islamda Aile ve Eşlere Tavsiyeleriniz Forumundan Evlilikte Erkekte Aranacak Vasıflar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Evlilikte Erkekte Aranacak Vasıflar

  Reklam
  1 - Erkeğin dindar olması:

  Bir müslüman kadının, evlenecek erkeğinden araması gereken ilk şart budur Nitekim müslüman erkek de eşinde bu vasfı arayacaktır


  2 - Erkeğin fâsık olmaması:

  Fâsık, haramları açıktan işlemeye devam eden kimsedir Bir müslüman kızı, böyle biriyle evlenirse mutlu olamaz Haramdan korunan, güzel huylu erkeği bulup onunla evlenmeye çalışmalıdır

  Bunlardan başka daha muhtelif güzel hususiyetler de aranabilir Ama önce dindarlık ve huy güzelliğine bakılmalıdır Bunlar olmayınca, müslüman kızı için diğerleri fazla kıymet ifâde etmez Peygamber Efendimizin bu husustaki tavsiyesi şöyledir:

  “Dinini ve huyunu beğendiğiniz biri size (kız istemeye) gelince, onu evlendiriniz Eğer yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve fesad çıkar“ (el-Câmiu‘1-Kebîr (Tirmlzî), 2/381 (K en-Nikâh, 3/1085); el-Beyhakî: es-Sünenü‘l-Kübrâ, Beyrut-1994, 7/132 (K en-Nikâh, Hd 13481))

  * * *

  Küfüv (denklik) meselesi:

  Erkeğin; İslâmiyet, dindarlık, hürriyet, neseb, mal ve sanat bakımından, alacağı kızdan aşağı seviyede olmamasına “Küfüv“ denir ki, bunların lüzum ve hususiyeti, üçüncü kısımda ayrıca açıklanmıştır Küfüv (kefâet), erkeğin bu belirtilen hususlarda kadından üstün veya aynı seviyede olmasıyla, eşler arasında denkliğin sağlanması demektir Bundan maksad ise, eşlerin birbirine karşı eziklik içinde kalmadan, nefisleri incinmeden, gönül huzuru içinde evlilik hayatı sürmeleri, arlanma ve alınma ihtimâlinden uzak kalmalarıdır Bunun için küfüv, kadın tarafından erkekte aranır, bu noktalarda erkeğin eşinden aşağı kalmaması tercih edilir Şu kadar ki, bunlar evlenmenin şartı değil, fakat varlığı lüzumlu olan şeylerdir Bu hususlar içinde en mühimi, erkeğin dindarlığıdır Meselâ namaz kılmayan, içki içen, kumar oynayan bir erkek, namaz kılan ve haramlardan korunan “sâliha“ bir kızın küfvü -dengi- olamaz Şu halde dindar kızlar, dinî farzları terkeden, haramlardan çekinmeyen fâsık kimselerle evlenmemelidir

  Küfr (kâfirlik) meselesi:

  Küfr, dinden çıkmaya sebep olan inanç, söz ve davranış demektir ki, küfre giren kimse İslâm‘dan çıkıp kâfir olur Böylesine “Mür-ted“ denir Meselâ, îmanın şartlarından birini inkâr etmek veya zina, şarap, kumar gibi kat‘î haramların haramlığmı inkâr yahut “zarûrât-ı diniyye“den olan namaz, oruç, zekât gibi farzları inkâr ve tahkir etmek, kişiyi imandan çıkarır Böyle hâllerle ve benzeri durumlarla küfrünü açığa vurarak müslümanlıktan ayrılıp mürted -kâfir- olan kimseler; müslüman ismini taşısalar da, kadın olsun erkek olsun, İslâm dairesinde asla evlenemezler Bunların evlilikleri dînen sahîh olmaz; evlenmiş olsalar nikâhlı sayılmayıp, bu işleri nikâhsız birleşme olur Ancak, tevbe edip imanını tazeleyerek, yeniden İslâm‘a dönenler hâriç Onlar bu dönüşten sonra nikâhlanabilirler

  Sözün kısası, dinden çıkan mürtedin, bir müslümanla veya herhangi bir kâfirle hattâ kendi gibi bir mürtedle evlenmesi bile caiz değildir; böyle bir muamele İslâm hukukunda asla sahîh değildir (el-Mebsût, 5/48) Müslüman bir erkek, müslümandan başka bir de ehl-i kitab (hıristi-yan veya musevî) kadınla evlenebilirse de -bu da mekruhtur- diğer mürted, müşrik, putperest veya dinsiz kâfirlerle evlenemez Müslüman kızı ise, müslümanlar dışında hiçbir kimseyle evlenemez

  Tenbîh:

  Zamanımızda, nikâh şartlarını taşımayan, müslüman kimselerin kendisiyle evlenmesi caiz olmayan kimseler çoğalmıştır Müslüman aileler bu noktaya dikkat etmeli, evlâdını sahîh olmayan bâtıl nikâhla evlendirmekten şiddetle sakınmalıdır Aksi hâlde bunun vebali ve günahı büyüktür İslâm‘daki evliliğin şartlarından biri de, müslümanın müslümanla evlenmesidir Evlenecek adayların, îmanın şartlarına inandıkları, mü‘min oldukları malûm olmalıdır Bunun için, îmanın ve İslâm‘ın şartlarını gerektiği kadar öğrenip inanmış olmak lâzımdır Bir kimsenin müslüman kalabilmesi için, kesin farz ve haramlara da inanması, bunları inkâr etmemesi dinî bir zarurettir

  Kitâbiyye, yâni hıristiyan veya yahûdî dinindeki bir kadın ile evlenme durumunda olan bir müslüman da, aile ocağında İslâmî-millî hayatı sarsmamak şartıyla bu işi yapmalıdır Bu mühim hâkimiyeti koruyamayacak kimse ehl-i kitapla evlenirse günahkâr olur Müslüman erkek, ya aldığı gayr-i müslimenin müslüman olmasma vesile olmalı yahut onun müslüman ailesini tahribine fırsat vermemelidir Bunu beceremeyecek olan kimse, kitâbiyye ile evlenmemelidir Maalesef zamanımızda, bu hususta büyük gafletler ve İslâm ailesini eriten üzücü neticeler görülmektedir Bu hususlarda müslümanlann, dikkatli ve uyanık olması lâzımdır

  Baştanberi önemle belirtildiği gibi, evlenecek olan müslüman eşler arasında, öncelikle dindarlık ve güzel ahlâkın aranması lâzımdır Bu vasıflar, eşler arasında en mühim ve ortak anlaşma noktasıdır Bu hususu dikkate almadan, servet ve şöhret, zahiri itibar peşinde koşarak, gerekli İslâmî niteliklerden uzak kimselerle, sırf maddî ihtiraslarla evlilik kuranlar aradıkları aile saadetini bulamadıkları gibi, İslâm ailesinin gelişmesine de engel oluştururlar Eşlerin ruhî anlaşmalarını sağlayan müşterek güzel hâller gözetilmeden, geçici menfaatler uğruna harcanmaktan sakınmalıdır Müslümanlar, bahtiyar müslüman ailesinin çoğalması için çaba göstermeli, geçici ve aldatıcı heveslere kapılmamalıdır

  Gençlik ve Evlilik
  Yusuf Özcan

  Semerkand Yayınları

  Hayat kurmanın tam eşiğinde bulunan gençlerimiz için hayatî öneme sahip konuların öğrenilmesi için Yusuf Özcan tarafından hazırlandı Son derece kolay anlaşılır bir üslûpla hazırlanmış bu eser, gerçek anlamda bir evlilik rehberidir  Paylaş
  Evlilikte Erkekte Aranacak Vasıflar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razı olsun kardeslerım.Hakıkat budur ıste.gercek saadet dunya ve ahıtret saadetı budur. 3. 3
  Allah razı olsun.İnşallah dünya ve ahiret saadetini kazanabilecek eş tasip olur.. 4. 4
  Allah razı olsun paylaşım için isteyen herkese bu vasıflarda bi eş nasip etsin