Dualar / Yakarışlar ve Dua Nedir? Duanın Önemi Forumundan Ayet-el kürsiyi hergün okuyalım inşaALLAH Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ayet-el kürsiyi hergün okuyalım inşaALLAH

  Reklam
  Ayetel kürsi

  ayetel-k-rsi.gif

  Hadisno: 2878: Ebu Hureyre ra'dan rivayete göre, Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: "Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'anın zirvesi ve doruğu da Bakara Suresi'dir. Bu surede bir ayet vardır ki Kur'an ayetlerinin efendisidir. O ayet Ayetel kürsi'dir. (Tirmizinin kendisi rivayet etmiştir  FAZıLETı


  ALLAH Resulü (s.a.v.) buyuruyor:

  “Kendinizi Ayet el-Kürsi’yi okuyarak koruma altına alınız.”

  “Ayet el-Kürsi okunan eve şeytan otuz gün yaklaşamaz. Sihir yapan kadın veya erkek de kırk gece o eve giremez.” (Ruhü’l-Beyan)

  Çünkü ALLAHü Teala, Ayet el-Kürsi okuyan kişiden kötü ahlakı, hastalıkları, belaları ve elemleri giderir. Bu ayet-i kerimenin büyük esrarı hürmetine o kimseye ahlak-ı Muhammediyye’yi (s.a.v.) bahşeder. şeytan da bu ayet-i kerimenin yüzü suyu hürmetine evlere giremez.

  Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyor ki: “Kırk gün gece veya gündüz Ayet-el Kürsi’yi (1000) defa okumaya devam eden kimsede ALLAH hakkı için, Kur’an hakkı için, Peygamber (s.a.v.) hakkı için ruhani haller zuhur eder. Melaikeler de bu ayeti okuyanı ziyarete gelir.”

  ALLAH Resulü (s.a.v.) buyuruyor: “Kim evinden çıkarken Ayet el-Kürsi’yi okursa ALLAHü Teala o kimseye yetmiş bin melek gönderir. Bu melekler o kimse için istiğfar ve dua ederler.”
  inşALLAHu Rahman bizlerde her gün ayetel kürsüyü okuyarak bu fırsatlardan yararlananlardan oluruz.....


  Ce-nab ı Allah KÜRSi'yi yarattığında onu yedi kat gökler ile çevirdi. Hepsi de Kürsi'nin yanında, sahraya atılmış küçük bir halka kadar kaldı.

  Allah bu büyük Kürsi'nin sağına onbin, soluna da onbin başka kürsü yerleştirdi. Her kürsiye bir melek oturttu. Melekler hem ayet-i Kürsi'yi okur, hem de ümmet-i Muhammed'den onu okuyanların sevaplarını defterlerine yazarlar.

  Allah KALEM'e emretti, ayet-i Kürsi'yi yazmasını. Onlar da bu emre uyarak bu ayet-i Kürsi'nin etrafına yazdılar. Bu bakımdan kim ayet-i Kürsi'ye devam ederse Allah ona kıyamet günü Kürsi'nin ağırlığınca sevap verir  «Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz devamla buyurdu ki:
  «Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bu ayetin bir dili iki dudağı vardır: ARş'ın ayağı yanında Cenab-ı Hakk'ı takdis ve tenzih eder.»


  Bu konuda şeyh Buni diyor ki:
  «ayet-i Kürsi'yi belirtilen ölçüde okuvan kimseye varlık alemindeki (birçok) şeyler ıtaat eder Hiç kimse ona zarar vermeye güç getiremez. Yaşadığı. devirde kimse ona söz ile, fiil ile tecavüzde bulunamaz. Bir başkan olan kimse bunu okumaya devam etsin ki, başkanlığı al-tındakiler kendisine itaat etsin.»
  Tefsiri Kutsi

  Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz yine bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır :
  «Kur'an'ın en üstün süresi BAKARA süresidir. Kur'an'-daki en büyük ve en kadri yüce ayet, aYETı KÜRSi'dir. ıçin de Bakara suresi okunan evden şeytan sür'atle uzaklaşır.»
  El Veki  Hazret-i Ömer (R.A.) bir gün halk araşma çıktı ve onlara şöyle bir soru sordu:
  Hanginiz bana Kur'an'daki en büyük, en kadri yüce;
  en çok daha adil, en çok korku veren ve en çok ümit getiren ayetten haber verebilir?

  Oradaki topluluk sustu; ancak ıbni Mes'ud (R.A.) şöyle dedi :
  Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz'den işittim; buyurdular ki:
  «Kur'an'daki en büyük ve en kadri yüce ayet, Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyumdur.

  En çok adaleti yansıtan ayet, ınnellahe ye'müru bil adli ve ihsan...'dır.

  En çok korku
  veren ayet, Femen ya'mel miskale zerratin hayran yerah ve men ya'mel miskale zerratin şerran yerah'dir.

  En çok ümit
  veren ayet, Kul ya ibadiyelleziyne esrafu ala enfüsihim la taknatu min rahmetillah..'dır.»
  ıbn Merduveyh


  Ebu Hüreyre'den (R.A.) yapılan rivayette Resulüllah (S. A.V.) buyurdu ki:
  «Her şeyin bir doruğu vardır. Kur'an'ın do-ruğu ise BAKARA süresidir. Bu surede bir ayet var ki, o. Kuran ayetlerinin seyyididir


  Sonra da Resulüllah (S. A V ) Efendimiz şöyle buyuruyor:
  «Ya Ali! Beşerin seyyid. (efendisi) adem'dir (A.S.).
  Arab'ın seyyidi (efendisi) Muhamrned'dir (S A.V.); fakat gururlanacak, iftihar edilecek bir şey yok
  ıranlıların seyyidi, Selman'dır.
  Rumların seyyidi Suheyb'dir.
  Habeşılerin seyyidi Bilal'dir.
  Dağların seyyidi Tur Sina'dır.
  Ağaçların seyyidi, Sedir'dir.
  Ayların seyyidi Muharrem dır.
  Vür Günlerin seyyidi, cumadır.
  Sözlerin seyyidi Kuran dır,
  Kuranin sevyidi, ayeti Kürsi'dir.
  Haberini olsun ki bu ayette elli kelime vardır. Her kelimede elli bereket bulunur.»


  Rivayete göre bir adamın kardeşi ölmüştü. Onu bir gece rü'yasında gördü; ona sordu :
  Kardeşim; hangi ameli daha üstün buluyorsunuz?

  Ölen kisi:
  Kur'an'ı, diye cevap verdi.

  Sonra aralarındaki soru cevap şöyle cereyan etti :
  Kur'an'ın hangi ayeti daha üstündür?

  Ölen kisi:
  AYET-ı KÜRSi: Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum dur dedi

  Bizim için bir şey umar mısınız?

  Ölen kisi:
  Evet, siz Ayetler okursunuz ama sırlarını bilmezsiniz.
  Biz ise öldük biliriz fakat yapamayız

  Kaynak : Ed Dürrul Mensur ve Hazinetül Esrar Tercemesi  Paylaş
  Ayet-el kürsiyi hergün okuyalım inşaALLAH Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayetel kürsinin bir çok fazileti bulunmaktadır. Hem bu dünyada hem diğer dünyada tecellisini göreceğimiz bir duadır. Daha çok korku anında korunmak için okuduğumuz bir dua.1000 ayetel kürsi okumanın fazileti,  ayetel kürsi okuyanların yaşadıkları,  ayetel kürsi 1000 defa okumak,  1000 ayetel kürsi okuyanlar,  40 bin ayetel kürsi,  1000 ayetel kürsi fazileti,  ayetel kürsi okuyanlar