Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Kütüb-u Sitte -Sahih-i Buhari-CUMA BAHSİ Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kütüb-u Sitte -Sahih-i Buhari-CUMA BAHSİ

  Reklam
  Fasil :CUM`A BAHSİ
  Konu :Müslümanın fazîleti
  Ravi :Ebû Hüreyre
  Baslik :CUM`ANIN FARZİYYETİ VE EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
  Hadis :Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işittim, buyuruyordu ki: Bizler (Ehl-i Kitâb`a nazaran) en sonra gelmişler (ken) Kıyâmet gününde (fazîletce) en başa geçecek olanlarız. Şundan dolayı ki, bizden evvel onlara, (daha sonra bizlere) kitab verildi de Allâh`ın onlara farz buyurduğu gün, bu (cum`a günü) iken onlar ihtilâf çıkar(ıp başka günlere ta`zîm et)diler. Bize ise o güne i`tibâr etmek husûsunda Hak Teâlâ hidâyet verdi. Artık bu babda nâs bizden geri kalmış oludular. Yahûdiler(in ibâdet günü) yarın, Nasârâ (nınki) de öbür gündür.
  HadisNo:478


  Fasil :CUM`A BAHSİ
  Konu :Cuma günü yıkanmak;Güzel koku sürünmek;Misvak kullanmak
  Ravi :Ebû Saîd-i Hudrî
  Baslik :CUM`ANIN MÜSTAHABLARI VE EBÛ SAİD-İ HUDRÎ HADÎSİ
  Hadis: Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "Her bâliğ olan (kimseye) cum`a günü gusletmek ve imkân bulursa gerek misvaklenmek, gerek hoş koku sürünmek vâcib (gibi) dir." buyurduğuna şehâdet ederim.
  HadisNo:479


  Fasil :CUM`A BAHSİ
  Konu :Cuma günü yıkanmak;Cuma namazı ve hutbesi;Cumanın fazîleti
  Ravi :Ebû Hüreyre
  Baslik :EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
  Hadis :Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) buyurdu ki: Her kim cum`a günü cenâbet guslü ile iğtisâl ettikten sonra (ilk saatte Cum`a namazına) giderse bir deve, ikinci saatte giderse bir sığır, üçüncü saatte giderse (sağlam) boynuzlu bir koç, dördüncü saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta kurban etmiş gibi (sevâba nâil) olur. İmam (hutbeye) çıkınca da melekler zikri (yâni hutbeyi) dinlemek için (mecliste) hazır bulunurlar.
  HadisNo:480


  Fasil :CUM`A BAHSİ
  Konu :Cuma günü yıkanmak;Cumanın fazîleti;Güzel koku sürünmek
  Ravi :Selmân-ı Fârisî
  Baslik :SELMÂN-I FÂRİSÎ HADÎSİ
  Hadis :Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hiç bir kimse yoktur ki, Cum`a günü iğtisâl edip elinden geldiği kadar paklandıktan ve (başını ve sakalını tarayıp kullandığı) yağından yağlandıktan, yâhud evindeki kokudan süründükten sonra (hânesinden mescide) çıksın, yanyana oturan iki kimsenin arasını açmasın, daha sonra (Hak Teâlâ tarafından) ona takdîr edildiği kadar namaz kılsın, daha sonra da imam söze başlayınca (namaz bitinceye kadar) sesini kessin de o Cum`a ile öteki Cum`a arasındaki günahları mağfûr olmasın.
  HadisNo:481


  Fasil :CUM`A BAHSİ
  Konu :Cuma günü yıkanmak;Güzel koku sürünmek
  Ravi :Abdullâh b. Abbâs
  Baslik :İBN-İ ABBÂS`IN İĞTİSÂL HADÎSİ
  Hadis :Şöyle rivâyet olunmuştur: Müşârün-ileyh`e: "Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: Cum`a günü cünüb olmasanız da yine iğtisâl edip başlarınızı yıkayınız, bir miktar koku da sürününüz, buyurduklarını söylüyorlar. (Ne dersin?)" dediler. (İbn-i Abbâs cevâben): "Gusül (hakkında) evet, (böyle buyurduğunu bilirim) lâkin koku (hakkında) birşey buyurduğunu bilmiyorum" dedi.
  HadisNo:482


  Fasil :CUM`A BAHSİ
  Konu :İpekli elbise giymek
  Ravi :Abdullâh b. Ömer
  Baslik :HAZRET-İ ÖMER`İN «HULLE-İ SİYERA» HAKKINDAKİ RİVÂYETİ
  Hadis :Şöyle demiştir: (bir def`a) Ömer İbnü`l-Hattâb mescidin kapısında (Utarid İbn-i Hâcibe âit satılık) ipekten bir hulle gördü. "Yâ Resûlâ`llâh, (keşki) bunu satın alsan da cum`a gün(ler)i ve huzûr-ı (âlî) ne vefdler geldiği vakitler giysen!" dedi. Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Bunu olsa olsa Âhiretten nasîbi olmayan kimse giyer" buyurdu. Sonraları (bir kere) Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e (onun gibi ipek) hulleler geldi ve Ömer İbnü`l-Hattâb (radiya`llâhu anh)a hullelerden birini bahşetti. Ömer (İbnü`l-Hattâb "Yâ Resûlâ`llâh, bunu bana verdin. Halbuki Utarid`in hullesi için o buyurduğunu buyurmuştun" di(ye istifsarda bulun)du. Bunun üzerine Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (cevâben): "Bunu ben sana giyesin diye vermedim ki" buyurdu. Ömer (İbnü`l-Hattâb hulleyi alıp) Mekkede (henüz) müşrik olan bir kardeşine verdi.
  HadisNo:483


  Fasil :CUM`A BAHSİ
  Konu :Misvak kullanmak
  Ravi :Ebû Hüreyre
  Baslik :MİSVAK HAKKINDAKİ TAVSİYELERİM ÇOK OLDU BUYURULDUĞU HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
  Hadis :Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ümmetime -yâhud (diğer rivâyete nazaran) nâsa- meşakkat vermek korkusu olmasaydı kendilerine her namaz kılarken misvak (isti`mâlini) emrederdim.
  HadisNo:484


  Fasil :CUM`A BAHSİ
  Konu :Misvak kullanmak
  Ravi :Enes b. Mâlik
  Baslik :MİSVAK HAKKINDAKİ TAVSİYELERİM ÇOK OLDU BUYURULDUĞU HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
  Hadis :Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (bir kerre): "Misvâk (isti`mâli) hakkında (ki tavsiyelerim) artık çoğa vardı (dinleyip itâat etmek gerek.)" buyurdu.
  HadisNo:485


  Fasil :CUM`A BAHSİ
  Konu :Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
  Ravi :Ebû Hüreyre
  Baslik :MİSVAK HAKKINDAKİ TAVSİYELERİM ÇOK OLDU BUYURULDUĞU HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
  Hadis:Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) cum`a günü sabah namaz(ının ilk rek`at) ında ... (ikinci rek`atinde de) ... (Sûre-i şerîfelerini) okurlardı.
  HadisNo :486


  Fasil :CUM`A BAHSİ
  Konu :Âile sorumluluğu;Devlet adamının sorumluluğu;Kadınların sorumluluğu;Mes`ûliyet (sorumluluk);Sorumluluk
  Ravi :Abdullâh b. Ömer
  Baslik :İBN-İ ÖMER`DEN MEVRÎ HADÎS-İ ŞERÎFİ
  Hadis :Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işittim, buyurdu ki: Her birerleriniz râî (yâni elinin altında ne varsa onu lâyıkiyle muhâfaza ve sıyânetle mükellef)dir ve her birerleriniz elinin altındakinden mes`uldür. Devlet adamları birer râîdir ve raiyyesinden mes`uldür. İnsan ehl(u ayâl)inin râîsidir ve raiyyesinden mes`uldür. Kadın, kocasının evinin râîsi (yâni muhâfızı)dır. Hizmetkâr efendisine âid malın râîsidir ve elinin altındakinden mes`uldür. -Râvî ki, İbn-i Ömer, yâhud ondan rivâyet eden oğlu Sâlim İbn-i Abdillâh`tır- Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in bir de: "İnsan babasına âid malın râîsidir ve elinin altındakinden mes`uldür" buyurduklarını zannediyorum, der. (Elhâsıl) her birerleriniz râî ve her birerleriniz raiyyesinden mes`uldür.
  HadisNo:487


  Paylaş
  Kütüb-u Sitte -Sahih-i Buhari-CUMA BAHSİ Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cuma günleri dinimizin önem verdiği bir gündür. Müslümanların bayramı sayıldığından o gün temizlik yapılması, dişlerin misvaklanması, güzel elbiselerin giyilmesi emredilmiştir.