Makale ve Şiirler ve Dini Yazılar/Makaleler Forumundan Ailede huzurun kaynağı: Açık iletişim Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ailede huzurun kaynağı: Açık iletişim

  Reklam
  Ailede huzurun kaynağı: Açık iletişim Huzurlu bir hayat için atılacak doğru adım, başkalarını suçlamak değil, kendimize çekidüzen vermektir. Sebep ve sonuçları başkalarında aramak, zafiyet göstergesidir. Hemen her insan, fani ömrünü geçireceği şu dünyada sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarı- lı bir hayat sürmek ister. Bu doğal amacı- na ulaşmak için çalışır, çabalar ve emeğinin kar- şılığını almayı bekler. Bu uğurda gücünü, emeği- ni ve sermayesini sarf eder. Ne var ki kimi zaman bu yolda akamete uğrandığı da olur. Birçok in- san, böylesi bir mücadele sonunda sağlıksız, mut- suz ve umutsuz bir durağa geldiğinde nerede hata yaptığını sorgulamak yerine, başkalarını suçlama- yı tercih eder. Oysa sorunun temel sebebi çoğu zaman bireyin kendisidir. Huzurlu bir hayat için atılacak doğru adım, başkalarını suçlamak değil, kendimize çekidüzen vermektir. Sebep ve sonuç- ları başkalarında aramak, zafiyet göstergesidir. Hayatı arzu edilir ve her iki dünya için uygun bir şekilde sürdürebilmek mümkündür. Bunun ger- çekleşmesi her şeyden önce, bireyin kendisini kontrol altına almasına, hayatını disipline etmesi- ne bağlıdır. Sayılabilecek daha birçok etken ara- sında iletişim becerisi de bireyin ruhi dengesinin kurulmasında; huzurlu, mutlu, sağlıklı ve başarı- lı bir hayat sürmesinde önemli etkenlerden birisi kabul edilmektedir. Yaratılış gereği olarak insan, birlikte yaşamaya eğilimli ve hatta zorunludur. Çünkü hayat uzun ve yorucu bir süreç olduğu için paylaşılması gere- kir. Bir insan ne kadar güçlü ve iradeli olursa ol- sun başkalarına ihtiyaç duyar. Birlikte yaşama an- layışının en temel birimi ailedir. Aile insanın fıtra- tına uygun bir dayanışma ve paylaşma kurumu- dur. Bir anlamda aile, enerjinin sinerjiye dönüş- mesi demektir. Aile bireyleri aile içinde birbirle- rine güç katarlar. Aile kavramı, genellikle iki karşı cinsin bir araya gelmesi olarak tanımlanır. Oysa bir araya gelen yalnızca iki cins değil; iki farklı aile hatta iki yeni kültürdür. Bu bakımdan bu farklı unsurların uz- laşma zemininde yoğrulması gerekir. Temeli sağ- lam atılan bir aile, geleceğin ve toplumun da en önemli güvencesidir. Aile içindeki uyum ve uzlaş- ma doğru ve sağlıklı iletişim yoluyla tesis edilebi- lir. Eşler arasındaki sağlıklı iletişim, hem kendileri- nin sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat sürmele- rinin güvencesi hem de çocukların yetişmesi için en temel zemindir. Aile içinde sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir iletişim sistemi oturtabilmek her şeyden önce, eşler ara- sındaki saygı, sevgi ve güvene bağlıdır. Aile; gü- zelliklerin paylaşıldığı, sıkıntıların azaltıldığı, güç- lüklerin yenildiği tam bir dayanışma kurumudur. Saygı, sevgi, güven ve hoşgörü çerçevesinde bi- çimlenen bir ailede iletişim kanalları da açık ise, sorunlar büyük oranda çözülür. Ailenin en önem- li mirası olan çocuklar, hayata ailede hazırlanır. Temel konularla ilgili bilgileri ve tecrübeleri aile- de edinir. Bunun özünü de aile içi iletişim, yani yapıcı sohbet oluşturur. Günün yorgunluğu ile eve dönen aile bireyleri, yaşadıkları mutlulukları da sıkıntıları da aile için- de dile getirerek bir sohbet ortamı oluşturabilir- lerse, sıkıntılar hafifler, başarılar da anlam kaza- nır. Çünkü bedenin temel gıdaları su, ekmek ise, huzurlu bir ruhun gıdası da sohbet etmektir. Aile içinde eşler birbirleriyle uyum içinde güzel soh- betler edebiliyorlarsa hem kendi gönüllerini do- yuruyorlar hem de yavruları için en uygun geliş- me zeminini hazırlıyorlar demektir. Ailenin bir başka boyutu da temel bir eğitim kuru- mu olmasıdır. Birçok insan, yalnızca örgün eğitim kurumlarının eğitim yaptığını düşünür. Oysa dün- yanın en harika eğitim kurumu ailedir. En harika eğitmenler de anne ve babalar başta olmak üzere aile bireyleridir. Çankırı yarenlerine atfedilen gü- zel bir özlü sözümüz var: “Kız anadan öğrenir sofra dizmeyi, Oğul babadan öğrenir, sohbet gezmeyi’’ Aile içinde etkili bir eğitim ortamı oluşturabilmek ve eğitimin mayasının tutması için gerekli olan en temel uygulama aile sohbetlerinin sıcak ve sağ- lıklı bir şekilde yapılmasıdır. Çocuklar, duygusal ve düşünsel doyumlarını aile içi sohbet ve etkin- liklerle sağlarlar. Kendilerini doğru ifade etme- yi, sağlıklı bir aile ortamında öğrenirler. Davranış modelleri, söz kalıpları genellikle aile içinde kaza- nılır. Eşler birey olarak kendilerini ne kadar geliş- tirmişlerse sohbetleri de o kadar güzel ve doyuru- cu olur. Dolayısıyla eşlerin eğitim, kültür, davranış vb. yönlerinin güçlü olması gerekir. Aile içi sohbet ortamları çocukların öz güven ka- zanmaları için de çok önemlidir. Sohbeti güzel ailelerde çocuklar kendileri de anne babalarıy- la ve birbirleri ile nasıl konuşulacağını öğrenirler. Aileler çocuklarının sohbete katılması için uygun rahat ortamı sağlarlarsa, hem onları daha yakın- dan tanımış olur hem de onların kendilerini tanı- malarına fırsat vermiş olurlar. Sohbet ederken bir- çok problemin çözümü için gereken uygun zemin de hazırlanmış olur. Günümüzde aile yapısını tehdit eden en önemli tehlike sohbet ortamlarının kaybolmasıdır. Bugün çağdaş zaman hırsızları olan televizyon gibi kitle iletişim araçları ile sanal iletişim araçları olan inter- net ve cep telefonu mesajları ayrık otları gibi insa- nımızın zamanını çalmakta ve ruhlarını boğmak- tadır. Teknolojiden gereğince ve kararınca istifa- de etme konusundaki ölçüsüzlük aile sohbetleri- ni engellemekte; sorunları çözmek yerine yeni so- runlar üretmektedir. Birey, yaşadığı hayattan lezzet almak istiyorsa, atacağı ilk adım, kendisini iyi yetiştirmek ve sağ- lam bir aile kurmaktır. Burada en önemli görev aile büyüklerine düşmektedir. Çocukların doğru yönlendirilmesi için, aile büyüklerinin örnek ol- ması gerektiğinde rehberlik yapabilmeleri şarttır. Unutulmamalıdır ki hiçbir gemi rotasız ve kap- tansız yol alamaz. Her insanın en güvenilir sığına- ğı da ailesidir. Ailede huzur, mutluluk ve başarı- nın güvencesi ise, sohbete dayalı açık iletişimdir. Doç. Dr. Ertuğrul Yaman - Gazi Üniv. Mesleki Eğitim Fak.


  Paylaş
  Ailede huzurun kaynağı: Açık iletişim Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ailede oluşan tartışmalar faydalı olduğunu söyleyen uzmanlar vardır. Bunun nedeni kırmamak için alttan alınan sindirilen bazı şeyler zamanla büyük taşlar haline gelebiliyor. Her şeyi zamanında ve içinden gelerek yaşamalı o anda ifade etmek gerekir.