaz veren hoca bana seslendi sende esma-il hüsnayı oku dedi
  ben o zberlediğim yere kadar okuyordum gerisini getiremiyordum maalesef
  Allah'a iman edenler asla boş değildir Rabbim onların daima yanındadır
  Rabbim cümlemizi uyarılanlardan eylesin...en güzel dualar ve faziletleri,  allahu tealanın isimleri ve faziletleri,  allahın isimleri ve faziletleri,  el baki fazileti,  allahu tealanın 99 isminin faziletleri,  en nafi fazileti,  ibni sünni kimdir