Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Aşûre orucu Buhari Hadisleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Aşûre orucu Buhari Hadisleri

  Reklam
  Fasil:KİTÂBÜ`S-SAVMKonu:Aşûre orucuRavi:Ümmü`l-mü`minîn ÂişeBaslik:ÂŞÛRÂ VE RAMAZAN ORUÇLARINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE VE İBN-İ ABBÂS HADÎSLERİHadis:Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Câhiliyet devrinde Kureyş Âşûrâ günü oruç tutardı. (Hicret`ten evvel) Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem de Âşûrâ Orucu tutardı. Medîne`ye hicret buyurunca da (ber mu`tâd) bu Orucu tuttu. (Ashâb`a da) tutmalarını emretti. (İkinci sene) Ramazan (Orucu) farz kılınınca Âşûrâ günü Orucunu bıraktı. İsteyen bu Orucu tuttu; dileyen de bıraktı.HadisNo:944
  Fasil:KİTÂBÜ`L-HACKonu:Aşûre orucuRavi:Ümmü`l-mü`minîn ÂişeBaslik:RAMAZAN ORUCU FARZ KILINMAZDAN EVVEL MÜSLÜMANLARIN ÂŞÛRÂ GÜNÜ ORUÇ TUTTUKLARI VE KÂ`BE`YE KİSVE GEÇİRDİKLERİNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE`NİN BİR HADÎSİHadis:Âişe-i Sıddîka demiştir ki: Müslümanlar Ramazan farz kılınmazdan evvel Âşûrâ (Muharrem`in onuncu) günü oruç tutarlardı. Ve o günü Kâ`be`ye (yeni) örtü örterlerdi. Cenâb-ı Hak Ramazan Orucunu farz kılınca Resûlullâh salla`llahu aleyhi ve sellem: "Âşûrâ Orucunu tutmak istiyen onu yine tutsun, tutmak istemiyen de tutmasın" buyurdu.HadisNo:788
  Fasil:KİTÂBÜ`S-SAVMKonu:Aşûre orucuRavi:Rübeyyi` Bint-i MuavvizBaslik:ÇOCUKLARIN ORUÇ TUTMALARI HAKKINDA RÜBEYYİ` HADÎSİ VE ULEMÂNIN MUHTELİF İCTİHADLARIHadis:Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (Medîne civârındaki) Ensâr köylerine Âşûrâ günü kuşluk zamânı (şöyle haber) gönderdi: Her kim iftar ederek sabahladı ise, gününün geri kalan zamânında imsâk etsin!, kim ki oruçlu olarak sabaha ulaştı ise, Orucunu tamamlasın!. Rübeyyi`: biz ba`de-mâ Âşûrâ Orucunu tutardık. (Küçük) çocuklarımıza da tutturur (, onlarla mescide gider) dik. Oruçlu çocuklarımıza (boyalı) yün softan oyuncak düzerdik de bunlardan yemek diye ağlayan olursa, iftar vakti irişinceye kadar ona bu oyuncağı verir, (eğlendirir) dik.HadisNo:931
  Fasil:KİTÂBÜ`S-SAVMKonu:Ravi:Seleme İbn-i Ekva`Baslik:ZEVALDEN EVVELE KADAR ORUCA NİYYETİN CEVÂZINA DÂİR SELEME HADÎSİHadis:Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in Âşûrâ` günü gündüz Hind İbn-i Esmâ`yı halka şöyle i`lân etmesi için kabîlesine gönderdiği rivâyet edilmiştir: Her kim yemek yediyse (bakıye-i yevmi imsâk ederek) günü tamamlasın!; Yâhud oruç tutsun!, Bir şey yememiş olanlar da artık bir şey yemesin!.HadisNo:914
  Fasil:KİTÂBÜ`S-SAVMKonu:Aşûre orucuRavi:Abdullâh b. AbbâsBaslik:ÂŞÛRÂ VE RAMAZAN ORUÇLARINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE VE İBN-İ ABBÂS HADÎSLERİHadis:Şöyle haber verdiği rivâyet edilmiştir: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem Medîne`ye hicret buyurduğunda, Yehûdîlerin Âşûrâ günü oruç tuttuklarını gördü de: - Bu ne Orucudur? diye sordu. Cevâben: - Bu gün, sâlih bir gündür; bu gün Allah Azze ve Cell`in Benî İsrâil`e, düşmanları (Fir`avn`in şerri) nden necat verdiği bir gündür. Mûsâ (aleyhi`s-selâm, bu lûtfu Bârî`ye şükren) oruç tutmuştur. (Biz de tutarız) dediler. Resûlullah: - Biz, Mûsâ (sünnetini ihyâ) ya sizden daha ziyâde haklıyız, buyurdu da (Mekke`deki gibi) o oruç tuttu; ve (Ashâb`a) da tutmalarını emreyledi.HadisNo:945


  Paylaş
  Aşûre orucu Buhari Hadisleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Aşure gününde bir çok dini hikmetler gerçekleşmiştir. Aşure gününün öneminden dolayı bugün oruç tutulması tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda peygamberimizin sünnetidir.