Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Sabah Ve Akşam Okunacak Zikirler Ve Dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sabah Ve Akşam Okunacak Zikirler Ve Dualar

  Reklam
  Sabah Ve Akşam Okunacak Zikirler Ve Dualar

  Sabah Ve Akşam Okunacak Zikirler Ve Dualar


  187- Ebû Hüreyre'den (radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiş-tir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Seîlem şöyle buyurdu:
  "Kim kî, sabahladığı ve gecelediği zaman yüz defa şu tesbîhi yaparsa, kıyamet gününde bu yaptığından daha faziletlisi ile hiç kimse gelemez; ancak onun gibi söyleyen yahud buna ziyade yapan bir kimse gelebilir.
  "Sübhânellâhi ve bihamdihî"
  (Allah'a hamd eder olduğum halde O'nu noksanlıklardan tenzih ederim" Ebu Davud'un rivayetinde:
  "Sübhânellâhi'l-azîmi ve bihamdihî"
  (Yüce Allah'a hamd ederek onu noksanlıklardan tenzih ederim) şek-lindedir.[8]
  188- Sahih isnadlarla Abdullah ibni Hubeyb'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:
  "Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize namaz kıldırsın isteği üzere yağmurlu ve çok karanlık bir gecede evden çıktık. Nihayet ona ka-vuştuk. Bana;
  - Oku! dedi. Ben bir şey söylemedim. Sonra
  - Oku! dedi. Ben, bir şey söylemedim. Sonra;
  - Oku! dedi. Ben dedim ki:
  - Ey Allah'ın Resulü, ne söyleyim? Peygamber, şöyle söyle, buyurdu:
  - Akşamladığın zaman ve sabahladığın zaman üçer kerre Kul Hüvel-lahu Ahad ile Muavvizeteyni (Felâk ve Nâs sûrelerini) oku her kötü şeyi senden engeller."[9]
  189- Sahih isnadlarla Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) rivayet edil-diğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem sabahladığı zaman şöyle buyururdu:
  ''Allâhümme bike asbehnâ ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike ne-mûtü ve ileyke'n-nüşûrü"
  (Allah'ım! Senin varlığın sebebiyle sabahladık. Senin varlığın sebebiyle geceledik. Senin varlığınla yaşarız. Senin varlığınla ölürüz. Öldükten sonra dirilip hesap vermek Sanadır."
  Gecelediği zaman da şöyle derdi:
  "Allâhümme bike emseynâ ve bike nehyâ ve bike nemûtü ve ileyke'n-nüşûrü"
  (Allah'ım! Senin varlığın sebebiyle geceledik. Senin varlığınla yaşarız, Senin varlığın sebebiyle ölürüz. Öldükten sonra dirilip hesap vermek sanadır.)"[10]
  190- Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Pey-gamber sallallahu Aleyhi ve Sellem bir yolculukta bulunduğu zaman se-her vaktine girince şöyle buyururdu:
  "Semme'a sâmi'un bihamdillâhi ve hüsni belâihî ahynâ rabbenâ sâ-hibnâ ve efdıl aîeynâ â'izen billahi mine'n-nâri."
  (Allah'a hamdinıizi ve Allah'ın bize olan güzel imtihanını işiten kim-se (bunu başkasına) ulaştırsın. Allah'ım! Bize sahib ol. Ateşten Allah'a sığınır olduğumuz halde, üzerimize nimetini ihsan et)"[11]

  Paylaş
  Sabah Ve Akşam Okunacak Zikirler Ve Dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ahirette insanlar hesaba çekildikleri zaman hen anları sorulacaktır. Bu nedenle her anı değerlendirerek zikir halinde olmak Allah ile birlikte olmak gerekmektedir.