Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Recep Ayı Nedir? Anlamı ve Hikmeti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Recep Ayı Nedir? Anlamı ve Hikmeti

  Reklam
  RECEP AYI NEDİR ?

  RECEP AYININ FAZİLETİ  Kamerî ayların yedincisi; İslamî takvimin aylarından biri Muharrem ile başlayan ve Zilhicce ile sona eren Kamerî takvim aylarının yedincisi olan Receb, aynı zamanda "üç aylar"ın ilkidir
  "Receb" kelimesi; herhangi bir şeyden korkmak, utanmak veya bir kimseyi heybetinden dolayı ululamak ve tazim etmek manalarına gelir (MZ Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1983, III, 18-19)
  Cahiliye devrinde Araplar, putları için bu ayda kurban keserlerdi Araplar arasında mukaddes bilinen Receb ayı, haram aylardan (eşhur-i hurum) biridir Diğer üç haram ay ise, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem idi Receb ayı, birbirini takip eden aylardan hemen sonra gelmediği ve yedinci sırada olduğu için "Recebül-ferd" adı da verilmiştir
  Haram aylarda harb etmek Araplar arasında yasak kabul edilmişti, hatta bu uygulama İslâm'ın başlangıcında da yürürlükteydi Buna sebep, Mekkelilerin bu aylarda geçimlerini temin etmeleri, Kâbe ziyaretçilerinin emniyetinin sağlanması idi
  Hz Muhammed (sas), Abdullah b Cahş komutasında bir grup muhacir sahabiyi Kureyş kervanından haber getirmesi amacıyla Nahle'ye göndermişti Keşif gayesiyle sefere çıkılmasına rağmen bölükte bulunanlar, müşriklerin kendilerine yaptıkları kötülükleri hatırlayarak kervana saldırdılar Bu olayın gerçekleştiği gün Receb ayının son günü idi Halbuki müslümanlar, Receb ayının bittiğini ve Şabana girildiğini sanıyorlardı Kervandan iki kişiyi esir aldılar, bir kişiyi öldürdüler ve kervanı alıp Hz Peygamber'e getirdiler Müşrikler, Araplarca savaşmanın kesinlikle yasak olduğu Receb ayında bu hadisenin oluşunu fırsat bilerek, "Muhammed haram ayını helâl saydı" tarzındaki ifadelerle propagandaya başladılar İşte bu olay üzerine Bakara süresinin 217 ayeti nazil oldu: "Ey Muhammed! Sana hürmet edilen ay'ı, o aydaki savaşı sorarlar De ki: O ayda savaşmak büyük suçtur Allah yolundan alıkoymak, Allah'ı inkâr etmek, Mescid-i Haram'a engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük suçtur Fitne çıkarmak ise öldürmekten daha büyüktür! Güçleri yeterse, dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşa devam ederler İçinizden dininden dönüp kâfir olarak ölen olursa, bunların işleri dünya ve ahirette boşa gitmiş olur İşte cehennemlikler onlardır, onlar orada temellidirler" (2/217)
  Receb ay'ı, içinde iki kandil gecesi bulunması açısından da faziletli bir aydır Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib kandilidir İslâm âlimleri, Hz Peygamber (sas)'in bu gecede Yüce Allah'ın manevi ikramlarına eriştiğini, bu sebeple şükür ve haced için namaz kıldığını bildirmektedirler Bu gece hakkında halk arasında bilinen şekliyle, Regaib gecesi Hz Peygamber (sas)'in anne rahmine düştüğü gecedir, tarzındaki ifade yanlış bir iddiadan ibarettir
  Yine Receb ayının yirmi yedinci gecesi İslâm dünyasında Mirâc gecesi olarak kutlanır Olay hakkında Kur'an-ı Kerim'de başlı başına "İsrâ" suresi indirilmiştir Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmış, bu gece nâzil olan Bakara suresinin son ayetleri ile müslümanların sıkıntılarının sona ereceği ve Muhammed ümmetine Allah'a ortak koşmadıkları, tevhidden ayrılmadıkları takdirde Cennete girecekleri müjdelenmiştir Ayrıca İsrâ suresinin bir bölümünde İslâm'ın bir özeti, on iki esas halinde bu gecede bildirilmiştir:
  Allah ile beraber başka bir tanrı edinme; yoksa yerilmiş, tek başına kalmış olursun Rabbin, yalnız kendisine tapmanızı ve ana babaya iyilik etmeyi buyurmuştur Eğer ikisinden biri veya her ikisi, senin yanında iken ihtiyarlayacak olursa, onlara karşı "öf" bile demeyesin, onları azarlamayasın! İkisine de hep tatlı söz söyleyesin! Onlara acıyarak alçak gönüllülük kanatlarını ger ve; Rabbim! Küçükken beni yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et!" de İçinizde olanı en iyi Rabbiniz bilir İyi kimselerseniz bilin ki O şüphesiz, kendine baş vuranları bağışlar Yakınına, düşküne, yolcuya hakkını ver; elindekilerini saçıp savurma Saçıp savuranlar, şüphesiz şeytanlarla kardeş olmuş olurlar, şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür Rabbinden umduğun rahmeti elde etmek için, hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse tatlı bir söz söyle Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme; büsbütün de açıp tutumsuz olma; yoksa pişman olur, açıkta kalırsın Doğrusu senin Rabbin dilediği kimsenin rızkını genişletir ve bir ölçüye göre verir O kullarını gören ve haberdar olandır Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin Biz onlara da size de rızık veririz Onları öldürmek, şüphesiz büyük bir günahtır Sakın zinaya yaklaşmayın; doğrusu bu çirkindir, kötü bir yoldur Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın Haksız yere öldürülenin velisine bir yetki tanımışızdır Artık o da öldürmekte aşırı gitmesin Zira kendisi ne de olsa yardım görmüştür Yetimin malına -ergin çağa ulaşana kadar- en güzel şeklin dışında yaklaşmayın Ahdi de yerine getirin, doğrusu verilen ahidde sorumluluk vardır Bir şeyi ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam tutun, doğru terazi ile tartın Böyle yapmak, sonuç itibariyle daha güzel ve daha iyidir Bilmediğin şeyin ardına düşme; doğrusu kulak, göz ve kalp, bunların hepsi o şeyden sorumlu olur Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, çünkü sen ne yeri delebilir ve ne de boyca dağlara ulaşabilirsin Rabbinin katında bunların hepsi beğenilmeyen kötü şeylerdir Bunlar Rabbinin sana bildirdiği hikmetlerdir Sakın Allah ile beraber başka tanrı edinme Yoksa yerilmiş ve kovulmuş olarak Cehenneme atılırsın" (el-İsra, 17/23-39)
  Bu ayet ve mesajların indiği Mirac gecesi, Receb ayının yirmialtıncı gecesi olduğundan, Receb ayının önemli bir kudsiyeti vardır
  Mefail HIZLI  Paylaş
  Recep Ayı Nedir? Anlamı ve Hikmeti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Üç ayların ilki olan Recep ayı hadislerde önemi üzerinde durularak Allah'ın ayı olduğu bildirilmiştir. Recep ayının ilk cuma günü regaip kandili olması nedeniyle önemi artmaktadır. 3. 3
  Recep ayı hakkında kısaca bilgi

  RECEB

  (رجب)

  Hicrî yılın yedinci ayı.

  Sözlükte “korkmak; saygı duymak, tazim göstermek” anlamlarına gelen recb kökünden türeyen receb kelimesi saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adı olup dinî gelenekte önemli yeri olan üç ayların ilkidir. Câhiliye devrinde, receb ayı boyunca savaştan ve baskınlardan uzak durulur, özellikle ilk on gününde oruç tutulur, umre ziyaretleri yapılır ve putlardan oluşan tanrılara “atîre” veya “recebiyye” denilen kurbanlar takdim edilirdi. Receb ayının daha önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde “hevber”, Arab-ı âribe döneminde “esamm” (sağır) diye adlandırıldığı, kan dökmenin, mala ve ırza dokunmanın yasak olduğu bu ayda kavga ve silâh sesleri, imdat çağrıları duyulmadığı için bu adla anıldığı rivayet edilir. Araplar’ın Mudar kolundan olan Kureyş gibi kabilelerin receb ayına diğer kabilelerden daha fazla saygı göstermesi sebebiyle Hz. Peygamber’in bir hadisinde de geçtiği üzere (aş.bk.) bu aya “receb-i Mudar” denilmekteydi. Öte yandan haram aylardan üçü (zilkade, zilhicce, muharrem) peşpeşe geldiği için bunlara “serd” (birbirini takip eden) denilirken receb ayına tek olduğu için “ferd” (münferid) adı verilmiştir. Kaynaklarda receb ayı karşılığında başka isim veya sıfatlar da zikredilmektedir. Osmanlı belgelerinde receb (ب) kısaltmasıyla ve “şerif”, “mürecceb” gibi sıfatlarla birlikte yazılmıştır.
  Diyanet
recep ne demek,  recep anlamı,  recep anlamı nedir ,  Recep anlami,  recep ayi nedir,  receb ayı nedir,  recep ayının kelime anlamı