Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Geceleyin Uykudan Uyanıpta Sonra Tekrar Uyumak İsteyenin Okuyacağı Dualar Hakkında Kısa Bilgi
  1. 1

    Reklam

    Geceleyin Uykudan Uyanıpta Sonra Tekrar Uyumak İsteyenin Okuyacağı Dualar

    Reklam
    Geceleyin Uykudan Uyanıpta Sonra Tekrar Uyumak İsteyenin Okuyacağı Dualar


    Bil ki, gece uykudan uyanan iki durumda olur: Birincisi, artık bun-dan sonra uyuyamaz. Böyle bir kimsenin zikirlerini kitabın başında an-lattık. İkincisi, uyandıktan sonra uyumak isteyen kimsedir. İşte bu kimse için, uyku kendisini bastırmcaya kadar Allah Tealâ'yi zikretmek müsta-habdır. buna dair çok zikirler nakledilegelmiştir. Bunlardan bir kısmını daha önceki bölümde (35-40 sayılı hadîslerle) belirtmiştik. Buharî'nin sa-hîh'inde rivayet ettiğimiz şu hadîsler bunlardandır:
    264- Ubâde ibni's-Sâmit'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
    "Kim gece uykudan uyanır da:
    "Lâ ilahe illâllâhu vahdehû lâ şerîke îehu, Lehu'î-müîkü ve îehu'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Ve'1-hamdü lillâhi ve sübhânellâhi ve. lâ ilahe illâllâhu vallâhu ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ bilîâh."
    (Allah'dan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır, O'mın ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd da O'nadır. O, her şeye kadirdir. Hamd Allah'a mahsustur, Allah her noksan şeydan münezzehtir, ÂUah'dan başka ilâh yoktur. Allah her şeyden büyüktür. İbâdetlere güç yetirmek ve kötülük-lerde» korunmak, ancak Allah'ım kudret ve kuvveti iledir) der ve sonra: "Allahümmeğfirli” (Allah'ım besii bağışla) derse, yaftud daâ yaparsa, emin
    için kabul olunur. Kalkar abdest alır da namaz kılarsa, namazı kabul olunur."[89]
    265- Hazreti Aişe'den (Radıyallahu Anha) Sahih bir isnadla rivayet edildiğine göre, demiştir ki: "Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Seilem gece uykudan uyanınca şöyle derdi:
    "Lâ ilahe illâ ente, sübhâneke, Allâhümmeğfiruke lizenbî, ve es'elü-kerahmeteke. Allâhümmezidnîilmen velâ tüziğkalbîba'deizhedeytenî ve heb lî min ledünke rahmeten inneke ente'l-vehhâb."
    (Senden başka ilâh yoktur. Seni noksanlardan tenzih ederim. Allah'-ım, günahım için Senden mağfiret dilerim ve Senin rahmetini isterim. Al-Iah'ım, bana ilim artır ve bana hidâyet verdikten sonra kalbimi kaydır-ma. Katından bana rahmet bağışla; muhakkak ki Sen çok bağışlayansın)"[90]
    266- Hazreti Aişe'den (Radıyallahu Anha) rivayet edildiğine göre, Re-sûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i kasdederek demiştir ki; geceleyin uykudan uyandığı zaman şöyle derdi:
    "Lâ ilahe illâllâhu'l-vâhidü'l-kahhâr. Rabbü's-semâvâti ve'1-arzı ve mâ beynehumâ el-azîzü'1-ğaffâr."
    (Semâvat ve arzın Rabbı olan, her şeye galib bulunan yalnız bir Al-lah'dan başka ilâh yoktur. Azîz ve Gaffar olan Allah, Semâvat ve arz ara-sında onların da Rabbıdır)"[91]
    267- Ebû Hüreyre'den (Radıyalllahu Anh) zayıf bir isnadla rivayet edil-diğine göre, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle dediğini işit-miştir:
    "Azîz ve Yüce olan Allah, müslüman kuluna gece uykusundan canım geri verir de» kul teşbih yaparsa (Süöhâneİlah, derse). Aiîah'dan mağfiret dilerse (Estağfirullah, derse) ve Allah'a duâ ederse, ondan kabul ol-
    nur."[92]
    268- îyi bir isnadla Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) rivayet edil-diğine göre, demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu-yurdu:
    "Sizden biriniz gece yatağından kalkar da sonra o yatağa (yatmak üze-re) dönerse, o yatağı eteğinin ucu ile üç defa çırpsın; çünkü insan bilmez ki, kendisinden sonra yerine geçen nedir. Yatınca da şöyle desin:
    "Bismikellâhümme vada'tü cenbî ve bike erfa'uhû. İn Emsekte nefsî ferhamhâ ve in rededtehâ fahfezhâ bimâ tahfezu bihîibâdeke's-satihîn."
    (Allah'ım, Senin adınla yanım üzere yattım. Onu Senin kuvvetinle kal-dırırım. Eğer benim canımı alırsan, ona rahmet et ve eğer onu geri verir-sen (uyandırırsan), salih kullarını koruduğun gibi onu koru."[93]
    Ebû'd-Derda'dan nakledildiğine göre, Kendisi gece ortasında uyku-dan kalktığı zaman şöyle derdi:
    "Gözler uyudu, yıldızlar battı; sen ise Allah'ım, Hayy'sın, Kayyüm'-sun (Hayat sahibisin her şeyi tedbir ve idare edensin)."[94]


    Paylaş
    Geceleyin Uykudan Uyanıpta Sonra Tekrar Uyumak İsteyenin Okuyacağı Dualar Mumine Forum

  2. 2
    Reklam
    Gece saatinde uykunun bölündükten sonra tekrar uyumak isteyen kişi sübhanallah çekerek uyuyuncaya kadar içinden çekerek tekrarlamalı rahat bir uyku çekecektir.