Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Sabah Ve Akşam Okunacak Diğer Dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sabah Ve Akşam Okunacak Diğer Dualar

  Reklam
  Sabah Ve Akşam Okunacak Diğer Dualar


  215- îbni Abbas'dan (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
  "Kim ki, sabahladığı ve akşamladığı vakit üçer kez şunları söylerse, o dilemiş olduğu şeyleri tamamlamak Allah üzerine gerekli olur:
  "Allâhümme innîasbahtü minke fîni'metin ve afiyetin ve setrin, fee-timme ni'meteke aleyye ve âfiyeteke ve setreke fiddünya ve'1-ahireti."
  (Allah'ım! Ben Senin nimetlerin içinde, afiyet ve örtün içinde sabah-ladım. Dünya ve âhirette üzerime nimetlerini, afiyet ve örtünü tamamla)[37] (insan gecelediği zaman bu duayı okurken "Asbahtü" yerine, "Emseytü" sözünü kullanır.)
  216- Zübeyr ibni Avvam'dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
  "Kulların sabahladığı hiç bir sabah yoktur ki, bir münadî (çağına) şöyle çağırmış olmasın:
  ' 'Sübhânelmelikül-kuddûsü"
  (Noksanlıklardan münezzeh olup kemal sıfatlan ile vasıflanan Allah her şeye maliktir)
  İbni Sünnî'nin rivayetinde ise şöyledir: "Bir çağına şöyle çağırır: "Eyyühelhalâiku, sebbihul-melikel-kuddüse"
  (Ey yaratıklar! Her şeyin sahib ve idarecisi olan, her noksanlıktan mü-nezzeh bulunan varlığı teşbih edin.,.)"[38]
  217- Büreyde'den rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlüllah Sal-lallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
  "Kim, sabah ve akşam şunları söyler de sonra ölürse, Cennete girer:
  "Rabbiyellâhu tevekkeltü aleyhi, lâ ilahe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü'l-arşi'l-azîmi, lâ ilahe illâllâhu'1-aliyyi'l-âzîm. Mâşâ ellâ-hu kâne ve mâ lem yeşe'lem yekûn. A 'îemu ennellâhe ala külli şey'in ka-dîr. Ve ennellâhe kad ehâta bikülli şey'in ilmen."
  (Rabb'ım Allah'dır. O'na tevekkül ettim. O'ndan başka İlâh yoktur. O'na tevekkül ettim; O, büyük Arş'ın Rabbıdır. Yüce ve büyük olan Al-lah'dan başka ilâh yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği şey olmaz.
  Biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir ve Allah ilmi île her şeyi kuşatmış-tır)"[39]
  218- Enes'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Sizden herhangi biriniz, Ebû Zamzam gibi okumaktan aciz misiniz? Ashab sordu: Ey Al-lah'ın Resulü, Ebû Zamzam kimdir? Peygamber efendimiz buyurdu:
  O adam, sabahlayınca şöyle derdi:
  "Allâhümme innî kad vehebtü nefsî ve ırzîleke. Felâ yeştümü men şe-temehû ve lâ yezlimu men zalemehu ve lâ yedribu men dambehû."
  (Allah'ım! Gerçekten ben nefsimi ve şerefimi Sana hibe ettim. Artık ona kötü söyleyen, kötü söylemiş olmaz (çünkü benim bir varlığım kalmamıştır). Ona zulmeden zulüm yapmış olmaz, onu d öğen de doğmuş olmaz."[40]  Paylaş
  Sabah Ve Akşam Okunacak Diğer Dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müslümanlar diğer dinlerdeki insanlardan farklı olarak İslamın emir ettiklerini yerine getirerek kendilerine çeki düzen verebilirler. İslam bir davranış bir konuşma bir gülümseme bir yardım demektir.