Mumine Ahlak ve Edep ve Görgü Kuralları Forumundan Saygı Ve Hürmet âdâbı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Saygı Ve Hürmet âdâbı

  Reklam
  SAYGI VE HÜRMET ÂDÂBI

  Âlemi Hızır bil bâtın u zâhir
  Olayım der isen bu yolda mâhir
  Harabât ehline hor bakma zâkir
  Defîneye mâlik virâneler var
  İbrahim Hakkı Erzurûmî

  Aynı toplumda yaşayan insanlar, gerek sâhip oldukları maddî ve mânevî imkânlar açısından, gerekse cinsiyet itibariyle farklılık arzederler

  Ancak bu farklılıklara rağmen hepsi de insan olma vasfında eşittirler Yani birlikte yaşamak zorunda olan fertlerin, birbirlerinin haklarına riâyet etmesi, karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde hayatlarını devam ettirmesi, insan olmalarının bir gereğidir

  Dînimizin bu husûstaki emir ve tavsiyeleri ise meseleyi çok daha ciddî kılmaktadır Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyuruyor ki:

  “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir ” (Tirmizî, Birr, 15)

  Hadis-i şerif, küçüğe sevgi, büyüğe saygı göstermenin, Müslümanların temel ahlâkî vasfı olduğunu ortaya koymaktadır

  Bir toplumun bekâsında, sevgi ve saygı hayatî önem taşıyan iki temel esâstır Ancak konumuzla doğrudan alâkalı olması bakımından saygı ve hürmet denilince, öncelikle küçüğün büyüğe karşı davranışı akla gelmektedir

  Dolayısıyla burada bilhassa hadisin ikinci kısmının altını çizmek gerekir

  O da şudur; büyüklerimize saygı duymayan, büyüklerin şerefini korumayan ve büyüklerin hakkını gözetmeyen hakiki ve kâmil bir Müslüman olamaz

  ***

  Büyüklere saygı ve hürmete çağıran bir başka hadis-i şerifte ise Efendimiz, şöyle buyurmaktadır:

  “Allâh Teâlâ, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lutfeder ” (Tirmizî, Birr, 75)

  Bilinen bir gerçektir ki, bugün yaşlı olan dün genç idi Yine bugün genç olan da Allâh ömür verdiği takdirde yarın yaşlanacaktır

  Cemiyette saygı geleneğinin nesiller boyu yaşatılması, herkesin bir önceki nesle mensup insanlara, sırf büyük olmaları sebebiyle hürmetkâr davranmalarına bağlıdır

  Peygamberimiz bu hadis-i şerifte yaşlı insanlara hürmet edenlere, Hak Teâlâ'nın yaşlılıklarında kendilerine hizmet edecek kimseler lutfetmek sûretiyle ikrâmda bulunacağını bildirmektedir

  Bunun anlamı, yaşlılara saygı gösteren gençlerin bu hareketinin karşılıksız kalmayacağıdır Zîra saygı beklenmez, kazanılır

  Ayrıca hadiste, yaşlı kişilere saygı gösterenlerin uzun ömürlü olacaklarına da bir işâret bulunmaktadır

  O hâlde her Müslümanın kendisinden yaşça büyük olanları dikkate alması, onlara gerekli saygıyı göstermesi ve yapabileceği hizmeti sunması gerekmektedir

  Böyle yapılırsa toplum kesimleri arasındaki sevgi saygı bağları pekiştirilmiş olur Nesiller mutlu ve sıcak bir ilgi ortamında hayatlarını sürdürürler

  ***

  Müslüman bütün mahlûkâta karşı saygılıdır

  Hattâ o zâhiren saygı ve hürmete lâyık olmayan kötü ahlâklı kimselere karşı, saygıyı tâlim etme niyetiyle hürmetkâr davranır

  Nitekim Cenâb-ı Hak seçkin kullarının hasletlerini sayarken onların, kendilerine câhilce muâmelede bulunan kimselere karşı bile mülâyim davrandıklarını ve “Diyelim sûfi-i nâdâna ıraktan yâ hû” hikmetince “selâmetle” deyip geçtiklerini beyân buyurmaktadır

  Yine Allâh Teâlâ 'nın Hz Mûsâ'yı Firavun'a gönderirken ona yumuşak söz söylemesini emretmesi, saygılı davranmanın en katı kalplerin bile husûmetini azaltacağını ve onları daha saygılı kılacağını göstermektedir

  Saygı göstermenin âdâbıyla alâkalı örnekler verecek olursak, herhangi bir ikrâmda sağ taraf gözetilmek sûretiyle büyükten başlanmalı veya aynı mecliste büyüklerin konuşması lâzım gelen husûslarda küçükler öne çıkmamalıdır

  Fahr-i Kâinât -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyuruyor ki; “Rüyamda dişlerimi misvaklıyordum Derken beni, biri diğerinden daha yaşlı iki adam çekiverdi Ben misvakı küçüğüne vermek istedim Ancak bana, «büyüğe ver» denildi Ben de büyüğe verdim ” (Müslim, Rü'yâ, 19)  Paylaş
  Saygı Ve Hürmet âdâbı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Burada, muhtemelen bu iki kişi aynı tarafta olmaları sebebiyle Efendimiz kendisine en yakın olana misvağı uzatmış, ancak Cebrâil tarafından uyarılarak, misvağı yaşça büyük olana vermesi istenmiştir

  Olayın rüyada cereyân etmesi ise hiçbir şeyi değiştirmez Çünkü peygamberlerin rüyaları sahihtir

  Sehl bin Ebî Hasme -radıyallâhu anh- anlatıyor; “Abdullah bin Sehl ve Muhayyısa bin Mes'ûd, barış günlerinde Hayber'e gitmişlerdi

  İşlerini görmek için birbirlerinden ayrıldılar Muhayyısa, buluşma yerine geldiğinde arkadaşını bulamadı Onu aradı ve bir çukurda kanlar içinde ölü olarak buldu

  Çevredeki insanların yardımı ile çıkardı ve defnetti Sonra Medine'ye döndü

  Abdullah'ın kardeşi Abdurrahman bin Sehl durumu öğrenince, yanına Mes'ûd'un oğulları Muhayyısa ve Huvayyısa'yı da alarak Peygamber Efendimiz 'e gitti

  Oradakilerin yaşça en küçüğü olan Abdurrahman, olayı anlatmaya başladı

  Bunun üzerine Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-:

  “Sözü büyüklerine bırak, sözü büyüklerine bırak!” buyurdu Abdurrahman sustu, olayı ötekiler anlattı” (Buhârî, Cizye, 12)


  ***

  Görüldüğü gibi burada yaş bakımından en küçükleri olmasına rağmen maktûlün kardeşi Abdurrahman, olayı anlatmak üzere söze başlamış, ancak Allâh Resûlü, büyüklerin hakkını gözetmek gerektiğine dikkat çekerek “Sözü büyüklerine bırak” buyurmuştur

  Olayın, konumuzu ilgilendiren noktası da burasıdır

  Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- su veya süt gibi bir şey içtiği zaman, hepsini içmez bir miktar bırakır, onu da sağ tarafında bulunana ikrâm ederdi

  Sağ yanındaki yaşça küçük biri ise ondan izin almak sûretiyle sol yanındakilere ikrâm ederdi Onun sünneti böyle idi

  Saygı ve hürmet gösterilecekler arasında büyükler yanında, ilmiyle âmil Kur'ân hafızları ve âdil hükümdarlar da bulunmaktadır

  Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur:

  “Saçı sakalı ağarmış Müslümana, okuyuşunda (teğannî ile) aşırı gitmeyip, ahkâmıyla amel eden Kur'an hâfızına ve âdil hükümdara saygı göstermek, Allâh Teâlâ'ya duyulan saygı ve ta'zîmden ileri gelir ” (Ebû Dâvûd, Edeb, 20)

  ***
  Câbir -radıyallâhu anh-'den rivâyet edildiğine göre Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-, Uhud Gazvesi'nde şehid düşenleri her mezara iki kişi konacak şekilde bir araya getirtti ve sonra:

  “– Bunların hangisi daha çok Kur'ân bilirdi?” diye sordu

  Neticede şehidlerden hangisi gösterildiyse, Efendimiz onu kıbleye doğru ön tarafa koydu (Buhâri, Cenâiz, 73, 76)

  Resûl-i Ekrem Efendimiz bu tür tavsiye ve uygulamalarıyla bilhassa Kur'an bilgisine sâhip olana saygının, sâdece yaşarken değil, ölümden sonra da geçerli ve gerekli olduğuna dikkat çekmiştir

  Ayrıca Kur'an-ı Kerîm'de; “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? ” (ez-Zümer 39/9) buyrulmak sûretiyle genel anlamda ulemânın hürmete lâyık olduğuna da vurgu yapılmaktadır

  Dolayısıyla âlimlere derecelerine göre saygı gösterilmeli, toplumda bilginin ve bilen insanların saygınlığı korunmalıdır

  Müslüman âlimler ve ârifler bunun pek güzel nümûnelerini sergilemişlerdir MUHAMMED Parsâ hazretleri “Altın silsile”deki pîrlerinin isimlerini sırayla zikrettikten sonra onlara olan muhabbet ve hürmetini ifâde etmek üzere şöyle duâ ederdi:

  “ Allâh Teâlâ bizi onların muhabbeti ile yaşatsın, bu muhabbet üzere öldürsün ve mahşerde onlarla birlikte haşretsin

  Onların bereketi hürmetine bizi rızâsı, likâsı, cennet ve cemâliyle rızıklandırsın”


  ***
 3. 3
  Aslında “bilen kişi” hak ettiği şekilde itibar görmese bile, bir şey kaybetmez Zîra “ilim” bizâtihi bir değerdir

  Ancak değerin kıymetini bilmeyen toplumlar, yeni değerler üretemez ve bu nankörlüklerini pahalıya öderler İslâm toplumunda ise değere saygı esastır

  Herkese lâyık olduğu mevki verilir Bilen ile bilmeyen asla bir tutulmaz Bu sebeple Müslümanlar katında, her bilgi sâhibi hürmete şâyândır

  Ancak âlimlerin de ihraz ettikleri mevkînin haysiyetini korumaları gerekir

  Osmanlı Şeyhülislâmı, öpmek için eğilip eline sarıldığında Abdülhamit Hân'ın söylediği şu sözler ne kadar mühimdir:

  “Şeyhülislam Efendi, başınızı kaldırınız! Zîrâ bulunduğunuz makâmı temsil eden başınızdaki sarık, hiçbir zaman eğilmemelidir (Necip Fazıl, s 16)

  Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki “bilenler”, ilim sâhibi olup bilgileriyle amel edenler, yani ilimlerini yaşayanlardır

  İlmiyle amil olmayıp, ondan yararlanmayanlar ise, “bilmeyenler, câhiller” gibidirler

  O hâlde toplum içinde görecekleri îtibar ve muâmele de ona göre olacaktır

  ***

  Hâsılı insan olma yönünden bütün insanlar aynı hakka sâhip olmakla birlikte, toplum içindeki saygınlıkları farklılık arzedebilir

  Bu durumda bir âlime câhil gibi, bir büyüğe küçük gibi, bir yöneticiye sâde vatandaş gibi davranmak büyük bir muvâzenesizliktir

  Her insana, toplumdaki yer ve mevkiine uygun şekilde muamele edilmesi onun en tabiî hakkıdır Böylesi bir tavır, ayrımcılık ve iltimas değil, insanları seviyelerine göre değerlendirmektir

  Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- de:

  «İnsanlara mevki, makam ve seviyelerine göre muâmele ediniz!” buyurmuştur” (Ebû Dâvûd, Edeb, 20)

  Bütün bunlarla birlikte saygıda, İslâm'ın tasvib etmediği aşırılıklardan kaçınılmalıdır Meselâ Hîre'de halkın başkomutanlarına secde ettiklerini gören Kays bin Sa'd, Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-'e durumu anlatmış, bir Peygamber olarak kendisinin secde edilmeye, yani hürmet ve ta'zîme daha layık olduğunu söylemiş, Allâh Resûlü ise şu karşılığı vermiştir:

  “– Hayır böyle yapmayınız ” (Ebû Dâvûd, Nikâh, 40)

  Bu ifâdeden secdenin yalnızca Allâh'a yapılabileceği, yaratılmışlara secde etmenin ise saygıda aşırılık anlamına geleceğinden yasak olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır

  ***

  Yine, kişinin karşılaştığı kardeşi veya arkadaşı önünde eğilip eğilmeyeceğini soran bir kimseye Resûl-i Ekrem Efendimiz ; “ Hayır eğilemez ” cevabını vererek, söz konusu davranışı tasvip etmemiştir (Tirmizî, İsti'zân, 31)

  Zîra bir kulluk ifâdesi olan rukû vaziyetinin, yaratılmışlar için gösterilmesi, saygıda ifrattan başka bir şey değildir

  Bununla beraber mü'min, diğer mü'min kardeşlerine gereken hürmet ve saygıyı göstermeli, onu üzecek ve tahkîr edecek hareketlerden de uzak durmalıdır

  Bu hususta Allâh Resûlü büyük bir titizlik göstermiştir Ma'rûr bin Süveyd şöyle anlatmaktadır:

  Ben, Ebû Zerr -radıyallâhu anh-'ı üzerinde değerli bir elbise ile gördüm Aynı elbiseden kölesinin üzerinde de vardı

  Kendisine bunun sebebini sordum; Ebû Zerr şöyle dedi:

  “Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- zamanında birini annesinin zenciliğinden dolayı ayıplamıştım Bunun üzerine Nebiyy-i zîşân Efendimiz bana:

  “Sen, kendisinde câhiliye huyu bulunan bir kimsesin Onlar sizin hizmetçileriniz ve aynı zamanda kardeşlerinizdir Allâh onları sizin himâyenize vermiştir Kimin himâyesinde bir kardeşi varsa, kendi yediğinden ona yedirsin, giydiğinden de giydirsin Onlara üstesinden gelemeyecekleri şeyleri yüklemeyiniz Şayet yükleyecek olursanız kendilerine yardım ediniz” buyurdu (Buhârî, Îmân, 22)

  ***

  Bir insanı ırkından ve renginden dolayı kınayıp ayıplamak dinimizde kesinlikle yasaklanmıştır

  Çünkü renk, ırk, cinsiyet gibi doğuştan gelen özellikler kınama sebebi olmamalıdır Bunları tenkit, yaratıcıyı tenkit etme anlamına gelir

  Bir insanın cemiyet içindeki mevkîi ne olursa olsun, eğer Müslümansa bütün mü'minlerin kardeşidir ve ona gereken ihtiram gösterilmelidir

  Efendimiz, ashâbının kendisi için ayağa kalkmalarını istememiştir Ebû Ümâme -radıyallâhu anh- anlatıyor; “Bir gün Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- elinde bir baston olduğu hâlde yanımıza geldi Biz de onu görünce ayağa kalktık

  Bunun üzerine Peygamberimiz:

  “Fârîsilerin büyüklerine yaptıkları gibi yapmayın!” buyurdu (İbn-i Mâce, Duâ, 2)

  Bir başka rivâyette ise, “Birbirlerine ta'zîmde bulunan Acemler gibi yapmayın” buyurmuştur (Ebû Dâvûd, Edeb, 152)

  Ancak Fahr-i Kâinât Efendimiz'in, Kızı Fatıma (Ebû Dâvûd, Edeb, 143) ve azadlısı Zeyd bin Hârise gibi bazı sahabîleri karşılarken ayağa kalktığı görülür (Tirmizî, İsti'zân, 32) Yine Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- bir hakemlik vazifesiyle görevlendirdiği Sa'd bin Muaz hakkında Ensâr'a hitaben; “Efendiniz (veya en hayırlınız) için ayağa kalkınız” buyurmuştur (Buhârî, Meğâzî, 30)
 4. 4
  Birbirine muhalif gibi gözüken yukarıdaki iki grup rivâyeti değerlendiren alimler, bilhassa ilim, ahlak ve fazilet sâhibi kimselerle birlikte cemiyetin faydası için çalışan makam ve mansıp sâhibi zevata, gösteriş ve ta'zîm niyetiyle değil de hürmet ve muhabbet izhar etme düşüncesiyle ayağa kalkmanın caiz olduğunu belirtmişlerdir (İbn-i Hacer, Fethu'l-Bârî , XI, 49, vd)

  Efendimiz'in zât-ı âlîleri için ayağa kalkılmamasını istemesi ise onun ulvî tevâzûunun bir eseridir

  Bundan daha önemlisi de, önceki toplumların büyüklerine gösterdikleri aşırı ta'zim sebebiyle şirke ve putperestliğe düşmüş olmaları; Peygamberimiz'in de ümmetini bu gibi tehlikelerden korumak istemesidir

  Öte yandan saygı ve hürmet addederek söylenen birtakım aşırı övgü ifâdelerinden uzak durmak gerekir

  Zîra yerinde ve kararında yapılan medihler bir tarafa, gerçeklik payı bulunmayan yersiz övgülerin yanıltıcı ve güven zedeleyici bir tavır olduğu ortadadır

  Nitekim huzurunda bir şahsı aşırı şekilde öven kimseye Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-:

  “– Yazıklar olsun sana! Arkadaşının boynunu vurdun” demiş ve bu sözü üç kez tekrarladıktan sonra şu uyarıda bulunmuştur; “Şâyet biriniz bir kimseyi methetmeyi çok istiyorsa, «Öyle sanırım ki o şöyle şöyle iyidir» desin Bu sözünü methettiği şahsın o sıfatlarla muttasıf olduğunu bilerek söylesin (İç yüzünü ise) Allâh (bilir ve ameline göre) hesâba çeker Binâenaleyh herhangi biriniz Allâh'ı şâhid tutarak hiçbir kimseyi tezkiye ile methetmesin ” (Buhârî, Edeb, 54)

  ***

  Bir başka rivâyette de; “Birbirinizi (ölçüsüz bir şekilde) methetmeyin Zîra bu durum (methedileni) öldürmek (gibi) dir” buyrulmuştur (İbn Mâce, Edeb, 36)

  Dalkavukça yapılan övgü, çoğu kez methedeni yalan söylemeye, medhedileni de kibir ve gurura sevketmektedir Yalan, kibir ve gurur gibi kötü vasıfların insanı mânen ve maddeten zaafa uğrattığı ortadadır

  Bu sebeple Resûl-i Ekrem -sallallâhu aleyhi ve sellem- aşırı derecede methedenlerin yüzüne toprak saçılmasını yani bundan menfaat umanların beklentilerinin boşa çıkarılmasını, övgülerine itibar edilmemesini istemiştir (Müslim, Zühd, 68)

  Hatta o, kendisini ölçüsüz bir şekilde övmemeleri için ashâbı kiramı mânidar bir şekilde uyarmıştır Enes bin Mâlik -radıyallâhu anh- anlatıyor:

  “Bir adam Resûlullâh'ın yanına geldi ve «Ey efendimiz, ey efendimizin oğlu, ey en hayırlımız, ey en hayırlımızın oğlu» diye ona övgüde bulundu

  Bunun üzerine Resûlullâh:

  «Ey insanlar, Allâh'tan korkunuz! Şeytan sizi aldatmasın Ben Abdullah oğlu MUHAMMED'im Allâh'ın kulu ve resûlüyüm Yemin olsun ki beni Allâh'ın bana verdiği makamın üzerine çıkarmanızı da istemiyorum» buyurdu” (İbn-i Hanbel, III, 153)

  ***

  Fahr-i Kâinât Efendimiz'in bu husûstaki bir başka uyarısı ise şöyledir; “Hristiyanların Meryem oğlu Îsâ'yı aşırı bir şekilde övdükleri gibi siz de beni övmeyin Ben ancak Allâh'ın kuluyum O hâlde bana Allâh'ın kulu ve elçisi deyin” (Buhârî, Enbiyâ, 48)

  Görüldüğü üzere Nebiyy-i Ekrem Efendimiz, sâdece gerçek vasıflarının dile getirilmesini istemiş, yüce zatı hakkında yapılacak abartılı övgülerden insanları sakındırmıştır

  Zîra vaktiyle hristiyanlar, peygamberleri Hz İsâ'ya ulûhiyet isnadında bulunmuşlar ve onu Allâh'ın oğlu telâkki ederek aşırılığa düşmüşlerdi (en-Nisâ 4/171; el- Mâide 5/72-77)

  Dolayısıyla saygılı ve hürmetkâr olmak, ifrat ya da tefrit sayılabilecek davranışlardan kaçınmakla, yani îtidale ulaşmakla mümkündür ki bu da sünnetin tesbit ve ilân ettiği bir yoldur
büyüge karsi dualar,  saygı ve hürmet sunmak,  birbirlerinizin haklarına saygılı olmak,  content,  hürmet sunmak