Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Kadının İmameti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadının İmameti

  Reklam
  Kadının İmameti


  Kadınların namazda imamlık yapması , bir kadının hemcinsleri olan diğer kadınlara imamlığı ve kadın-erkek karışık cemaate veya sadece erkeklere imamlığı olarak iki kısma ayrılır.

  Kadının hemcinsleri olan diğer kadınlara imamlığı konusunda, Hz. Peygamber (s.a.)'in hanımlarından Ümmî Seleme ve Hz. Aişe' nin kadınlara imam olarak namaz kıldırdıklarına, bu durumda öne geçmeyip ilk safın ortasında durduklarına ait ilk devir hadis kaynaklarında bilgiler vardır. Kadınların günlük beş vakit namazda olduğu gibi, teravih namazında da diğer kadınlara imamlık yapmaları ls1am fakihleri tarafından caiz görülmüştür .

  Bir kadının, erkeklere veya kadın-erkek karışık cemaate imamlık yapması ise, ilk hadis kaynaklarından Ahmed b. Hanbel' in Müsned' inde, Ebu Davud'un Sünen' in de, İbn Huzeyme' nin Sahih ' inde, Beyhaki ' nin Sünen-i Kebir ' inde , Hakim ' in Müstedrek ' inde ve muahhar pek çok kaynakta yer alan bir habere göre Hz. Peygamber (s.a.v.) istisnai olarak Ümmî Varaka isimli hafız-ı Kur'an bir sahabiyye hanımın kendi ev halkına imamlık yapmasına izin vermiştir. Ümmî Varaka' nın ev halkı ise, ölümünden sonra azad olmaları kaydıyla hür kıldığı biri erkek diğeri hanım iki köleden ibaretti.

  İmam-ı Azam Ebu Hanife, Şafii gibi müctehidler ile Cumhur-ı fukaha kadının erkeklere imamlığını caiz görmemişlerdir  Diyanet Fetvaları  Paylaş
  Kadının İmameti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadınlar erkeklerin imametini yapması caiz değildir. Bir bayanın bayanlara imamlık yapması caiz görülmüştür. Aynı safta ve ortada durarak namazları kıldırabilir.