Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Gaybî Hadisleri Reddedenlere Cevap Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gaybî Hadisleri Reddedenlere Cevap

  Reklam
  Gaybî Hadisleri Reddedenlere Cevap


  Bazı kişiler aşağıdaki ayetleri delil getirerek gaybden haber veren hadislerin tümünü reddetmektedirler

  6 En'am Suresi 50 De ki: Ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum Ben gaybı da bilmem Size, ben bir meleğim de demiyorum Ben, sadece bana vahyolunana uyarım De ki: Kör ile gören hiç bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?

  6 En'am Suresi 59 Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır

  7 A'raf Suresi 188 De ki: "Ben, Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim"

  27 Neml Suresi 65 De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler

  Bu vb iddialarda bulunan insanlar her ne kadar işin hakikatini biliyor ve batılı efendilerinin rızası adına ümmeti saptırmak için bile bile hadis inkarcılığı yapıyor olsalar da biz yine de kendilerini bilmeden hata yapan kişiler olarak görüyor ve diyoruz ki:
  Gerek Kur'an'da gerek hadiste ve hatta herhangi bir masal kitabında dahi bütüne bakmadan cımbızlama yoluyla bir cümleyi alarak fikir çıkarmaya çalışırsanız hata edersiniz Eğer amacınız doğruya ulaşmak ise parçayla birlikte bütüne bakmalı ve doğru fikre ulaşmalısınız Sonra eğer gerekiyorsa parçalara, bütüne aykırı olmayan yeni anlamlar yükleyebilirsiniz

  Mesela bu konuda Kur'an'da Allah'ın gaybı istediği nebisine bildireceği ile ilgili ayetler de var olmasına rağmen muhatablarımız bunları görmezden gelmişlerdir

  2 Bakara 255 O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir (O'na hiçbir şey gizli kalmaz) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler

  72 Cinn Suresi 26-27 O bütün görülmeyenleri bilir Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;
  Ancak, (bildirmeyi) istediği peygamber bunun dışındadır Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar

  Şimdi de Allah'ın bazı kullarına gaybdan haberler verdiğini isbat eden Kur'an ayetlerine bakalım

  12 Yusuf Suresi 4,5,6 Bir zamanlar Yusuf, babasına (Ya'kub'a) demişti ki: Babacığım! Ben (rüyamda) on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederlerken gördüm
  (Babası) Yavrucuğum! dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma; sonra sana bir tuzak kurarlar! Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır
  İşte böylece Rabbin seni seçecek, sana (rüyada görülen) olayların yorumunu öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Ya'kub soyuna da nimetini tamamlayacaktır Çünkü Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir

  12 Yusuf Suresi 94,95 Kafile (Mısır'dan) ayrılınca, babaları (yanındakilere): Eğer bana bunamış demezseniz inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum! dedi
  (Onlar da: ) Vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın, dediler

  12 Yusuf Suresi 100 Ana ve babasını tahtının üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi onun için (ona kavuştukları için) secdeye kapandılar (Yusuf) dedi ki: "Ey babacığım! İşte bu, daha önce (gördüğüm) rüyanın yorumudur Rabbim onu gerçekleştirdi Doğrusu Rabbim bana (çok şey) lütfetti Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir Kuşkusuz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir"

  Tüm bu ayetlerde Yusuf ve Ya'kub (as) peygamberlerin bir kısmı yıllar sonra bir kısmı da kısa bir zaman sonra olacak birkaç olayı Allah'ın bildirmesi ile önceden bilmiş olduklarını görmekteyiz

  28 Kasas 7 Musa'nın anasına: Onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize (Nil nehrine) bırakıver, hiç korkup kaygılanma, çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız, diye bildirdik

  28 Kasas 13 Böylelikle biz onu, anasına, gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vadinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik Fakat yine de pek çoğu (bunu) bilmezler
  Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca, biz ona hikmet ve ilim verdik İşte güzel davrananları biz böylece mükafatlandırırız

  Bu ayetlerde de Musa (as)'ın annesine hem ilerde bebeğine kavuşacağı hem de oğlunun peygamber olacağı müjdelenmiş ve bu iki gaybî haber de gerçekleşmiştir

  3 Al-i İmran 48,49 (Melekler, Meryem'e hitaben İsa hakkında sözlerine devam ettiler: )Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretecek
  İsrailoğullarına bir elçi olacak (ve onlara şöyle diyecek: )Size Rabbinizden bir mucize getirdim: Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah'ın izni ile o kuş oluverir Yine Allah'ın izni ile körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim Ayrıca evlerinizde ne yeyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm Eğer inanan kimseler iseniz, bunda sizin için bir ibret vardır

  Bu iki ayette de Rabbimiz Meryem'e oğlunun gelecekteki payesini ve oğlu İsa (as)'a da ümmetininin evlerinde neler yiyip içtiğini haber vereceğini bildirdiğini beyan etmiştir

  Tüm bunlardan sonra diyoruz ki;
  2 Bakara 85,86 Yoksa siz Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir
  Onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir, bu yüzden azabları hafifletilmez, onlar yardım da görmezler

  [2 Bakara 255, 85,86 haricindeki deliller İbrahim b Muhammed'e, ifadeler bana aiddir @mir Bakınız: İbrahim b Muhammed, Hadis İnkarında Ortaya Atılan 33 Şüphe, Karınca Polen Yayınları, shf 71 vd]


  Paylaş
  Gaybî Hadisleri Reddedenlere Cevap Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayeti kerimeler peygamberimize indirilirdi fakat bunun dışında peygamber efendimiz bir çok hakkında bilgilendirilerek insanlara en iyi yol gösterici olarak bir örnek olarak gönderilmiştir. Onun söyledikleri Allah'ın öğretmiş olduğu bilgiler dışında söylenmiş sözler olarak algılamak doğru değildir.gayb hadisleri,  gayb ileilgili hadis