Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Recep Ayının Fazileti ve Amelleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Recep Ayının Fazileti ve Amelleri

  Reklam
  Recep Ayının Fazileti ve Amelleri


  Recep, şaban ve ramazan ayları ibadet ve maneviyat olarak diğer aylara göre daha üstün bir şeref ve fazilete sahiptir
  Hz Resul-ü Ekrem’den (sav) nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Recep Allah’ın büyük ayıdır Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz Bu ayda kafirlerle savaş haramdır Şunu bilin ki recep Allah’ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah’ın rızasını kazanmış olur Allah’ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır”
  İmam Musa Kazım’dan (as) şöyle rivayet edilir: “Kim recepten birgün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur”

  Recep Ayı İstiğfar ve Tövbe Ayıdır

  İmam Sadık’tan (as) nakledilen bir hadiste İmam (as) Resul-i Ekrem’den (saa) şöyle rivayet etmiştir:
  “Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır Bu ayda istiğfar edin (tevbe edin ve bağışlanma dileyin) Zira Hak Teala, çok bağışlayan ve rahimdir Recep ayına “Asabb” (dökülen) denir; zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür O halde şu zikri çok söyleyin:
  “Esteğfirullahe ve es’eluhu’t-tevbe”
  “Allah’tan mağfiret ve tevbe diliyorum”
  İbn-i Babeveyh, Salim’den şöyle rivayet etmiştir:
  “Ben recep ayının sonuna bir kaç gün kala İmam Sadık’ın (as) yanına gitmiştim Beni görür-görmez şöyle buyurdu:
  “Ey Salim! Bu ayda hiç oruç tuttun mu?” “Hayır vallahi” dedim “ey Resulullah’ın oğlu!” İmam (as) şöyle buyurdu: “O kadar sevap kaybetmişsin ki miktarını ancak Allah (cc) bilir Bu, Allah’ın üstün kıldığı ve hürmetini yücelttiği bir aydır Bu ayda oruç tutanları kendi ikram ve değerlendirmesine mazhar kılmayı kendisine farz kılmıştır Salim diyor ki ben: “Ey Resulullah’ın oğlu, eğer bu ayın kalan günlerini oruç tutarsam, bu ayda oruç tutanların sevabının bir kısmını elde etmiş olabilir miyim? diye sorduğumda şöyle buyurdu: “Ey Salim! Kim bu ayın sonundan bir gün oruç tutarsa, ölüm anındaki can çekişme ve rahatsızlıklardan, ölüm sonrasının dehşetinden ve kabir azabından kurtulur Kim bu ayın sonundan iki gün oruç tutarsa, Sırat’tan kolaylıkla geçer ve kim bu ayın sonundan üç gün oruç tutarsa, kıyamet gününün büyük korkusu, dehşet ve zorluklarından kurtulur ve kendisine cehennem ateşinden kurtuluş beratı verilir”

  Bu Ayda Oruç Tutamayanlar İçin Zikir

  Kısaca recep ayının orucuyla ilgili çok fazilet ve sevap nakledilmiştir (Bazı mazeretlerden dolayı) recep ayının orucunu tutamayan birisi, her gün yüz defa şu zikri söylerse recep ayının orucunun sevabını (kısmen de olsa) idrak etmiş olur:
  “Subhan’el-İlah’il-celîl Subhane men la yenbeğî’t-tesbîhu illa leh Subhan’el-eazz’il-ekrem Subhane men lebise’l-izze ve huve lehu ehl”
  Anlamı: Münezzehtir yüce İlâh Münezzehtir kendisinden başkasına tessbih ve takdis yakışmayan Münezzehtir en büyük izzet ve kerem sahibi Münezzehtir layık olduğu halde izzet libasını giyen –Allah-

  Bu Ayda Her Gün Namazlardan Sonra Okunan Dua

  Seyyid İbn-i Tavus, (ra) Muhammed İbn-i Zekvan’dan (ra) şöyle naklediyor: “İmam Cafer Sadık’a (as); “Canım sana feda olsun, işte Recep ayına girmiş bulunuyoruz; Allah’ın beni faydalandıracağı bir duayı bana öğretmenizi istiyorum” dedim İmam (as) yaz diye buyurdu:
  “Bismillahirrahmanirrahim”
  Recep ayının her gününde akşam, sabah, gece ve gündüz kıldığın namazların ardından şu duayı oku:

  “Ya men ercûhu li-kulli hayr; ve âmenu sehatehu inde kulli şerr Ya men yu’ti’l-kesîre bi’l-galîl Ya men yu’tî men seeleh Ya men yu’tî men lem yes’elhu ve men lem ye’rifhu bi-mes’eletî iyyake cemîe hayr’id-dunya ve cemîe hayr’il-ahire, vasrif annî bi-mes’eletî iyyake cemîe şerr’id-dunya ve şerr’il-ahire Feinnehu ğayru mengûsin ma e’teyte ve zidnî min fazlike ya kerîm”


  Ravi şöyle devam ediyor; sonra İmam (as) sol eliyle sakalını tuttuğu halde sağ işaret parmağını hareket ettirerek bu duayı okudu ve ardından şu cümleleri ekledi:

  “Ya ze’l-celâli ve’l-ikram Ya ze’n-ne’mai ve’l-cûd Ya ze’l-menni ve’t-tavl Harrim şeybetî ale’n-nâr”
  Anlamı:

  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
  Ey her hayrını ümid ettiğim ve her kötülükte gazabından güvencede olmayı umduğum (rabbim)! Ey aza karşılık çok veren; ey rahmet ve şefkatinden dolayı isteyene de, istemeyene de veren Sana yalvarıyorum, dünya ve ahiret hayrının hepsinden bana da nasip buyur Bütün dünya ve ahiret şerrini benden uzaklaştır Kendi fazl-u kereminden bana verdiğini artır ey Kerim (Allah)!

  Ey celal ve kerem sahibi, ey –sonsuz- nimetler ve cömertlik sahibi, ey bağış ve ihsan sahibi, şu beyaz sakalımı -cehennem- ateşine haram (yasak  Paylaş
  Recep Ayının Fazileti ve Amelleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar


  Birinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra bir defa İhlas okunur

  İkinci gece: On rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra bir defa Kâfirun suresi okunur

  Üçüncü gece: On rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra beş defa Nasr suresi okunur

  Dördüncü gece: Yüz rekât namaz kılınır Birinci rekâtta Hamd suresinden sonra Felak suresi, ikinci rekâtta ise, Hamd’dan sonra Nas suresi okunur

  Beşinci gece: Altı rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd suresinden sonra İhlas suresi okunur

  Altıncı gece: İki rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra yedi defa Ayet-el Kürsi okunur

  Yedinci gece: Dört rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra, İhlas, Felak ve Nas sureleri üçer defa okunur ve namazdan sonra on defa salavat gönderilir ve on defa da “Subhanallahi ve’l-hamdulillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber” denir

  Sekizinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra İhlas, Kafirun, Felak ve Nas sureleri üçer defa okunur

  Dokuzuncu gece: İki rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra beş defa Tekasur suresi okunur

  Onuncu gece: On iki rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra üç defa İhlas suresi okunur

  On birinci gece: İki rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra on iki defa Ayet-el Kürsi okunur

  On ikinci gece: İki rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra on defa “Amen’er-resul” ayeti okunur

  On üçüncü gece: On rekât namaz kılınır Birinci rekâtta Hamd suresinden sonra Adiyat suresi, ikinci rekâtta ise, Hamd’dan sonra Tekasur suresi okunur

  On dördüncü gece: Otuz rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra bir defa İhlas suresi ve bir defa Kehf suresinin son ayeti okunur

  On beşinci gece: Otuz rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra on defa İhlas suresi okunur

  On altı ve on yedinci geceler: Otuz rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra on defa İhlas suresi okunur

  On sekizinci gece: İki rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra onar defa İhlas, Felak ve Nas suresi okunur

  On dokuzuncu gece: Dört rekât namaz kılınır Her rekâtta bir Hamd on beşer defa Ayet-el Kürsi ve İhlas suresi okunur

  Yirminci gece: İki rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra beş defa Kadir suresi okunur

  Yirmi birinci gece: Altı rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra onar defa Kevser ve İhlas suresi okunur

  Yirmi ikinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır Her rekâtta bir Hamd, yedi Kafirun suresi okunur ve namazdan sonra on defa salavat getirilip on defa “Esteğfirullah” söylenir

  Yirmi üçüncü gece: İki rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra beş defa Duha suresi okunur

  Yirmi dördüncü gece: Kırk rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’tan sonra bir defa İhlas suresi okunur

  Yirmi beşinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır Akşam ve Yatsı namazının arasında kılınan bu namazda her rekâtta Hamd’dan sonra bir İhlas suresi bir “Amener-Resulü” okunur

  Yirmi altıncı gece: On iki rekât namaz kılınır Her rekâtta Hamd’dan sonra dört İhlas suresi okunur

  Yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz ve otuzuncu geceler: On iki rekât namaz kılınır Her rekâtta bir Hamd onar defa ’lâ ve Kadir sureleri okunur
 3. 3
  RECEP AYININ FAZİLETİ


  Receb ayı, mübarek üç ayların birinci ayıdır Receb ayında iki mübarek gece vardır Birincisi recebin ilk cuma gecesi olan Regaib gecesidir; diğeri de 27 gecesine rast gelen Mi'rac gecesidir


  Resûl-i Ekrem Efendimiz [sav] receb ayı hakkında şöyle buyurmuştur:


  Muhakkak ki zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki dönmesi gibi dönmektedir Sene on iki aydan oluşur Bunlardan dördü haram aylardır Haram aylardan üçü peş peşe gelmektedir Bunlar, zilkade, zilhicce ve muharremdir Diğeri ise cemâziyelâhir ile şaban arasında olan receb ayıdır(Buhârî, Hac, 132; Müslim, Kasâme, 9; Ebû Davud, Menâsik, 68)


  Peygamber Efendimiz (sav) diğer bir hadislerinde şöyle buyurmuştur:


  Receb Allah'ın ayı; şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır (Süyûtî, el-Câmiu's-Sagîr, nr 4411; Müttakî-i Hindî, Kenzü'l-Um-mâl, nr 35164)


  Allah Resulü (sav) receb ayı girince şöyle dua ederdi:


  Allahım! Receb ve şabanı bizim için hayırlı ve herekti! yap ve bizi ramazana ulaştır (Beyhakî, Şuabü'l-imân, nr 3815; Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, 3/140)


  Recebin de içinde bulunduğu haram aylar hakkında yüce Allah şöyle buyurmuştur:


  Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylardır İşte bu doğru hesaptır O aylar içinde (Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin (Tevbe 9/36)


  Cenâb-ı Hak gökleri ve yeri yarattığından beri zamanın hesaplanan düzende aktığını bildirmektedir Yüce Allah, gökteki güneş ve ay ile insanlara hesap öğretmiştir Onların sabit ve düzenli heraketleri ile gece, gündüz ve mevsimler oluşmaktadır, seneler bilinmektedir, ibadet zamanları belirlenmektedir Onlarda daha nice faydalar mevcuttur


  Bu Aylara Haram Aylar Denmesinin Sebebi


  Bu aylara neden haram aylar denildiği konusunda birçok görüş vardır Kimilerine göre, bu ayların değerinin çok yüce olduğundan ve bu aylarda günah işlemenin, diğer aylara göre daha büyük günah olduğundan bunlara haram aylar denmiştir  Ali b Ebû Talha, İbn Abbas'tan (ra) şu sözü rivayet etmiştir: Allah dört ayı seçti ve o ayları haram kıldı O ayların değerini yüceltti, o aylarda işlenen günahları daha büyük kötülük olarak kabul etti O aylarda işlenen sâlih amellerin mükâfatını da daha büyük yaptı


  Kâ'b (rah) demiştir ki: Allah zamanı yarattı Zamanın içinden dördü O'na
  daha sevimli geldi ve onları haram kıldı


  Bazıları, bu aylara haram aylar denmesinin sebebinin bu aylarda savaşmanın haram olmasından dolayı olduğunu ve câhiliye devrinde de bunun böyle bilindiğini söylemiştir Bir kısmı ise İbrahim (as) zamanında da böyle olmasından dolayı haram aylar denildiğini ifade etmişlerdir


  Kimileri de bu aylara haram aylar denme sebebinin, hac ve umre olduğunu bildirmişlerdir Bu görüşte olanlara göre, zilhicce ayının haram kılınması haccın bu ayda yapılmasından dolayıdır Zilkade ayının haram kılınma sebebi hac için yolculuğun bu ayda yapıldığı için, muharrem ayının haram kılınma sebebi ise bu ayda hacdan geri dönüldüğü içindir Böylece kişi hac için evinden ayrılıp, tekrar evine dönene kadar emin bir şekilde haccını yapmış olur Receb ayı ise sene ortasında umre yapılması için haram kılınmıştır


  Receb ayının, receb diye isimlendirilmesinin sebebi, bu ayın kıymetinin ve değerinin çok olmasından dolayıdır Çünkü receb kelimesi, büyüklük, yücelik, ululuk mânasını ifade eder Receb ayına şehrullah da denir  Kutsal Günler ve Geceler
  Mahmut Kaya
  Semerkand Yayınları
 4. 4
  Allahım! Receb ve şabanı bizim için hayırlı ve bereketli! yap ve bizi ramazana ulaştır RABBİM razı olsun 5. 5
  Allah nasip ederse Bereketli üç aylar bu sene 20 nisan perşembe 2015 tarihinde başlayacaktır. İnşallah rahmet rüzgarından bizlerde nasibimizi alırız.