Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Vesveseye Kapılan İnsanın Okuyacağı Dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Vesveseye Kapılan İnsanın Okuyacağı Dualar

  Reklam
  Vesveseye Kapılan İnsanın Okuyacağı Dualar


  Allah Teâlâ buyurur:
  "Şeytandan bir dürtüş seni dürterse, hemen Allah'a sığın Allah, her şeyi işitendir; her şeyi bilendir"[32] Allah'ın bize emrettiği ve edeb olarak öğrettiği en güzel Allah'a sığınmadır bu (Euzü billahi mineşşeytânirra-cîm)
  341- Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiş-tir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: "Şeytan birinize gelip der ki: Şunu kim yarattı, bunu kim yarattı; hatta Rabbmi kim yarattı? diyesiye kadar (Şeytanın vesvesesi bu duruma ulaşınca, o insan, şey-tandan Allah'a sığınsın (Eûzü billahi mineşşeytânirracîm, desin) ve bu dü-şünceden kaçınsın," Sahîh'deki diğer bir rivayet şöyle: "İnsanlar birbirleri-ne sorup dururlar: Bu yaratıkları Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı? denilin-ceye kadar Kim, kendinde böyle bir hal sezerse:
  "Amentü billahi ve rusulihi" desin (Ben Allah'a ve Peygamberlerine îman ettim, desin)"[33]
  342- Hazreti Aişe'den (Radıyallahu Anha) rivayet edildiğine göre, de-miştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: "Kim bu şey-tandan bir vesvese kendinde bulursa, üç defa:
  "Amenna billahi ve birusulihi"
  (Biz, Allah'a ve Peygamberine îman ettik) desin Çünkü bunu söyle-mek, ondan vesveseyi giderir "[34]
  343- Osman ibni Ebi'l-Âsî'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre şöyle anlatmıştır: Dedim ki, Ya Resûlallah! Şeytan, benimle namaz ve okuyuşum arasına girerek benim ibâdetimi karıştırıyor? Resûlüllah Sal-lallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: "Bu şeytandır, ona "Hınzeb" denilir
  Bunu hissettiğin zaman, ondan Allah'a sığın ve (Euzü billâhimineşşeytânir-racîm, de) ve üç defa soluna tükür" Ben bunu yaptım da, Allah o şeytanı benden giderdi Derim ki: Hınzeb yahud Hanzeb, bir şeytan adıdır As-len, kokmuş bir et parçasına denilir[35]
  344- Güzel bir isnadla Ebû Rumeyl'den rivayet edildiğine göre şöyle anlatmıştır: İbni Abbas'a kalbimde hissettiğim şey nedir? dedim Bana:
  - Nedir o? dedi Vallahi onu söyleyemiyorum, dedim Bunun üzerine bana şöyle buyurdu: Şübheden bir şey mi? ve güldü" İlâve etti:
  - Allah Teâlâ şu âyeti indirinceye kadar bundan kimse kurtulamamıştır: "Ey Peygamber, sana indirdiğimiz kıssalardan ve haberlerden bilfarz
  şübhede isen, senden önce kitab okuyanlara sor Yemin olsun ki, Rabbin-den sana hak gelmiştir O halde sakın şübhe edenlerden olma"[36] Sen, kendinde böyle bir şey (şübhe) hissedersen, şu ayeti oku:
  "Hüve'l-evvelü ve'1-âhiru ve'z-zâhiru ve'1-bâtmü vehüve bi külli şey'in alîm
  (O, her şeyin evvelidir, her şeyin âhiridir, eserleriyle meydandadır, zatı ile gizlidir O, herşeyi bilendir)[37]
  Üstad Ebu'l-Kâsım El-Kuşeyrî'nin (RahimehuIİah) risalesinde, Ahmed bAtâ El-Rüzbarî'den (büyük imamdan Radıyallahu Anh) sahîh isnadla rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:
  Temizlikte (abdest ve taharet işinde) çok titizlikle aşırı gidiyordum Bir gece, çok su kullanıp döktüğüm halde kalbim yatışmadı ve içim sıkıldı Dedim ki: Ya Rabbi! Afvını isterim, afvıni Arkasından hafiften birinin şöyle dediğini işittim: "Bağışlamak ve afvetmek, gerçek olan bir şeyde olur (senin halin bir vesveseden ibarettir)" Bunu duyunca, o hal benden gitti
  Alimlerden biri de şöyle demiştir: Abdest, namaz yahud bunlar gibi işlerde vesveseye düşmüş olan bir kimsenin
  "Lâ ilahe illallah"
  demesi müstahabdır, çünkü şeytan bu zikri işitince, geri çekilip uzaklaşır Zira:
  "Lâ ilahe illallah"
  zikrin başıdır Bundan dolayıdır ki, hak yola girmeyi isteyenlerin terbiye-cisi olan bu ümmetin seçkinlerinden büyük şahsiyetler, "Lâ ilahe illallah" sözünü, zikir ehline tavsiye etmişler ve buna devam etmeyi emretmişler-dir Ayrıca demişlerdir ki: Vesveseyi gidermekte en faydalı ilâç, Allah'ı zikre yönelmek ve bunu çok yapmaktır
  Büyük alim, Ahmed bEbû'l-Havarî demiştir ki, ben vesveseden, Sü-leyman Darânî'ye şikâyette bulundum Bana şöyle dedi: Eğer vesvesenin senden kesilmesini istiyorsan, hangi vakitte kendinde onu hissediyorsan ferahlanıp rahat et Zira sen ferahlanınca o hal senden kesilir Çünkü mü-minin sevinmesinden daha çok şeytanı kızdıran şey yoktur; eğer vesvese edip kederlenirsen, sana keder ve vesveseyi çoğaltır
  Ben de derim ki, bu söz, bazı alimlerin söylediği şu sözü kuvvetlendi-rir: İmanı kemale eren kimse, vesvese ile müptelâ olur; çünkü hırsız, ha-rab bir eve girmez
  _________________
  [32] Kur'ân-i Kerim, Fussilet Süresi: 36

  [33] Buhârî Müslim Ebü Dâvud

  [34] İbn-i Sünnî Zayıf isnadla

  [35] Müslim

  [36] Kur'ân-ı Kerim, Yûnus Sûresi: 94

  [37] Kur'ân-ı Kerim, Hadîd Süresi: 3 Ebû Dâvud
  Paylaş
  Vesveseye Kapılan İnsanın Okuyacağı Dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsan sürekli içsel olarak mücadele halindedir. Meleklerin verdiği ses iyiye şeytanların ise kötüye götürmektedir. Bu nedenle kötüye götürecek bir ses hissedildiği zaman dikkat etmek gerekir.