Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan İffetli insanların huyları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İffetli insanların huyları

  Reklam
  İffetli insanların huyları


  İffetli olan insandan on iki iyi huy meydana gelir;

  1 - Hayâdır
  Hayâ, kötü iş yapınca utanmaktır


  2 - Rıfktır
  Rıfk, islâmiyete uymaktır Kelimenin mânası, acımak,
  iyilik etmek demektir


  3 - Hidâyettir
  İyi huylu olmaya çalışmaktır


  4 - Müsâlemettir
  Fikirler ayrıldığı, sözler çoğaldığı zaman, münâkaşa etmemek,
  sertliği, bölücülüğü, ayırıcılığı istemeyip, uyuşmak, barışmak istemektir


  5 - Nefse hâkim olmaktır
  Şehvet zamanında nefse uymamak, irâdesine hâkim olmaktır


  6 - Sabırdır
  Kişi haramdan sakınıp, nefsin kötü arzularını yapmamaktır
  Böylece, sonu pişmanlık olan lezzetlerden yüz çevirir

  Sabr ikiye ayrılır: Biri, günah işlememek için sabr etmektir
  Şeytan ve insanın kendi nefsi ve kötü arkadaşlar, insana günah
  işletmek isterler Bunları dinlemeyip sabr etmek çok sevaptır
  Burada bildirilen sabr, işte bu sabrdır

  İkincisi, derdlerin, belâların acılarına sabr edip, bağırıp çağırmamaktır Çok kimse, sabr deyince, yalnız bu sabrı anlar
  Bu sabr da sevaptır Yâni sabrın ikisi de farzdır


  7 - Kanaattir
  Nafakada, yâni yime, içme, giyinme ve barınacak yerde
  zarûret miktârına râzı olup, daha çok aramamaktır
  Yoksa, verileni almamak demek değildir Bu huya takdîr derler ki,
  kötü huydur Aklın da, islâmiyetin de beğenmediği birşeydir
  Kanaat ise, iyi ahlâktır [Ölmemek, bir uzvu telef olmamak için
  lâzım olan şeye (Zarûret) denir Nafaka için ve bedeni sıkıntıdan
  korumak için, lâzım olan şeye (İhtiyâç) denir

  İhtiyâcdan fazla olup, hoşa giden, tatlı olan ve insanın kıymetini,
  şerefini korumaya yarayan şeylere (Zînet eşyası) denir

  Zînet eşyasını, övünmek, başkalarına gösteriş, üstünlük sağlamak için kullanmaya (Tefâhur) denir Zarûret ve nafaka eşyasını te’mîn etmek farzdır Nafakadan fazla olan ihtiyaç eşyasını, meselâ ilâc ve tabîb ücretini te’mîn etmek sünnettir

  Zînet câizdir Tefâhur haramdır


  8 - Vekârdır
  İhtiyâcları ve kıymetli şeyleri elde ederken sür’at ve acele etmeyip,
  yavaş hareket etmektir Vekâr, ağır başlı olmaktır Yoksa, fırsatı kaçıracak, menfaatini kaptıracak şekilde uyuşuk olmak değildir


  9 - Verâdır İslâmiyetin haram ettiği ve haram şüphesi
  olan şeylerden sakınmak ve emrettiği şeyleri, herkese yarar
  işleri yapmaktır Kusurlu ve gevşek olmaktan sakınmaktır


  10 - İntizâmdır
  İşleri bir sıraya, düzene koyarak yapmaktır


  11 - Hürriyettir
  Mâlı, parayı helâldan kazanmak ve iyi yerlere vermek,
  herkesin hakkını gözetmektir Hürriyet, başı boş olup,
  her istediğini yapmak demek değildir


  12 - Sehâvettir
  Parayı, mâlı, hayrlı, iyi yerlere dağıtmaktan lezzet almaktır
  İslâmiyetin emrettiği yerlere seve seve vermektir
  Sehâvet, cömerd olmak demektir İyi huyların en yükseklerindendir
  Âyet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle medh olunmuştur

  Sehâdan birçok iyi huylar doğar Bunlardan sekizi meşhûrdur:

  1 - Keremdir Herkese faydalı işleri, para yardımı yapmasını sevmektir

  2 - Îsârdır Kendi muhtaç olduğu mâlı, muhtaç olan başkasına verip, yokluğuna kendisi sabr etmektir İyi huyların çok kıymetlisidir Âyet-i kerimeler ile medh olunmuştur

  3 - Aftır Düşmandan veya suçludan intikam almaya, karşılığını yapmaya gücü yeter iken, yapmamaktır Kötülüğe iyilikle karşılık etmek, aftan daha iyi olur Beyt:

  Kötülüklere karşı, kolay olur kötülük,
  Kötülük yapanlara, iyilik yapmak merdlik!

  4 - Mürüvvettir Muhtaç olanlara, lâzım olan şeyleri vermektir Başkalarına iyilik etmesini sevmektir

  5 - Vefâ’dır Tanıdıklara, arkadaşlara geçim işlerinde yardımcı olmaktır

  6 - Müvâsâttır Tanıdıkları, arkadaşları nîmetlerine ortak kılmak, iyi geçinmektir

  7 - Semahattır Vermesi lâzım ve vâcib olmıyan şeyleri, seve seve vermektir

  8 - Müsâmeha etmektir Terk etmesi lâzım olmıyan şeyleri, başkasına faydalı olmak için terk etmektir Başkasının kabahatini görmemezlik demektir  Paylaş
  İffetli insanların huyları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  6 - Sabırdır
  Kişi haramdan sakınıp, nefsin kötü arzularını yapmamaktır
  Böylece, sonu pişmanlık olan lezzetlerden yüz çevirir


  Rabbim sabredenlerden eylesin herzaman...