Din Ve İman Bölümü ve Esma-ül Hüsna (Allah c.c isimleri) Forumundan Allah ın Güzel İsimleri "Esmaül Hüsna" Yazı Stilli Hali Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah ın Güzel İsimleri "Esmaül Hüsna" Yazı Stilli Hali

  Reklam
  ALLAH`IN GÜZEL İSİMLERİ

  Esmâ-ül Hüsnâ, Allah'ın güzel isimleri demektir.

  Bir âyet-i kerîmede:

  "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr: 24) buyurulmaktadır.
  Diğer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır (A'râf: 180).
  Allah'ın isimleri tevkifîdir. Yâni, Allah hakkında ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. Rastgele isim izafe edilemez.
  Esmâ-ül Hüsnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim'de:
  "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyurulmuştur.
  "Kim bunları (Esmâ-ül Hüsnâ'yı) mânâlarını anlayarak sayar, bunlarla Allah'ı zikrederse Cennete girer."
  Şâh-ı Nakşıbend Hz.leri bu hadîsle ilgili olarak buyurur ki:
  "Bu hadîs-i şerîfteki Ahsâ kelimesinin bir mânası, saymaktır. Diğer bir mânası ise, bu ism-i şerîfleri öğrenip bilmektir. Bir mânası da, bu esmâ-i şerîfin mûcibince amel etmektir. Meselâ: Rezzâk ismini söylediği zaman, rızkı için asla endişe etmemeli. Mütekebbir ismini söyleyince, Allahü Teâlâ'nın azametini ve kibriyâsını düşünmelidir."


  Allah,

  er-Rahmân, er-Rahîm,

  el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm,

  el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr,

  el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri', el-Musavvir, el-Gaffâr,

  el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd,

  el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, es-Semi', el-Basîr,

  el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr,

  eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl,

  el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd,

  el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy,

  el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy,

  el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir,

  el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli,

  el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf,

  Mâlikü'l-Mülk, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi',

  el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mâni', ed-Dârr, en-Nâfi',

  en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî', el-Bâkî,

  el-Vâris, er-Reşîd,

  es-Sabûr.


  "El-Kuddüs"
  Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.  "El-Melik"
  Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.  "Er-Rahim"
  Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden. (ahirette)  "Er-Rahman"
  Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden. (dünyada)  "Allah"
  O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.  "El-Cebbar"
  Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.  "El-Aziz"
  İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.  "El-Müheymin"
  Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.  "El-Mü'min"
  Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya
  koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık.


  "Es-Selam"
  Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.  "El-Gaffar"
  Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.  "El-Musavvir"
  Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.  "El-Bâri"
  Her şeyin âza ve cihazını birbirine uygun yaratan.  "El-Halik"
  Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan vareden, büyüklükte eşi olmayan.


  "El-Mütekebbir"
  Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.  "El-Alim"
  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.  "El-Fettah"
  Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.  "El-Rezzak"
  Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.  "El-Vahhab"
  Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.  "El-Kahhar"
  Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim.  "El-Muiz"
  İzzet veren, aziz kılan.  "Er-Rafi"
  Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.  "El-Hafıd"
  Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.  "El-Basit"
  Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.  "El-Kabıt"
  Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.  "El-Adl"
  Son derece adaletli olan.  "El-Hakem"
  Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.  "El-Basir"
  Her şeyi gören.  "Es-Semi"
  Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.  "El-Müzil"
  Zillete düşüren, hor ve hakir eden.  "El-Gafur"
  Çok bağışlayan, mağfireti çok.  "El-Azim"
  Pek azametli olan, yüce.  "El-Halim"
  Yumuşak devranan, hilmi çok olan.  "El-Habir"
  Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.  "El-Latif"
  En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.  "El-Mukit"
  Bilen, tayin eden. Her yaradılmışın rızkını veren.  "El-Hafız"
  Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi âfat ve belâdan koruyan.  "El-Kebir"
  Pek büyük.  "El-Aliyy"
  Çok yüce.  "Eş-Şekur"
  Kendi rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.  "El-Mucid"
  Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.  "El-Rakib"
  Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.  "El-Kerim"
  Çok ikram edici, keremi olan.  "El-Celil"
  Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.  "El-Hasib"
  Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.  "El-Bais"
  Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.  "El-Mecid"
  Şanı, şerefi çok üstün olan.  "El-Vedûd"
  İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.  "El-Hakim"
  Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.  "El-Vâsi"
  Lütfu bol olan.  "El-Metin"
  Çok sağlam, çok kuvvetli.  "El-Kaviyy"
  Pek kuvvetli.  "El-Vekil"
  Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.  "El-Hakk"
  Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.  "Eş-Şehid"
  Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.  "El-Muid"
  Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.  "El-Mubdi"
  Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.  "El-Muhsi"
  Nâmütenahi (sınırsız) de olsa, bir bir herşeyin sayısını bilen.  "El-Hamid"
  Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.  "El-Veliyy"
  Seçkin kullarının dostu.  "El-Vacid"
  İstediğini istediği vakit bulan.  "El-Kayyum"
  Her şeyi ayakta tutan, koruyan, diri ve bütün kâinatın idaresini bizzat yürüten, hiç bir şeyin gizli kalmadığı.  "El-Hayy"
  Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.  "El-Mümit"
  Canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.  "El-Muhyi"
  İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.  "El-Muktedir"
  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.  "El-Kadir"
  İstediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olan.  "Es-Samed"
  Her şey O'na muhtaç, fakat O hiç birşeye muhtaç değil.  "El-Vahid"
  Tek, Bir. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde, ef'âilinde ortağı ve benzeri olmayan.  "El-Macid"
  Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.  "Ez-Zahir"
  Varlığı sayısız delillerle açık olan.  "El-Ahir"
  Her şey helak olduktan sonra geri kalan.  "El-Evvel"
  Her şeyden önce var olan.  "El-Muahhir"
  İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.  "El-Mukaddim"
  İstediğini öne getiren, öne alan.  "Et-Tevvab"
  Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.  "El-Berr"
  Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.  "El-Müteali"
  Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan.  "El-Vâli"
  Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.  "El-Batın"
  Akılların idrak edemeyeceği yüce azabı gizli olan.  "Zülcelali ve'l-İkram"
  Hem azamet sahibi, hem fazl-u kerem sahibi.  "Malik'ül-Mülk"
  Mülkün ebedi ezeli sahibi.  "El-Rauf"
  Merhamet edici, pek şefkatli.  "El-Afüvv"
  Affeden, mağfiret eden.  "El-Muntekim"
  Günahkarlara, adaletiyle müstahak oldukları cezayı veren.  "El-Mani"
  Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.  "El-Muğni"
  Dilediğine zenginlik veren, müstağni kılan.  "El-Ganiyy"
  Çok zengin, hiç birşeye muhtaç olmayan.  "El-Cami"
  İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan.  "El-Muksit"
  Hükmünde ve ef'âlinde adaletli olan.  "El-Bedi"
  Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.  "El-Hadi"
  Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.  "En-Nur"
  Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.  "En-Nafi"
  Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.  "Ed-Darr"
  Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan.  "Es-Sabur"
  Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.  "Er-Reşid"
  Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.  "El-Varis"
  Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.  "El-Baki"
  Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.  Paylaş
  Allah ın Güzel İsimleri "Esmaül Hüsna" Yazı Stilli Hali Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dünyada varlık aleminde en güzel isimler Allahu tealaya aittir. Sadece kulağa hitap etmesi değil bununla birlikte anlamı ile de en bir bütün olarak en güzel isimlere sahiptir.esmaül hüsna hat yazıları,  allahın isimleri hat,  şekli hüsne yazısı,  esmaül hüsna yazı indir,  hat yazısı allahın isimleri,  esmaul husna hat yazilari,  hat yazi allahin isimleri