Eğitim Bölümü ve Dini Kavramlar Forumundan ADEM (Aleyhisselam) hakkında bilgi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  ADEM (Aleyhisselam) hakkında bilgi

  Reklam
  ÂDEM (Aleyhisselâm):
  Kur'ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberlerden. Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası.
  Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
  Muhakkak ki, Îsâ'nın hâli de (yâni babasız dünyâya gelişi de) Allah indinde, Âdem'in hâli gibidir. Allahü teâlâ onu topraktan yarattı, sonra ona "Ol" dedi, o da (can gelip) oluverdi. (Âl-i İmrân sûresi: 59)
  Allahü teâlâ Âdem'i (aleyhisselâm) yeryüzünün her tarafından aldırdığı topraktan yarattı. Bu sebeple zürriyetinden siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi, bâzıları da bu renklerin arasındadır. Bâzısı yumuşak, bâzısı sert, bâzısı hâlis ve temiz oldu. (Hadîs-i şerîf-Müsned-i Ahmed bin Hanbel)
  Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları melekler su ile çamur yapıp, insan şekline koydu. Bu sûret Mekke ile Tâif arasında kırk yıl kalıp (salsâl) oldu. Yâni pişmiş gibi kurudu. Önce Muhammed aleyhisselâmın nûru alnına kondu. Sonra Muharrem'in on uncu Cumâ günü rûh verildi. Her şeyin ismi ve faydası kendisine bildirildi. Boyu ve yaşı kesin olarak bildirilmedi. Allahü teâlânın emri ile bütün melekler, Âdem'e doğru secde etti. İblis, kibirlenip, bu emre karşı geldi ve secde etmedi. Âdem aleyhisselâm kırk yaşında Firdevs adındaki Cennet'e götürüldü. Cennet'te yâhut daha önce Mekke dışında uyurken, sol kaburga kemiğinden hazret-i Havvâ yaratıldı. Allahü teâlâ onları birbirine nikâh etti. Yasak edilen ağaçtan unutarak önce Havvâ, sonra Âdem aleyhisselâm yedikleri için Cennet'ten çıkarıldılar. Âdem aleyhisselâm Hindistan'da Seylan (Serendib) adasına,Havvâ vâlidemiz ise, Cidde'ye indirildi. Âdem aleyhisselâm iki yüz sene ağlayıp yalvardıktan sonra, tövbe ve duâsı kabûl olup, hacca gelmesi emr olundu. Arafat ovasında Havvâ ile buluştu. Kâbe'yi yaptı.
  Her sene hac yaptı. Arafat meydanında veya başka yerde, kıyâmete kadar gelecek çocukları belinden zerreler hâlinde çıkarıldı. Allahü teâlâ tarafından; "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye soruldu. Hepsi; "Evet Rabbimizsin" dedi.Sonra hepsi zerreler hâline gelip, beline girdiler. Sonra Şam'a geldiler. Burada çocukları oldu. Neslinden kırk bin kişiyi gördü. Bin beş yüz yaşında iken çocuklarına peygamber oldu. Çocukları çeşitli dillerde konuştu. Cebrâil aleyhisselâm kendisine on iki kere geldi. Oruç, her gün bir vakit namaz, gusül abdesti emredildi. Kendisine kitap verilip; fizik, kimyâ, tıp, eczâcılık, matematik bilgileri öğretildi. Süryânî, İbrânî ve Arabî diller ile kerpiç üstüne çok kitap yazıldı. Bir rivâyete göre iki bin yaşında iken Cumâ günü vefât etti. Hazret-i Havvâ da kırk sene sonra vefât etti. Kabirlerinin Kudüs'de veya Mina'da Mescid-i Hıf'de yâhut Arafat'da olduğu rivâyetleri vardır. (Nişancızâde ve Sa'lebî)


  Paylaş
  ADEM (Aleyhisselam) hakkında bilgi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İlk peygamber ve ilk insan olarak bilinmektedir.Hz.Adem insanların ilki olması nedeni ile ilk peygamberdir.Cennetten çıkması ve yeryüzüne inmesi olayını herkes bilmektedir. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Konuya katkı yapmak adına İbn-i Arabi'nin "Fusus-ul Hikem" adlı eserinden bir parçayı burada sunmak isterim.

  Allah sayısız Âdem (öz, nefs, canlı) yaratmıştır. Bu Âdemlerden ilk defa olarak Allah‘ın varlığını ve ahadiyetini fark eden insan, Resul ve Nebî olan Hz. Âdem‘dir. Diğerleri Allah‘ı fark edemeyen, ahadiyeti anlayamayan insan olarak devam etmişlerdir. Kendisinde ahadiyet ilmi açığa çıkanın soyu bilgi yönüyle Hz. Âdem‘e nisbet edilir. Resulullah a.s.‘ın kendi nesebini de Hz. Âdem‘e dayandırması bu sırra bağlıdır…
  {… Adem ―nefs―inin hakikatını bilecek ve gereğini yaşayacak bir kapasite ile yaratıldığı için ―halife oldu ―yeryüzünde―!.. Burada, ―Adem ismiyle, ―İnsan―ı kastediyorum.
  Esasen, bizim bildiğimiz Adem`in, yeryüzünde meydana gelen ilk Adem olmadığı yolunda bazı geçmiş beyanlar var. Yani, bizim neslimizin ilk insanı olan Adem, esas insanlığın başlangıcı olan Adem değil!.. Kur`ân-ı Kerîm'in bahsettiği Adem, ―insan―lığın başlangıcı olan Adem… Belki de yüz milyonlarla ifade edilebilecek bir süre önce yaşamış olan Zât!.. Oysa, o Adem`den bu yana değişik sayıda Ademlerin yaşamış olduğu belirtiliyor… Meselâ; Muhyiddin-i Arabi, ―Fütühât-ı Mekkiye isimli kitabında; ―Kâ`be'de tavaf sırasında bir zâta rastladığını, (tabii bu Zât, bildiğimiz maddi sûretli bir Zât değil, mânevî bir sûret olarak veya Ruh olarak diyelim), kendisine kim olduğunu sorduğunu; o zâtın da cevaben: -Ben senin baban Adem`den kırk bin sene evvel yaşamış Adem`im dediğini yazıyor… Bunun gibi, Hazreti Rasûlullah Aleyhisselâm‘ın torunlarından, bâtın ve zâhir ilimleri konusunda son derece vukuf sahibi çok değerli bir Zât olan İmam Cafer-i Sâdık da şöyle diyor: ―Sen sanıyorsun ki, Allah sizden başka beşer yaratmamıştır. Hayır!. Vallahi, Allah, bin kere bin Adem yaratmıştı ki, siz, o Ademlerin sonuncususunuz―!…