Mumine Ahlak ve Edep ve Görgü Kuralları Forumundan Misafire Davran' Mada Görgü Kuralı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Misafire Davran' Mada Görgü Kuralı

  Reklam
  Evet şarttır Ev sahibinin gözetmesi gereken hususlardan bazıları:

  1- Misafir gelince, rızkımız azalır sanmamalıdır! Bu, şeytandan gelen bir düşüncedir Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

  (Şeytan, [hayra harcatmayıp] fakir olursunuz diye korkutur, cimriliği [ve hayra harcamamayı] telkin eder ALLAH ise, [hayra harcayana] mağfiret, lütuf, bolluk vaad eder) [Bekara 268]

  Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:

  (İblis, en azgın militanlarını malını hayra sarf edenlere gönderir) [Taberani]

  Mümin, iyi kimsedir Bir hadis-i şerif meali:

  (Müminlerin imanca en olgunu, ahlakça yüksek olanıdır Herkes bunun yanına rahatça gelebilir, geleni gideni çok olur, başkaları ile ülfet eder, hem de kendisi ile ülfet edilir Ülfet edemeyende [geçimsiz olanda] hayır yoktur) [Taberani]

  Misafire yedirmekle, sadaka vermekle, insanın eli daralmaz

  Peygamber efendimiz, yemin ederek, (Sadaka vermekle mal azalmaz) buyurdu (Tirmizi)

  Cimrilik çok kötüdür Misafir kabul edip cimrilikten kurtulmaya çalışmalıdır!

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  (Zekatını veren, misafirlerini ağırlayan, darda olanlara yardım eden kimse, cimri sayılmaz) [Taberani]

  (Ancak şerli, kötü kimseler, misafir kabul etmez) [Beyheki]

  2- Misafir bereket getirir Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  (Misafir rızkı ile gelir, ev halkının günahlarının affına sebep olur) [İSünni]

  (Misafir, bin bereket ve bin rahmetle gelir) [Nisâb-ül ahbâr]

  3- Hak teâlânın bir hediyesi olan misafire ikram etmeli

  Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  (ALLAH’a ve kıyamete inanan, misafirine ikram eylesin!) [Buhari]

  İmam-ı Evzâi, (Misafire ikram, ona karşı güler yüzlü ve tatlı dilli olmaktır) buyurdu

  Misafire ikram çok sevaptır

  Misafiri nimet ve ganimet bilmeli Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  (ALLAHü teâlâ hayır murat ettiğine hediye olarak misafir gönderir) [E Nuaym]

  Her nimet bir külfet karşılığıdır! Külfetsiz nimet olmaz

  Misafirin sıkıntısı olabilir

  Yüksünmeden, yumuşaklıkla ve lütufla hizmet etmelidir!

  4- Her zaman misafir gelmesini arzu etmeli Peygamber efendimiz, (Misafir istemeyende hayır yoktur) buyurdu (İAhmed)

  5- Misafir gelmezse üzülmeli Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  (Misafir girmeyen eve, melekler de girmez) [Şir’a]

  (Misafirle yenilen yemekten sorgu-sual olmaz) [Deylemi]

  6- Külfete girmemeli, hazırda ne varsa onu vermeli, çeşitli ve pahalı yemekler getirmemeli! ALLAHü teâlâ, külfete girenleri sevmez

  Peygamber efendimiz buyurdu ki:

  (Misafir için külfete girmeyin, misafir bundan rahatsız olur Misafirini üzen ALLAHü teâlâyı üzmüş olur) [İbni Lâl]

  Hazret-i Ali, (Arkadaşın en kötüsü, külfete giren, kendisinin idare edilmesine seni mecbur kılan, seni özür dileyici işlere itendir) buyuruyor

  [Külfet; Lüzumundan fazla ikram, zahmetli iş, sıkıntı]

  7- Misafire ikram ederken, herhangi bir menfaat düşünmemeli, sırf ALLAH rızası için hizmet ve ikram etmelidir

  Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  (Garip, yatacak yer bulamayan bir misafire yardım etmek, yemek yedirmek müslümanlar üzerine borçtur) [İAsakir]

  İbrahim aleyhisselam, misafir olarak gelen mecusiye, (Müslüman olursan sana çok ikramda bulunurum) buyurdu

  Mecusi darılıp gitti ALLAHü teâlâ, Hazret-i İbrahim’e, (Neden onu misafir etmek için dinini değiştirmeyi şart koştun?

  O beni tanımadığı halde, ben onun yetmiş yıldır rızkını veriyorum) buyurdu Hazret-i İbrahim, koşup mecusiyi buldu (Bana misafir ol) diye ricada bulundu

  Mecusi hayret etti Hazret-i İbrahim, olayı anlattı

  Mecusi, (Demek ki ALLAH, bana karşılıksız nimet veriyor

  O halde bana İslamiyet’i öğret, müslüman olayım) dedi

  Hazret-i İbrahim ona gerekli dini bilgileri öğretti

  O da kelime-i şehadet getirip müslüman oldu

  8- Misafirden hizmet beklememelidir! Peygamber efendimiz, (Misafirden hizmet beklemek, aklın noksanlığına alamettir) buyurdu (Deylemi)

  9- Dini inanışı, siyasi görüşü farklı olsa da, misafiri üzecek sözler söylememelidir!

  10- Misafire hizmet edene büyük sevaplar vardır Hazret-i Ömer, misafirine bizzat kendisi hizmet ederdi

  Hizmet edenler mevcut iken niçin kendisinin hizmet ettiği sorulduğunda, (İçinde misafir bulunan evde, melekler ayakta durur) hadis-i şerifini nakledip, (Melekler ayakta dururken oturmaktan haya ederim) buyurdu

  Misafir rızkı ile gelir

  Misafire ikram etmek, güzelce ağırlamak gerekir Misafire yedirilecek şeylerden korkmamalı, misafire ikram etmeyi ganimet bilmelidir!

  Atalarımız, (Misafir on kısmetle gelir, birini yer, dokuzunu bırakır) demişlerdir

  Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

  (Misafir rızkı ile gelir) [Şir’a]

  (Misafir girmeyen eve, melek girmez) [Şir’a]

  (Sofra misafirin önünde bulunduğu müddetçe, melekler ev sahibi için istiğfar ederler) [Taberani]

  (Kişi, dostlarla yediği yemekten hesaba çekilmez) [İGazali]

  Evde bulunan şeyleri bolca ikram etmeli, misafire verilen çok yemeği israf saymamalıdır

  ALLAH için olan şey, çok olsa da israf olmaz

  ALLAH için olmayan şey, az olsa da israftır

  Misafire (ye) diye üçten fazla teklif etmemeli

  Hele (ALLAH aşkına ye) diye zorlamamalı Böyle zorlamalar misafiri gücendirebilir

  Misafiri gücendiren ALLAHü teâlâyı gücendirir

  Misafirden hizmet beklememeli, hadis-i şerifte (Misafirinden hizmet beklemek, aklın noksanlığına alamettir) buyurulmuştur (Deylemi)

  Hikmet ehlinden birini yemeğe davet ederler O da, (Şu üç şartla kabul ederim der:

  1- Yediğimi zehir etmezseniz,

  2- Sizin çok sevdiğiniz ama benim rahatsız olacağım birini yanıma oturtmazsanız,

  3- Kendimi zindanda yani mahkum gibi hissettirmezseniz)

  Teklife razı olurlar Ev sahibi misafirin yanına küçük çocuğunu oturtur

  Çocuk zararlı şeyler yapar Ev sahibi de yemesi için ısrar edince misafir, (Verdiğin sözü bozdun

  Üç şarta da uymadın, gidiyorum) der Yine aynı zatı davet ederler

  Yine üç şart ileri sürer: (Tekellüf, zulüm ve hıyanet olmazsa kabul…) der

  Tekellüf: Evinde bulunmayan şeyi zahmet ve masrafa girerek getirmek

  Hıyanet: Evinde olanı misafire ikramdan sakınmak

  Zulüm: Evde bulunan her şeyi misafire verip çoluk çocuğu aç bırakmak

  Hazret-i Ali, yemeğe davet edilince (Üç şartla kabul ederim

  Bir şey almak için çarşıya gitmeyeceksiniz Evinizde olanı da esirgemeyeceksiniz

  Benim yüzümden çoluk çocuğunuzu da aç bırakmayacaksınız) buyurdu

  Yemeği acele hazırlayıp getirmelidir! Misafirleri bekletmek uygun olmaz

  Davetlilerin ekseriyeti gelmişse, bir iki kişi beklenilmeden yemeğe başlanır

  Gelmeyen fakir ise veya kalbi kırılacak birisi ise beklenebilir Yalnız beş şeyde acele etmek sünnettir

  Bunlardan biri, misafire yemek hazırlamakta acele etmektir

  Sofraya et ve tatlı da getirmelidir! Çünkü yemeklerin iyisini yedirmek, ALLAHü teâlânın rızasını celbeder

  Yemekte iyi su bulundurulmalıdır! (Serin su içmek, ALLAHü teâlâya şükrü gerektirir) buyurulmuştur

  Sofrada sirkeli salata bulundurulması iyidir Çünkü sirke ve yeşillik hadis-i şerifle övülmüştür

  Yeşil sebzelerin bulunduğu sofrada melekler hazır olur

  Yemeklerin iyisini önce getirmelidir! Arzu edenler bunlardan çokça yer

  Diğer yemeklere lüzum kalmaz

  Halbuki midesine düşkün olanlar çok yiyebilmek için, önce diğerlerinin, sonra da nefis yemeklerin sofraya konmasıyla lüzumundan fazla yemek yemiş olurlar

  En iyisi bütün yemekleri ortaya koymalı, herkes arzu ettiğini yiyebilmelidir

  Misafir, güler yüz, tatlı dil, hoş sohbet ister

  Bunlar yapılınca memnun olur

  Misafiri kapıya kadar uğurlamalıdır!

  Hadis-i şerifte (Misafiri 7 adım geçirene, Cehennemin 7 kapısı kapanır

  8 adım geçirene, 8 Cennet kapısı açılır ve dilediği kapıdan girer) buyuruldu (Şir’a)

  Misafiri uğurlarken, (Memnun ettiniz, şeref verdiniz, her zaman bekleriz) gibi güzel sözler söyleyip, uğurlamalı, onun da dua etmesini ganimet bilmelidir!

  Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  (Misafirin duası makbuldür) [Beyheki]

  Misafirin de giderken veya yemekten sonra (Evinizde oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyi insanlar yesin!) gibi dua etmesi sünnettir (Tirmizi)

  Misafirlere çeşitli yemekler ikram etmek israf olmaz Misafirperver, mürüvvet sahibi bir zat, sofraya getireceği yemek çeşitlerini yazar misafirlere arz ederdi

  Bir âlim buyuruyor ki: Misafirler için sofrada çeşitli yemekler bulundurmak çok hoş olur Çünkü her insanın tabiatı da farklıdır

  Bunun gibi, ALLAHü teâlânın, insanların istek ve arzularına göre Cennette vereceği nimetlerden onu şöyle:

  1- Manzara hayranları için (Altlarından nehirler akan Cennetler) [Talak 11]

  2- Giyimi, kuşamı sevenler için (Cennetteki elbiseleri ipektir) [Hac 23]

  3- Ziyneti sevenler için (Orada, altın bilezikler takarlar) [Kehf 31]

  4- Et gibi yiyecekleri sevenler için (İstedikleri cinsten kuş etleri) [Vakıa 21]

  5- İçecekleri, sütleri, temiz şerbetleri sevenler için (Cennette temiz su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır) [MUHAMMED suresi 15]

  (Tertemiz şarap içerler) [İnsan 21]

  Kur'an-ı kerimde, Cennet ehline verilecek Şeraben tahura diye buyurulan "Temiz şarap" tan maksat, temiz bir içecektir

  Türkçe şurup, meşrubat denebilir Alkollü olan şarap ile bir alakası yoktur

  Kur'an-ı kerimde alkollü içki haramdır (Maide 90) Arapça şarap, içilen şeylere denir

  Cehennemdeki zakkum ile dünyadaki zakkum ağacının da bir benzerliği yoktur Sadece isimleri aynıdır

  Cennetteki altın, gümüş, süt, su gibi şeylerin dünyadakilerle yalnız isim benzerliği vardır

  6- Hizmet edilmekten hoşlananlar için (Çeşitli hizmetçiler onların etrafında divan dururlar) [Tur 24]

  7- Mağfireti sevenler için (Sizi, mağfiret etmek için çağırıyor) [İbrahim 10]

  8- Meyveleri sevenler için (Canlarının istediği meyveler vardır) [Mürselat 42]

  9- ALLAHü teâlânın rızasını isteyenler için (ALLAH’ın rızası ise en büyüktür) [Tevbe 72]

  10- Arzusu ALLAHü teâlâyı görmek olanlar için (Güzel amel işleyen müminlere Cennet ve bir de fazlası [ALLAH’ın cemalini görmek] var) (Yunus 26) [Şir’a]  Paylaş
  Misafire Davran' Mada Görgü Kuralı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Misafirimize güler yüzlü davranmalıyız.Misafire bulunan ikram Kişinin rızkını azaltmaz, Misafir kısmeti ile gelir. Misafire verilen ikram duruma göre çeşitlendirilerek sunulursa daha uygun olur. Sofra misafire uygun şekilde hazırlanarak misafirin rahat etmesi sağlanır.misafir görgü kuralları,  ikramda görgü kuralları,  misafirde görgü kuralları,  misafire kotu davranan ,  misafire iyi davranmak ile ilgili görgü kuralları