Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Sabahleyin, Geceleyin Ve Yatarken Okunacak Dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sabahleyin, Geceleyin Ve Yatarken Okunacak Dualar

  Reklam


  Sabahleyin, Geceleyin Ve Yatarken Okunacak Dualar


  193- Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) Sahîh bir isnadla rivayet edil-diğine göre, Ebû Bakir Es Sıddîk (Radıyallahu Anh) dedi ki: Ya Resûlallah!
  Sabahladığım ve gecelediğim vakitlerde söyleyeceğim bir takım sözler (teş-bihler) bana emret.
  Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki, sabahladığın za-man, gecelediğin zaman ve yatağına girdiğin zaman şunları şöyle:
  "Aîlâhümme fâtınssemâvâti ve'î-arzı, âlime'l-gaybi ve'ş-şehâdeti, rabbe külli şey'in ve melîkehu. Eşhedü en lâ ilahe illâ ente. Eûzü bike min şerri nefsî ve şerri*ş'-şeytâni ve şirkihi."
  (Ey gökleri ve arzı yaratan, gaybi ve hazin bilen, her şeyin Rabbi ve maliki olan yüce Allah'ım! Şahidlik ederim ki, Senden başka ilâh yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden Sana sığınırım"[14]
  194- Geçen hadisin benzerini Ebû Malik EI-Eş'arî'nin rivayetinden (radıyallahu Anh) naklettik. Şöyle ki, ashab sordular: Ya Resûlallah! Bize bir duâ öğret ki, onu sabahladığımız zaman, akşamladığımız zaman, yattı-ğımız zaman söyleyelim. Bunun üzerine Peygamber o duayı söyledi. Aynı zamanda ravi, "Ve şirkihi" kelimesinden sonra şu sözü de ilâve etti:
  "Ve en nakterife sûen ala enfüsinâ ev necürrehu ala müsîimin." (Nefsimize kötülük kazanmaktan yahud kötülüğü bir müslümana çek-mekten (Ya Rab, Sana sığınırız). .."[15]
  Metinde geçen "şirk" kelimesi, şirk ve şerek diye iki şekilde okunur. Birinci şekilde "şirk" olarak okununca, Allah'a ortak koşmaya götüren her şeyden Allah'a sığınma manasını taşır. îkinci şekilde "Şerek" olarak okunursa, şeytanın tuzaklarından Allah'a sığınma manasında olur.  Paylaş
  Sabahleyin, Geceleyin Ve Yatarken Okunacak Dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Uyurken her türlü zararlara karşı savunmasız olduğumuz için rahat bir uyku çekebilmemiz için Allah'ın sonsuz gücünden yardım isteriz. Dua ederek rahat bir uyku çekeriz.gece yatagina yattinda okunacak