Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan İzinsiz ve habersiz nikah kıymak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İzinsiz ve habersiz nikah kıymak

  Reklam
  SORU: Kimsenin izni olmadan erkek ve kızın nikâh yapmaya hakkı var mı? İslam’daki ölçü nedir? Aile akraba komşu bilmeyecek yalnız kendileri ve şahitleri? Bu İslam’ın özüne aykırı mı yoksa gayet meşru mu?

  CEVAP: Nikâhı nikâh yapan en önemli özellik, alenileştirilmesidir. Adeta gizlenmeye çalışılan, şahitlerden gizlenmesi istenen ya da öyle bir kişiye şahitlik yaptırılan nikâh şeklen yerini bulur ama ne kadar kalbe huzur verir, onu kişinin imanı belirleyecektir. Nikâhta esas olan ilandır. Allah’a emanet olun.

  fetvameclisi


  Paylaş
  İzinsiz ve habersiz nikah kıymak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  “Herhangi bir kadın eğer velisinin izni olmaksızın kendisini nikâhlayacak olursa onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır…”[Tirmizi (nikah 14) İbni Mace (nikah 15) Ebu Davud (nikah 19]

  Tirmizi şöyle demektedir: “İlim ehli nezdinde amel buna göredir. Ömer, Ali, İbn Abbas, Ebu Hureyre (radiyallahu anhum)ve başkaları bunlar arasındadır. Aynı şekilde tabiinin fukahâsından rivayet edildiğine göre onlar da velisiz nikah olmaz demişlerdir. Şafii, Ahmed ve İshak‟ın görüşü de budur.”[Ayrıca bk. Muğni, VI, 449]

  Ebu Musa radıyallahu anh’ın bildirdiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, “Velisiz nikah olmaz.” buyurmuştur.[Ebu Davud, Nikah 20,(2085); Tirmizi Nikah 14 (1101)]

  Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Veli ve iki güvenilir şahit olmadan nikah olmaz. Bu şekilde kıyılmayan nikah batıldır. Anlaşamazlarsa sultan velisi olmayanın velisidir.”[Ebû Dâvûd, Nikâh, 20, (2083); Tirmîzî, Nikâh, 14 (1102); İbn Mâce, Nikâh, 15, (1879); Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 66.]

  Ayrıca Tirmizi Sünen'inde şöyle diyor:

  Peygamber (sav)’in “Velisiz hiçbir şekilde nikah olmaz” hadisi Peygamber (sav)’in ashabından Ömer b el Hattâb, Ali b ebî Tâlib, Abdullah b Abbâs ve Ebû Hüreyre’nin de bulunduğu ilim adamları uygulamalarını bu hadisle yaparlar Tabiin fıkıhçılarından da aynı şekilde rivâyet ederler; “Velisiz nikah olmaz” denilmiştir Saîd b Müseyyeb, Hasan el Basrî, Şüreyh, İbrahim Nehaî, Ömer b Abdulaziz ve başkaları da bu görüştedirler Sûfyân es Sevrî, Evzâî, Abdullah b Mübarek, Mâlik, Şâfii, Ahmed ve İshâk’ta aynı kanaattedirler

  Bunlardan sonra nasıl olur da " yerini bulur ama ne kadar kalbe huzur verir, onu kişinin imanı belirleyecektir. Nikâhta esas olan ilandır" denir? Böyle bir "nikah" şeklen de batıldırislamda habersiz 2nci nikah kıymak varmı,  habersiz nikah,  nikah kıymakla ilgili hadisler