islamda Aile ve Eşlere Tavsiyeleriniz Forumundan Eşler Arası İletişim ve İlişki Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Eşler Arası İletişim ve İlişki

  Reklam

  Eşler Arası İletişim ve İlişki

  Sağlıklı bir âile için karı-koca ilişkisini sağlıklı bir zemine oturtmak gerekir Sağlıklı bir âilenin temeli karı-koca arasındaki sağlıklı ilişkiyle mümkündür Çocukların gelişmesi için gerekli olan sağlıklı sosyal yapı, ancak böyle bir âilede ortaya çıkar

  Sağlıklı bir ilişki içine giren tarafların ilk uyması gereken kural, karşılıklı birbirlerini değerli görmek ve kabullenmek, bununla birlikte iletişim ve etkileşim kanallarını sonuna kadar açık bulundurmaktır
  Bir: Uzun vâdeli ve kalıcı mutlulukları, kısa vâdeli ve geçici mutluluklara fedâ etmeyin

  İki: Âileyi oluşturan bireyler olarak, kendi tavır, davranış ve düşüncelerinizden kendinizi sorumlu tutun

  Üç: Âile içerisinde doğru bildiklerinizi doğru bir üslûpla ve doğru zamanı kollayarak söyleyin

  Dört: Âiledeki mânevî atmosferi zenginleştirmeyi bencilce istek ve arzulardan önde tutun Bunun verdiği iç huzuru ve dinginliği çok geçmeden tüm âile fertlerinin fark ettiğini hayretle göreceksiniz

  Eşler arası ilişki, aşağıdaki 10 madde ile değerlendirilir ve eksiklik varsa giderilir:

  1 İnsan-insan ilişkisi,
  2 Din kardeşliği ilişkisi,
  3 Sevgili ilişkisi,
  4 Bedenî-cinsî ilişki,
  5 Akrabâ ilişkisi,
  6 Dost ilişkisi,
  7 Arkadaş ilişkisi,
  8 Sırdaş ilişkisi,
  9 Yoldaş ilişkisi,
  10 Kader birliği ilişkisi

  İnsan-İnsan İlişkisi: Bu ilişki türü, her insan için olduğu gibi eşler arasında da en temel ilişki türüdür Evli çiftler her şeyden önce insandırlar Şu temel espri hiç unutulmamalıdır Evlilik kurumu, insanı insanlığa yabancılaştıran bir kurum değildir Yabancılara karşı gösterilen asgarî insanî tavır ve davranışı en başta eşler birbirine karşı göstermekle yükümlüdür

  Din Kardeşliği İlişkisi: Evlilik din kardeşliğini iptal eden bir kurum değildir Nikâh akdinin meşrû kıldığı alanlar dışında müslümanın müslümana yapması yasak olan şeyler iki din kardeşi olan eşler için de geçerlidir Zulme engel olmak, iyiliği emretmek, alay etmemek, küçük görmemek, sevgi ve şefkat göstermek, iyilikle muâmele etmek gibi

  Sevgili İlişkisi: Sevgi evlilik binâsının çimentosudur Bu ilişkinin kurulamadığı evlilikler zorakî birlikteliklerdir Âile kuran eşler, âdetâ bir müddet sonra birbirlerinin yüreğine yük olmaya "birbirimize mecbûruz" tavrı takınmaya başlarlar Âile kurumuna savaş açan zevkperestlerin eline koz veren bu tür evlilikler, ahlâksızlığın avukatlarına "evlilik aşkı öldürüyor" yalanını söyletmektedir

  Bedenî-Cinsî İlişki: Başka hiçbir ilişkiyi karı-koca ilişkisi kadar zenginleştiremeyecek olan ilişki türüdür Bir evlilikteki sağlıklı cinsel hayat, eşler arası mutluluğun ödülüdür Sağlıklı cinselliğin yaşanmadığı âilelerde çatışma ve huzursuzluklar kaçınılmazdır Bu maddenin ihmalinden dolayı ortaya çıkan huzursuzluklar hep başka gerçekler altında servise sunulur ve gerçek ya gizlenir ya da çoğu zaman farkedilmez Yanlış bir din ve çarpık bir ahlâk anlayışı verilerek râhip ve râhibeleştirilen kimi erkek ve kadınlar, evlendikten sonra en doğal ve meşrû bir münâsebet türü olan bu ilişkiyi, kendi doğallığı içinde gerçekleştirmekte hayli zorlandıkları görülmüştür

  Akrabâ İlişkisi: Bu, kan ve nesep yakınlığı ilişkisidir Evliliğin ortak meyvesi olan çocuklar bu ilişki türünün imzasıdır Eşler birbirleri için çocuklarının ana-babasıdır Toprak tohumla birleşip sarmaş-dolaş olarak çocuk biciminde meyveye durmuştur İki ayrı varlık, âdetâ çocukta tevhid olmuştur

  Dost İlişkisi: Evliliği kanatlandıran ve zenginleştiren bir ilişki türüdür Herkes karı-koca olur, fakat her karı-koca birbirinin dostu olamaz Bunu becerebilen eşler, evliliği taçlandırmanın yolunu bulmuşlar demektir Eşler arasında bu tarz ilişkinin kurulması, evliliğin standartlarının üzerinde oluşunun bir işâretidir Hz Hatice ile Hz Peygamber (sas) arasındaki ilişkide işte bu zenginliği görüyoruz

  Arkadaş İlişkisi: Eşler birbirleri için arkadaşlık açısından üç halde değerlendirilebilir:

  1 Birbirleri için ya "hastalık" gibidirler; ki bu durumda birbirleriyle arkadaşlıkları zorakîdir "Başa geldi bir kere" mantığıyla sürüklenen evlilikler buna örnektir

  2 Ya "ilâç" gibidirler; bu arkadaşlık türünde eşler birbirine lâzım oldukça sığınır, arkadaşlık yaparlar

  3 Ya da "gıda" gibi arkadaşlık ilişkisi; bu ilişki türü arkadaşlık ilişkilerinin en gelişmişidir ve birbirlerini sürekli desteklerler Gıda gibi arkadaşlık kuran eşler birbirlerinin yüreğine yük olmaz, yakıt olurlar

  Sırdaş İlişkisi: Bu ilişki insanı yalnızlıktan kurtarıp ona sırrını paylaşacak birini bulmuş olmanın iç huzurunu kazandırır Her karı-koca birbirinin sırdaşı olmamakla, sırlarını açacak âile dışı bireyler aramaktadır Bu da kimi zaman âile sırlarının ağızlarda sakız olmasına ve âilenin dağılmasına neden olmaktadır Sırlarını birbiriyle paylaşamayan eşler daha başka neleri paylaşabilirler ki?

  Yoldaş İlişkisi: Bu, dâvâ arkadaşlığı ilişkisidir ki, aynı amaç uğruna mücâdele vermek, aynı gâyeye koşmak demektir Bu, eşler arasında duygu, düşünce ve eylem birliğinin gerçekleştiğinin göstergesidir Bu sâyede âile gâyesiz değil; gâyeli bir âile olur ve o âilede yetişen çocuklar da, ideal sahibi çocuklar olurlar


  Kader Birliği İlişkisi: Aynı âkıbeti istemeleri, aynı istikbale yelken açmaları anlamına gelir Kader birliği ilişkisi, dünya hayatıyla sınırlı olmayıp daha ötesine uzanan bir birlikteliği hedefler
  Yazan: Ahmed Kalkan

  Alıntı .  Paylaş
  Eşler Arası İletişim ve İlişki Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Karı koca arasındaki ilişki o evliliğinin nasıl olduğuna dair bilgi verir. Hem evliliklerine hem de çocuklarına yansıyan bu durum ruhsal durumlarını da etkilemektedir.