Mumine.com ve Duyurularımız Forumundan Namazda okunan tesbihler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namazda okunan tesbihler

  Reklam
  Namazda okunan tesbihler
  Sübhanalah : ALLAH noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.

  Elhamdülillah : Hamd ALLAHadır
  ALLAHuekber : ALLAH en büyüktür.

  Semi'ALLAHu limen hamideh : ALLAH kendine hamd edeni işitir

  Rabbena lekelhamd : Rabbimiz, hamd sanadır.

  Sübhanerabbiyelazim : Büyük olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

  Sübhanerabbbiyel a'la : Yüce olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.
  günlük hayatımızda edebileceğimiz ve benim genelde ettiğim zikirler ise;


  SubhanALLAHi velhamdülillahi vela ilahe illALLAHu vALLAHu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim:
  ALLAH şerikten ve kusurdan uzaktır. Her türlü hamd ve minnet ALLAHa mahsustur. ALLAHtan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi olan ALLAHa mahsustur.


  ALLAHümme entes selam veminkes selam tebarekte ya zelcelali vel ikram:
  ALLAHım sen selamsın, selamet de ancak sendendir. Şanın yücedir Ey Celil ve İkram sahibi.


  Estağfirullah:
  ALLAHa istiğfar eder beni affetmesini isterim.


  ALLAHümme einni ala zikrike ve şükrike ve hüsnel ibadetike:
  Ey ALLAHım! Bana seni zikretme, sana şükür ve güzelce ibadet etme hususunda yardımcı ol.


  SübhânALLAHi ve bi-hamdihi, sübhânALLAHil azîm:
  Kemâl sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan beri olan ALLAH’ı hamd ile tesbih ederim.


  Lâ ilâhe illALLAHü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr:
  ALLAH’tan başka ilah yoktur. İbadete layık yalnız ALLAH’tır, O birdir, ortağı yoktur, kâinat Onun mülküdür, hamd Ona mahsustur, O her şeye kadirdir.  Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhilaliyyilazîm:
  ALLAH’tan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Her şeye kuvvet ve güç veren ancak zati ve sübuti sıfatların sahibi yüce ALLAH’tır.

  Bismillâhillezi lâ yedurru measmihi şey ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi ul alim:
  ALLAH’ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez, O, her şeyi işitir ve bilir.


  SübhânALLAHi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illALLAHü vALLAHü ekber:
  ALLAH’ı hamd ve tesbih ederim. ALLAH’tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür
  .  ALLAHümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed::
  ALLAH’ım Muhammed aleyhisselama ve Onun âline salat-ü selam olsun


  Alıntı


  Paylaş
  Namazda okunan tesbihler Mumine Forum

namazda okunan tesbihler,  günlük okunacak zikirler,  namazda okunan tespihatlar,  namazda okunan tesbihatlar ,  gunluk okunacak tesbihler,  namazda okunan tesbih,  günlük okunacak tesbihler