Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Kerem, Cömertlik ve Allah'a Güvenerek Hayır Yollarına İnfak Etmek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kerem, Cömertlik ve Allah'a Güvenerek Hayır Yollarına İnfak Etmek

  Reklam
  CÖMERTLİK
  KEREM, CÖMERTLİK VE ALLAH'A
  GÜVENEREK HAYIR YOLLARINA İNFAK ETMEK

  Âyetler

  1. "Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir."
  Sebe' sûresi (34), 39
  Bir anlamda el açıklığı diye ifade edilebilecek olan kerem, gerekeni gereken yerde gönül rızâsı ile harcamak demektir. Cömertlik de böylesi bir iyilik severliktir. İnfak ise, dinimizin hayır olarak bildirdiği herhangi bir yolda mal sarfetmek demektir. Allah Teâlâ, iyilik ve infakın, hiçbir kimse için "Acaba sonuçsuz kalır mı"diye bir kuşku konusu olmaması gerektiğini belirtmekte, hayır olarak harcanacak her şeye, onun yerine geçmek üzere bir karşılık vereceğini bu âyette bildirmektedir. Hatta Yüce Rabbimiz, bu karşılığın o yapılan iyilikten daha üstün olacağını da haber vermektedir: "Kim bir iyilik yaparsa ona bundan daha hayırlı karşılık vardır." [Kasas sûresi (28). 84]. Bir başka âyette de bu daha hayırlı karşılığın, "on kat iyilik" olduğunu açıklamaktadır: "Kim, Allah'ın huzuruna iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on katı vardır" [En‘âm sûresi (6), 160].

  2. "Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa, karşılığı size tam olarak ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız."
  Bakara sûresi (2), 272
  Hayır ve iyilik olarak yapılan işlerin asıl faydası, bizzat o iyiliği yapanadır. Görünürde o iyilikten başkaları faydalanır ama, sonuçta ondan en çok yararlanacak olan, iyilik sahibidir. Bu gerçeği iyi bilen âlimlerimiz, bir çok iyilik yaparlar, sonra da öz nefislerinden başka kimseye bir iyilik yapmadıklarını söylerlermiş. Böylece de yaptıkları iyilikleri kimsenin başına kakmak gibi bir hatâya düşmezlermiş. Hayır ve iyilikten maksat, Allah rızasını kazanmak olmalıdır. Müminler başka amaçlarla değil, sadece bu maksatla infak ederler. Gâye Allah rızâsı olunca, bir hadîs-i şerîfte ifade buyurulduğu gibi,"Hanımının ağzına uzattığı bir lokmadan bile insan sevab kazanır."
  Âyetin ilk kısmında yer alan "kendi iyiliğiniz içindir" ifadesi, "Hayır olarak verdiğiniz ne varsa, karşılığı size tam olarak ödenir ve siz asla haksızlığa uğratılmazsınız" beyânı ile açıklanmaktadır. Demektir ki, yapılan hayrın asıl hayrını, bizzat o hayrı işleyen görecektir. Hem de eksiksiz olarak...
  Kerem ve cömertliğin bundan daha güçlü teşviki düşünülebilir mi?
  3. "Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir."
  Bakara sûresi (2), 273
  Her şeyi bilen Allah Teâlâ, kimin ne hayır işlediğini de mutlaka bilir. Bu âyet, insanların kendilerine yapılan iyiliği bilmekte, onu takdir ve itiraf etmekte kusurlu davranabileceklerini, ama Allah Teâlâ'nın kimin ne iyilik yaptığından aslâ gafil olmadığını bildirmektedir. Böylece, iyilik yapacaklara, hem ilâhî bir garanti verilmiş olmakta hem de "İyiliğin Allah Teâlâ tarafından bilinmesi yeter" esası belirlenmektedir. Nitekim halkımız da "İyilik yap, denize at, balık bilmezse Hâlık bilir" diyerek konuya ait inancını dile getirir.
  Bu üç âyette Allah Teâlâ, iyilik yapacaklara, cömert davranacaklara her çeşit garantiyi vermiş bulunmaktadır.
  Hadisler
  545. İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Ancak iki kişiye gıbta edilir:
  Allah'ın verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimse.
  Yine Allah'ın kendisine verdiği ilim ve hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse."
  Buhârî, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3, Temennî 5, İ'tisâm 13, Tevhîd 45; Müslim, Müsâfirîn 268
  Açıklamalar
  "Hased" kelimesi bu hadîs-i şerîfte "gıbta" anlamındadır. Gıbta, başkasının elinde bulunan mal ve imkânların onun elinde kalmakla birlikte, bir benzerinin veya bir mislinin de kendisine verilmesini temenni etmektir. Hased ise, başkasının elindeki malın ondan alınıp kendisine verilmesini dilemektir. Gıbtaya hased denilmesi mecâzî anlamdadır.
  Gıbta, bir anlamda hayır ve güzelliklerin artmasını temenni etmektir. Ayrıca gıbtanın kendisi bir iyilik ve güzelliktir. Hased, başkasına ait imkân ve iyiliklerin ondan alınıp kendisine naklini istemek olduğu için tam anlamıyla kıskançlıktır.
  Mal ve servet sahibi olmak, böylece, Allah Teâlâ'nın bir lutfunu elde etmek elbette güzeldir. Ancak asıl güzellik ve hüner, Allah'ın lutfu olan malı, hak yolunda harcamayı başarabilmektir. Çünkü tecrübe göstermiştir ki, mal harcamakta insanların çoğu başarılı değildir. Aslında "imtihan vesilesi" olarak verilmiş olan "mal", çoğu kimsenin başarısız bir imtihan geçirmesine vesile olmakta, azmasına, sapmasına, haksızlık yapmasına kapı açmaktadır.
  Malın fitnesi her devirde yaygın olmuştur. Bu sebeple gıbta edilecek, özenilecek husus, mal sahibi olmak değil, az olsun çok olsun malı hak yolunda harcayabilmektir. Hadîs-i şerîf, işte bu çok önemli noktaya dikkatimizi çekmektedir. Demek oluyor ki, sahip olduğu malı hak yolda harcamasını başarabilen kimse, herkesin takdirini toplamaya hak kazanmış bir yiğit, bir büyük kahramandır. Çünkü malın fitnesinden yakasını kurtarıp onu güzellikler ve hayırlara vesile kılmasını bilmiştir.
  İnsan elindeki maddî imkânı ya cimrilik yüzünden harcayamaz, hayır hasenât yapamaz ya da tam tersi bir savurganlıkla ve fakat sadece kendi keyfince, hak-bâtıl, haram-helâl demeden yer içer, saçar savurur. Her iki durum da malın fitnesidir. Her iki olumsuz durumun örneklerini malesef toplumda sıkça görmek mümkündür.
  Konumuzu ilgilendiren hadisin bu kısmıdır. Fakat Peygamber Efendimiz bu hadiste Allah'ın lutfettiği bilgi ve kavrayışı, hayatını yönlendirmekte kullanan ve başkalarını da bu büyük fazilete sahip kılmak için gayret gösteren kimseye de gıbta edilebileceğini bildirmektedir. Bilmek bir meziyet olmakla beraber, bilgi ve hikmetle amel etmek, daha büyük bir fazilettir. Hele o fazileti başkalarına kazandırmaya çalışmak ise elbette gıbta edilecek bir davranıştır.
  Mal ve hangi anlamda olursa olsun hikmet, aslında biri maddî, biri mânevi iki büyük nimet ve değerdir. Ancak onların asıl değeri, yerli yerinde kullanılmalarıyla ortaya çıkmaktadır.
  Hadîs-i şerîf 572 ve 1380 numara ile tekrar gelecektir.
  Hadisten Öğrendiklerimiz
  1. Mal ve ilim insanda cimrilik duygularını kamçılayan iki değerdir.
  2. Bu iki nimeti hak yolunda değerlendirebilen kimseler gıbta edilmeye layık kişilerdir.
  3. Gıbta güzel bir haslettir.
  Riyazüs Salihin


  Paylaş
  Kerem, Cömertlik ve Allah'a Güvenerek Hayır Yollarına İnfak Etmek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ben ankarda annemlerin tek çocuk olduğum için ilerde bana kalacak olan evini ALLAH yolunda harcamaya yani kirasını ihtiyaç sahiplerine bağışlamaya namazda söz verdim. Dua ettim. Ailem bundan sevap alır mı?Ölmüş olsalar bile. 3. 3
  Evet evladın işlediği sevaplar, müslüman ana-babaya da yazılır. Günah işlemeyi öğreten ana-babaya evladının günahı da yazılır. İbadet öğretirse, onun sevabı da ana-babasına yazılır. 4. 4
  ALLAH razı olsun. İnşallah .........RABBİM bu dileğimi kabul eder ve inşallah bu olmadan canımı almazcömertlikle ilgili vaazlar,  cömertlik ile ilgili vaazlar,  kerem cömertlik,  cömertlikle ilgili vaaz ,  infak hakkında vaaz,  cömertlik hakkında vaaz,  hayır hasenat hadis