Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Muharrem Hicri-Kameri yılın ilk ayı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Muharrem Hicri-Kameri yılın ilk ayı

  Reklam
  MUHARREM AYI HAKKINDA BİLGİ  Hicri-Kameri yılın ilk ayı

  Hicri tarih, Hz Muhammed (s.a.v)'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlar Ancak takvim başlangıcı olarak bu tarih, Hz Ömer devrinde kabul olunmuştur Ondan önce arapların belli bir tarihi yoktu Bazı önemli hadiseleri (Hz İbrahim'in ateşe atılışı, Fil vakası vb) tarihe başlangıç olarak gösteriyorlardı

  Hicretten on altı yıl sonra (638), dönemin halifesi Hz Ömer'in emriyle Medine'de bir meclis toplanarak, tarih meselesine bir çözüm bulunması istendi Hz Ali'nin teklifi ve mecliste bulunanların kabulü ile Hz Muhammed (as)'in hicreti, İslâm tarihine başlangıcı ve Muharremin de bu yılın ilk ayı olması kararlaştırıldı Böyle bir uygulamanın konulmasına sebep olarak şu iki husus gösterilmektedir Hz Ömer devrinde ibraz edilen bir borç senedinde ödeme için vâde tarihi olarak gösterilen Şaban ayının, geçen yılın mı yoksa gelecek yılın mı olduğu kestirilememişti Ayrıca aynı dönemde Basra valisi olan Ebu Musa el-Eş'arî'den gelen bir yazıda; Hilâfet makamından gönderilen kâğıtların hangisi önce hangisi sonra olduğu ve hangisinin hükmüyle hareket edilmesi gerektiğinin bilinmediği cihetle, bu sorunun acilen halledilmesi isteniyordu Bu nedenlerle Hicret İslam tarihine başlangıç teşkil etmişti

  Hicrî-Kamerî yıl, on iki aydır İlk ayı olan Muharrem ile birlikte Receb, Zilkade ve Zilhicceye Araplar "eşhur'i hurum" adı verir ve bu aylarda savaştan ve anarşiden uzak dururlardı

  Hz Muhammed (sas), bu ayın dokuz, on ve on birinci günleri oruç tutmayı ashabına tavsiye etmişti Peygamber Efendimiz buyurur ki: "Ramazan orucundan sonra, tutulan oruçların en faziletlisi Allah'a izafet ile şereflendirilen Muharrem ayındaki oruçtur" (Riyazü's-Sâlihin, II, 504) Diğer hadislerde, Muharrem ayının onuncu gününe rastlayan ve pek çok önemli olayın cereyan ettiği "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir" (Riyâzü's-Salihin, II, 509)

  Emevilerin ikinci hükümdarı Yezid zamanında ve hicri 61/milâdi 680 yılı Muharrem ayının onuncu cuma gününde vuku bulan Hz Hüseyin'in şehadeti meselesinden dolayı Şiilerce o gün matem günü sayılmış ve bu matem daha sonraları geniş çapta ve resmi bir hüviyete bürünmüştür

  Aşura günü denilen Muharrem ayının onuncu gününde, tarihte pek çok önemli olayın meydana geldiği rivayet edilmektedir Bunlar arasında şu olayları saymak mümkündür: Nuh (as)'un gemisinin tufandan kurtulup Cudi dağının tepesine oturması bu güne rastlar Bilindiği gibi bu olay, Hz Nuh'a inananların bir gemi vasıtasıyla kurtulduğu ve inkarcıların da bütünüyle yok olup gittiği bir olay olmuştu Bunun yanında, Hz Adem'in tevbesi, Hz İbrahim'in ateşten kurtulması ve Hz Yakub'un oğlu Hz Yusuf'a kavuşması bu güne rastlar Öte yandan Muharrem ayının onaltıncı günü Kudüs'ün kıble tayin edildiği ve on yedinci günde Fil ashabının geldiği gün olduğu nakledilenler arasındadır

  Muharrem ayının Osmanlılar devrinde de ayrı bir yeri vardı Bu ay dolayısıyla şairlerin yazdığı ve "Muharremiye" adı verilen manzum şiirlerin sayısı oldukça kabarıktır Ayrıca yeni sene başı olması hasebiyle bu ayda, devlet erkanı, padişahın huzuruna çıkarak yeni yılı tebrik eder ve padişahın "Muharremiye" denilen hediyelerini alırlardı

  Muharrem ayı Osmanlı arşivlerinde "Muharremü'l-Haram" şekliyle geçmekte ve kısaca "mim" rumuzuyla gösterilmektedir

  Mefail HIZLI  Paylaş
  Muharrem Hicri-Kameri yılın ilk ayı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah'ın günü yoktur fakat Allah'ın izafet ettiği ay olan muharrem ayında oruç tutmak büyük sevaptır. Peygamber efendimiz bu ayda oruç tuttuğu gibi ümmetine de tavsiye etmiştir. 3. 3
  Mubarek Muharrem ayı mız mübarek olsun.Rabbim bu ayın bereketinden faydalanmayı nasip etsin inşallah.