Sağlık Bölümü / Adım Adım Sağlık ve Genel Sağlık Bilgileri Forumundan Konstitüsyon ve endokrin sistemi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Konstitüsyon ve endokrin sistemi

  Reklam

  Evcil hayvanlarda verim kabiliyetinin ve büyüme hızının önemli ölçüde artması, endokrin sistemin aktivitesinin yükselmesi ile paralel seyreder.Endokrin regülasyon
  kapasitesi, hayvan nev'ine ve bireyine göre değişir ve kalıtsal ve çevre faktörlerine bağlıdır.
  Gebeliğin sonuna doğru ve laktasyonda bilhassa metabolizma ağır yüklenir.Bu devrede konstitüsyonu zayıf sığırlarda ve domuzlarda metabolizma bozuklukları çok
  görülür ;buna mukabil konstitüsyonu kuvvetli hayvanlar aynı beslenme ve bakım şartkarında herhangi bir bozukluk göstermezler.
  HYPOPHYSE
  Hypophyse (pituitary) organizmanın endokrin aktivitesinin büyük bir bölümünü kontrol eder. Hypophyse kelimesi yunanca az gelişmiş anlamından köken alır ve beyin
  altında bulunduğunu ifade eder.Hypophyse anterior ve posterior loplarda pars intermediadan terekküp eder. Bu kısımlar embriyolojik,histolojik ve fonksiyonel olarak
  birbirinden ayrılırlar. Anterior bölüm,diğer adı ile adenohypophyse,glandulerdir ve damar bakımından zengindir.Neural bölüm,neurohypophysis adlarıda verilen posterior
  lop,çok sayıda sinir telleri ve hypophyse'in sapını teşkil eden bazı glanduler elementlerle hypothamus bölgesine sıkı sıkıya bağlanmıştır.Her ne kadar neurohypophyse'in
  sekresyonları adenohypophyse'in hormonal aktivitesini çoğaltırsa da adenohypophyse ile neurohypophyse arasında küçük direkt fonksiyonel ilşki mevcuttur.Halbuki herbir
  lob hypothalamus ile önemli karşılıklı etkileşime sahiptir.
  Hypophysectomy'in başlıca etkisi adenohypophyse fonksiyonunun tamamen kaybından ileri gelir.Yalnız adenohypophyse'in uzaklaştırılması ile benzer tesir görülebilir.
  Sadece neural lobun uzaklaştırılması genellikle göze çarpan herhangi bir bozukluğa sebep olmaz.
  Hypophyse nisbeten küçük bir organdır. Atlarda ve sığırlarda fasulye, domuz ve koyunlarda bezelye büyüklüğündedir. Organ kan damarı bakımından zengindir.
  Hypophyse'in alınmasından sonra hayat olaylarını kuvvetle etkileyen bozukluklar ortaya çıkar.Genç hayvanlarda gelişme gecikir veya durur.Tiroid bezi ve böbreküstü
  bezi kabuğu az gelişir.Hayvanlar çevre etkilerine karşı çok duyarlıdırlar.Hypophyse'i alınmış hayvanların karbonhidrat metabolizmasını regüle etme kabiliyetleri sınırlanır
  ve devamlı olarak karbonhidrat verilmezse hypoglycemie belirtileri gösterirler.Kan basıncı ve kas tonusu düşer.Süt veren hayvanlarda süratle süt sekresyonu
  durur.Hypophysectomie'li hayvanlar itinalı bakımla uzun zaman yaşatılabilirler.Soğuğa,enfeksiyonlara ve açlığa bilhassa duyarlıdırlar.
  Hypophyse hormonları ya doğrudan doğruya vücut hücreleri üzerine tesir ederler veya diğer iç salgı bezleri (adrenotrop hormonlar) aracılığı ile tesir
  ederler.Hypophyse'in çeşitli bölgelerinde aşağıdaki hormonlar yapılır :
  1-Hypophyse ön lobu (adenohypophyse)
  a)Metabolizmayı etkileyen hormonlar. Smatotropic Hormon (STH, büyüme hormonu)
  Adrenocorticotropic Hormon (ACTH ,başlıca etkisi böbreküstü bezi kabuk kısmı üzerinedir.)
  Thyroid-Stimulating hormon (TSH,Thyroid bezini etkiler).
  b)Seksüel bezleri etkileyen hormonlar (Gonadotropik hormonlar)
  Follicle-Stimulating hormon (FSH)
  Interstittial Cell-Stimulating hormon (ICSH , buna Luteinleştiren hormon (LH)da denir).
  Luteotropic hormon(LTH,prolaktin).
  2-Hypophyse'in orta lobu
  Melanophor hormon (intermedin)
  3-Hypophyse'in arka lobu (neurohypophyse)
  a)Vasopressin
  b)Oxytocin
  Hypophyse ön lobu
  Hypophyse ön lobu diğer hormon bezlerinin aktivitelerinin regülasyonunda önemli rolü olan bir organdır.Bu organın başlıca vazifeleri :
  a) Büyüme ve gelişmeyi teşvik etmek
  b) Metabolizmayı düzenlemek
  c) Cinsiyet organlarını geliştirmektir
  Hypophyse ön lobunun fonksiyonu ile hypothalamus arasında yakın bir ilişki mevcuttur.Hypothalamus'un elektrik ile uyarılması ön lob hormonlarının fazla salgılanmasına
  sebep olur.Köpeklerde ve tavşanlarda çiftleşme (coitus) sinirsel yolla hypothalamus üzerinden gonadotropin salgılatır.Gonadotropin de birkaç saat sonra ovulation'asebep
  olur.
  a) Somatotropic hormon (STH,büyüme hormonu)
  Büyüme hormonu büyük bir değişim hızına sahiptir.İnsan büyüme hormonunun yarı ömrü 15-30 dalikadır.Sığır kanında büyüme hormonunun yarı ömrü 7,5
  dakikadır.Büyüme hormonu omurgalı hayvanlarda doğumdan sonraki büyümenin uyarılması ve regülasyonu için önemlidir.Genç hayvanlarda,hypophyse'in alınmasından
  sonra büyüme gecikir ve nihayet ölüm vaki olur(şekil 15.2).
  Büyüme Hormonu Kimyası:
  Büyüme hormonu basit bir protein yapısına sahiptir.İnsan dahil birkaç nevi için büyüme hormonu yapısındaki amino asitlerin tamamının diziliş sırası tespit
  edilmiştir.Büyüme hormonu sığırlarda 396, maymunlarda 241, insanlarda 245 amino asit ihtiva eder.Molekül ağırlığı sığırlarda 46000,domuzlarda 41600, koyunlarda 47000,
  insan ve maymunda 26000 dir.Büyüme hormonunun enzimatik parçalanması ile büyümeyi teşvik edici spesifik gücünün %25 inden fazlası harap olur.
  Biyolojik Aktivesi Büyüme hormonu biyolojik aktivite bakımından önemli nevi spesitifesi gösterir;
  her ne kadar değişik bir elde edilen preparat birçok nevilerde etkili ise de sadece primatlardan (insan,maymun,ape ve lemur'ların dahil bulunduğu memelilerin en yüksek
  sınıfı) elde edileni insanlarda etki gösterir.Sığır büyüme hormonu insanlarda biyolojik aktiviteye sahip değildir.Büyüme hormonu, muhtemelen gen aktivasyonunu ve
  ribozomların faaliyetlerini idare etmek suretiyle etkisini gösterir.Aç hayvanlara büyüme hormonu enjekte edildikten sonra bir kaç saat içinde kanda ve dokularda serbest
  amino asitlerde azalma, doku proteininde artma ve kan ve idrar üre miktarında azalma görülür.Adlibitum yemlemede azot dengesi pozitif olur.Büyüme hormonu deney
  hayvanlarında hyperglycemie meydana getirmek suretiyle indirekt olarak insulin salgılatır.Büyüme hormonunun büyük miktarı devamlı olarak verilirse önce ?-hücrelerini
  uyarır sonra bunların dejenere olmasına sebep olarak devamlı diabetez meydana getirir.(diabetogen hormon) Büyüme hormonu, kan plazmasında yağ asidi miktarında bir
  yükselme, dokuların yağ asitlerinde mobilizasyon, ısı üretiminde artma ve respirasyon katsayısında düşme meydana getirir.Büyüme hormonu normal büyüme için
  lüzumludur.Büyüme hormonunun toplam tesiri kilo artması ve büyüme şeklinde organizmada kendisini gösterir.Organ büyümesi ve vücut ağırlığı artması birbiriyle takriben
  orantılı gider.
  Büyüme hormonunu başlıca etkileri aşağıdaki tarzda özetlenebilir:
  1-Protein sentezinin teşvik edilmesi ve pozitif azot dengesi meydana getirecek tarzda protein değerlendirilmesinin iyileştirilmesi.
  2-Yağ mobilizasyonu ve karbonhidrat teşkilini gerektirecek yönde karbonhidrat ve yağ metabolizmalarını etkileme.
  3-Kemik büyümesini ve kalsiyum ve fosfat değerlendirilmesinin iyileştirilmesini teşvik etme.
  Büyüme hormonunun büyümeyi teşvik edici etkisi, tiroid bezi hormonu ve insulin tarafından desteklenir.ACTH, büyüme hormonunun büyüme üzerine etkisinin zıttı
  tesir eder.
  Hayvan yetiştiriciliğinde seleksiyon ve beslenmenin iyileştirlmesi neticesi olarak evcil hayvanlarda büyüme hızı son 150 sene içinde oldukça arttırılmıştır.Burada
  büyüme safhasında büyüme hormonunun fazla teşkil edilmesi kesin öneme sahiptir.
  Büyüme hormonunun sekresyonu
  Somatotropic hormonun teşekkülü ve sekresyonu hypothalamusta yapılan iki etkili madde tarafından kontrol edilir. STH- boşaltıcı hormon (Growth hormon Relasing
  Factor,GRF) hypohyse ön lobunda somatotropic hormon yapılmasını ve salgılanmasını uyardığı halde, somatotropic hormonun serbest hale geçmesini önleyen ikinci bir
  hormon zıt etkigösterir. Bu sebepten bu ikinci hormona somatostatin adı verilir.Somatostatin pankreasın Langerhans adacıklarının ?-hücrelerinde,mide,duodenum ve
  jejunum mukozalarında da teşkil edilir ve salgılanır.
  Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
  Hypophyse ön lobu, böbrek üstü bezi kabuk kısmının yapısını ve fonksiyonunu koruyan bir hormonu devamlı olarak salgılar bu hormon hypophyse ön lobunun bazofil
  hücreleri tarafından teşkil edilir. Sığırlarda ve domuzlarda hypophyse ön lobunun önorta(anteromedial) kısmında diğer kısımlara nazaran 4-13 misli ACTH bulunur. Hormon
  daha ziyade domuz hypophyse'inden, nadiren koyun vesığır hypophyse'lerinden izole edilir.ACTH bir polipeptiddir.Molekül ağırlığı saflık derecesine ve elde edildiği
  kaynağa göre 2000 ile 20000 arasında değişir.Mesela,molekül ağırlığı 4500 olan ACTH amino asit ihtiva eder.Bunlardan etki kayıbı olmaksızın amino asitlerin 15 kadarı
  ayrılabilir.Çeşitli hayvan nevilerinin ve insanın hypophyse'inden elde edilen ACTH unun amino asit dizisi bilinmektedir.

  alıntı


  Paylaş
  Konstitüsyon ve endokrin sistemi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Çok önemli ve hassas olan endokrin sistemi biraz da karışık bir durumdur.Doktorların verdikleri tavsiyelere uymak ve harfiyen uygulamak gerekmektedir.