Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Belalardan Korunma Ve Huzur, Sâadet İsleme Duaları (Resulüllahın Yaptığı Ve Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Belalardan Korunma Ve Huzur, Sâadet İsleme Duaları (Resulüllahın Yaptığı Ve

  Reklam
  Resulüllahın Yaptığı Ve Tavsiye Ettiği Dualar  Belalardan Korunma Ve Huzur, Sâadet İsleme Duaları:


  1008- Enes'den (Radıyalîahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Peygam-ber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çoğunlukla duası şu idi:
  "Allâhümme âtına fiddünyâ haseneten ve fi'1-âhireti haseneten ve kmâ azâbe'n-nâr"
  "Allah'ım! Dünyada bi/e iyilik ver Âhirette de bize iyilik ver ve bizi ateş azabından koru"[5]
  Müslim Peygamberin şöyle dediğini rivayetine ilâve etmiştir: Enes kısa bir duâ etmek istediği zaman, bu duâ ile duâ ederdi"
  1009- İbni Mes'ud'dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde Peygam-ber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
  Allah'ım! Senden hidâyet, takva, iffet ve ğınâ (nefis zenginliği) İsterim”[6]
  1010- Sahâbeolan Tarık İbni Eşyem El-Eşça'i'den (Radıyallahu AnhJ yapılan rivayetde demiştir ki, Bir insan İslâmı kabul ettiği zaman Pey-gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona namazı öğretir ve sonra şu keli-melerle duâ etmesini ona emrederdi:
  "Allâhümmeğfir Lî Verhamnî vehdinî ve Âfinî verzuknî"
  "Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidâyet ver, bana âf iyel ver ve beni rıziklandır)" Târık'dan Müslim'in diğer bir rivayeti şöy-ledir: "Bir adamın Peygambere gelip de şu şekilde konuştuğunu işitmiş-tir: Bir adam Peygambere gelip dedi ki, ya Resûlellah! Rabbimden iste-yeceğim zaman nasıl söyleyeyim? Peygamber, (sav) şöyle söyle dedi:
  "Allâhümmeğfir lî verhamnî, ve âfinî verzuknî"
  "Allahım, beni bağışla Bana merhamet et Bana afiyet ver Beni rı-zıklandır) Bu sözler senin dünya ve âhiret işlerini toparlar"[7]
  1011- Abdullah İbni Amr İbni'l-As'dan (Radıyallahu Anhüma) yapı-
  lan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu-yurmuştur:
  "AHâhümme yâ musarnfe'î-kuîûbi sarif kuîûbenâ ala tâatike"
  "Ey kalbleri çevirip idare eden Allah'ım! Kalblerimizi Sana itaat etmeye çevir”[8]
  1012- Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre Pey-gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
  "Belâ sıkıntısından, isyana düşmekten, kötü akıbetten ve düşmanların sevinmesinden Allah'a sığının"[9] Süfyan'dan bir rivayette o şöyle demistir: Hadisde üç madde vardır Ben bir tane ilâve ettim; hangisini ilâve ettiğimi bilmiyorum Bir rivayette de Süfyan demiştir: Bu maddelere bir tane ilave ettiğimde şübheliyim
  1013- Enes'den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resû-lüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
  "Allâhümmeinnîeûzü bikemine'1-aczi ve'I-keseli ve'I-cünbi ve'î-heremi ve'l-buhli Ve eûzü bike min azâbi'l-kabri ve eûzü bike min fitneti'I-mahyâ ve'l-memâti"
  "Allah'ını! Ben acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan, kocalmadan, cim-rilikten Sana sığınırım Yine kabir azabından Sana sığınırım Hayat ve ölüm fitnesinden de Sana sığınırım" Bir rivayet şöyle: Borç yükünden ve azgın insanların üstün gelmesinden sana sığınırım”[10]
  ______________________
  [5] Buhârî Müslim Ebû Dâvud

  [6] Müslim Tirmizî

  [7] Müslim

  [8] Müslim

  [9] Buharı, Müslim, Nesâî

  [10] Buharı Müslim Ebû Dâvud Tirmizî Nesâî
  Paylaş
  Belalardan Korunma Ve Huzur, Sâadet İsleme Duaları (Resulüllahın Yaptığı Ve Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  rabbim razı olduğu kullarından eylesin hepimizi sağolasınız 3. 3
  alper
  Benin cocum7 yasinda erzaman della dan mi deden naazardam mihuzur duası türkçe,  belalardan korunma ve huzur,  huzur duası arapça,  arapça huzur duası,  arabca sakinlik veren dua,  koruma duası türkçe,  huzur ve kötülükten korunmak için dua