Eğitim Bölümü ve Çocuk Eğitimi Forumundan Çocuğu Tanımanın Eğitimdeki Yeri ve Önemi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Çocuğu Tanımanın Eğitimdeki Yeri ve Önemi

  Reklam
  ÇOCUĞU TANIMANIN EĞİTİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
  Bir dinî inanışa bağlı olmada, tabiî ve şuur dışı bir taraf ol-duğu gibi,* bir de isteyerek ve bilerek inanma hali, yani eğitim yoluyla işleniş yönü vardır. Bu itibarla, tesir ve telkin yolu bakı-mından dinî eğitim, ancak bir sistem dahilinde yapıldıkça iste-nen basan sağlanabilir.1 Dolayısıyla din eğitimi ve öğretiminde, genel eğitimin temelleri olan psikoloji ve pedagoji kurallarının bilinmesi kaçınılmazdır. Çünkü çocuğu tanımak, onun ruh ve beden gelişimini doğru olarak tesbit etmek, eğitim-öğretim ya-pabilmenin ilk şartıdır.2
  Özellikle din eğitimi gibi hassas bir konunun, en önemli kısmını oluşturan imân duygusunun işlenişi hususunda, çocu-ğun psikolojik yapısının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Ro-Russeau bu gerçeği, "Çocuk zekâsını çok iyi tanıyan bir zâtın on-lara mahsus bir akâid kitabı yazmasını pek isterim." ifadesiyle dile getirmektedir.3
  İnsan psikolojisini bilmek toplum yönetiminde vazgeçil-mez bir esas olduğu gibi,4 çocuğun ruhî yapısını tanımak ta psi-kolojik bir prensiptir. Nasıl ki, çiftçi toprağını, heykeltraş ta iş-lediği mermerin cinsini ve özelliğini tanımak zorundaysa, eği-timciler de çocuğu her yönüyle; bütün karışıklığı ve sadeliğiyle tanımak mecburiyetindedir.5
  Bu ifadeler, öncelikle çocuğun duygusal ve ruhsal gelişi-mi hakkında bilgi sahibi olmanın gereğini belirtmektedir. Bu itibarla, bundan sonraki konularda, çocuğun gelişimini çeşitli yönlerden ele alan eserleri tahlil ederek, çocuğun psikolojik ya-pısı hakkında bilgiler vereceğiz.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  (*) Bu ifadeden, fıtrat, taklit ve uyum gücü gibi faktörler hatırlanabilir.
  1. N. Armaner-Z. ökmen, Din Eğitimi ve Öğretiminde Melodik Değerler, ist. 1960, s. 5.
  2. Halis Ayhan, Eğitime Giriş ve Islâmiyetin Eğitime Getirdiği Değerler, ist.. 1982, s. 193.
  3. Rousseau, age, s. 297.
  4. Gustave Le Bön, Kitleler Psikolojisi (çev. S. Demirkan) ist. 1969, s. 25.
  5. Jacquin, age, s. 19.  Paylaş
  Çocuğu Tanımanın Eğitimdeki Yeri ve Önemi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bütün çocuklar öğrenmek için can atarlar fakat karakterleri gereği bazıları çabuk sıkılır bazıları hemen öğrendiği için konsantrasyonu bozulur. Bu nedenle çoocuğun nasıl olduğunu bilerek ona göre üzerinde durmalı.