Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Günümüzde içtihad yapanlarının içtihadlarını uygulayabilir miyiz? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Günümüzde içtihad yapanlarının içtihadlarını uygulayabilir miyiz?

  Reklam
  Günümüzde içtihad yapanlarının içtihadlarını uygulayabilir miyiz?


  Günümüzdeki İslam alimlerinin verdiği fetvalarla amel edilebilir mi? İçtihat yapanlarının içtihatlarını uygulayabilir miyiz?


  Değerli Kardeşimiz;

  Kuranı Kerim, Hadis ve Müçtehid imamların görüşlerine zıt düşmemek şartıyla günümüz İslam alimlerinin verdiği fetvalarla amel edilebilir.

  İslâm'ın ana kaynakları dörttür. Kitap, Sünnet, îcma ve Kıyas'dır. Kitap'dan maksat Kur'ân-ı Kerîm'dir. Kur'ân-ı Kerîm'de herhangi bir meselenin hükmü belirtilmişse, o hükümle amel edilmesi kesinlik arzeder. O hükümden başkasına itibâr edilmez.

  Sünnet ise, Resûlüllah'ın söz, fiil ve takriridir. Takririn mânâsı huzurunda yapılmış veya söylenmiş herhangi bir şeye Resûlüllah (sav)'in müdâhalede bulunmamasıdır.

  İcmâ ise, herhangi bir asırda müctehid ve fâkihlerin herhangi bir husus üzerine ittifakları kastedilmektedir. Kıyasa gelince hakkında âyet, hadîs ve icmâ gibi hükümlerin olmadığı herhangi bir meseleyi belirtilmiş bir meseleyle aralarındaki illet dolayısıyla benzeterek hüküm vermektir.

  İslâmî hükümlere kaynak olan hususlar ve esaslar işte yukarıda belirttiğimiz bu şeylerdir. Ancak İslâm dini bunlara ilaveten örf ve âdetlere de yer vermektedir. Yani Kur'ân ve Sünnet'de hükmü belirtilmemiş herhangi bir meselenin hükme bağlanmamasında Kur'ân ve Sünnet'e muhalif olmayan örf ve âdetlere müracâat edilir4(Usûl'ü Fıkh. Muhammet! Sevvid. c. 2 sh: 101 .). Dolayısıyla örf ve âdetle hükme bağlanan herhangi bir husus zaman geçip de örf ve âdet değişirse o hüküm de değişir.

  Meselâ bir zamanlar erkek için avret olmamasına rağmen örfe binaen baş açık gezmek çok çirkin ve kerih sayılmakta, hatta Şafiî mezhebine göre fıska sebeb olarak gösterilmekteydi. Ancak bugün değişen örfe göre bir erkeğin başı açık gezmesinde herhangi bir sakınca yoktur ve fiska sebeb teşkil etmez. Yine fulus ve kağıt paralar zekâta tâbi tutulmaz iken bugün bunlar da aynen altın ve gümüşde olduğu gibi zekâta tâbi tutulmaktadır. Zamanın değişmesiyle hükümler değişir, sözünün mânâsı yukarıda belirttiğimiz mânâlara hamledilebilir, yoksa maazallah, zamanın değişmesiyle Kur'ân ve Sünnefiıı hükmü değişiyor, demek mümkün değildir.


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör

  Paylaş
  Günümüzde içtihad yapanlarının içtihadlarını uygulayabilir miyiz? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kaynağı kuranı kerim ve hadisi şerifler olmak üzere fetva veren bir kimsenin fetvasına göre hareket edilebilir. Bunlara ters gelmeyecek fetvalara uymak caizdir.